Changeset 876 for trunk


Ignore:
Timestamp:
03/13/10 14:19:04 (4 years ago)
Author:
fe50
Message:
Location:
trunk
Files:
31 added
7 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/CHDK/LANG/greek.lng

  r875 r876  
  1 // CHDK Greek language file 
  2 // translated - adapted by alk_is 
  3 // Êáëùò çëèåò óôï CHDK! 
  4 // Ãéá Åëëçíéêá ðñåðåé íá åðéëåîåéò (áðï ôï áñ÷éêá áããëéêï ìåíïõ): 
  5 //      > visual settings 
  6 //              > codepage > 1253,  
  7 //              > font     > AriaGR14.rbf 
  8 //              > language > Greek 
  9 // êáé.. åìöáíéæåôáé ôï ìåíïõ óôá åëëçíéêá 
   1// CHDK language file 
  102// Format of language line: 
  113// <id> "<text>" 
   
  2820  5 "Ðáñáìåôñïé Æåâñáò" 
  2921  6 "Ðáñáìåôñïé Åêôåëåóçò Êùäéêá" 
  30   7 "Ïðôéêåò Ñõèìéóåéò" 
   22  7 "ÏðôéêÝò Ñõèìéóåéò" 
  3123  8 "Äéáöïñá" 
  3224  9 "Ðáñáìåôñïé Debug" 
   
  3426 11 "Áðïèçêåõóå ôéò Åðéëïãåò Ôùñá..." 
  3527 
  36  12 "<- Åðéóôñïöç" 
   28// 12 "<- Back" 
   29 12 "Åðéóôñïöç" 
  3730 
  3831 
   
  4033 
  4134 14 "Áðïèçêåõóç RAW" 
  42  16 "RAW ìïíï ôï Ðñùôï óôç Óåéñá" 
  43  17 "RAW Áñ÷åéï óôï öáêåëï ìå ôá JPEG" 
  44  18 "RAW Áñ÷åéïõ Ðñïèåìá" 
  45  19 "RAW Áñ÷åéïõ Åðåêôáóç" 
   35 16 "RAW Ìïíï ôï Ðñùôï óôç Óåéñá" 
   36 17 "RAW Áñ÷åéï óôï Öáêåëï JPEG" 
   37 18 "RAW Áñ÷åéï Ðñïèåìá" 
   38 19 "RAW Áñ÷åéï Åðåêôáóç" 
  4639 
  4740 
   
  5548 26 "Åìöáíéóç Ñïëïãéïõ" 
  5649 27 "Åðåîåñãáóôçò Äéáôáîçò OSD" 
  57  28 "Mðáôáñéá ->" 
   50// 28 "Mðáôáñéá ->" 
   51 28 "Mðáôáñéá" 
  5852 
  5953 
  6054 29 "Éóôïãñáììá" 
  6155 
  62  30 "Åìöáíéóç Æùíôáíïõ Éóôïãñáììáôïò" 
   56 30 "Åìöáí. live Éóôïãñáììá" 
  6357 31 "Éóôïãñáììá Äéáôáîçò" 
  64  32 "Êáôáóôáóç Éóôïãñáììáôïò" 
   58 32 "Êáôáóô. Éóôïãñáììáôïò" 
  6559 33 "Åìöáíéóç Õðåñ/Õðï Åêè(Exp) óå Éóôïãñ." 
  6660 34 "Áãíïçóå Ïñéáêåò Êïñõöåò" 
   
  7670 41 "Áðïêáôáóôáóç Áñ÷éêçò Ïèïíçò" 
  7771 42 "Áðïêáôáóôáóç OSD" 
  78  43 "Æåâñá ó÷åäéáóìåíç áðï ðáíù" 
  79  
  80  
  81  44 "Êùäéêáò" 
   72 43 "Æåâñá ó÷åäéáóì.áðï ðáíù" 
   73 
   74 
   75 44 "Êùäéêáò-Script" 
  8276 
  8377 45 "Öïñôùóå Êùäéêá áðï Áñ÷åéï..." 
  84  46 "Êùäéêáò Õóôåñçóçò Ëçøçò (.1s)" 
   78 46 "Õóôåñçóç Êùä. Ëçøçò (.1s)" 
  8579 47 "Ôñå÷ùí Êùäéêáò" 
  8680 48 "Ðáñáìåôñïé Êùäéêá" 
  8781 
  8882 
  89  49 "Ïðôéêá Ñõèìéóåéò" 
   83 49 "Ïðôéêåò Ñõèìéóåéò" 
  9084 
  9185 50 "Ãëùóóá..." 
   
  9488 53 "×ñùìáôá" 
  9589 54 "OSD Êåéìåíïõ" 
  96  55 "OSD Õðïâáèñïõ" 
   90 55 "Öïíôï OSD" 
  9791 56 "Éóôïãñáììá" 
  98  57 "Õðïâáèñï Éóôïãñáììáôïò" 
   92 57 "Öïíôï Éóôïãñáììáôïò" 
  9993 58 "Ðåñéãñáììá Éóôïãñáììáôïò" 
  10094 59 "Äåéêôåò Åêèåóçò(Exp) Éóôïãñáì.» 
   
  10397 62 "Åéêïíéäéï Mðáôáñéáò" 
  10498 63 "Ìåíïõ Êåéìåíïõ" 
  105  64 "Ìåíïõ Õðïâáèñïõ" 
  106  65 "Êåéìåíïõ Áíáãíùóôç" 
  107  66 "Õðïâáèñï Áíáãíùóôç" 
   99 64 "Öïíôï Ìåíïõ" 
   100 65 "Êåéìåíï Áíáãíùóôç" 
   101 66 "Öïíôï Áíáãíùóôç" 
  108102 
  109103 
  110104 67 "Äéáöïñá" 
  111105 
  112  68 "Ðëïçãïò Áñ÷åéùí -> 
  113  69 "Çìåñïëïãéï ->" 
  114  70 "Áíáãíùóôçò Áñ÷åéùí Êåéìåíïõ ->" 
  115  71 "Ðáé÷íéäéá ->" 
   106 68 "Ðåñéçãçôçò Áñ÷åéùí" 
   107 69 "Çìåñïëïãéï" 
   108// 70 "Text File Reader ->" 
   109// 71 "Games ->" 
   110 70 "Áíáãíùóôçò Êåéìåíùí" 
   111 71 "Ðáé÷íéäéá" 
  116112 72 "Öëáò" 
  117  73 "Åìöáíéóç Áñ÷. Ïèïíçò óôï Îåêéíçìá" 
   113 73 "Åìöáí. Áñ÷. Ïèïíçò óôï Îåêéíçìá" 
  118114 74 "×ñçóéì. ôï Æïõì Ðëçêôñï ãéá MF" 
  119115 75 "<ALT> Ðëçêôñï Êáôáóôáóçò" 
  120116 76 "Ðáëåôôá Ó÷åäéáóìïõ" 
  121  77 "Åìöáíéóç Ðëçñ. Äïìçò" 
   117 77 "Åìöáíéóç Ðëçñ. CHDK " 
  122118 78 "Åìöáíéóç Ðëçñ. Ìíçìçò" 
  123119 
   
  126122 
  127123// 80 "Show PropCases" 
  128  80 "Åìöáíéóç PropCase" 
   124 80 "Åìöáíéóç Äåäïìåíùí Óöáëìáôùí" 
  129125 81 "Óåëéäá PropCase" 
  130126 82 "Åìöáí. Äéáöïñùí Ôéìùí" 
  131  83 "Ìíçìç Ðëïçãïõ" 
   127 83 "Ðåñéçãçôçò Ìíçìçò" 
  132128// 84 "Dump RAM on ALT +/- Press" 
  133  84 "Áäåéóå ôçí RAM ìå ðéåóç ALT +/- " 
   129 84 "ALT +/- debug action" 
  134130 85 "Êáíå åêêéíçóéìç ôçí êáñôá..." 
  135131 
   
