Changeset 41 for chess


Ignore:
Timestamp:
02/12/09 20:55:50 (13 years ago)
Author:
BegemoT
Message:

bluetooth

Location:
chess/src/chess
Files:
2 added
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • chess/src/chess/remote/impl/BTNode.java

  r39 r41  
  99import javax.microedition.io.StreamConnection; 
  1010 
   11import chess.MSG; 
  1112import chess.remote.IConnectionListener; 
  1213import chess.remote.IDatagram; 
  1314import chess.remote.IRemoteNode; 
  14 import chess.MSG; 
  1515 
  1616 
   
  2323 */ 
  2424public class BTNode implements IRemoteNode, Runnable { 
  25     /** 
  26      * êàíàë BT, èñïîëüçóåìûé íàøèì ïðèëîæåíèåì 
  27      * todo ïîíÿòü, êàêèå êàíàëû ñóùåñòâóþò 
  28      */ 
  29     private static final String BT_STREAM = "1"; 
  30  
  31     private final String name; 
  32  
  33     private RemoteDevice device; 
  34     private final String connectionURL; 
  35     private IConnectionListener listener = null; 
  36     private StreamConnection connection = null; 
  37  
  38     private volatile boolean pumpShouldQuit = false; 
  39  
  40     private transient InputStream in; 
  41     private transient OutputStream out; 
  42     private transient Thread pump; 
  43  
  44     private Throwable lastError = null; 
  45  
  46     /** 
  47      * ìîíèòîð îæèäàíèÿ îòêðûòèÿ ñîåäèíåíèÿ 
  48      */ 
   25        /** 
   26         * êàíàë BT, èñïîëüçóåìûé íàøèì ïðèëîæåíèåì 
   27         * todo ïîíÿòü, êàêèå êàíàëû ñóùåñòâóþò 
   28         */ 
   29        private static final String BT_STREAM = "1"; 
   30 
   31        private final String name; 
   32 
   33        private RemoteDevice device; 
   34        private final String connectionURL; 
   35        private IConnectionListener listener = null; 
   36        private StreamConnection connection = null; 
   37 
   38        private volatile boolean pumpShouldQuit = false; 
   39 
   40        private transient InputStream in; 
   41        private transient OutputStream out; 
   42        private transient Thread pump; 
   43 
   44        private Throwable lastError = null; 
   45 
   46        /** ìîíèòîð îæèäàíèÿ îòêðûòèÿ ñîåäèíåíèÿ */ 
  4947//      private final Object connectLock = new Object(); 
  5048 
  51     private final Object queueOverloadedLock = new Object(); 
  52     private final IDatagram[] postQueue = new IDatagram[2]; 
  53  
  54  
  55     public BTNode( final RemoteDevice device ) throws IOException { 
  56         this( device, null ); 
  57     } 
  58  
  59     public BTNode( final StreamConnection conn ) throws IOException { 
  60         this( ( String )null, ( RemoteDevice )null, conn ); 
  61     } 
  62  
  63     public BTNode( final RemoteDevice device, 
  64                    final StreamConnection conn ) throws IOException { 
  65         this( null, device, conn ); 
  66     } 
  67  
  68     public BTNode( final String name, 
  69                    final StreamConnection conn ) throws IOException { 
  70         this( name, ( RemoteDevice )null, conn ); 
  71     } 
  72  
  73     public BTNode( final String name, 
  74                    final RemoteDevice device, 
  75                    final StreamConnection conn ) throws IOException { 
  76         if ( device == null && conn == null ) { 
  77             throw new IllegalArgumentException( "No-no-no, David Blain! device=null && conn=null" ); 
  78         } 
  79  
  80         if ( device == null ) { 
  81             this.device = RemoteDevice.getRemoteDevice( conn ); 
  82         } else { 
  83             this.device = device; 
  84         } 
  85         if ( name == null ) { 
  86             String _name = MSG.getMessage( "device.unknown" ); 
  87             try { 
  88                 _name = this.device.getFriendlyName( true ); 
  89             } catch ( IOException e ) { 
  90                 e.printStackTrace(); 
  91             } 
  92             this.name = _name; 
  93         } else { 
  94             this.name = name; 
  95         } 
  96  
  97         connectionURL = getBluetoothURL( device ); 
  98         connection = conn; 
  99     } 
  100  
  101     public BTNode( final String name, 
  102                    final ServiceRecord record ) throws IOException { 
  103         if ( record == null ) { 
  104             throw new IllegalArgumentException( "No-no-no, David Blain! record=null " ); 
  105         } 
  106  
  107         this.device = record.getHostDevice(); 
  108  
  109         if ( name == null ) { 
  110             String _name = MSG.getMessage( "device.unknown" ); 
  111             try { 
  112                 _name = this.device.getFriendlyName( true ); 
  113             } catch ( IOException e ) { 
  114                 e.printStackTrace(); 
  115             } 
  116             this.name = _name; 
  117         } else { 
  118             this.name = name; 
  119         } 
  120         connectionURL = record.getConnectionURL( 
  121                 ServiceRecord.NOAUTHENTICATE_NOENCRYPT, 
