Changeset 50


Ignore:
Timestamp:
04/11/10 18:05:43 (12 years ago)
Author:
BegemoT
Message:
 
Location:
SnowBallBot
Files:
4 edited
1 copied
1 moved

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • SnowBallBot/src/snowball/BotRunner.java

  r49 r50  
  44 
  55import snowball.protocol.*; 
  6 import static snowball.protocol.ResponseKind.ENEMY_KILLED; 
   6import static snowball.protocol.ResponseKind.*; 
  77import snowball.helpers.*; 
  88import org.jivesoftware.smack.XMPPException; 
   
  308308                                } 
  309309                                case ENEMY_KILLED: 
   310                                case ENEMY_IN_BAR: 
  310311                                case ENEMY_NOT_AVAILABLE: { 
  311312                                        final String enemy = ( String ) r.data(); 
   
  323324                                                } else { 
  324325                                                        fights.opponentNotAvailable( enemy ); 
  325                                                         log.info( "\t <- not found(" + enemy + ")" ); 
   326                                                        if(r.kind() == ENEMY_IN_BAR){ 
   327                                                                log.info( "\t <- in bar(" + enemy + ")" ); 
   328                                                        }else{ 
   329                                                                log.info( "\t <- not available(" + enemy + ")" ); 
   330                                                        } 
  326331                                                } 
  327332                                        } 
 • SnowBallBot/src/snowball/helpers/FightsList.java