  139135 87 "Mðáôáñéá MAX Volt (mV)" 
  140136 88 "Mðáôáñéá MIN Volt (mV)" 
  141  89 "âçìá = (ON= 25, OFF= 1 mV)" 
   137 89 "Âçìá = (ON= 25, OFF= 1 mV)" 
  142138 90 "Åìöáíéóç % Mðáôáñéáò" 
  143139 91 "Åìöáíéóç Volt Mðáôáñéáò " 
  144  92 "Åìöáíéóç åéêïíéäéïõ Mðáôáñéáò " 
  145  
  146  
  147  93 "Áíáãíùóôçò Áñ÷åéïõ Êåéìåíïõ" 
   140 92 "Åìöáíéóç Åéêïíéäéïõ Mðáôáñéáò " 
   141 
   142 
   143 93 "Áíáãíùóôçò Êåéìåíùí" 
  148144 
  149145 94 "Áíïéãìá Íåïõ Áñ÷åéïõ..." 
  150146 95 "Áíïéãìá Ôåëåõô. Áíïé÷èåíôïò Áñ÷åéïõ" 
  151  96 "Åðåëåîå RBF ãñáììáôïóåéñá" 
   147 96 "Åðåëåîå RBF Ãñáììáôïóåéñá" 
  152148 97 "Codepage" 
  153149 98 "Ðåñéôõëéîç Ëåîåùí" 
   
  162158 
  163159 
  164 104 "*** Åðáíáöïñá Åðéëïãùí ***" 
  165 105 "Åéóáé óéãïõñïò ãéá åðáíáöïñá ôùí åðéëïãùí óôéò áñ÷éêåò?" 
  166  
  167 106 "*** Ðëçñïöïñéåò Äïìçò ***" 
  168 107 "CHDK Åêä: %s %s\nÇìåñïì:    %s\n×ñïíïò:    %s\nÖùôïãñáöéêç:  %s\nFW Åêä: %s\nCompiler: %s" 
  169  
  170 108 "*** Ðëçñïöïñéåò Ìíçìçò ***" 
  171 109 "Åëåõèåñç Ìíçìç: %d bytes\nCHDK ìåãåèïò:   %d bytes\nöïñôùìåíá ôçí: 0x%X" 
  172  
  173 110 "*** Ðëçñïöïñéåò ***" 
  174 111 "Ðáñáêáëù âáëôå ôçí ìç÷áíç óå êáôáóôáóç Play êáé ðñïóðáèçóôå. :)" 
   160104 "*** Reset Options ***" 
   161105 "Are you SURE to reset\noptions to default?" 
   162 
   163106 "*** Build Info ***" 
   164107 "CHDK Ver: %s %s\nDate:    %s\nTime:    %s\nCamera Model:  %s\nFirmware: %s\nCompiler: %s" 
   165 
   166108 "*** Memory info ***" 
   167109 "Free Memory: %d bytes\nCHDK size:   %d bytes\nloaded at: 0x%X" 
   168 
   169110 "*** Information ***" 
   170111 "Please switch your camera\nto PLAY mode\nand try again. :)" 
  175171 
  176172// file browser titles 
  177 112 "Ploigos Arheion" 
  178 113 "Epelexe arheio Codika" 
  179 114 "Epelexe Arheio Keimenou" 
  180 115 "Epelexe RBF Grammatoseira 
  181 116 "Epelexe Arheio Glossas" 
   173112 "File Browser" 
   174113 "Åðåëåîå Áñ÷åéï Êùäéêá" 
   175114 "Åðåëåîå Áñ÷åéï Êåéìåíïõ" 
   176115 "Åðåëåîå Áñ÷åéï RBF-Ãñáììáôïóåéñáò 
   177116 "Åðåëåîå Áñ÷åéï Ãëùóóóáò" 
  182178 
  183179// for calendar 
  184 117 "Ianouarios" 
  185 118 "Febrouarios" 
  186 119 "Martios" 
  187 120 "Aprilios" 
  188 121 "Maios" 
  189 122 "Ioynios" 
  190 123 "Ioylios" 
  191 124 "Augoustos" 
  192 125 "Septembrios" 
  193 126 "Oktovios" 
  194 127 "Noembrios" 
  195 128 "Decembrios" 
  196  
  197 129 "Deu" 
  198 130 "Tri" 
  199 131 "Tet" 
  200 132 "Pem" 
  201 133 "Par" 
  202 134 "Sav" 
  203 135 "Kyr" 
  204  
  205 136 "Simera:" 
   180117 "January" 
   181118 "February" 
   182119 "March" 
   183120 "April" 
   184121 "May" 
   185122 "June" 
   186123 "July" 
   187124 "August" 
   188125 "September" 
   189126 "October" 
   190127 "November" 
   191128 "December" 
   192 
   193129 "Mon" 
   194130 "Tue" 
   195131 "Wed" 
   196132 "Thr" 
   197133 "Fri" 
   198134 "Sat" 
   199135 "Sun" 
   200 
   201136 "Today:" 
  206202 
  207203// messagebox buttons 
  208 137 "Åíôáîåé" 
  209 138 "Íáé" 
  210 139 "Ï÷é" 
  211 140 "Áíáâïëç" 
   204137 "OK" 
   205138 "Yes" 
   206139 "No" 
   207140 "Cancel" 
  212208 
  213209// OSD layout editor 
  214 141 "Éóôïãñáììá" 
  215 142 "DOF õðïëïã" 
  216 143 "Åìöáí Êáôáóôáóçò" 
  217 144 "Äéáö Ôéìås" 
  218 145 "Åéêïíéäéï Ìðáôáñéáò" 
  219 146 "Êåéìåíï Ìðáôáñéáò" 
  220 147 "Ñïëïú" 
   210141 "Histogram" 
   211142 "DOF Calc" 
   212143 "State Displays" 
   213144 "Misc Values" 
   214145 "Batt Icon" 
   215146 "Batt Text" 
   216147 "Clock" 
  221217 
  222218// palette 
  223 148 "Ðéåóå ÈÅÓÅ(SET) ãéá ó÷åäéáóç ìå óõãêåêñéììåíï ÷ñùìá" 
  224 149 "    Ðéåóå ÌÅÍÏÕ ãéá ôåñìáôéóìï    " 
  225 150 "×ñùìá" 
  226 151 "×ñçóéì. ôï %s ãéá Åðéëïãç ×ñùìáôïò" 
   219148 "Press SET to draw particular color" 
   220149 "       Press MENU to exit         " 
   221150 "Color" 
   222151 "Use %s to select color" 
  227223 
  228224// reversi 
  229 152 "*** Apotelesmata ***" 
  230 153 "Kerdises to paihnidi! :)" 
  231 154 "Eheses to paihnidi! :(" 
  232 155 "Isopalia! :/" 
  233  
  234 156 "*** Lathos kinisi ***" 
  235 157 "Den mporeis na to valeis edo!" 
  236 158 "To keli den einai adeio!" 
  237  
  238 159 "Paizei: Esy     " 
  239 160 "Paizei: Camera" 
  240 161 "  Paihnidi TELEIOSE  " 
  241 162 " Lefka  Mavra " 
  242  
  243 163 "*** Peri ***" 
   225152 "*** Ðáé÷íéäé Áðïôåëåóìáôá ***" 
   226153 "Êåñäéóåò to ðáé÷íéäé! :)" 
   227154 "Å÷áóåò to ðáé÷íéäé! :(" 
   228155 "Éóïðáëéá! :/" 
   229 
   230156 "*** Ëáèïò êéíçóç ***" 
   231157 "You can't place here!" 
   232158 "This cell is not empty!" 
   233 
   234159 "Ðáéæåé: Åóõ     " 
   235160 "Ðáéæåé: Ìç÷áíç" 
   236161 "  ÐÁÉ×ÍÉÄÉ ÔÅËÅÉÙÓÅ  " 
   237162 " Ëåõêá  Ìáõñá " 
   238 
   239163 "*** Ðåñé ***" 
  244240 
  245241// sokoban 
  246 164 "  Epipedo" 
  247 165 "  Kiniseis" 
  248 166 "*** Teleiose ***" 
  249 167 "NAI!\n  Ta kataferes!  " 
   242164 "  Åðéðåäï" 
   243165 "  Êéíçóåéò" 
   244166 "*** Ôåëåéùóå ***" 
   245167 "Íáé!\n  Ôá êáôáöåñåò!  " 
  250246 
  251247// console 
  252 168 "*** Xekinise ***" 
  253 169 "*** Diakopike ***" 
  254 170 "*** Teleiose ***" 
   248168 "*** STARTED ***" 
   249169 "*** INTERRUPTED ***" 
   250170 "*** FINISHED ***" 
  255251 
  256252// file browser 
  257 171 "*** Diagrafi fakellou ***" 
  258 172 "Eisai sigouros gia tin diagrafi\nOLON ton arheion apo\nton epilegmeno fakelo?" 
  259 173 "*** Diagrafi Arheiou ***" 
  260 174 "Eisai sigouros gia ton diagrafi\ntou epilegmenou arheiou?" 
   253171 "*** Erase Directory ***" 
   254172 "Are you SURE to delete\nALL files from\nselected directory?" 
   255173 "*** Delete File ***" 
   256174 "Are you SURE to delete\nselected file?" 
  261257 
  262258// benchmark 
   
