Changeset 9 for chess


Ignore:
Timestamp:
02/02/09 04:29:31 (13 years ago)
Author:
BegemoT
Message:
 
Location:
chess
Files:
4 added
1 deleted
18 edited
5 moved

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • chess/chess.jad

  r7 r9  
  1 MIDlet-Jar-Size: 711758 
   1MIDlet-Jar-Size: 716270 
  22MIDlet-Jar-URL: chess.jar 
  33MIDlet-Name: Chess 
 • chess/src/chess/Util.java

  r7 r9  
  1414        public static final PrintStream log = System.out; 
  1515 
  16         public static final boolean STRICT = true; 
   16        /** 
   17         * âêëþ÷àåò äîïîëíèòåëüíûå ïðîâåðêè íà ñòàäèè âûïîëíåíèÿ, 
   18         * ïðè ýòîì îòêëþ÷àòü èõ íà ñòàäèè ïîäãîòîâêè production 
   19         */ 
   20        public static final boolean SAFE_MODE = true; 
  1721 
  1822         
 • chess/src/chess/control/BaseController.java

  r7 r9  
  2626        protected final IGame game; 
  2727        protected Player player; 
  28         protected final IConnection conn; 
   28        protected final IRemoteNode node; 
  2929 
  3030        protected int status; 
   
  3434                               final IGame game, 
  3535                               final Player player, 
  36                                final IConnection conn ) { 
   36                               final IRemoteNode node ) { 
  3737                this.app = app; 
  3838                this.ui = ui; 
  3939                this.game = game; 
  4040                this.player = player; 
  41                 this.conn = conn; 
  42                 conn.setListener( this ); 
   41                this.node = node; 
   42                node.setListener( this ); 
  4343                ui.setUIListener( this ); 
  4444        } 
   
  6161                        player = sa.getPlayer(); 
  6262                        if( isMaster() ) { 
  63                                 throw new IllegalStateException( "master should not got such commands" ); 
   63                                throw new IllegalStateException( "Master should not got SET_PLAYER commands" ); 
  6464                        } 
  6565                } else if( sa.type() == SystemAction.YOUR_TURN_TYPE ) { 
  6666                        if( player == null ) { 
  67                                 throw new IllegalStateException( "Player ==null" ); 
   67                                throw new IllegalStateException( "Player == null" ); 
  6868                        } 
  6969                        setStatus( WAITING_FOR_LOCAL ); 
   
  7171        } 
  7272 
  73         public void sent( final IDatagram data ) { 
   73        public void wasSent( final IDatagram data ) { 
  7474                setStatus( WAITING_FOR_OPPONENT ); 
  7575        } 
   
  8181        public void post( final IDatagram data ) { 
  8282                setStatus( WAITING_FOR_NETWORK ); 
  83                 conn.send( data ); 
   83                node.send( data ); 
  8484        } 
  8585 
 • chess/src/chess/control/ClientController.java

  r4 r9  
  33import chess.game.App; 
  44import chess.game.IGame; 
  5 import chess.remote.IConnection; 
   5import chess.remote.IRemoteNode; 
  66import chess.ui.GameCanvas; 
  77 
   
  1919     * 
  2020     * @param game 
  21      * @param conn 
   21     * @param node 
  2222     */ 
  2323    public ClientController( final App app, 
  2424                             final GameCanvas canvas, 
  2525                             final IGame game, 
  26                              final IConnection conn ) { 
  27         super( app, canvas, game, null, conn ); 
   26                             final IRemoteNode node ) { 
   27        super( app, canvas, game, null, node ); 
  2828        //wait for incoming actions log 
  2929        synchronized ( this ) { 
 • chess/src/chess/control/MasterController.java

  r4 r9  
  11package chess.control; 
  22 
  3 import java.util.Vector; 
   3import java.util.*; 
  44 
  5 import chess.game.Action; 
  6 import chess.game.App; 
  7 import chess.game.IGame; 
  8 import chess.game.Player; 
  9 import chess.remote.IConnection; 
  10 import chess.remote.SystemAction; 
   5import chess.game.*; 
   6import chess.remote.IRemoteNode; 
  117import chess.ui.GameCanvas; 
  128 
   
  3026                             final GameCanvas canvas, 
  3127                             final IGame game, 
  32                              final IConnection conn, 
   28                             final IRemoteNode conn, 
  3329                             final Player player ) { 
  3430        super( app, canvas, game, player, conn ); 
 • chess/src/chess/control/SystemAction.java

  r7 r9  
  1 package chess.remote; 
   1package chess.control; 
  22 
  33import java.io.IOException; 
   
  55import java.io.OutputStream; 
  66 
   7import chess.Util; 
  78import chess.game.Player; 
   9import chess.remote.IDatagram; 
  810 
  911 
   
  1517 */ 
  1618public final class SystemAction implements IDatagram { 
  17     public static final int SET_PLAYER = 0; 
  18     public static final int YOUR_TURN_TYPE = 1; 
   19        public static final byte SET_PLAYER = 0; 
   20        public static final byte YOUR_TURN_TYPE = 1; 
  1921 
  20     private int type; 
  21     private Player player; 
   22        private byte type; 
   23        private Player player; 
  2224 
  23     public SystemAction( final InputStream is ) throws IOException { 
  24         read( is ); 
  25     } 
   25        public SystemAction( final InputStream is ) throws IOException { 
   26                read( is ); 
   27        } 
  2628 
  27     public SystemAction( final int type, 
  28                          final Player player ) { 
  29         this.type = type; 
  30         this.player = player; 
  31     } 
   29        public SystemAction( final int type, 
   30                             final Player player ) { 
   31                checkType( type ); 
   32                if( player == null ) { 
   33                        throw new IllegalArgumentException( "Player can't be null" ); 
   34                } 
   35                this.type = ( byte ) type; 
   36                this.player = player; 
   37        } 
  3238 
  33     public int type() { 
  34         return type; 
  35     } 
   39        public int type() { 
   40                return type; 
   41        } 
  3642 
  37     public Player getPlayer() { 
  38         return player; 
  39     } 
   43        public Player getPlayer() { 
   44                return player; 
   45        } 
  4046 
  41     public void write( final OutputStream os ) throws IOException { 
  42         os.write( type ); 
  43         os.write( player.ordinal() ); 
  44     } 
   47        public void write( final OutputStream os ) throws IOException { 
   48                os.write( type ); 
   49                os.write( player.ordinal() ); 
   50        } 
  4551 
  46     public void read( final InputStream is ) throws IOException { 
  47         type = is.read(); 
  48         player = Player.byType( is.read() ); 
  49     } 
   52        public void read( final InputStream is ) throws IOException { 
   53                final int type = is.read(); 
   54                checkType( type ); 
   55                this.type = ( byte ) type; 
   56                player = Player.byType( is.read() ); 
   57        } 
   58 
   59        private static void checkType( final int type ) { 
   60                if( Util.SAFE_MODE ) { 
   61                        if( type != SET_PLAYER && type != YOUR_TURN_TYPE ) { 
   62                                throw new IllegalArgumentException( "Type " + type + " is unknown" ); 
   63                        } 
   64                } 
   65        } 
   66 
   67 
   68        public boolean equals( final Object o ) { 
   69                if( this == o ) { 
   70                        return true; 
   71                } 
   72                if( o == null || getClass() != o.getClass() ) { 
   73                        return false; 
   74                } 
   75 
   76                final SystemAction that = ( SystemAction ) o; 
   77 
   78                return player == that.player && type == that.type; 
   79 
   80        } 
   81 
   82        public int hashCode() { 
   83                int result; 
   84                result = ( int ) type; 
   85                result = 31 * result + player.hashCode(); 
   86                return result; 
   87        } 
  5088} 
 • chess/src/chess/game/Action.java

