Ticket #2 (closed task: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

Zapozanć się z wnioskami wyciągnięymi po konsultacji z prowadzącym

Reported by: ibm Owned by: ibm
Priority: low Milestone: 1 specyfikacja
Component: rekonesans Version:
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Po konsultacji z prowadzącym powzięto następujące decyzje:

  • dookreslic w dokumentacji dzialanie aplikacji (np: co dzieje sie w trakcie montowania, odmontowywania, czy wywołania konkretnej akcji)
  • zespolic dokumentację w jeden plik (pdf)
  • uzupełnić raport (w formie osobnego pdf'a) kto co zrobił i ogólne postępy

UWAGA: wstępny termin realizacji: 2 tygodnie


PS: odnośnie strony projektu (b) i koncepcyjnych rozwiązań (a), warto zajrzeć w poniższe linki:

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by kosqx

  • Component changed from component1 to rekonesans
  • Milestone set to 1 specyfikacja

comment:2 Changed 14 years ago by ibm

  • Owner changed from somebody to ibm

comment:3 Changed 14 years ago by ibm

  • Priority changed from normal to low

comment:4 Changed 14 years ago by ibm

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.