  276272187 "Áðåíåñãïðïéçóç LCD Off" 
  277273 
  278 188 "Áðïêïðç" 
  279 189 "Áíôéãñáöç" 
  280 190 "Åðéêïëëçóç" 
  281 191 "Äéáãñáöç" 
  282 192 "Áíôéóôñïöç Åðéëïãçò" 
  283 193 "*** Áðïêïðç Áñ÷åéùí ***" 
  284 194 "Åéóáé óéãïõñïò ãéá ôçí Áðïêïðç\n%d ôùí åðéëåãìåíùí áñ÷åéùí\náðï %s/?" 
  285 195 "*** Áíôéãñáöç Áñ÷åéùí ***" 
  286 196 "Åéóáé óéãïõñïò ãéá ôçí Áíôéãñáöç\n%d ôùí Åðéëåãìåíùí Áñ÷åéùí\náðï %s/?" 
  287 197 "*** Äéáãñáöç Áñ÷åéùí ***" 
  288 198 "Åéóáé óéãïõñïò ãéá ôçí äéáãñáöç\n%d ôùí Åðéëåãìåíùí Áñ÷åéùí?" 
  289 199 "Ðáñáêáëù Ðåñéìåíåôå..." 
   274188 "Cut" 
   275189 "Copy" 
   276190 "Paste" 
   277191 "Delete" 
   278192 "Select Inverse" 
   279193 "*** Cut files ***" 
   280194 "Are you SURE to cut\n%d selected files\nfrom %s/?" 
   281195 "*** Copy files ***" 
   282196 "Are you SURE to copy\n%d selected files\nfrom %s/?" 
   283197 "*** Delete files ***" 
   284198 "Are you SURE to delete\n%d selected files?" 
   285199 "Please wait..." 
  290286 
  291287200 "Åìöáíéóç Ãñáììùí Ðëåãìáôïò" 
  292288201 "Öïñôùóå Ðëåãìá áðï Áñ÷åéï..." 
  293289202 "Ãñáììåò Ðëåãìáôïò" 
  294 203 "Ðëåãìá ->" 
   290//203 "Ðëåãìá ->" 
   291203 "Ðëåãìá" 
  295292204 "Åðåëåîå Áñ÷åéï Ðëåãìáôïò" 
  296293205 "Ôñå÷ùí Ðëåãìá" 
   
  303300 
  304301210 "Õðïëïãéóôçò Âáèïõò Ðåäéïõ (DOF)" 
  305 211 "Õðïëïãéóôçò âáèïõò ðåäéïõ DOF->" 
  306 212 "Canon Áðïóô. Áíôéê. ùò Êïíôéíï Ïñéï"  
   302//211 "DOF Calculator ->" 
   303211 "Õðïëïãéóôçò Âáèïõò Ðåäéïõ DOF" 
   304212 "Canon Áðïóô. Áíôéê. Êïíôéíï Ïñéï"  
  307305213 "×ñçóç Áðïóô. Áíôéê. EXIF(PC65)" 
  308 214 "Åìöáí. Áðïóô. Áíôéêåéì. óå Äéáö." 
   306214 "Åìöáí. Áðïóô.Áíôéêåéì. óôá Äéáö." 
  309307215 "Åìöáí. Êïíôéíï Ïñéï óôá Äéáö." 
  310308216 "Åìöáí. Ìáêñõíï Ïñéï óôá Äéáö." 
  311 217 "Åìöáí. Õðåñåóô Áðïóôáóçò óôá Äéáö." 
   309217 "Åìöáí. Hyperfocal Dist. óôá Äéáö." 
  312310218 "Åìöáí. Âáèïõò Ðåäéïõ óôá Äéáö. 
  313311 
  314312 
  315313219 "Äéáöïñåò Ôéìås" 
  316 220 "Äéáöïñåò Ôéìås ->" 
   314//220 "Miscellaneous Values ->" 
   315220 "Äéáöïñåò Ôéìås" 
  317316221 "Åìöáí. óå Review Êáôáóôáóç"         
  318317222 "Åìöáí. Æïõì"                
  319 223 "Åìöáí. 'Ðñáãìáôéêïõ' Äéáöñáãìáôïò" 
   318223 "Åìöáí. 'Ðñáãìáôéêïõ' Äéáöñáãì." 
  320319224 "Åìöáí. 'Ðñáãìáôéêïõ' ISO" 
  321320225 "Åìöáí. 'Áãïñáéïõ' ISO" 
  322 226 "Åìöáí. ISO ìïíï óå AutoISO Êáôáóô." 
  323 227 "Åìöáí. Èåóçò Åêèåóçò óå Ev (Tv+Av)" 
   321226 "Åìöáí. ISO ìïíï óå AutoISO" 
   322227 "Åìöáí. Åêèåóçò óå Ev (Tv+Av)" 
  324323228 "Åìöáí. Ìåôñïõìåíùí Ev (Bv+Sv)" 
  325 229 "Åìöáí. Èåóçò Bv(Ôéìç Öùôåéíïôçôáò)" 
   324229 "Åìöáí. Bv (Ôéìç Öùôåéíïôçôáò)" 
  326325230 "Åìöáí. Ìåôñïõìåíïõ Bv" 
  327 231 "Åìöáí. Ôéìçò Õðåñåêèåóçò(Ï÷é Öëáò!)" 
   326231 "Åìöáí. Õðåñåêèåóçò(Ï÷é Öëáò!)" 
  328327232 "Åìöáí. Öùôåéíïôçôáò Óêçíçò" 
  329328 
  330 233 "Ðáñáìåôñïé Âéíôåï" 
  331 234 "Ðáñáìåôñïé Âéíôåï ->" 
  332 235 "Êáôáóôáóç Âéíôåï" 
  333 236 "Ôá÷õôçôá Óôïé÷åéùí(bitrate) Âéíôåï" 
  334 237 "Ðïéôçôá Âéíôåï" 
  335  
  336  
  337 238 "Åîôñá Öùôï Ëåéôïõñãéåò" 
  338 239 "Åîôñá Öùôï Ëåéôïõñãéåò ->" 
  339 240 "Õðåñâáóç Ôéìçò Ôá÷. Êëåéóôñïõ" 
  340 241 "   Óõíôåëåóôçò Ôéìçò" 
  341 242 "Õðåñâáóç Ôéìçò Äéáöñ." 
   329233 "Ðáñáìåôñïé Video" 
   330//234 "Video Parameters ->" 
   331234 "Ðáñáìåôñïé Video" 
   332235 "Êáôáóôáóç Video" 
   333236 "Ôá÷õôçôá Óôïé÷åéùí(bitrate) Video" 
   334237 "Ðïéïôçôá Video" 
   335 
   336 
   337238 "Åðéðëåïí Öùôï Ëåéôïõñãéåò" 
   338//239 "Extra Photo Operations ->" 
   339239 "Åðéðëåïí Öùôï Ëåéôïõñãéåò" 
   340240 "Õðåñâáóç Ôá÷õô.Êëåéóôñïõ" 
   341241 "Óõíôåëåóôçò Ôéìçò" 
   342242 "Õðåñâáóç Ôéìçò Äéáöñáã." 
  342343243 "Õðåñâáóç Ôéìçò ISO" 
  343 244 "   Óõíôåëåóôçò Ôéìçò" 
  344 245 "Õðåñâáóç Ôéìçò Áðïóô. Áíôéêåéì." 
  345 246 "   Óõíôåëåóôçò Ôéìçò (mm)" 
  346  
  347 247 "Bracketing óå Óõíå÷ç Ëçøç" 
  348 248 "Bracketing óå Óõíå÷ç Ëçøç ->" 
   344244 "Óõíôåëåóôçò Ôéìçò" 
   345245 "Õðåñâáóç Áðïóô.Áíôéêåéì." 
   346246 "Óõíôåëåóôçò Ôéìçò (mm)" 
   347 
   348247 "Bracketing Óõíå÷ïõò Ëçøçò" 
   349//248 "Bracketing in Continuous Mode ->" 
   350248 "Bracketing Óõíå÷ïõò Ëçøçò" 
  349351249 "TV Bracketing Ôéìç" 
  350352250 "AV Bracketing Ôéìç" 
  351353251 "ISO Bracketing Ôéìç" 
  352 252 "   Óõíôåëåóôçò Ôéìçò" 
   354252 "Óõíôåëåóôçò Ôéìçò" 
  353355253 "Ôéìç Bracket Áðïóô. Áíôéêåéì. (MF)" 
  354 254 "   Óõíôåëåóôçò Ôéìçò (mm)" 
   356254 "Óõíôåëåóôçò Ôéìçò (mm)" 
  355357255 "Ôõðïò Bracketing" 
  356358 
   