  r5 r9  
  1515 */ 
  1616public class Action implements IDatagram { 
  17     private Player player; 
  18     private int duration; 
   17        private Player player; 
   18        private int duration; 
  1919 
  20     private Location from; 
  21     private Location to; 
   20        private Location from; 
   21        private Location to; 
  2222 
  23     public Action( final InputStream is ) throws IOException { 
  24         read( is ); 
  25     } 
   23        public Action( final InputStream is ) throws IOException { 
   24                read( is ); 
   25        } 
  2626 
  27     public Action( final Player player, 
  28                    final int duration, 
  29                    final Location from, 
  30                    final Location to ) { 
  31         this.player = player; 
  32         this.duration = duration; 
  33         this.from = from; 
  34         this.to = to; 
  35     } 
   27        public Action( final Player player, 
   28                       final int duration, 
   29                       final Location from, 
   30                       final Location to ) { 
   31                this.player = player; 
   32                this.duration = duration; 
   33                this.from = from; 
   34                this.to = to; 
   35        } 
  3636 
  37     public Action( final Player player, 
  38                    final int duration, 
  39                    final int xFrom, 
  40                    final int yFrom, 
  41                    final int xTo, 
  42                    final int yTo ) { 
  43         this( player, duration, 
  44               new Location( xFrom, yFrom ), 
  45               new Location( xTo, yTo ) 
  46         ); 
  47     } 
   37        public Action( final Player player, 
   38                       final int duration, 
   39                       final int xFrom, 
   40                       final int yFrom, 
   41                       final int xTo, 
   42                       final int yTo ) { 
   43                this( player, duration, 
   44                      new Location( xFrom, yFrom ), 
   45                      new Location( xTo, yTo ) 
   46                ); 
   47        } 
  4848 
  49     public Location from() { 
  50         return from; 
  51     } 
   49        public Location from() { 
   50                return from; 
   51        } 
  5252 
  53     public Location to() { 
  54         return to; 
  55     } 
   53        public Location to() { 
   54                return to; 
   55        } 
  5656 
  57     public int duration() { 
  58         return duration; 
  59     } 
   57        public int duration() { 
   58                return duration; 
   59        } 
  6060 
  61     public Player getPlayer() { 
  62         return player; 
  63     } 
   61        public Player getPlayer() { 
   62                return player; 
   63        } 
  6464 
  65     public void write( final OutputStream os ) throws IOException { 
  66         os.write( player.ordinal() ); 
  67         os.write( duration ); 
  68         os.write( from.x ); 
  69         os.write( from.y ); 
  70         os.write( to.x ); 
  71         os.write( to.y ); 
  72     } 
   65        public void write( final OutputStream os ) throws IOException { 
   66                os.write( player.ordinal() ); 
  7367 
  74     public void read( final InputStream is ) throws IOException { 
  75         player = Player.byType( is.read() ); 
  76         duration = is.read(); 
  77         from = new Location( is.read(), is.read() ); 
  78         to = new Location( is.read(), is.read() ); 
  79     } 
   68                os.write( duration ); 
   69                os.write( duration >> 8 ); 
   70                os.write( duration >> 16 ); 
   71                os.write( duration >> 24 ); 
   72 
   73                os.write( from.x ); 
   74                os.write( from.y ); 
   75                os.write( to.x ); 
   76                os.write( to.y ); 
   77        } 
   78 
   79        public void read( final InputStream is ) throws IOException { 
   80                player = Player.byType( is.read() ); 
   81                duration = is.read() | is.read() << 8 | is.read() << 16 | is.read() << 24; 
   82                from = new Location( is.read(), is.read() ); 
   83                to = new Location( is.read(), is.read() ); 
   84        } 
   85 
   86 
   87        public boolean equals( final Object o ) { 
   88                if( this == o ) { 
   89                        return true; 
   90                } 
   91                if( o == null || getClass() != o.getClass() ) { 
   92                        return false; 
   93                } 
   94 
   95                final Action action = ( Action ) o; 
   96 
   97                if( duration != action.duration ) { 
   98                        return false; 
   99                } 
   100                if( !from.equals( action.from ) ) { 
   101                        return false; 
   102                } 
   103                if( !player.equals( action.player ) ) { 
   104                        return false; 
   105                } 
   106                if( !to.equals( action.to ) ) { 
   107                        return false; 
   108                } 
   109 
   110                return true; 
   111        } 
   112 
   113        public int hashCode() { 
   114                int result; 
   115                result = player.hashCode(); 
   116                result = 31 * result + duration; 
   117                result = 31 * result + from.hashCode(); 
   118                result = 31 * result + to.hashCode(); 
   119                return result; 
   120        } 
  80121} 
 • chess/src/chess/game/App.java

  r7 r9  
  44import chess.control.ClientController; 
  55import chess.control.MasterController; 
  6 import chess.remote.IConnection; 
   6import chess.remote.IRemoteNode; 
  77import chess.ui.ChessMIDlet; 
  88import chess.ui.GameCanvas; 
   
