Ticket #8 (new task)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

Mapowanie wielu systemow plików w jeden

Reported by: kosqx Owned by: kosqx
Priority: high Milestone: 2 core
Component: core Version:
Severity: major Keywords:
Cc:

Description

Celem jest umożliwienie połączenia wielu abstrakcyjnych systemow plików w jedno drzewo. Zasadniczo należy umożliwić wewnątrzne stosowanie koncepcji "mount". Mianowicie stworzenie asocjacji: punkt montowania - klasa obsługująca dany system plików.

Note: See TracTickets for help on using tickets.