  359361 
  360362258 "Åëåã÷ïò Åêèåóçò (×ùñéò Öëáò)" 
  361 259 "Åëåã÷ïò Åêèåóçò (×ùñéò Öëáò) ->" 
   363//259 "Exposure Control (No flash) ->" 
   364259 "Åëåã÷ïò Åêèåóçò (×ùñéò Öëáò)" 
  362365260 "Åðáíõðïëïã Åêèåóçò" 
  363366261 "Óåéñá Åðáíõðïëïã Åêèåóçò TV" 
   
  367370264 "Êáèáñ. Õðåñâáóåùí óôçí Åêêéíçóç" 
  368371 
  369 265 "Åìöáí. Canon Ôéìçò Õðåñåêèåóçò" 
   372265 "Åìöáíéóç Canon Ôéìçò Õðåñåêèåóçò" 
  370373 
  371374266 "RAW develop" 
  372 267 "Ðáñáêáëù ãõñéóôå ôçí ìç÷áíç\nóå êáôáóôáóç åããñáöçò \nêáé êáíåôå ìéá ëçøç" 
  373 268 "Åðåëåîå RAW áñ÷åéï" 
  374 269 "RAW áèñïéóìáôïò" 
  375 270 "RAW ìåóçò ôéìçò" 
  376 271 "Ï÷é áñêåôç Ìíçìç, ÷ùñïò:\n%dM áðáéô, %dM äéáèåóéìá." 
  377  
  378 272 "Åìöáíéóç OSD óå Êáôáóôáóç Ðñïåðéóêïðéóçò" 
   375267 "Please switch camera\ninto record mode and take\none shot." 
   376268 "Select RAW file" 
   377269 "RAW sum" 
   378270 "RAW average" 
   379271 "Not enough memory card space:\n%dM required, %dM available." 
   380 
   381272 "Åìöáí.OSD Êáôáóô.Ðñïåðéóêïðéóçò" 
  379382//273 "Åìöáíéóç Ðáñáìåôñéêùí Äåäïìåíùí" 
  380383273 "Åíáñîç ëéóôáò åñãáóéùí" 
   
  386389276 "Äçìéïõñãçóå äõï äéáìåñéóìáôá óôçí Êáñôá" 
  387390277 "Åíáëëáãç Äéáìåñéóìáôùí" 
  388 278 "Áõôï ÊÁÔÁÓÔÑÅÖÅÉ ÏËÁ ÔÁ ÄÅÄÏÌÅÍÁ\nóôçí Êáñôá. Íá óõíå÷éóù?" 
  389 279 "Áõôç ç êáñôá å÷åé åíá ìïíï äéáìåñéóìá." 
  390 280 "Ëáèïò" 
  391 281 "Ðñïåéäïðïéçóç" 
  392 282 "Ðëçñïöïñéá" 
   391278 "This DESTROYS ALL INFORMATION\non card. Continue?" 
   392279 "This card has only one partition." 
   393280 "Error" 
   394281 "Warning" 
   395282 "Information" 
  393396283 "RGB Æåâñá (õðåñåêè. ìïíï)" 
  394397 
   
  401404288 "×ñùìá Åéêïíéä. Áðïìåí. ×ùñïõ Áñ÷åéùí" 
  402405289 "Åìöáí. Åéêïíéäéïõ ×ùñïõ Áñ÷åéùí" 
  403 290 "Áðïìåíùí ×ùñïò Áñ÷åéùí" 
   406290 "Remaining Space" 
  404407291 "Åìöáí. ×ùñïõ Áñ÷åéùí óå %" 
  405408292 "Åìöáí. ×ùñïõ Áñ÷åéùí óå MB" 
  406 293 "×ùñïò Áñ÷åéùí Êåéìåíïõ" 
  407 294 "  Åìöáí. Áðïìåí. ×ùñïõ Ëçøçò RAW" 
  408 295 "Áðïìåíùí RAW” 
   409293 "Filespace Text" 
   410294 "Åìöáí.Áðïìåí.×ùñïõ Ëçøçò RAW" 
   411295 "Remaining RAW" 
  409412 
  410413296 "Åìöáíéóç êáôáóôáóçò RAW" 
  411414 
  412 297 "Åìöáíéóç ôéìçs óå âéíôåï" 
  413  
  414 298 "Åìöáíéóç Ôá÷õôçôáò Áñéèì." 
  415 299 "Åíåñãïðïéçóç Ìåíïõ ×ñçóôç" 
   415297 "Åìöáíéóç Ôéìþí Video" 
   416 
   417298 "Åìöáí. Ôõðïõ Ôá÷õôçôáò" 
   418299 "Åíåñã. Ìåíïõ ×ñçóôç" 
  416419300 "Ìåíïõ ×ñçóôç" 
  417420301 " " 
  418421 
  419422302 "Êëéìáêá Ðñïóáñì. Öáêïõ, 100=1x" 
  420 303 "Åìöáí. Ìðáñáò Äéáóôçìáôïò" 
  421 304 "   Ìåãåèïò óôçí Ïèïíç" 
  422 305 "   Ðëáôïò/Õøïò" 
  423 306 "   Ïñéï %" 
  424 307 "   Ïñéï MB " 
   423303 "Åìöáí.Ìðáñáò Äéáóôçìáôïò" 
   424304 "Ìåãåèïò óôçí Ïèïíç" 
   425305 "Ðëáôïò/Õøïò" 
   426306 "Ïñéï %" 
   427307 "Ïñéï MB " 
  425428308 "Ðñïåéäïðïéçôéêç Ìïíáäá" 
  426 309 "   Ðñïåéäïðïéçóç ïñéïõ" 
   429309 "Ðñïåéäïðïéçóç ïñéïõ" 
  427430310 "Åðåôñåøå Ïðôéêï Æïõì" 
  428 311 "Ñïëïú ->" 
   431//311 "Ñïëïú ->" 
   432311 "Ñïëïú" 
  429433312 "Ñïëïú Ñõèìéóåéò" 
  430434313 "Ìïñöç Ñïëïãéïõ" 
  431 314 "×ñùìá Õðïâáèñïõ Áðïìåí. ×ùñïõ" 
   435314 "×ñùìá Öïíôïõ Áðïìåí. ×ùñïõ" 
  432436315 "Åíäåéêôçò 12ù óôï ñïëïú" 
  433 316 "Åìöáí.Çìéðéåóçò@Êëåéóôñïõ" 
   437316 "Åìöáí. Çìéðéåóçò @Êëåéóôñïõ" 
  434438 
  435439317 "Ñõèìéóåéò Åìöáíéóçò Raw" 
  436 318 "Raw ->" 
   440//318 "Raw ->" 
   441318 "Raw" 
  437442 
  438443319 "Ñõèìéóåéò Åìöáíéóçò ×ùñïõ Áñ÷åéùí" 
  439 320 "×ùñïò Áñ÷åéùí ->" 
  440  
  441 321 "Åðéëåãìåíï Auto ISO" 
  442 322 "Åðéëåãìåíï Auto ISO ->" 
   444//320 "Filespace ->" 
   445320 "×ùñïò Áñ÷åéùí" 
   446 
   447321 "Ðñïóáñìïóìåíï Auto ISO" 
   448//322 "Custom Auto ISO ->" 
   449322 "Ðñïóáñìïóìåíï Auto ISO" 
  443450323 "Åðåôñåøå Åðéëåãìåíï Auto ISO" 
  444 324 "Åëá÷éóôç Ôá÷õôçôá Êëåéóôñïõ" 
  445 325 "×ñçóç Óõíôåë. (1/FL/óõíôåëåóôçò)" 
  446 326 "IS Óõíôåëåóôçò (Tv*óõíôåëåóôçò)" 
   451324 "Åëá÷éóôç Ôá÷õô. Êëåéóôñïõ" 
   452325 "×ñçóç Óõíôåë. (1/FL/óõíôåë)" 
   453326 "IS Óõíôåëåóôçò (Tv*óõíôåë)" 
  447454327 "Ìåã. ISO HI (x10)" 
  448455328 "Ìåã. ISO AUTO (x10)" 
   