  122                 false 
  123         ); 
  124         connection = null; 
  125     } 
  126  
  127     public String getName() { 
  128         return name; 
  129     } 
  130  
  131     public synchronized void start() { 
  132         checkNotClosed(); 
  133         if ( !isStartCalled() ) { 
  134             pump = new Thread( this, "network pump" ); 
  135             pump.start(); 
  136         } 
  137     } 
  138  
  139     public synchronized void setListener( final IConnectionListener l ) { 
  140         if ( l != null && isClosed() ) { 
  141             throw new IllegalStateException( "Node is closed - listener is useless" ); 
  142         } 
  143         this.listener = l; 
  144     } 
  145  
  146     public void send( final IDatagram data ) { 
  147         checkPumpActive(); 
  148         while ( true ) { 
  149             //áëîêèðóåì this ÷òîáû íàñ íå çàêðûëè íåâîâðåìÿ 
  150             synchronized ( this ) { 
  151                 checkConnected(); 
  152                 try { 
  153                     synchronized ( postQueue ) { 
  154                         //áëîêèðóåì î÷åðåäü, ÷òîáû ïðåäóïðåäèòü åå èçìåíåíèÿ 
  155                         for ( int i = 0; i < postQueue.length; i++ ) { 
  156                             if ( postQueue[i] == null ) { 
  157                                 postQueue[i] = data; 
  158                                 return; 
  159                             } 
  160                         } 
  161                     } 
  162                 } finally { 
  163                     notifyAll();//push pump to run 
  164                 } 
  165             } 
  166             //åñëè î÷åðåäü ïåðåïîëíåíà -- âûíóæäåíû æäàòü 
  167             synchronized ( queueOverloadedLock ) { 
  168                 try { 
  169                     queueOverloadedLock.wait( 250 ); 
  170                 } catch ( InterruptedException e ) { 
  171                 } 
  172             } 
  173         } 
  174     } 
  175  
  176     public void run() { 
  177         try { 
  178             synchronized ( this ) { 
  179                 if ( isClosed() ) { 
  180                     return; 
  181                 } 
  182                 openPipeline(); 
  183             } 
  184             if ( listener != null ) { 
  185                 listener.connected(); 
  186             } 
  187             final GenericDatagram data = new GenericDatagram(); 
  188             while ( !isClosed() && !pumpShouldQuit ) { 
  189                 synchronized ( this ) { 
  190                     final int timeout; 
  191                     //îòïðàâëÿåì íåîòïðàâëåííîå 
  192                     synchronized ( postQueue ) { 
  193                         for ( int i = 0; i < postQueue.length; i++ ) { 
  194                             final IDatagram packet = postQueue[i]; 
  195                             if ( packet != null ) { 
  196                                 data.setWrapped( packet ); 
  197                                 data.write( out ); 
  198                                 postQueue[i] = null; 
  199                                 if ( listener != null ) { 
  200                                     listener.wasSent( packet ); 
  201                                 } 
  202                             } 
  203                         } 
  204                     } 
  205                     synchronized ( queueOverloadedLock ) { 
  206                         //îïîâåùàåì, ÷òî î÷åðåäü îñâîáîäèëàñü 
  207                         queueOverloadedLock.notifyAll(); 
  208                     } 
  209                     //÷èòàåì íåäî÷èòàííîå 
  210                     if ( in.available() > 0 ) { 
  211                         data.read( in ); 
  212                         if ( listener != null ) { 
  213                             listener.received( data.wrapped() ); 
  214                         } 
  215                         timeout = 50; 
  216                     } else { 
  217                         timeout = 250; 
  218                     } 
  219                     try { 
  220                         wait( timeout ); 
  221                     } catch ( InterruptedException e ) { 
  222                     } 
  223                 } 
  224             } 
  225         } catch ( Throwable e ) { 
  226             e.printStackTrace(); 
  227             lastError = e; 
  228         } finally { 
  229             pump = null; 
  230             closeImpl(); 
  231         } 
  232     } 
  233  
  234     private void openPipeline() throws IOException { 
  235         if ( connection == null ) { 
  236             connection = ( StreamConnection )Connector.open( 
  237                     connectionURL, 
  238                     Connector.READ_WRITE, 
  239                     true 
  240             ); 
  241         } 
  242         if ( in == null ) { 
  243             try { 
  244                 in = connection.openInputStream(); 