  3131                    final Game game, 
  3232                    final GameCanvas canvas, 
  33                     final IConnection conn ) { 
  34                 this( midlet, game, canvas, conn, null ); 
   33                    final IRemoteNode node ) { 
   34                this( midlet, game, canvas, node, null ); 
  3535        } 
  3636 
   
  3939                    final Game game, 
  4040                    final GameCanvas canvas, 
  41                     final IConnection conn, 
   41                    final IRemoteNode node, 
  4242                    final Player player ) { 
  4343                this.midlet = midlet; 
   
  4747                canvas.init( game ); 
  4848                if( master ) { 
  49                         remote = new MasterController( this, canvas, game, conn, player ); 
   49                        remote = new MasterController( this, canvas, game, node, player ); 
  5050                } else { 
  51                         remote = new ClientController( this, canvas, game, conn ); 
   51                        remote = new ClientController( this, canvas, game, node ); 
  5252                } 
  5353        } 
 • chess/src/chess/game/Game.java

  r7 r9  
  209209        private final void check( final int x, 
  210210                                  final int y ) { 
  211                 if( Util.STRICT && !isValid( x, y ) ) { 
   211                if( Util.SAFE_MODE && !isValid( x, y ) ) { 
  212212                        throw new IllegalArgumentException( "Invalid location:" + x + ", " + y + " is out of bounds!" ); 
  213213                } 
 • chess/src/chess/game/Location.java

  r5 r9  
  99 */ 
  1010public final class Location { 
  11     public final int x; 
  12     public final int y; 
   11        public final int x; 
   12        public final int y; 
  1313 
  14     public Location( final int x, 
  15                      final int y ) { 
  16         this.x = x; 
  17         this.y = y; 
  18     } 
   14        public Location( final int x, 
   15                         final int y ) { 
   16                this.x = x; 
   17                this.y = y; 
   18        } 
  1919 
  20     public boolean equals( final Object o ) { 
  21         if ( this == o ) { 
  22             return true; 
  23         } 
  24         if ( o == null || getClass() != o.getClass() ) { 
  25             return false; 
  26         } 
   20        public boolean equals( final Object o ) { 
   21                if( this == o ) { 
   22                        return true; 
   23                } 
   24                if( o == null || getClass() != o.getClass() ) { 
   25                        return false; 
   26                } 
  2727 
  28         final Location l = ( Location )o; 
   28                final Location l = ( Location ) o; 
  2929 
  30         return x == l.x && y == l.y; 
  31     } 
   30                return x == l.x && y == l.y; 
   31        } 
  3232 
  3333 
  34     public int hashCode() { 
  35         int result; 
  36         result = x; 
  37         result = 31 * result + y; 
  38         return result; 
  39     } 
   34        public int hashCode() { 
   35                int result; 
   36                result = x; 
   37                result = 31 * result + y; 
   38                return result; 
   39        } 
  4040 
  41     public String toString() { 
  42         return "[" + x + ", " + y + "]"; 
  43     } 
   41        public String toString() { 
   42                return "[" + x + ", " + y + "]"; 
   43        } 
  4444 
  45     public String toChessNotation() { 
  46         return ( 'A' + x ) + "" + ( y + 1 ); 
  47     } 
   45        public String toChessNotation() { 
   46                return ( ( char ) ( 'A' + x ) ) + "" + ( y + 1 ); 
   47        } 
  4848 
  49     public int ldistance( final int x, 
  50                           final int y ) { 
  51         return Math.abs( this.x - x ) + Math.abs( this.y - y ); 
  52     } 
   49        public int ldistance( final int x, 
   50                              final int y ) { 
   51                return Math.abs( this.x - x ) + Math.abs( this.y - y ); 
   52        } 
  5353 
  54     public int ldistance( final Location l ) { 
  55         return ldistance( l.x, l.y ); 
  56     } 
   54        public int ldistance( final Location l ) { 
   55                return ldistance( l.x, l.y ); 
   56        } 
  5757} 
 • chess/src/chess/game/Player.java

  r7 r9  
  2626                        case 1: 
  2727                                return BLACK; 
   28                        default: 
   29                                throw new IllegalArgumentException( "Unknown player:" + type ); 
  2830                } 
  29                 throw new IllegalStateException( "Unknown player:" + type ); 
  3031        } 
  3132 
 • chess/src/chess/remote/IClientListener.java

  r5 r9  
  77 * Time: 19:02:46<br/> 
  88 */ 
  9 public interface IClientListener { 
  10     public void finished( final IRemoteNode[] servers ); 
   9public interface IClientListener extends IAsyncProcessListener{ 
   10//    public void finished( final IRemoteNode[] servers ); 
  1111} 
 • chess/src/chess/remote/IConnectionListener.java

  r4 r9  
  99public interface IConnectionListener { 
  1010 
  11     public void received( final IDatagram data ); 
   11        public void received( final IDatagram data ); 
  1212 
  13     public void sent( final IDatagram data ); 
   13        public void wasSent( final IDatagram data ); 
  1414 
  15     public void closed(); 
   15        public void closed(); 
  1616} 
 • chess/src/chess/remote/IDatagram.java

  r4 r9  
  11package chess.remote; 
  22 
  3 import java.io.OutputStream; 
  4 import java.io.IOException; 
  5 import java.io.InputStream; 
   3import java.io.*; 
  64 
  75/** 
   
  1210 */ 
  1311public interface IDatagram { 
  14     void write( OutputStream os ) throws IOException; 
   12    public void write( final OutputStream os ) throws IOException; 
  1513 
  16     void read( InputStream is ) throws IOException; 
   14    public void read( final InputStream is ) throws IOException; 
  1715} 
 • chess/src/chess/remote/IRemote.java

  r7 r9  
  77 * Time: 15:58:43<br/> 
  88 */ 
  9 public interface IRemoteManager { 
   9public interface IRemote { 
  1010 
  11     public void waitForIncoming( final IServerListener l ); 
   11        public IAsyncProcess waitForIncoming( final IServerListener l ); 
  1212 
  13     public void getAvailable( final boolean force, 
  14                               final IClientListener l ); 
   13        public void getAvailable( final boolean force, 
   14                                  final IClientListener l ); 
  1515 
  1616} 
 • chess/src/chess/remote/IRemoteNode.java

  r5 r9  
  1212    public String getName(); 
  1313 
  14     public IConnection connect() throws IOException; 
   14        public void setListener( final IConnectionListener l ); 
   15 
   16        public void ensureConnected() throws IOException; 
   17 
   18        public void send( final IDatagram data ); 
   19 
   20    public void close(); 
  1521} 
 • chess/src/chess/remote/IServerListener.java