  450457 
  451458330 "×ñùìá Êåéìåíïõ Ôéôëùí Ìåíïõ" 
  452 331 "×ñùìá Õðïâáèñïõ Ôéôëùí Ìåíïõ" 
  453 332 "×ñùìá Õðïâáèñïõ Äåéêôç" 
  454 333 "Äåéêôçò Õðïâáèñïõ ×ñùìá" 
   459331 "×ñùìá Öïíôïõ Ôéôëùí Ìåíïõ" 
   460332 "×ñùìá Êåéìåíïõ Äåéêôç" 
   461333 "×ñùìá Öïíôïõ Äåéêôç" 
  455462334 "Êåíôñáñéóìåíï Ìåíïõ" 
  456463335 "Óéùðçóç êáôá ôçí äéáñêåéá æïõì" 
   
  462469 
  463470340 "×ñùìá Õðåñâáóçò" 
  464 341 "×ñùìá Õðïâáèñïõ Õðåñâáóçò" 
   471341 "×ñùìá Öïíôïõ Õðåñâáóçò" 
  465472342 "Áðåíåñãïðïéçóç Õðåñâáóçs" 
  466 343 "   Íá ðåñéë. AutoIso & Bracketing?" 
  467 344 "   Áðïêñõøç óå ?" 
  468 345 "Áðåíåñãïðïéçóç @ Åããñ. Âéíôåï?" 
  469 346 "Åìöáíéóç Áðïìåíïíôïò ×ñïíïõ Âéíôåï?" 
  470 347 "  ×ñïíïò Áíáíåùóçò(refresh) (~sec)" 
  471 348 "Áðïìåíùí âéíôåï ÷ñïíïò" 
  472 349 "Êáèáñ âéíôåï ðáñáìåôñùí óôçí åêêéíçóç?" 
   473343 "Íá ðåñéë. AutoIso & Bracketing?" 
   474344 "Áðïêñõøç óå ?" 
   475345 "Áðåíåñãïðïéçóç @ Åããñ. Video?" 
   476346 "Áðïìåíùí ×ñïíïò Video?" 
   477347 "×ñïíïò Áíáíåùóçò (~sec)" 
   478348 "Remaining video time" 
   479349 "Êáèáñ.Videoðáñáì.óôçí åêêéíçóç?" 
  473480350 "Åðåôñåøå ôá÷åéá Ev åíáëëáãç?" 
  474 351 "  Ìåãåèïò Âçìáôïò (1 EV)?" 
  475 352 "EV äéïñèùóç" 
  476 353 "Åéóáé óéãïõñïò ãéá ôçí äéáãñáöç ÏËÙÍ\nôùí RAW áñ÷åéùí ÷ùñéò ôá áíôéóôïé÷á JPG\nóôïí DCIM öáêåëï?" 
  477 354 "Åéóáé óéãïõñïò ãéá ôçí äéáãñáöç ÏËÙÍ\nôùí RAW áñ÷åéùí ÷ùñéò ôá áíôéóôïé÷á JPG\nóôïí Åðéëåãìåíï öáêåëï?" 
  478 355 "Åéóáé óéãïõñïò ãéá ôçí äéáãñáöç RAW áñ÷åéïs\n÷ùñéò ôá áíôéóôïé÷á JPG?\n(Excluding marked)" 
  479 356 "×áñáêôçñéóôéêï Áðïññéøçò RAW \näåí åöáñìïæåôáé óå áõôï ôï óôïé÷åéï" 
  480 357 "*** Áðïññéøç RAW áñ÷åéùí ***" 
  481 358 "Áðïññéøç RAW" 
   481351 "Ìåãåèïò Âçìáôïò (1 EV)?" 
   482352 "EV correction" 
   483353 "Are you SURE to delete ALL\nRAW files without corresponding JPG\nin DCIM folder?" 
   484354 "Are you SURE to delete ALL\nRAW files without corresponding JPG\nin selected folder?" 
   485355 "Are you SURE to delete RAW files\nwithout corresponding JPG?\n(Excluding marked)" 
   486356 "Purge RAW feature\ndoes not apply to this item" 
   487357 "*** Purge RAW files ***" 
   488358 "Purge RAW" 
  482489  
  483490359 "Ìåíïõ ×ñçóôç ùò Áñ÷éêï" 
   
  487494362 "Åðåôñåøå Óõìâïëá" 
  488495363 "×ñùìá Êåéìåíïõ Óõìâïëùí"  
  489 364 "×ñùìá Õðïâáèñïõ Óõìâïëùí" 
  490  
  491 365 "Åîáôïìéêåõì. êáìðõëåò" 
  492 366 "Åîáôïìéêåõì. Êáìðõëåò ->" 
   496364 "×ñùìá Öïíôïõ Óõìâïëùí" 
   497 
   498365 "Ðñïóáñìïóìåíåò êáìðõëåò" 
   499//"366 "Custom êáìðõëåò ->" 
   500366 "Ðñïóáñìïóìåíåò êáìðõëåò" 
  493501367 "Öïñôùóå áñ÷åéï êáìðõëçò..." 
  494502368 "Åðåôñåøå êáìðõëç" 
  495503369 "Åðåëåîå áñ÷åéï êáìðõëçò" 
  496504 
  497 370 "Õðåñèåóç Ðáñõöçò" 
  498 371 "Õðåñèåóç Ðáñõöçò->" 
  499  
  500 372 "Åðåôñåøå Õðåñèåóç Ðáñõöçò" 
  501 373 "Õðåñèåóç Êáôùöëéïõ Ðáñõöçò" 
  502 374 "×ñùìá Õðåñèåóçò Ðáñõöçò" 
   505370 "Õðåñèåóç Áêñùí" 
   506371 "Õðåñèåóç Áêñùí" 
   507 
   508372 "Åðåôñåøå Õðåñèåóç Áêñùí" 
   509373 "Õðåñèåóç Êáôùöëéïõ Áêñùí" 
   510374 "×ñùìá Õðåñèåóçò Áêñùí" 
  503511 
  504512375 "Ðáñáìåôñïé Áðïìáêñõóìåíçò ×ñçóçò" 
  505 376 "Ðáñáìåôñïé Áðïìáêñõóìåíçò ×ñçóçò->" 
   513376 "Ðáñáìåôñïé Áðïìáêñõóìåíçò ×ñçóçò" 
  506514377 "Åðåôñåøå Áðïìáêñõóìåíç ×ñçóç" 
  507515378 "Åðåôñåøå Óõã÷ñïíéóôç (Synch)" 
   
