Ticket #9 (new task)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

Przeniesienie klas obslugi systemow plikow do modulow

Reported by: kosqx Owned by: kosqx
Priority: normal Milestone:
Component: core Version:
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Przeniesienie klas obsługi systemów plików do modułów ma na celu:

  • maksymalne uproszczenie i skrócenie plików wykonywalnych zawartych w katalogu /usr/bin
  • podział projektu na wiele plików, oddający wewnętrzne zależności
  • ułatwienie korzystania z testów jednostowych
  • możliwość korzystania w fsos_admin i fsos_gui z wspólnej implementacji backendu

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by Sfndwblu

  • Summary changed from Przeniesienie klas obsługi systemów plików do modułów to Przeniesienie klas obslugi systemow plikow do modulow
Note: See TracTickets for help on using tickets.