  r48 r50  
  1212 */ 
  1313public class FightsList implements Iterable<Fight> { 
  14     private final PeopleRegistry registry; 
  15     private final Map<String, Fight> fightByName = new HashMap(); 
  16     private final Queue<Fight> fights = new ArrayDeque(); 
  17  
  18     public FightsList( final PeopleRegistry registry ) { 
  19         this.registry = registry; 
  20     } 
  21  
  22     public Iterable<Fight> fights() { 
  23         return Collections.unmodifiableCollection( fights ); 
  24     } 
  25  
  26     public Iterator<Fight> iterator() { 
  27         return Collections.unmodifiableCollection( fights ).iterator(); 
  28     } 
  29  
  30     /** 
  31      * i was attacked by specified opponent 
  32      */ 
  33     public Fight wasAttackedBy( final String opponent ) { 
  34         final Fight fight = getOrCreate( opponent, true ); 
  35         fight.wasAttackedByOpponent(); 
  36         return fight; 
  37     } 
  38  
  39     /** 
  40      * opponent was attacked by myself 
  41      */ 
  42     public Fight attacked( final String opponent ) { 
  43         final Fight fight = getOrCreate( opponent, false ); 
  44         fight.opponentAttackedByMe(); 
  45         return fight; 
  46     } 
  47  
  48     /** 
  49      * opponent was attacked by myself 
  50      */ 
  51     public Fight attackedConfirmed( final String opponent ) { 
  52         final Fight fight = getOrCreate( opponent, false ); 
  53         if ( fight.state() != Fight.State.OPPONENT_ATTACKED_BY_ME ) { 
  54             fight.opponentAttackedByMe(); 
  55         } 
  56         return fight; 
  57     } 
  58  
  59     /** 
  60      * opponent strike back to me 
  61      */ 
  62     public Fight opponentStrikedBack( final String opponent ) { 
  63         final Fight fight = getOrCreate( opponent, false ); 
  64         fight.opponentStrikedBack(); 
  65         return fight; 
  66     } 
  67  
  68     public Fight opponentKilled( final String opponent ) { 
  69         final Fight fight = getOrCreate( opponent ); 
  70         remove( fight ); 
  71         fight.opponentKilled(); 
  72         return fight; 
  73     } 
  74  
  75     public Fight opponentNotAvailable( final String opponent ) { 
  76         final Fight fight = fightByName.get( opponent ); 
  77         if ( fight != null ) { 
  78             return remove( fight ); 
  79         } else { 
  80             return null; 
  81         } 
  82     } 
  83  
  84     public Fight opponentNotAvailable() { 
  85         for ( final Fight fight : fights ) { 
  86             if ( fight.state() == OPPONENT_ATTACKED_BY_ME ) { 
  87                 remove( fight ); 
  88                 return fight; 
  89             } 
  90         } 
  91         return null; 
  92     } 
  93  
  94     public Fight iWasKilled( final String opponent ) { 
  95         final Fight fight = getOrCreate( opponent ); 
  96         fight.iKilled(); 
  97         clear(); 
  98         return fight; 
  99     } 
  100  
  101     public Fight opponentEscaped( final String opponent ) { 
  102         final Fight fight = getOrCreate( opponent ); 
  103         fight.opponentEscaped(); 
  104         return fight; 
  105     } 
  106  
  107     public Fight iEscaped( final String opponent ) { 
  108         final Fight fight = getOrCreate( opponent ); 
  109         fight.iEscaped(); 
  110         return fight; 
  111     } 
  112  
  113     public void clear() { 
  114         fightByName.clear(); 
  115     } 
  116  
  117     public void outOfFight() { 
  118         for ( final Fight fight : fights ) { 
  119             if ( fight.state() != FREE ) { 
  120                 fight.updateState( FREE ); 
  121             } 
  122         } 
  123     } 
  124  
  125     public void dropOutOld( final long timeout ) { 
  126         final List<Fight> toDrop = new ArrayList(); 
  127         for ( final Fight fight : fights ) { 
  128             if ( fight.state().isFree() ) { 
  129                 if ( fight.age() >= timeout ) { 
  130                     toDrop.add( fight ); 
  131                 } 
  132             } 
  133         } 
  134         for ( final Fight fight : toDrop ) { 
  135             remove( fight ); 
  136         } 
  137     } 
  138  
  139     public int activeFights() { 
  140         int cnt = 0; 
  141         for ( final Fight fight : fights ) { 
  142             if ( fight.state() != FREE ) { 
  143                 cnt++; 
  144             } 
  145         } 
  146         return cnt; 
  147     } 
  148  
  149     public boolean isDangerous() { 
  150         for ( final Fight fight : fights ) { 
  151             if ( !fight.isOpponentZomby() ) { 
  152                 return size() > 1; 
  153             } 
  154         } 
  155         return false; 
  156     } 
  157  
  158     public boolean hasNonZombyOpponents() { 
  159         for ( final Fight fight : fights ) { 
  160             if ( !fight.isOpponentZomby() ) { 
  161                 return true; 
  162             } 
  163         } 
  164         return false; 
  165     } 
  166  
  167     public int size() { 
  168         return fights.size(); 
  169     } 
  170  
  171     /** 
  172      * @return íàèáîëåå àêòóàëüíûé òåêóùèé ïðîòèâíèê. 
  173      *         Â ïåðâóþ î÷åðåäü áåðóòñÿ îïïîíåíòû, íàïàâøèå ñàìè. Âî âòîðóþ -- 
  174      *         ïðîÿâèâøèå èíèöèàòèâó (íå-çîìáè). Äàëåå -- òå, ñ êåì ìû åùå íå 
  175      *         "â ðàñ÷åòå" (state != FREE). Äàëåå êòî ïîïàëî 
  176      */ 
  177     public Fight actualEnemy() { 
  178         if ( empty() ) { 
  179             return null; 
  180         } 
  181         for ( final Fight fight : fights ) { 
  182             if ( fight.isOpponentStarted() ) { 
  183                 return fight; 
  184             } 
  185         } 
  186         for ( final Fight fight : fights ) { 
  187             if ( fight.isOpponentActive() ) { 
  188                 return fight; 
  189             } 
  190         } 
  191  
  192         Fight f = null; 
  193         for ( final Fight fight : fights ) { 
  194             f = fight; 
  195             if ( fight.state() != FREE ) { 
  196                 return fight; 
  197             } 
  198         } 
  199         return f; 
  200     } 
  201  
  202     public boolean canUseHeater() { 
  203         for ( final Fight fight : fights ) { 
  204             if ( !fight.state().canHeal() ) { 
  205                 return false; 
  206             } 
  207         } 
  208         return true; 
  209     } 
  210  
  211     public boolean canEscape() { 
  212         for ( final Fight fight : fights ) { 
  213             if ( !fight.state().canEscape() ) { 
  214                 return false; 
  215             } 
  216         } 
  217         return true; 
  218     } 
  219  
  220     public boolean isFree() { 
  221         for ( final Fight fight : fights ) { 
  222             if ( !fight.state().isFree() ) { 
  223                 return false; 