  510518381 "Õóôåñçóç Óõã÷ñïíéóôç 0.1s" 
  511519 
  512 382 "Ðëçêôñï Áõôïìáôçò Åóôéáóçò (AF) " 
  513 383 "Öïñôùóå áñ÷éêç ôéìç Ðáñáìåôñïõ" 
   520382 "Ðëçêôñï Áõô.Åóôéáóçò AF" 
   521383 "Öïñôùóå Áñ÷éêç Ôéìç Ðáñáìåôñïõ" 
  514522384 "Èåóå Ðáñáìåôñï" 
  515523 
  516 385 "Áðåíåñãïð. Raw @Óðïñ-Sports" 
  517 386 "Áðåíåñãïð. Raw @ÑéðÞ-Burst" 
  518 387 "Áðåíåñãïð. Raw @EV Bracketing" 
  519 388 "Áðåíåñãïð. Raw @×ñïíïìåôñï" 
   524385 "Áðåíåñãïðïéçóç Raw @ Sports" 
   525386 "Áðåíåñãïðïéçóç Raw @ Burst" 
   526387 "Áðåíåñãïðïéçóç Raw @ EV Bracketing" 
   527388 "Áðåíåñãïðïéçóç Raw @ ×ñïíïìåôñï" 
  520528 
  521529389 "Ðñïâëçìáôá" 
  522 390 "Ìåíïõ Ðñïâëçìáôùí RAW " 
   530390 "Ìåíïõ Ðñïâëçìáôùí RAW" 
  523531391 "Ðñïåéäïðïéçóç ïôáí õðáñ÷åé Ðñïâëçìá?" 
  524 392 "Ðáíôá Åðéëïãç 1çò Åðéëïãçò óôï ìåíïõ" 
   532392 "Åðéëïãç 1çò Åðéëïãçò óôï ìåíïõ" 
  525533 
  526534393 "×ñïíï-õóôåñçóç (0.1s)" 
  527535394 "Áðïìáêñ. ×ñçóç Óõã÷ñïíéæïìåíç?" 
  528 395 "Ãñçãïñïò Åëåã÷ïò Âéíôåï?" 
  529 396 "Èåñìïêñáóéá" 
   536395 "Ãñçãïñïò Åëåã÷ïò Video?" 
   537396 "Temperature" 
  530538397 "Åìöáíéóç èåñìïêñáóéáò?" 
  531 398 "Åëåã÷ïò ðïéïôçôáò Âéíôåï?" 
  532 399 "Åðåôñåøå Áðïìáêñõóìåíç ×ñçóç Æïõì" 
   539398 "Åëåã÷ïò Ðïéïôçôáò Video?" 
   540399 "Åðåôñåøå Áðïìáêñ. ×ñçóç Æïõì" 
  533541400 "Æïõì ×ñïíï-õóôåñçóç 0.1s" 
  534542401 "Ç÷ïò Åêêéíçóçò" 
  535 402 "Ðñïèåìá áöáéñåóçò Raw" 
  536 403 "Åðåêôáóç áöáéñåóçò Raw" 
   543402 "Ðñïèåìá Áöáéñåóçò Raw" 
   544403 "Åðåêôáóç Áöáéñåóçò Raw" 
  537545404 "Áöáéñ. Ôéìçò Óêïôåéíïõ Åéóåñ÷." 
  538546405 "Áöáéñ. Ôéìçò Óêïôåéíïõ Åîåñ÷." 
  539547406 "áðï" 
  540 407 "...%d ðåñéóóïôåñá áñ÷åéá" 
   548407 "...%d Ðåñéóóïôåñá áñ÷åéá" 
  541549408 "Áöáéñåóç" 
  542 409 "Sub áðï marked" 
   550409 "Sub from marked" 
  543551410 "Áðïèçêåõóç Ðáñáìåôñùí" 
  544 411 "Åìöáíéóç Ev Âéíôåï" 
  545 412 "  Õðåñâáóç Ôéìçò Æïõì" 
   552411 "Åìöáíéóç Ev Video" 
   553412 "Õðåñâáóç Ôéìçò Æïõì" 
  546554413 "Õðåñâáóç Æïõì" 
  547 414 "   Êáèáñéóìïò óôçí Åíáñîç" 
   555414 "Êáèáñéóìïò óôçí Åíáñîç" 
  548556415 "Ðñïóèçêç raw åðåêôáóçò" 
  549557416 "   óå Fahrenheit" 
  550 417 "Öïñôùìá Õðåñèåóçò Ðáñõöçò" 
  551 418 "Áðïèçêåõóç Õðåñèåóçò Ðáñõöçò" 
  552 419 "Åðåôñåøå óå êáôáóôáóç Play" 
   558417 "Öïñôùìá Õðåñèåóçò Áêñùí" 
   559418 "Áðïèçêåõóç Õðåñèåóçò Áêñùí" 
   560419 "Åðåôñåøå óå Êáôáóôáóç Play" 
  553561420 "Åëåõèåñç Åóùôåñéêç Ìíçìç" 
  554562421 "Öïñôùóå+Èåóå Æïõì" 
  555 422 "Êëåéäùìá Õðåñèåóçò Ðáñõöçò" 
   563422 "Êëåéäùìá Õðåñèåóçò Áêñùí" 
  556564423 "Óõã÷ñïíéóìïò öëáò 2ç Êïõñôéíá" 
  557 424 "DNG format" 
  558 425 "RAW çìéäåäïìåíá áðïèçêåõìåíá" 
  559 426 "Äåí ìðïñåé íá öïñôùèåé ôï \nCHDK/badpixel.bin\nÐáñáêáëù åêôåëåóôå ôï \nCHDK/SCRIPTS/TEST/badpixel.lua" 
  560 427 "Åìöáíéóç ÷ñïíïõ áðïèçêåõóçò raw" 
   565424 "Öïñìá DNG" 
   566425 "RAW Çìéäåäïìåíá Áðïèçêåõìåíá" 
   567426 "Cannot load CHDK/badpixel.bin\nPlease run \nCHDK/SCRIPTS/TEST/badpixel.lua" 
   568427 "Åìöáíéóç ×ñïíïõ Áðïèçêåõóçò Raw" 
  561569428 "Connect 4" 
  562 429 "Antipalos:" 
  563 430 "Anthropos" 
  564 431 "O Paiktaras 1 kerdise to paihnidi" 
  565 432 "O Paiktaras 2 kerdise to paihnidi" 
  566 433 "Se kerdisa !" 
  567 434 "To paihnidi teleiose isopalia" 
  568 435 "Áðåíåñãïð. Raw @Õðåñèåóç Ðáñõöçò" 
  569 436 "Áðåíåñãïð. Raw @Auto Êáôáóôáóç" 
  570 437 "Åðåôñåðåôáé ôï öëáò óå âéíôåï?" 
   570429 "Áíôéðáëïò:" 
   571430 "Áíèñùðïò" 
   572431 "Ï Ðáé÷ôáñáò 1 êåñäéóå ôo ðáé÷íéäé" 
   573432 "Ï Ðáé÷ôáñáò 2 êåñäéóå ôo ðáé÷íéäé" 
   574433 "Óå êåñäéóá !" 
   575434 "To ðáé÷íéäé ôåëåéùóå éóïðáëéá" 
   576435 "Áðåíåñãïð. Raw @ Õðåñèåóç Áêñùí" 
   577436 "Áðåíåñãïð. Raw @ Auto Êáôáóôáóç" 
   578437 "Åðåôñåðåôáé ôï öëáò óå Video?" 
  571579438 "   Éó÷õò Öëáò" 
  572 439 "Åðåêôáóç áñ÷åéïõ 'DNG'" 
  573  
   580439 "Åðåêôáóç Añ÷åéïõ 'DNG'" 
   581440 "DNG visible via USB" 
   582441 "Mastermind" 
   583442 "available colors" 
   584443 "on the right place" 
   585444 "color in answer" 
   586445 "CORRECT :-)" 
   587446 "GAME OVER" 
   588447 "[<-][->] select column" 
   589448 "[UP][DOWN] select color" 
   590449 "[SET] next row" 
   591450 "NO DOUBLE COLOR" 
   592451 "reset files" 
   593452 "restart camera..." 
   594453 "Force manual flash" 
 • trunk/Makefile

  r871 r876  
  228228        $(MAKE) -s --no-print-directory PLATFORM=g11  PLATFORMSUB=100f NO_INC_BUILD=1 firzipsub 
  229229        $(MAKE) -s --no-print-directory PLATFORM=g11  PLATFORMSUB=100j NO_INC_BUILD=1 firzipsub 
   230        $(MAKE) -s --no-print-directory PLATFORM=ixus100_sd780  PLATFORMSUB=100c NO_INC_BUILD=1 firzipsub 
  230231        @echo "**** All firmwares created successfully" 
  231232        @echo "**** Copying duplicate Firmwares" 
   
  258259        mv $(topdir)bin/$(VER)-g11-100j-$(BUILD_NUMBER).zip $(topdir)bin/$(VER)-g11-100j-$(BUILD_NUMBER)_BETA.zip 
  259260        mv $(topdir)bin/$(VER)-g11-100k-$(BUILD_NUMBER).zip $(topdir)bin/$(VER)-g11-100k-$(BUILD_NUMBER)_BETA.zip 
   261        mv $(topdir)bin/$(VER)-ixus100_sd780-100c-$(BUILD_NUMBER).zip $(topdir)bin/$(VER)-ixus100_sd780-100c-$(BUILD_NUMBER)_BETA.zip 
  260262        @echo "**** Done Copying duplicate Firmwares" 
  261263        @echo "**** Summary of memisosizes" 
   
  356358        $(MAKE) -s --no-print-directory PLATFORM=g11  PLATFORMSUB=100f NO_INC_BUILD=1 firzipsubcomplete 
  357359        $(MAKE) -s --no-print-directory PLATFORM=g11  PLATFORMSUB=100j NO_INC_BUILD=1 firzipsubcomplete 
   360        $(MAKE) -s --no-print-directory PLATFORM=ixus100_sd780  PLATFORMSUB=100c NO_INC_BUILD=1 firzipsubcomplete 
  358361        @echo "**** All zipfiles including firmwares and extra stuff created successfully" 
  359362        @echo "**** Copying duplicate Firmwares" 
   
  414417        mv $(topdir)bin/g11-100k-$(BUILD_NUMBER)-full.zip $(topdir)bin/g11-100k-$(BUILD_NUMBER)-full_BETA.zip 
  415418        mv $(topdir)bin/g11-100k-$(BUILD_NUMBER).zip $(topdir)bin/g11-100k-$(BUILD_NUMBER)_BETA.zip 
   419        mv $(topdir)bin/ixus100_sd780-100c-$(BUILD_NUMBER)-full.zip $(topdir)bin/ixus100_sd780-100c-$(BUILD_NUMBER)-full_BETA.zip 
   420        mv $(topdir)bin/ixus100_sd780-100c-$(BUILD_NUMBER).zip $(topdir)bin/ixus100_sd780-100c-$(BUILD_NUMBER)_BETA.zip 
  416421        @echo "**** Done Copying duplicate Firmwares" 
  417422        @echo "**** Summary of memisosizes" 
   