  r4 r9  
  88 * Time: 16:20:45<br/> 
  99 */ 
  10 public interface IServerListener { 
  11     /** 
  12      * Èíôîðìàöèÿ î çàïðîñå íà ïîäêëþ÷åíèå îò êëèåíòà. 
  13      * 
  14      * @param client 
  15      * @return true åñëè çàïðîñ ïðèíÿò, è ïðîñëóøèâàíèå äîëæíî áûòü ïðåêðàùåíî 
  16      *         fixme ñäåëàòü âîçìîæíîñòü ïðèíÿòü íåñêîëüêî ñîåäèíåíèé îò êëèåíòîâ? 
  17      */ 
  18     public boolean incoming( final IRemoteNode client ); 
  19  
  20     public void stopped(); 
   10public interface IServerListener extends IAsyncProcessListener { 
   11        /** 
   12         * Èíôîðìàöèÿ î çàïðîñå íà ïîäêëþ÷åíèå îò êëèåíòà. 
   13         * <p/> 
   14         * fixme ñäåëàòü âîçìîæíîñòü ïðèíÿòü íåñêîëüêî ñîåäèíåíèé îò êëèåíòîâ? 
   15         * 
   16         * @return true åñëè çàïðîñ ïðèíÿò, è ïðîñëóøèâàíèå äîëæíî áûòü ïðåêðàùåíî 
   17         */ 
   18        public boolean incoming( final IRemoteNode client ); 
  2119} 
 • chess/src/chess/remote/impl/DummyRemote.java

  r7 r9  
  22 
  33import java.io.*; 
  4 import java.util.Timer; 
  5 import java.util.TimerTask; 
   4import java.util.*; 
  65import javax.microedition.io.StreamConnection; 
  76 
  8 import chess.remote.IClientListener; 
  9 import chess.remote.IRemoteManager; 
  10 import chess.remote.IRemoteNode; 
  11 import chess.remote.IServerListener; 
   7import chess.remote.*; 
  128 
  139 
   
  1814 * Time: 16:25:10<br/> 
  1915 */ 
  20 public class DummyRemoteManager implements IRemoteManager { 
  21     private final Timer timer = new Timer(); 
   16public class DummyRemote implements IRemote { 
   17        private final Timer timer = new Timer(); 
  2218 
  23     public void waitForIncoming( final IServerListener l ) { 
  24         timer.schedule( 
  25                 new TimerTask() { 
  26                     public void run() { 
  27                         final RemoteNode client = new RemoteNode( 
  28                                 new DummyStreamConnection() 
  29                         ); 
  30                         l.incoming( client ); 
  31                     } 
  32                 }, 
  33                 1000 
  34         ); 
  35     } 
   19        public IAsyncProcess waitForIncoming( final IServerListener l ) { 
   20                timer.schedule( 
   21                                new TimerTask() { 
   22                                        public void run() { 
   23                                                try { 
   24                                                        final RemoteNode client = new RemoteNode( 
   25                                                                        new DummyStreamConnection() 
   26                                                        ); 
   27                                                        l.incoming( client ); 
   28                                                } catch( IOException e ) { 
   29                                                        e.printStackTrace(); 
   30                                                } 
   31                                        } 
   32                                }, 
   33                                1000 
   34                ); 
   35                return null; 
   36        } 
  3637 
  37     public void getAvailable( final boolean force, 
  38                               final IClientListener l ) { 
  39         timer.schedule( 
  40                 new TimerTask() { 
  41                     public void run() { 
  42                         l.finished( new IRemoteNode[0] ); 
  43                     } 
  44                 }, 
  45                 100 
  46         ); 
  47     } 
   38        public void getAvailable( final boolean force, 
   39                                  final IClientListener l ) { 
   40                timer.schedule( 
   41                                new TimerTask() { 
   42                                        public void run() { 
   43                                                l.finished( new IRemoteNode[0] ); 
   44                                        } 
   45                                }, 
   46                                100 
   47                ); 
   48        } 
  4849 
  49     private static class DummyStreamConnection implements StreamConnection { 
  50         public InputStream openInputStream() throws IOException { 
  51             return new ByteArrayInputStream( new byte[]{ } ); 
  52         } 
   50        private static class DummyStreamConnection implements StreamConnection { 
   51                public InputStream openInputStream() throws IOException { 
   52                        return new ByteArrayInputStream( new byte[] { } ); 
   53                } 
  5354 
  54         public DataInputStream openDataInputStream() throws IOException { 
  55             throw new RuntimeException( "Not implemented yet" ); 
  56         } 
   55                public DataInputStream openDataInputStream() throws IOException { 
   56                        throw new RuntimeException( "Not implemented yet" ); 
   57                } 
  5758 
  58         public OutputStream openOutputStream() throws IOException { 
  59             return new ByteArrayOutputStream(); 
  60         } 
   59                public OutputStream openOutputStream() throws IOException { 
   60                        return new ByteArrayOutputStream(); 
   61                } 
  6162 
  62         public DataOutputStream openDataOutputStream() throws IOException { 
  63             throw new RuntimeException( "Not implemented yet" ); 
  64         } 
   63                public DataOutputStream openDataOutputStream() throws IOException { 
   64                        throw new RuntimeException( "Not implemented yet" ); 
   65                } 
  6566 
  66         public void close() throws IOException { 
   67                public void close() throws IOException { 
  6768 
  68         } 
  69     } 
   69                } 
   70        } 
  7071} 
 • chess/src/chess/remote/impl/GenericDatagram.java

  r7 r9  
  1 package chess.remote; 
   1package chess.remote.impl; 
  22 
  33import java.io.IOException; 
   
  66 
  77import chess.game.Action; 
   8import chess.remote.IDatagram; 
   9import chess.control.SystemAction; 
  810 
  911 
   
