Ticket #3 (closed task: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

Ustalenie nazw

Reported by: kosqx Owned by: isaac
Priority: normal Milestone: 1 specyfikacja
Component: rekonesans Version:
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description (last modified by kosqx) (diff)

Należy ustalić nazwy dla:

 • miejsca:
  • miejsca gdzie system jest zamontowany (zasób)
  • repozytorium w którym dane są przechowywane
 • wersje:
  • wersja w której jest repozytorium
  • wersja w której jest checkout repozytorium
  • wersja widoczna dla użytkownika
 • operacje:
  • mountowanie, odmontowywanie
  • commitowanie
  • update
  • przywracanie starszej wersji pliku
  • ... itd

Nazwy powinny być angielskie wraz z polskimi odpowiednikami.

Zastosowanie nazw prosto z terminologii Subversion miało by kilka zalet ale też wady:

 • strach przed skomplikowaniem(jak 3 lata temu usłyszałem "repozytorium" to doznałem szoku ;))
 • jak zmienimy implementację to nazwy staną się strasznie mylące (zarówno dla nas jak i użytkownika)

Czyli co robimy z nazwami?

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by kosqx

 • Component changed from component1 to rekonesans
 • Milestone set to 1 specyfikacja

comment:2 Changed 14 years ago by kosqx

 • Description modified (diff)

comment:3 Changed 14 years ago by ibm

 • Owner changed from somebody to isaac

comment:4 Changed 14 years ago by ibm

 • Status changed from new to closed
 • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.