  224             } 
  225         } 
  226         return true; 
  227     } 
  228  
  229     public boolean isWaitingForOpponent() { 
  230         for ( final Fight fight : fights ) { 
  231             if ( fight.state() == Fight.State.OPPONENT_ATTACKED_BY_ME ) { 
  232                 return true; 
  233             } 
  234         } 
  235         return false; 
  236     } 
  237  
  238     public boolean canMove() { 
  239         return isFree(); 
  240     } 
  241  
  242     public boolean empty() { 
  243         return size() == 0; 
  244     } 
  245  
  246     @Override 
  247     public String toString() { 
  248         final StringBuilder sb = new StringBuilder(); 
  249         for ( final Fight fight : fights ) { 
  250             sb.append( fight ); 
  251         } 
  252         return sb.toString(); 
  253     } 
  254  
  255     private Fight getOrCreate( final String enemy, 
  256                                final Fight.State state ) { 
  257         Fight fight = fightByName.get( enemy ); 
  258         if ( fight == null ) { 
  259             fight = new Fight( registry, enemy, state ); 
  260             add( fight ); 
  261         } else { 
  262             fight.updateState( state ); 
  263         } 
  264         return fight; 
  265     } 
  266  
  267     private Fight getOrCreate( final String enemy, 
  268                                final boolean opponentFirstStrike ) { 
  269         Fight fight = fightByName.get( enemy ); 
  270         if ( fight == null ) { 
  271             fight = new Fight( registry, enemy, opponentFirstStrike, Fight.State.FREE ); 
  272             add( fight ); 
  273         } 
  274         return fight; 
  275     } 
  276  
  277     private Fight getOrCreate( final String enemy ) { 
  278         Fight fight = fightByName.get( enemy ); 
  279         if ( fight == null ) { 
  280             fight = new Fight( registry, enemy ); 
  281             add( fight ); 
  282         } 
  283         return fight; 
  284     } 
  285  
  286     private Fight add( final Fight fight ) { 
  287         fightByName.put( fight.opponentName(), fight ); 
  288         fights.add( fight ); 
  289         return fight; 
  290     } 
  291  
  292     private Fight remove( final Fight f ) { 
  293         fightByName.remove( f.opponentName() ); 
  294         fights.remove( f ); 
  295         return f; 
  296     } 
   14        private final PeopleRegistry registry; 
   15 
   16        private final Map<String, Fight> fightByName = new HashMap(); 
   17 
   18        private final List<Fight> fights = new ArrayList(); 
   19 
   20        public FightsList( final PeopleRegistry registry ) { 
   21                this.registry = registry; 
   22        } 
   23 
   24        public synchronized Iterable<Fight> fights() { 
   25                return Collections.unmodifiableCollection( fights ); 
   26        } 
   27 
   28        public synchronized Iterator<Fight> iterator() { 
   29                return Collections.unmodifiableCollection( fights ).iterator(); 
   30        } 
   31 
   32        /** i was attacked by specified opponent */ 
   33        public synchronized Fight wasAttackedBy( final String opponent ) { 
   34                final Fight fight = getOrCreate( opponent, true ); 
   35                fight.wasAttackedByOpponent(); 
   36                return fight; 
   37        } 
   38 
   39        /** opponent was attacked by myself */ 
   40        public synchronized Fight attacked( final String opponent ) { 
   41                final Fight fight = getOrCreate( opponent, false ); 
   42                fight.opponentAttackedByMe(); 
   43                return fight; 
   44        } 
   45 
   46        /** opponent was attacked by myself */ 
   47        public synchronized Fight attackedConfirmed( final String opponent ) { 
   48                final Fight fight = getOrCreate( opponent, false ); 
   49                if( fight.state() != Fight.State.OPPONENT_ATTACKED_BY_ME ) { 
   50                        fight.opponentAttackedByMe(); 
   51                } 
   52                return fight; 
   53        } 
   54 
   55        /** opponent strike back to me */ 
   56        public synchronized Fight opponentStrikedBack( final String opponent ) { 
   57                final Fight fight = getOrCreate( opponent, false ); 
   58                fight.opponentStrikedBack(); 
   59                return fight; 
   60        } 
   61 
   62        public synchronized Fight opponentKilled( final String opponent ) { 
   63                final Fight fight = getOrCreate( opponent ); 
   64                remove( fight ); 
   65                fight.opponentKilled(); 
   66                return fight; 
   67        } 
   68 
   69        public synchronized Fight opponentNotAvailable( final String opponent ) { 
   70                final Fight fight = fightByName.get( opponent ); 
   71                if( fight != null ) { 
   72                        return remove( fight ); 
   73                } else { 
   74                        return null; 
   75                } 
   76        } 
   77 
   78        public synchronized Fight opponentNotAvailable() { 
   79                for( final Fight fight : fights ) { 
   80                        if( fight.state() == OPPONENT_ATTACKED_BY_ME ) { 
   81                                remove( fight ); 
   82                                return fight; 
   83                        } 
   84                } 
   85                return null; 
   86        } 
   87 
   88        public synchronized Fight iWasKilled( final String opponent ) { 
   89                final Fight fight = getOrCreate( opponent ); 
   90                fight.iKilled(); 
   91                clear(); 
   92                return fight; 
   93        } 
   94 
   95        public synchronized Fight opponentEscaped( final String opponent ) { 
   96                final Fight fight = getOrCreate( opponent ); 
   97                fight.opponentEscaped(); 
   98                return fight; 
   99        } 
   100 
   101        public synchronized Fight iEscaped( final String opponent ) { 
   102                final Fight fight = getOrCreate( opponent ); 
   103                fight.iEscaped(); 
   104                return fight; 
   105        } 
   106 
   107        public synchronized void clear() { 
   108                fightByName.clear(); 
   109        } 
   110 
   111        public synchronized void outOfFight() { 
   112                for( final Fight fight : fights ) { 
   113                        if( fight.state() != FREE ) { 
   114                                fight.updateState( FREE ); 
   115                        } 
   116                } 
   117        } 
   118 
   119        public synchronized void dropOutOld( final long timeout ) { 
   120                final List<Fight> toDrop = new ArrayList(); 
   121                for( final Fight fight : fights ) { 
   122                        if( fight.state().isFree() ) { 