  1517 */ 
  1618public class GenericDatagram implements IDatagram { 
  17     private static final int ACTION_TYPE = 0; 
  18     private static final int SYSTEM_ACTION_TYPE = 1; 
   19        private static final byte ACTION_TYPE = 0; 
   20        private static final byte SYSTEM_ACTION_TYPE = 1; 
  1921 
  20     private int type; 
  21     public IDatagram wrapped; 
   22        private byte type; 
   23        public IDatagram wrapped; 
  2224 
  23     public GenericDatagram( final InputStream is ) throws IOException { 
  24         read( is ); 
  25     } 
   25        public GenericDatagram( final InputStream is ) throws IOException { 
   26                read( is ); 
   27        } 
  2628 
  27     public GenericDatagram( final IDatagram wrapped ) { 
  28         this.wrapped = wrapped; 
  29         if ( wrapped instanceof Action ) { 
  30             type = ACTION_TYPE; 
  31         } else if ( wrapped instanceof SystemAction ) { 
  32             type = SYSTEM_ACTION_TYPE; 
  33         } else { 
  34             throw new IllegalStateException( "type " + wrapped + " is unknown" ); 
  35         } 
  36     } 
   29        public GenericDatagram( final IDatagram wrapped ) { 
   30                this.wrapped = wrapped; 
   31                if( wrapped instanceof Action ) { 
   32                        type = ACTION_TYPE; 
   33                } else if( wrapped instanceof SystemAction ) { 
   34                        type = SYSTEM_ACTION_TYPE; 
   35                } else { 
   36                        throw new IllegalStateException( "type " + wrapped + " is unknown" ); 
   37                } 
   38        } 
  3739 
  38     public void write( final OutputStream os ) throws IOException { 
  39         os.write( type ); 
  40         wrapped.write( os ); 
  41     } 
   40        public void write( final OutputStream os ) throws IOException { 
   41                os.write( type ); 
   42                wrapped.write( os ); 
   43        } 
  4244 
  43     public void read( final InputStream is ) throws IOException { 
  44         type = is.read(); 
  45         switch ( type ) { 
  46             case ACTION_TYPE: 
  47                 wrapped = new Action( is ); 
  48                 break; 
  49             case SYSTEM_ACTION_TYPE: 
  50                 wrapped = new SystemAction( is ); 
  51                 break; 
  52             default: 
  53                 throw new IllegalStateException( "type " + type + " is unknown" ); 
  54         } 
  55     } 
   45        public void read( final InputStream is ) throws IOException { 
   46                type = ( byte ) is.read(); 
   47                switch( type ) { 
   48                        case ACTION_TYPE: 
   49                                wrapped = new Action( is ); 
   50                                break; 
   51                        case SYSTEM_ACTION_TYPE: 
   52                                wrapped = new SystemAction( is ); 
   53                                break; 
   54                        default: 
   55                                throw new IllegalStateException( "type " + type + " is unknown" ); 
   56                } 
   57        } 
   58 
   59 
   60        public boolean equals( final Object o ) { 
   61                if( this == o ) { 
   62                        return true; 
   63                } 
   64                if( o == null || getClass() != o.getClass() ) { 
   65                        return false; 
   66                } 
   67 
   68                final GenericDatagram that = ( GenericDatagram ) o; 
   69 
   70                if( type != that.type ) { 
   71                        return false; 
   72                } 
   73                if( !wrapped.equals( that.wrapped ) ) { 
   74                        return false; 
   75                } 
   76 
   77                return true; 
   78        } 
   79 
   80        public int hashCode() { 
   81                int result; 
   82                result = ( int ) type; 
   83                result = 31 * result + wrapped.hashCode(); 
   84                return result; 
   85        } 
  5686} 
 • chess/src/chess/remote/impl/Remote.java

  r7 r9  
  88import javax.microedition.io.StreamConnectionNotifier; 
  99 
   10import chess.Util; 
  1011import chess.remote.*; 
  11 import chess.Util; 
  1212 
  1313 
   
  1818 * Time: 16:25:10<br/> 
  1919 */ 
  20 public class RemoteManager implements IRemoteManager { 
   20public class Remote implements IRemote { 
  2121        private static final String MY_SERVICE_NUMBER = "3B9FA89520078C303355AAA694238F08;name=ChessGameServer"; 
   22 
   23        private static final IRemoteNode[] EMPTY = new IRemoteNode[0]; 
   24 
  2225        private final LocalDevice localDevice; 
  23  
  2426        private final Vector devices = new Vector(); 
  25         private static final IRemoteNode[] EMPTY = new IRemoteNode[0]; 
  26  
  27         private RemoteManager() throws Exception { 
   27 
   28        private Remote() throws Exception { 
  2829                localDevice = LocalDevice.getLocalDevice(); 
  2930                fillupCache(); 
   
  4849        } 
  4950 
  50         public void waitForIncoming( final IServerListener l ) { 
  51                 try { 
  52                         localDevice.setDiscoverable( DiscoveryAgent.GIAC ); 
  53                         new WaitForIncomingThread( l ); 
  54                 } catch( IOException ex ) { 
  55                         ex.printStackTrace(); 
  56                 } 
   51        public IAsyncProcess waitForIncoming( final IServerListener l ) { 
   52                return new WaitForIncomingThread( localDevice, l ); 
  5753        } 
  5854 
   
  6864                                                        public void deviceDiscovered( final RemoteDevice btDevice, 
  6965                                                                                      final DeviceClass cod ) { 
  70  
   66                                                                Util.log.println( "device found:" + btDevice.getBluetoothAddress() ); 
  7167                                                        } 
  7268 
   
  10298                        return EMPTY; 
  10399                } 
  104                 final IRemoteNode[] nodes = new IRemoteNode[devices.size()]; 
  105                 for( int i = 0; i < devices.size(); i++ ) { 
   100                final int length = devices.size(); 
   101                final IRemoteNode[] nodes = new IRemoteNode[length]; 
   102                for( int i = 0; i < length; i++ ) { 
  106103                        try { 
  107104                                final RemoteDevice device = ( RemoteDevice ) devices.elementAt( i ); 
   
  115112        } 
  116113 
  117         public static IRemoteManager create() throws Exception { 
  118 //        return new RemoteManager(); 
  119                 return new DummyRemoteManager(); 
  120         } 
  121  
  122         private static class WaitForIncomingThread extends Thread { 
   114        public static IRemote create() throws Exception { 
   115//        return new Remote(); 
   116                return new DummyRemote(); 
   117        } 
   118 
   119        private static class WaitForIncomingThread extends Thread implements IAsyncProcess { 
  123120                private final IServerListener listener; 
  124  
  125                 public WaitForIncomingThread( final IServerListener listener ) { 
   121                private final LocalDevice localDevice; 
   122                private volatile int status = -1; 
   123 
   124                public WaitForIncomingThread( final LocalDevice local, 
   125                                              final IServerListener listener ) { 
   126                        this.localDevice = local; 
  126127                        this.listener = listener; 
  127128                        start(); 
   