  245             } catch ( IOException ex ) { 
  246                 ex.printStackTrace(); 
  247                 throw ex; 
  248                 //throw new IOException( "Can't open input stream:" + ex.getMessage() ); 
  249             } 
  250         } 
  251         if ( out == null ) { 
  252             try { 
  253                 out = connection.openOutputStream(); 
  254             } catch ( IOException ex ) { 
  255                 ex.printStackTrace(); 
  256                 throw ex; 
  257                 //throw new IOException( "Can't open output stream:" + ex.getMessage() ); 
  258             } 
  259         } 
  260     } 
  261  
  262     public void close( final boolean safe ) { 
  263         if ( isClosed() ) { 
  264             return; 
  265         } 
  266         if ( safe ) { 
  267             askPumpToQuit(); 
  268         } else { 
  269             closeImpl(); 
  270         } 
  271     } 
  272  
  273     private void closeImpl() { 
  274         try { 
  275             if ( in != null ) { 
  276                 try { 
  277                     in.close(); 
  278                 } catch ( IOException e ) { 
  279                     e.printStackTrace(); 
  280                 } finally { 
  281                     in = null; 
  282                 } 
  283             } 
  284             if ( out != null ) { 
  285                 try { 
  286                     out.close(); 
  287                 } catch ( IOException e ) { 
  288                     e.printStackTrace(); 
  289                 } finally { 
  290                     out = null; 
  291                 } 
  292             } 
  293             if ( connection != null ) { 
  294                 try { 
  295                     connection.close(); 
  296                 } catch ( IOException e ) { 
  297                     e.printStackTrace(); 
  298                 } finally { 
  299                     connection = null; 
  300                 } 
  301             } 
  302  
  303             if ( pump != null && pump.isAlive() ) { 
  304                 pump.interrupt(); 
  305                 if ( pump != Thread.currentThread() ) { 
  306                     try { 
  307                         pump.join(); 
  308                     } catch ( InterruptedException e ) { 
  309                         e.printStackTrace(); 
  310                     } 
  311                 } 
  312             } 
  313             for ( int i = 0; i < postQueue.length; i++ ) { 
  314                 postQueue[i] = null; 
  315             } 
  316         } finally { 
  317             pump = null; 
  318             device = null; 
  319             if ( listener != null ) { 
  320                 listener.closed(); 
  321             } 
  322         } 
  323     } 
  324  
  325     private void askPumpToQuit() { 
  326         synchronized ( this ) { 
  327             pumpShouldQuit = true; 
  328             notifyAll(); 
  329         } 
  330         //device = null; 
  331     } 
  332  
  333     public Throwable getError() { 
  334         return lastError; 
  335     } 
  336  
  337     private void checkNotClosed() { 
  338         if ( isClosed() ) { 
  339             throw new IllegalStateException( "Node already closed" ); 
  340         } 
  341     } 
  342  
  343     private void checkPumpActive() { 
  344         checkNotClosed(); 
  345         if ( !isStartCalled() ) { 
  346             throw new IllegalStateException( ".start() not called" ); 
  347         } 
  348     } 
  349  
  350     private void checkConnected() { 
  351         checkNotClosed(); 
  352         checkPumpActive(); 
  353         if ( !isConnected() ) { 
  354             throw new IllegalStateException( "Node not connected" ); 
  355         } 
  356     } 
  357  
  358     private boolean isClosed() { 
  359         return device == null; 
  360     } 
  361  
  362     private boolean isStartCalled() { 
  363         return pump != null; 
  364     } 
  365  
  366     private boolean isConnected() { 
  367         return connection != null && in != null && out != null; 
  368     } 
  369  
  370     public String toString() { 
  371         return getName(); 
  372     } 
  373  
  374  
  375     public static String getBluetoothURL( final RemoteDevice device ) { 
  376         return BTRemote.SCHEME + device.getBluetoothAddress() + ":" + 
  377                 /*BTRemote.SERVICE_UUID.toString()*/ 
  378                 BT_STREAM; 
  379     } 
   49        private final Object queueOverloadedLock = new Object(); 
   50        private final IDatagram[] postQueue = new IDatagram[2]; 
   51 
   52 
   53        public BTNode( final RemoteDevice device ) throws IOException { 
   54                this( device, null ); 
   55        } 
   56 
   57        public BTNode( final StreamConnection conn ) throws IOException { 
   58                this( ( String ) null, ( RemoteDevice ) null, conn ); 
   59        } 
   60 
   61        public BTNode( final RemoteDevice device, 