   123                                if( fight.age() >= timeout ) { 
   124                                        toDrop.add( fight ); 
   125                                } 
   126                        } 
   127                } 
   128                for( final Fight fight : toDrop ) { 
   129                        remove( fight ); 
   130                } 
   131        } 
   132 
   133        public synchronized int activeFights() { 
   134                int cnt = 0; 
   135                for( final Fight fight : fights ) { 
   136                        if( fight.state() != FREE ) { 
   137                                cnt++; 
   138                        } 
   139                } 
   140                return cnt; 
   141        } 
   142 
   143        public synchronized boolean isDangerous() { 
   144                for( final Fight fight : fights ) { 
   145                        if( !fight.isOpponentZomby() ) { 
   146                                return size() > 1; 
   147                        } 
   148                } 
   149                return false; 
   150        } 
   151 
   152        public synchronized boolean hasNonZombyOpponents() { 
   153                for( final Fight fight : fights ) { 
   154                        if( !fight.isOpponentZomby() ) { 
   155                                return true; 
   156                        } 
   157                } 
   158                return false; 
   159        } 
   160 
   161        public synchronized int size() { 
   162                return fights.size(); 
   163        } 
   164 
   165        /** 
   166         * @return íàèáîëåå àêòóàëüíûé òåêóùèé ïðîòèâíèê. 
   167         *         Â ïåðâóþ î÷åðåäü áåðóòñÿ îïïîíåíòû, íàïàâøèå ñàìè. Âî âòîðóþ -- 
   168         *         ïðîÿâèâøèå èíèöèàòèâó (íå-çîìáè). Äàëåå -- òå, ñ êåì ìû åùå íå 
   169         *         "â ðàñ÷åòå" (state != FREE). Äàëåå êòî ïîïàëî 
   170         */ 
   171        public synchronized Fight actualEnemy() { 
   172                if( empty() ) { 
   173                        return null; 
   174                } 
   175                for( final Fight fight : fights ) { 
   176                        if( fight.isOpponentStarted() ) { 
   177                                return fight; 
   178                        } 
   179                } 
   180                for( final Fight fight : fights ) { 
   181                        if( fight.isOpponentActive() ) { 
   182                                return fight; 
   183                        } 
   184                } 
   185 
   186                Fight f = null; 
   187                for( final Fight fight : fights ) { 
   188                        f = fight; 
   189                        if( fight.state() != FREE ) { 
   190                                return fight; 
   191                        } 
   192                } 
   193                return f; 
   194        } 
   195 
   196        public synchronized boolean canUseHeater() { 
   197                for( final Fight fight : fights ) { 
   198                        if( !fight.state().canHeal() ) { 
   199                                return false; 
   200                        } 
   201                } 
   202                return true; 
   203        } 
   204 
   205        public synchronized boolean canEscape() { 
   206                for( final Fight fight : fights ) { 
   207                        if( !fight.state().canEscape() ) { 
   208                                return false; 
   209                        } 
   210                } 
   211                return true; 
   212        } 
   213 
   214        public synchronized boolean isFree() { 
   215                for( final Fight fight : fights ) { 
   216                        if( !fight.state().isFree() ) { 
   217                                return false; 
   218                        } 
   219                } 
   220                return true; 
   221        } 
   222 
   223        public synchronized boolean isWaitingForOpponent() { 
   224                for( final Fight fight : fights ) { 
   225                        if( fight.state() == Fight.State.OPPONENT_ATTACKED_BY_ME ) { 
   226                                return true; 
   227                        } 
   228                } 
   229                return false; 
   230        } 
   231 
   232        public synchronized boolean canMove() { 
   233                return isFree(); 
   234        } 
   235 
   236        public synchronized boolean empty() { 
   237                return size() == 0; 
   238        } 
   239 
   240        @Override 
   241        public synchronized String toString() { 
   242                final StringBuilder sb = new StringBuilder(); 
   243                for( final Fight fight : fights ) { 
   244                        sb.append( fight ); 
   245                } 
   246                return sb.toString(); 
   247        } 
   248 
   249//      private Fight getOrCreate( final String enemy, 
   250//                                 final Fight.State state ) { 
   251//              Fight fight = fightByName.get( enemy ); 
   252//              if( fight == null ) { 
   253//                      fight = new Fight( registry, enemy, state ); 
   254//                      add( fight ); 
   255//              } else { 
   256//                      fight.updateState( state ); 
   257//              } 
   258//              return fight; 
   259//      } 
   260 
   261        private Fight getOrCreate( final String enemy, 
   262                                   final boolean opponentFirstStrike ) { 
   263                Fight fight = fightByName.get( enemy ); 
   264                if( fight == null ) { 
   265                        fight = new Fight( registry, enemy, opponentFirstStrike, Fight.State.FREE ); 
   266                        add( fight ); 
   267                } 
   268                return fight; 
   269        } 
   270 
   271        private Fight getOrCreate( final String enemy ) { 
   272                Fight fight = fightByName.get( enemy ); 
   273                if( fight == null ) { 
   274                        fight = new Fight( registry, enemy ); 
   275                        add( fight ); 
   276                } 
   277                return fight; 
   278        } 
   279 
   280        private Fight add( final Fight fight ) { 
   281                final String name = fight.opponentName(); 
   282                assert ( !fightByName.containsKey( name ) ); 
   283                fightByName.put( name, fight ); 
   284                fights.add( fight ); 
   285                return fight; 
   286        } 
   287 
   288        private Fight remove( final Fight f ) { 
   289                fightByName.remove( f.opponentName() ); 
   290                fights.remove( f ); 
   291                return f; 
   292        } 
  297293} 
 • SnowBallBot/src/snowball/protocol/ResponseKind.java

