Ticket #5 (closed enhancement: invalid)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

Skypty autouzupełniania

Reported by: kosqx Owned by: ibm
Priority: low Milestone: 7 dodatki
Component: app-cli Version:
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Nowoczwesne powłoki udostępniają uzupełnianie argumentów poleceń. Było by to dużym usprawnieniem podczas pracy z linią komend.

Co warto by zrobić:

  • zsh completion
  • bash completion

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by ibm

  • Owner set to ibm

comment:2 Changed 14 years ago by ibm

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid
Note: See TracTickets for help on using tickets.