  510515        $(MAKE) -s --no-print-directory PLATFORM=g11  PLATFORMSUB=100f NO_INC_BUILD=1 clean 
  511516        $(MAKE) -s --no-print-directory PLATFORM=g11  PLATFORMSUB=100j NO_INC_BUILD=1 clean 
   517        $(MAKE) -s --no-print-directory PLATFORM=ixus100_sd780  PLATFORMSUB=100c NO_INC_BUILD=1 clean 
  512518        .PHONY: fir upload 
 • trunk/core/gui_osd.c

  r871 r876  
  5757#define ZEBRA_CANONOSD_BORDER_RESTORE   1 
  5858 
  59 #if defined (CAMERA_sx200is) || defined(CAMERA_g11) 
   59#if defined (CAMERA_sx200is) || defined(CAMERA_g11) || defined (CAMERA_ixus100_sd780) 
  6060  //there are no memory for that (the screen buffer is big): 960x270 
  6161  //TODO use a buffer of screen dimensions 
   
  7676static int timer = 0; 
  7777static unsigned char *buf = NULL; 
  78 #if defined (CAMERA_sx200is) || defined(CAMERA_g11) 
   78#if defined (CAMERA_sx200is) || defined(CAMERA_g11) || defined (CAMERA_ixus100_sd780) 
  7979static int buffer_size; 
  8080#endif 
   
  241241        if (!buf) { 
  242242            timer = 0; 
  243             #if defined (CAMERA_sx200is) || defined (CAMERA_g11) //nandoide sept-2009 
   243            #if defined (CAMERA_sx200is) || defined (CAMERA_g11) || defined (CAMERA_ixus100_sd780) //nandoide sept-2009 
  244244               buffer_size=screen_buffer_size-ZEBRA_HMARGIN0*screen_buffer_width; 
  245245               buf = malloc(buffer_size); 
   
  372372// reyalp - TODO this SHOULD NOT BE CAMERA SPECIFIC. Should be generalized to work with all cameras 
  373373// having a copy/paste/modified version for individual cameras will be a maintenance nightmare. 
  374 #if defined (CAMERA_sx200is) || defined (CAMERA_g11) 
   374#if defined (CAMERA_sx200is) || defined (CAMERA_g11) || defined (CAMERA_ixus100_sd780) 
  375375//nandoide sept-2009  
  376376// viewport is 360x240 and screen buffer 960x270, we need to expand the x coordinate 
 • trunk/core/kbd.c

  r873 r876  
  7070#endif 
  7171 
  72 #if defined(CAMERA_a450) || defined(CAMERA_ixus50_sd400) || defined(CAMERA_ixusizoom_sd30) || defined(CAMERA_ixus40_sd300) || defined(CAMERA_ixus55_sd450) || defined(CAMERA_ixus60_sd600) || defined(CAMERA_ixus65_sd630) || defined(CAMERA_ixus70_sd1000) || defined(CAMERA_ixus700_sd500) || defined(CAMERA_ixus750_sd550) || defined(CAMERA_ixus850_sd800) || defined(CAMERA_ixus75_sd750) || defined(CAMERA_a470) || defined(CAMERA_ixus90_sd790) 
   72#if defined(CAMERA_a450) || defined(CAMERA_ixus50_sd400) || defined(CAMERA_ixusizoom_sd30) || defined(CAMERA_ixus40_sd300) || defined(CAMERA_ixus55_sd450) || defined(CAMERA_ixus60_sd600) || defined(CAMERA_ixus65_sd630) || defined(CAMERA_ixus70_sd1000) || defined(CAMERA_ixus700_sd500) || defined(CAMERA_ixus750_sd550) || defined(CAMERA_ixus850_sd800) || defined(CAMERA_ixus75_sd750) || defined(CAMERA_a470) || defined(CAMERA_ixus90_sd790)  || defined(CAMERA_ixus100_sd780) 
  7373#define ZSTEP_TABLE_SIZE 7 
  7474static int nTxtbl[]={0,1,2,3,4,5,6}; 
 • trunk/include/camera.h