  130131                public void run() { 
  131132                        try { 
   133                                localDevice.setDiscoverable( DiscoveryAgent.GIAC ); 
   134                                status = IN_PROCESS; 
  132135                                while( true ) { 
  133136                                        try { 
   
  147150                                                                        //åñëè êëèåíò ïðèíÿò -- âûõîäèì (èãðà äîïóñêàåò òîëüêî îäíîãî ñîïåðíèêà) 
  148151                                                                        Util.log.println( "client accepted -> close server" ); 
   152                                                                        status = SUCCEEDED; 
  149153                                                                        return; 
  150154                                                                } 
   
  162166                                        } catch( IOException ex ) { 
  163167                                                ex.printStackTrace(); 
   168                                                status = FAILED; 
  164169                                                return; 
  165170                                        } 
  166171                                } 
   172                        } catch( IOException ex ) { 
   173                                ex.printStackTrace(); 
   174                                status = FAILED; 
  167175                        } finally { 
  168                                 listener.stopped(); 
   176                                listener.finished( null ); 
  169177                                Util.log.println( "server stopped" ); 
  170178                        } 
  171179                } 
   180 
   181 
   182                public int status() { 
   183                        return status; 
   184                } 
   185 
   186                public synchronized void interrupt( final boolean waitFor ) { 
   187                        if( isAlive() ) { 
   188                                interrupt(); 
   189                                if( waitFor && Thread.currentThread() != this ) { 
   190                                        try { 
   191                                                join(); 
   192                                        } catch( InterruptedException e ) { 
   193                                                e.printStackTrace(); 
   194                                        } 
   195                                } 
   196                        } 
   197                } 
   198 
   199                public IAsyncProcessListener getListener() { 
   200                        return listener; 
   201                } 
  172202        } 
  173203} 
 • chess/src/chess/remote/impl/RemoteNode.java

  r5 r9  
  88import javax.microedition.io.StreamConnection; 
  99 
  10 import chess.remote.*; 
   10import chess.remote.IConnectionListener; 
   11import chess.remote.IDatagram; 
   12import chess.remote.IRemoteNode; 
  1113 
  1214 
   