   62                       final StreamConnection conn ) throws IOException { 
   63                this( null, device, conn ); 
   64        } 
   65 
   66        public BTNode( final String name, 
   67                       final StreamConnection conn ) throws IOException { 
   68                this( name, ( RemoteDevice ) null, conn ); 
   69        } 
   70 
   71        public BTNode( final String name, 
   72                       final RemoteDevice device, 
   73                       final StreamConnection conn ) throws IOException { 
   74                if( device == null && conn == null ) { 
   75                        throw new IllegalArgumentException( "No-no-no, David Blain! device=null && conn=null" ); 
   76                } 
   77 
   78                if( device == null ) { 
   79                        this.device = RemoteDevice.getRemoteDevice( conn ); 
   80                } else { 
   81                        this.device = device; 
   82                } 
   83                if( name == null ) { 
   84                        String _name = MSG.getMessage( "device.unknown" ); 
   85                        try { 
   86                                _name = this.device.getFriendlyName( true ); 
   87                        } catch( IOException e ) { 
   88                                e.printStackTrace(); 
   89                        } 
   90                        this.name = _name; 
   91                } else { 
   92                        this.name = name; 
   93                } 
   94 
   95                connectionURL = getBluetoothURL( this.device ); 
   96                connection = conn; 
   97        } 
   98 
   99        public BTNode( final ServiceRecord record ) throws IOException { 
   100                this( null, record ); 
   101        } 
   102 
   103        public BTNode( final String name, 
   104                       final ServiceRecord record ) throws IOException { 
   105                if( record == null ) { 
   106                        throw new IllegalArgumentException( "No-no-no, David Blain! record=null " ); 
   107                } 
   108 
   109                this.device = record.getHostDevice(); 
   110 
   111                if( name == null ) { 
   112                        String _name = MSG.getMessage( "device.unknown" ); 
   113                        try { 
   114                                _name = this.device.getFriendlyName( true ); 
   115                        } catch( IOException e ) { 
   116                                e.printStackTrace(); 
   117                        } 
   118                        this.name = _name; 
   119                } else { 
   120                        this.name = name; 
   121                } 
   122                connectionURL = record.getConnectionURL( 
   123                                ServiceRecord.NOAUTHENTICATE_NOENCRYPT, 
   124                                false 
   125                ); 
   126                connection = null; 
   127        } 
   128 
   129        public String getName() { 
   130                return name; 
   131        } 
   132 
   133        public synchronized void start() { 
   134                checkNotClosed(); 
   135                if( !isStartCalled() ) { 
   136                        pump = new Thread( this, "network pump" ); 
   137                        pump.start(); 
   138                } 
   139        } 
   140 
   141        public synchronized void setListener( final IConnectionListener l ) { 
   142                if( l != null && isClosed() ) { 
   143                        throw new IllegalStateException( "Node is closed - listener is useless" ); 
   144                } 
   145                this.listener = l; 
   146        } 
   147 
   148        public void send( final IDatagram data ) { 
   149                checkPumpActive(); 
   150                while( true ) { 
   151                        //áëîêèðóåì this ÷òîáû íàñ íå çàêðûëè íåâîâðåìÿ 
   152                        synchronized( this ) { 
   153                                checkConnected(); 
   154                                try { 
   155                                        synchronized( postQueue ) { 
   156                                                //áëîêèðóåì î÷åðåäü, ÷òîáû ïðåäóïðåäèòü åå èçìåíåíèÿ 
   157                                                for( int i = 0; i < postQueue.length; i++ ) { 
   158                                                        if( postQueue[i] == null ) { 
   159                                                                postQueue[i] = data; 
   160                                                                return; 
   161                                                        } 
   162                                                } 
   163                                        } 
   164                                } finally { 
   165                                        notifyAll();//push pump to run 
