Ticket #10 (new defect)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

Klasa meta FS

Reported by: kosqx Owned by: kosqx
Priority: high Milestone: 2 core
Component: core Version:
Severity: major Keywords:
Cc:

Description

Stworzenie klasy obsługującej mata FS, podobny do Linuksowego /proc. Cele, co ma zaierać:

  • informacje o wersjach
  • informacje o programie autorach
  • wyzwalacze dla procedur commitowania, itp
  • inne
Note: See TracTickets for help on using tickets.