  1719 * Time: 16:33:50<br/> 
  1820 */ 
  19 public class RemoteNode implements IRemoteNode, IConnection { 
   21public class RemoteNode implements IRemoteNode, Runnable { 
  2022 
  21     private String name; 
   23        private String name; 
  2224 
  23     private RemoteDevice device; 
  24     private IConnectionListener listener = null; 
  25     private StreamConnection connection = null; 
   25        private RemoteDevice device; 
   26        private IConnectionListener listener = null; 
   27        private StreamConnection connection = null; 
  2628 
  27     private transient InputStream in; 
  28     private transient OutputStream out; 
   29        private transient InputStream in; 
   30        private transient OutputStream out; 
   31        private transient Thread pump; 
  2932 
  30     public RemoteNode( final RemoteDevice device ) throws IOException { 
  31         this.device = device; 
  32         name = device.getFriendlyName( false ); 
  33     } 
   33        public RemoteNode( final RemoteDevice device ) throws IOException { 
   34                this.device = device; 
   35                name = device.getFriendlyName( false ); 
   36        } 
  3437 
  35     public RemoteNode( final StreamConnection conn ) { 
  36         this( "", conn ); 
  37     } 
   38        public RemoteNode( final StreamConnection conn ) throws IOException { 
   39                this.connection = conn; 
   40                this.device = RemoteDevice.getRemoteDevice( connection ); 
   41                this.name = device.getFriendlyName( true ); 
   42        } 
  3843 
  39     public RemoteNode( final String name, 
  40                        final StreamConnection connection ) { 
  41         this.name = name; 
  42         this.connection = connection; 
  43     } 
   44        public RemoteNode( final String name, 
   45                           final StreamConnection conn ) throws IOException { 
   46                this.name = name; 
   47                this.connection = conn; 
   48                this.device = RemoteDevice.getRemoteDevice( conn ); 
   49        } 
  4450 
  45     public String getName() { 
  46         return name; 
  47     } 
   51        public String getName() { 
   52                return name; 
   53        } 
  4854 
  49     public IConnection connect() throws IOException { 
  50         if ( connection == null && device == null ) { 
  51             throw new IllegalStateException( "Already closed node" ); 
  52         } else if ( connection == null ) { 
  53             connection = ( StreamConnection )Connector.open( device.getBluetoothAddress() ); 
  54         } 
   55        public void ensureConnected() throws IOException { 
   56                if( device == null ) { 
   57                        throw new IllegalStateException( "Already closed node" ); 
   58                } else if( connection == null ) { 
   59                        connection = ( StreamConnection ) Connector.open( device.getBluetoothAddress() ); 
   60                } 
  5561 
  56         try { 
  57             in = connection.openInputStream(); 
  58         } catch ( IOException ex ) { 
  59             ex.printStackTrace(); 
  60             throw new RuntimeException( "Bad:" + ex.getMessage() ); 
  61         } 
  62         try { 
  63             out = connection.openOutputStream(); 
  64         } catch ( IOException ex ) { 
  65             ex.printStackTrace(); 
  66             throw new RuntimeException( "Bad:" + ex.getMessage() ); 
  67         } 
  68         new Thread() { 
  69             public void run() { 
  70                 try { 
  71                     while ( true ) { 
  72                         synchronized ( this ) { 
  73                             if ( in.available() > 0 ) { 
  74                                 final GenericDatagram data = new GenericDatagram( in ); 
  75                                 if ( listener != null ) { 
  76                                     listener.received( data.wrapped ); 
  77                                 } 
  78                             } 
  79                             try { 
  80                                 wait( 100 ); 
  81                             } catch ( InterruptedException e ) { 
  82                             } 
  83                         } 
  84                     } 
  85                 } catch ( IOException e ) { 
  86                     e.printStackTrace(); 
  87                     return; 
  88                 } 
  89             } 
  90         }.start(); 
  91         return this; 
  92     } 
   62                try { 
   63                        in = connection.openInputStream(); 
   64                } catch( IOException ex ) { 
   65                        ex.printStackTrace(); 
   66                        throw new RuntimeException( "Bad:" + ex.getMessage() ); 
   67                } 
   68                try { 
   69                        out = connection.openOutputStream(); 
   70                } catch( IOException ex ) { 
   71                        ex.printStackTrace(); 
   72                        throw new RuntimeException( "Bad:" + ex.getMessage() ); 
   73                } 
   74                if( pump != null && pump.isAlive() ) { 
   75                        pump.interrupt(); 
   76                } 
   77                pump = new Thread( this, "network pump" ); 
   78                pump.start(); 
   79//              return this; 
   80        } 
  9381 
  94     public void setListener( final IConnectionListener l ) { 
  95         this.listener = l; 
  96     } 
   82        public void setListener( final IConnectionListener l ) { 
   83                this.listener = l; 
   84        } 
  9785 
  98     public void send( final IDatagram data ) { 
  99         if ( out != null ) { 
  100             try { 
  101                 final GenericDatagram gdata = new GenericDatagram( data ); 
  102                 gdata.write( out ); 
  103             } catch ( IOException ex ) { 
  104                 ex.printStackTrace(); 
  105                 throw new RuntimeException( ex.getMessage() ); 
  106             } 
  107             if ( listener != null ) { 
  108                 listener.sent( data ); 
  109             } 
  110         } 
  111     } 
   86        public void send( final IDatagram data ) { 
   87                if( out != null ) { 
   88                        try { 
   89                                final GenericDatagram gdata = new GenericDatagram( data ); 
   90                                gdata.write( out ); 
   91                        } catch( IOException ex ) { 
   92                                ex.printStackTrace(); 
   93                                throw new RuntimeException( ex.getMessage() ); 
   94                        } 
   95                        if( listener != null ) { 
   96                                listener.wasSent( data ); 
   97                        } 
   98                } 
   99        } 
  112100 
  113     public void close() { 
  114         if ( in != null ) { 
  115             try { 
  116                 in.close(); 
  117             } catch ( IOException e ) { 
  118                 e.printStackTrace(); 
  119             } 
  120         } 
  121         if ( out != null ) { 
  122             try { 
  123                 out.close(); 
  124             } catch ( IOException e ) { 
  125                 e.printStackTrace(); 
  126             } 
  127         } 
  128         try { 
  129             if ( connection != null ) { 
  130                 connection.close(); 
  131             } 
  132         } catch ( IOException e ) { 
  133             e.printStackTrace(); 
  134         } 
  135         connection = null; 
  136         if ( listener != null ) { 
  137             listener.closed(); 
  138         } 
  139     } 
   101        public void close() { 
   102                if( in != null ) { 
   103                        try { 
   104                                in.close(); 
   105                        } catch( IOException e ) { 
   106                                e.printStackTrace(); 
   107                        } finally { 
   108                                in = null; 
   109                        } 
   110                } 
   111                if( out != null ) { 
   112                        try { 
   113                                out.close(); 
   114                        } catch( IOException e ) { 
   115                                e.printStackTrace(); 
   116                        } finally { 
   117                                out = null; 
   118                        } 
   119                } 
   120                if( connection != null ) { 
   121                        try { 
   122                                connection.close(); 
   123                        } catch( IOException e ) { 
   124                                e.printStackTrace(); 
   125                        } finally { 
   126                                connection = null; 
   127                        } 
   128                } 
   129                if( listener != null ) { 
   130                        listener.closed(); 
   131                } 
   132                if( pump != null && pump.isAlive() ) { 
   133                        pump.interrupt(); 
   134                } 
   135                pump = null; 
   136                device = null; 
   137        } 
   138 
   139 
   140        public void run() { 
   141                try { 
   142                        while( true ) { 
   143                                synchronized( this ) { 
   144                                        if( in.available() > 0 ) { 
   145                                                final GenericDatagram data = new GenericDatagram( in ); 
   146                                                if( listener != null ) { 
   147                                                        listener.received( data.wrapped ); 
   148                                                } 
   149                                        } 
   150                                        try { 
   151                                                wait( 100 ); 
   152                                        } catch( InterruptedException e ) { 
   153                                        } 
   154                                } 
   155                        } 
   156                } catch( IOException e ) { 
   157                        e.printStackTrace(); 
   158                        return; 
   159                } 
   160        } 
   161 
   162 
   163        public String toString() { 
   164                return getName(); 
   165        } 
  140166} 
 • chess/src/chess/ui/ChessMIDlet.java

  r7 r9  
  1111import chess.game.Player; 
  1212import chess.remote.*; 
  13 import chess.remote.impl.RemoteManager; 
   13import chess.remote.impl.Remote; 
  1414 
  1515 
   
  4747 
  4848        /* network */ 
  49         private final IRemoteManager remoteManager; 
   49        private final IRemote remote; 
  5050 
  5151        /* current game application */ 
   
  5454        public ChessMIDlet() throws Exception { 
  5555                display = Display.getDisplay( this ); 
  56                 remoteManager = RemoteManager.create(); 
   56                remote = Remote.create(); 
  5757 
  5858 
  5959        } 
  6060 
  61         public IRemoteManager getRemoteManager() { 
  62                 return remoteManager; 
   61        public IRemote getRemoteManager() { 
   62                return remote; 
  6363        } 
  6464 
  6565        public void connectToServer( final IRemoteNode server ) { 
  6666                try { 
  67                         final IConnection conn = server.connect(); 
   67                        server.ensureConnected();//todo may be nahren? 
  6868                        app = new App( 
  6969                                        ChessMIDlet.this, 
  7070                                        new Game(), 
  7171                                        gameCanvas, 
  72                                         conn 
   72                                        server 
  7373                        ); 
  7474                        display.setCurrent( gameCanvas ); 
   
  102102                display.setCurrent( waitScreen ); 
  103103                Util.log.println( "new game:" + player ); 
  104                 remoteManager.waitForIncoming( 
   104                remote.waitForIncoming( 
  105105                                new IServerListener() { 
  106106                                        public synchronized boolean incoming( final IRemoteNode client ) { 
  107107                                                try { 
  108                                                         final IConnection conn = client.connect(); 
   108                                                        client.ensureConnected(); 
  109109                                                        app = new App( 
  110110                                                                        ChessMIDlet.this, 
  111111                                                                        new Game(), 
  112112                                                                        gameCanvas, 
  113                                                                         conn, 
   113                                                                        client, 
  114114                                                                        player 
  115115                                                        ); 
  116116                                                        display.setCurrent( gameCanvas ); 
  117                                                         Util.log.println( "joined client"); 
   117                                                        Util.log.println( "joined client" ); 
  118118                                                        return true; 
  119119                                                } catch( IOException e ) { 
   
