Ticket #7 (new task)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

Stworzenie fasady do FUSE

Reported by: kosqx Owned by: kosqx
Priority: high Milestone: 2 core
Component: core Version:
Severity: major Keywords:
Cc:

Description

Jako, że interface FUSE jest złożony i nisko poziomowy należy stworzyć warstwę abstrakcji ułatwiającą korzystanie z niego.

Warstwa abstrakcji zmniejszyła by poziom powiązania z FUSE, potencjalnie umożliwiając kożystanie z innych Frontendów (np WebDav??)

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by kosqx

  • Type changed from defect to task
Note: See TracTickets for help on using tickets.