  r871 r876  
  16821682 
  16831683//---------------------------------------------------------- 
   1684#elif defined (CAMERA_ixus100_sd780) 
   1685 
   1686    #define CAM_RAW_ROWPIX              4000    // Number of pixels in RAW row // 14.7 MP 12bpp 
   1687    #define CAM_RAW_ROWS                3000    // Number of rows in RAW 
   1688    #define CAM_DRYOS                   1               // Camera is DryOS-based 
   1689    #define CAM_PROPSET                 2               // Camera's properties group (the generation)  //SD780 Verify 
   1690 
   1691    #undef  CAM_SWIVEL_SCREEN                                   // Camera has rotated LCD screen 
   1692    #undef  CAM_USE_ZOOM_FOR_MF                                 // Zoom lever can be used for manual focus adjustments 
   1693    #undef  CAM_ADJUSTABLE_ALT_BUTTON                   // ALT-button can be set from menu 
   1694    #undef CAM_REMOTE                                                   // Camera supports USB-remote 
   1695    #undef CAM_SYNCH                                                    // Camera supports SDM precision synch 
   1696 
   1697    #define CAM_MULTIPART               1               // Camera supports SD-card multipartitioning 
   1698    #define CAM_HAS_ZOOM_LEVER          1               // Camera has dedicated zoom buttons 
   1699    #undef  CAM_DRAW_EXPOSITION                                 // Output expo-pair on screen (for cameras which (sometimes) don't do that)  //SD780 Verify what is this? 
   1700    #undef  CAM_HAS_ERASE_BUTTON                                // Camera has dedicated erase button 
   1701    #undef  CAM_HAS_IRIS_DIAPHRAGM                              // Camera has real diaphragm mechanism 
   1702 
   1703    #define CAM_HAS_ND_FILTER           1               // Camera has build-in ND filter 
   1704 
   1705//    #define CAM_CAN_SD_OVER_NOT_IN_MF   1             // Camera allows subject distance (focus) override when not in manual focus mode 
   1706//    #define CAM_CAN_SD_OVERRIDE         1             // Camera allows to do subject distance override 
   1707 
   1708    #undef  CAM_HAS_MANUAL_FOCUS                                // Camera has manual focus mode 
   1709    #define  CAM_HAS_USER_TV_MODES        1             // Camera has tv-priority or manual modes with ability to set tv value //include M/P ? needed to make Tv bracketing work 
   1710    #define CAM_SHOW_OSD_IN_SHOOT_MENU    1             // On some cameras Canon shoot menu has additional functionality and useful in this case to see CHDK OSD in this mode 
   1711    #define CAM_CAN_UNLOCK_OPTICAL_ZOOM_IN_VIDEO 1      // Camera can unlock optical zoom in video (if it is locked) 
   1712 
   1713//    #undef  CAM_FEATURE_FEATHER                                       // Cameras with "feather" or touch wheel. 
   1714 
   1715    #define CAM_HAS_IS                    1             // Camera has image stabilizer 
   1716    #undef CAM_HAS_JOGDIAL                                              // Camera has a "jog dial" 
   1717 
   1718//    #undef  CAM_CONSOLE_LOG_ENABLED         // Development: internal camera stdout -> A/stdout.txt 
   1719//    #define CAM_CONSOLE_LOG_ENABLED     1 
   1720 
   1721    #define CAM_CHDK_HAS_EXT_VIDEO_MENU 1                       // In CHDK for this camera realized adjustable video compression 
   1722 
   1723//    #undef  CAM_CAN_MUTE_MICROPHONE         // Camera has function to mute microphone 
   1724//    #define CAM_EMUL_KEYPRESS_DELAY     40  // Delay to interpret <alt>-button press as longpress 
   1725//    #define CAM_EMUL_KEYPRESS_DURATION  5   // Length of keypress emulation 
   1726//    #undef  CAM_AF_SCAN_DURING_VIDEO_RECORD // CHDK can make single AF scan during video record 
   1727    #define CAM_AF_SCAN_DURING_VIDEO_RECORD 1 
   1728 
   1729//    #undef  CAM_HAS_VIDEO_BUTTON            // Camera can take stills in video mode, and vice versa 
   1730//    #undef  CAM_EV_IN_VIDEO                 // CHDK can change exposure in video mode 
   1731//    #define CAM_VIDEO_CONTROL      1          // pause / unpause video recordings 
   1732    #undef  CAM_VIDEO_CONTROL 
   1733    #define CAM_VIDEO_QUALITY_ONLY          1 
   1734///hmmmmmm 
   1735//  #define ZOOM_OVERRIDE               0       // Shall zoom-override be used? default 0 becoz not implemented right now 
   1736 
   1737    #define DNG_SUPPORT                 1 
   1738 
   1739//    #undef  CAM_REAR_CURTAIN                          // Camera do not have front/rear curtain flash sync in menu 
   1740//    #undef  CAM_BRACKETING                            // Cameras that have bracketing (focus & ev) in original firmware already, most likely s- & g-series (propcase for digic III not found yet!) 
   1741    #define CAM_EXT_TV_RANGE                    1 
   1742// CHDK can make exposure time longer than 64s 
   1743 
   1744    #undef CAM_UNCACHED_BIT  // shut up compiler 
   1745    #define CAM_UNCACHED_BIT    0x40000000              // bit indicating the uncached memory 
   1746 
   1747    #define CAM_MAKE                    "Canon" 
   1748 
   1749    #undef CAM_SENSOR_BITS_PER_PIXEL 
   1750    #define CAM_SENSOR_BITS_PER_PIXEL   12              // Bits per pixel. 10 is standard, 12 is supported except for curves 
   1751    #undef CAM_WHITE_LEVEL 
   1752    #define CAM_WHITE_LEVEL             ((1<<CAM_SENSOR_BITS_PER_PIXEL)-1) 
   1753    #undef CAM_BLACK_LEVEL 
   1754    #define CAM_BLACK_LEVEL             127 
   1755    #undef CAM_BITMAP_PALETTE 
   1756    #define CAM_BITMAP_PALETTE    2                             // which color set is used for this camera 
   1757//    #undef CAM_HAS_VARIABLE_ASPECT         // can switch between 16:9 and 4:3 
   1758//    #define DEFAULT_RAW_EXT             1  // extension to use for raw (see raw_exts in conf.c) 
   1759//    // by nandoide sept-2009 
   1760//    //zebra adjust buffer height: show use at sx200is: needed for save memory space 
   1761#undef ZEBRA_HMARGIN0 
   1762    #define ZEBRA_HMARGIN0  70 
   1763// 
   1764//    //aspect corrections 
   1765//#undef CAM_USES_ASPECT_CORRECTION 
   1766//   #define CAM_USES_ASPECT_CORRECTION   1   //if true, camera uses a modified graphics primitives to draw with exact display aspect-ratio. 
   1767//                                                                   // Could slow the graphics output (but not perceived on sx200is), but adds rectangle drawing optimizations to compensate. 
   1768//                                                                   // To extend to other cameras see sx200is camera.h comments in  and comments on core gui_draw.c 
   1769//#undef CAM_USES_ASPECT_YCORRECTION 
   1770//#define CAM_USES_ASPECT_YCORRECTION   0 
   1771 
   1772//   #undef GAMES_SCREEN_WIDTH 
   1773//   #undef GAMES_SCREEN_HEIGHT 
   1774//   #define GAMES_SCREEN_WIDTH 720 
   1775 //  #define GAMES_SCREEN_HEIGHT 240 
   1776//    #undef ASPECT_XCORRECTION 
   1777//    #define ASPECT_XCORRECTION(x)  ( ( ((x)<<3) + (x) )  >>2 )   //correction x*screen_buffer_width/screen_width = x*720/320 = x*9/4 = (x<<3 + x)>>2 
   1778//~ #undef ASPECT_YCORRECTION 
   1779//~ #define ASPECT_YCORRECTION(y)  ( (y) ) //none 
   1780 
   1781//grids 
   1782// not used ? 
   1783//    #define GRIDX 360 
   1784//    #define GRIDY 240 
   1785//    #undef ASPECT_GRID_XCORRECTION 
   1786//    #define ASPECT_GRID_XCORRECTION(x)  ( ((x)<<3)/9  )  //grids are designed on a 360x240 basis and screen is 320x240, we need x*320/360=x*8/9 
   1787//    #undef ASPECT_GRID_YCORRECTION 
   1788//    #define ASPECT_GRID_YCORRECTION(y)  ( (y) )       //y correction for grids  made on a 360x240 As the buffer is 720x240 we have no correction here. 
   1789//    //menu, alt (default) 
   1790//    #define ASPECT_XCORRECTION(x)  ( ((x)<<1) )  //see comments on 200is 
   1791//    #define ASPECT_YCORRECTION(y)  ( (y) )         //no correction the same for coordinate y. I think there are no cameras actually needing both corrections. 
   1792//    //viewport, defaults used if there is no aspect correction 
   1793////    #define ASPECT_VIEWPORT_XCORRECTION(x) ( ((x)<<1) ) // see comments on 200is 
   1794//    #define ASPECT_VIEWPORT_XCORRECTION(x) ( (x) ) // see comments on 200is 
   1795//    #define ASPECT_VIEWPORT_YCORRECTION(y) ( (y) )       //no correction 
   1796//    //grid - not used unless aspect correction is enabled, define as needed 
   1797////    #define ASPECT_GRID_XCORRECTION(x) ( (x) ) 
   1798////    #define ASPECT_GRID_YCORRECTION(y) ( (y) ) 
   1799// 
   1800// 
   1801//    #define EDGE_HMARGIN 0  //define sup and inf screen margins on edge overlay without overlay.  Necessary to save memory buffer space. sx200is needs values other than 0 
   1802//    // end of section by nandoid 
   1803// 
   1804//    #undef CAM_QUALITY_OVERRIDE //camera may need shooting quality override (sx200is lacks SuperFine quality) 
   1805//   #undef ASPECT_GAMES_XCORRECTION 
   1806   // 720/360=2 same aspect than grids and viewport but another approach: there is a lot of corrections to do in game's code, and we decide to paint directly on display buffer wirh another resolution 
   1807   // used by gui.c that configures the draw environment (trhough new draw_gui function) depending on gui_mode: we have then 360x240 for games (but deformed output:circles are not circles) and 320x240 for 
   1808   // other modes in perfect aspect ratio 4/3: slightly better visualization: file menus more readable, ... 
   1809//   #define ASPECT_GAMES_XCORRECTION(x)   ( ((x)<<1) ) 
   1810//   #undef ASPECT_GAMES_YCORRECTION 
   1811//   #define ASPECT_GAMES_YCORRECTION(y)   ( (y) )  //none 
   1812#define CAM_QUALITY_OVERRIDE 1 
   1813 
   1814// pattern 
   1815#define cam_CFAPattern 0x01000201 // Green  Blue  Red  Green 
   1816// color preliminary 
   1817    #define CAM_COLORMATRIX1                               \ 
   1818      837237, 1000000, -290137, 1000000, -128156, 1000000, \ 
   1819      -127762, 1000000, 643909, 1000000,  52973,  1000000, \ 
   1820      4446,  1000000, 88354,   1000000,  224246, 1000000 
   1821 
   1822    #define cam_CalibrationIlluminant1 1 // Daylight 
   1823// cropping 
   1824    #define CAM_JPEG_WIDTH  4000 
   1825    #define CAM_JPEG_HEIGHT 3000 
   1826    #define CAM_ACTIVE_AREA_X1 12 
   1827    #define CAM_ACTIVE_AREA_Y1 12 
   1828    #define CAM_ACTIVE_AREA_X2 4444 
   1829    #define CAM_ACTIVE_AREA_Y2 3324 
   1830// camera name 
   1831    #define PARAM_CAMERA_NAME 4 // parameter number for GetParameterData sd990: OK 
   1832 
   1833//    #define DNG_EXT_FROM ".CR2" 
   1834//---------------------------------------------------------- 
   1835 
  16841836#elif defined (CAMERA_ixus90_sd790) 
  16851837    #define CAM_PROPSET                 2 
 • trunk/makefile.inc

  r872 r876  
  237237 
  238238#PLATFORM=a2000 
   239#PLATFORMSUB=100c 
   240 
   241#PLATFORM=ixus100_sd780 
  239242#PLATFORMSUB=100c 
  240243 
 • trunk/platform/generic/shooting.c

  r871 r876  
  731731// reyalp - this is related to http://chdk.setepontos.com/index.php/topic,3994.405.html 
  732732// TODO 
  733 #if defined (CAMERA_sx200is) || defined (CAMERA_g11) 
   733#if defined (CAMERA_sx200is) || defined (CAMERA_g11) || defined (CAMERA_ixus100_sd780) 
  734734   short n; 
  735735   // unlike other cameras, sx200 does set PROPCASE_DRIVE_MODE when in custom timer mode 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.