  123123                                        } 
  124124 
  125                                         public void stopped() { 
   125                                        public void finished( final Object res ) { 
  126126                                                display.setCurrent( 
  127127                                                                new Alert( "Can't connect" ) 
   
  135135                searchForm.refresh( false ); 
  136136                display.setCurrent( searchForm ); 
  137                 Util.log.println( "search server"); 
   137                Util.log.println( "search server" ); 
  138138        } 
  139139 
  140140        protected void showHelp() { 
  141141                display.setCurrent( helpScreen ); 
  142                 Util.log.println( "show help"); 
   142                Util.log.println( "show help" ); 
  143143        } 
  144144 
 • chess/src/chess/ui/JoinGameScreen.java

  r7 r9  
  1414 */ 
  1515public class JoinGameScreen extends List implements CommandListener, IClientListener { 
  16     private final ChessMIDlet midlet; 
   16        private final ChessMIDlet midlet; 
  1717 
  18     private IRemoteNode[] nodes; 
  19     private boolean force; 
   18        private IRemoteNode[] nodes; 
   19        private boolean force; 
  2020 
  21     private final Alert nothingFoundAlert = new Alert( 
  22             "Nothing found", 
  23             "No servers available", 
  24             null, 
  25             AlertType.INFO 
  26     ); 
   21        private final Alert nothingFoundAlert = new Alert( 
   22                        "Nothing found", 
   23                        "No servers available", 
   24                        null, 
   25                        AlertType.INFO 
   26        ); 
  2727 
  28     private final Alert scanningNetworkAlert = new Alert( 
  29             "Scanning...", 
  30             "Looking for game servers", 
  31             null, 
  32             AlertType.INFO 
  33     ); 
   28        private final Alert scanningNetworkAlert = new Alert( 
   29                        "Scanning...", 
   30                        "Looking for game servers", 
   31                        null, 
   32                        AlertType.INFO 
   33        ); 
  3434 
  35     public JoinGameScreen( final ChessMIDlet midlet ) { 
  36         super( MSG.getMessage( "join-game.title" ), Choice.EXCLUSIVE ); 
  37         this.midlet = midlet; 
   35        public JoinGameScreen( final ChessMIDlet midlet ) { 
   36                super( MSG.getMessage( "join-game.title" ), Choice.EXCLUSIVE ); 
   37                this.midlet = midlet; 
  3838 
  39         scanningNetworkAlert.setTimeout( Alert.FOREVER ); 
  40         //refresh( false ); 
   39                scanningNetworkAlert.setTimeout( Alert.FOREVER ); 
   40                //refresh( false ); 
  4141 
  42         addCommand( midlet.okCommand ); 
  43         addCommand( midlet.refreshCommand ); 
  44         addCommand( midlet.backCommand ); 
   42                addCommand( midlet.okCommand ); 
   43                addCommand( midlet.refreshCommand ); 
   44                addCommand( midlet.backCommand ); 
  4545 
  46         setSelectCommand( midlet.okCommand ); 
  47     } 
   46                setSelectCommand( midlet.okCommand ); 
   47        } 
  4848 
  49     public void refresh( final boolean force ) { 
  50         this.force = force; 
  51         if ( force && isShown() ) { 
  52             midlet.display.setCurrent( scanningNetworkAlert ); 
  53         } 
  54         midlet.getRemoteManager().getAvailable( this.force, this ); 
  55     } 
   49        public void refresh( final boolean force ) { 
   50                this.force = force; 
   51                if( force && isShown() ) { 
   52                        midlet.display.setCurrent( scanningNetworkAlert ); 
   53                } 
   54                midlet.getRemoteManager().getAvailable( this.force, this ); 
   55        } 
  5656 
  57     public void finished( final IRemoteNode[] servers ) { 
  58         if ( !force ) { 
  59             if ( servers == null || servers.length == 0 ) { 
  60                 refresh( true ); 
  61                 return; 
  62             } 
  63         } 
  64         nodes = servers; 
  65         if ( nodes == null || nodes.length == 0 ) { 
  66             midlet.display.setCurrent( nothingFoundAlert ); 
  67         } else { 
  68             for ( int i = 0; i < nodes.length; i++ ) { 
  69                 final IRemoteNode node = nodes[i]; 
  70                 append( node.getName(), null ); 
  71             } 
  72             midlet.display.setCurrent( this ); 
  73         } 
  74     } 
   57        public void finished( final Object res ) { 
   58                final IRemoteNode[] servers = ( IRemoteNode[] ) res; 
   59                if( !force ) { 
   60                        if( servers == null || servers.length == 0 ) { 
   61                                refresh( true ); 
   62                                return; 
   63                        } 
   64                } 
   65                nodes = servers; 
   66                if( nodes == null || nodes.length == 0 ) { 
   67                        midlet.display.setCurrent( nothingFoundAlert ); 
   68                } else { 
   69                        for( int i = 0; i < nodes.length; i++ ) { 
   70                                final IRemoteNode node = nodes[i]; 
   71                                append( node.getName(), null ); 
   72                        } 
   73                        midlet.display.setCurrent( this ); 
   74                } 
   75        } 
  7576 
  76     public void commandAction( final Command command, 
  77                                final Displayable displayable ) { 
  78         if ( command == midlet.backCommand ) { 
  79             midlet.showStartScreen(); 
  80         } else if ( command == midlet.okCommand ) { 
  81             final int index = getSelectedIndex(); 
  82             if ( index >= 0 ) { 
  83                 final IRemoteNode server = nodes[index]; 
  84                 midlet.connectToServer( server ); 
  85             } 
  86         } else if ( command == midlet.refreshCommand ) { 
  87             //todo wait screen 
  88             refresh( true ); 
  89         } 
  90     } 
   77        public void commandAction( final Command command, 
   78                                   final Displayable displayable ) { 
   79                if( command == midlet.backCommand ) { 
   80                        midlet.showStartScreen(); 
   81                } else if( command == midlet.okCommand ) { 
   82                        final int index = getSelectedIndex(); 
   83                        if( index >= 0 ) { 
   84                                final IRemoteNode server = nodes[index]; 
   85                                midlet.connectToServer( server ); 
   86                        } 
   87                } else if( command == midlet.refreshCommand ) { 
   88                        //todo wait screen 
   89                        refresh( true ); 
   90                } 
   91        } 
  9192} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.