  r46 r50  
  1313        ENEMY_ATTACKED_CONFIRMED, 
  1414        ENEMY_NOT_AVAILABLE, 
   15        ENEMY_IN_BAR, 
  1516        ENEMY_ALREADY_ATTACKED, 
  1617 
 • SnowBallBot/src/snowball/protocol/parse/EnemyInBarParser.java

  r46 r50  
  1616                super( 
  1717                                ENEMY_NAME_PATTERN + " ñåé÷àñ íàäèðàåòñÿ â áàðå", 
  18                                 ResponseKind.ENEMY_NOT_AVAILABLE 
   18                                ResponseKind.ENEMY_IN_BAR 
  1919                ); 
  2020        } 
 • SnowBallBot/tests/units/snowball/protocol/parse/EnemyInBarParserTest.java

  r47 r50  
  99 *         created 06.03.2010 at 15:21:07 
  1010 */ 
  11 public class EnemyNotAvailableParserTest extends TestCase { 
   11public class EnemyInBarParserTest extends TestCase { 
  1212        private final EnemyInBarParser parser = new EnemyInBarParser(); 
  1313 
   
  2323                assertNotNull( res ); 
  2424 
  25                 assertEquals( ResponseKind.ENEMY_NOT_AVAILABLE, res.kind() ); 
   25                assertEquals( ResponseKind.ENEMY_IN_BAR, res.kind() ); 
  2626        } 
  2727 
 • SnowBallBot/tests/units/snowball/protocol/parse/EnemyNotAvailableParserTest.java

  r47 r50  
  99 *         created 06.03.2010 at 15:21:07 
  1010 */ 
  11 public class EnemyNotAvailableParser2Test extends TestCase { 
   11public class EnemyNotAvailableParserTest extends TestCase { 
  1212        private final EnemyNotAvailableParser parser = new EnemyNotAvailableParser(); 
  1313 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.