   166                                } 
   167                        } 
   168                        //åñëè î÷åðåäü ïåðåïîëíåíà -- âûíóæäåíû æäàòü 
   169                        synchronized( queueOverloadedLock ) { 
   170                                try { 
   171                                        queueOverloadedLock.wait( 250 ); 
   172                                } catch( InterruptedException e ) { 
   173                                } 
   174                        } 
   175                } 
   176        } 
   177 
   178        public void run() { 
   179                try { 
   180                        synchronized( this ) { 
   181                                if( isClosed() ) { 
   182                                        return; 
   183                                } 
   184                                openPipeline(); 
   185                        } 
   186                        if( listener != null ) { 
   187                                listener.connected(); 
   188                        } 
   189                        final GenericDatagram data = new GenericDatagram(); 
   190                        while( !isClosed() && !pumpShouldQuit ) { 
   191                                synchronized( this ) { 
   192                                        final int timeout; 
   193                                        //îòïðàâëÿåì íåîòïðàâëåííîå 
   194                                        synchronized( postQueue ) { 
   195                                                for( int i = 0; i < postQueue.length; i++ ) { 
   196                                                        final IDatagram packet = postQueue[i]; 
   197                                                        if( packet != null ) { 
   198                                                                data.setWrapped( packet ); 
   199                                                                data.write( out ); 
   200                                                                postQueue[i] = null; 
   201                                                                if( listener != null ) { 
   202                                                                        listener.wasSent( packet ); 
   203                                                                } 
   204                                                        } 
   205                                                } 
   206                                        } 
   207                                        synchronized( queueOverloadedLock ) { 
   208                                                //îïîâåùàåì, ÷òî î÷åðåäü îñâîáîäèëàñü 
   209                                                queueOverloadedLock.notifyAll(); 
   210                                        } 
   211                                        //÷èòàåì íåäî÷èòàííîå 
   212                                        if( in.available() > 0 ) { 
   213                                                data.read( in ); 
   214                                                if( listener != null ) { 
   215                                                        listener.received( data.wrapped() ); 
   216                                                } 
   217                                                timeout = 50; 
   218                                        } else { 
   219                                                timeout = 250; 
   220                                        } 
   221                                        try { 
   222                                                wait( timeout ); 
   223                                        } catch( InterruptedException e ) { 
   224                                        } 
   225                                } 
   226                        } 
   227                } catch( Throwable e ) { 
   228                        e.printStackTrace(); 
   229                        lastError = e; 
   230                } finally { 
   231                        pump = null; 
   232                        closeImpl(); 
   233                } 
   234        } 
   235 
   236        private void openPipeline() throws IOException { 
   237                if( connection == null ) { 
   238                        connection = ( StreamConnection ) Connector.open( 
   239                                        connectionURL, 
   240                                        Connector.READ_WRITE, 
   241                                        true 
   242                        ); 
   243                } 
   244                if( in == null ) { 
   245                        try { 
   246                                in = connection.openInputStream(); 
   247                        } catch( IOException ex ) { 
   248                                ex.printStackTrace(); 
   249                                throw ex; 
   250                                //throw new IOException( "Can't open input stream:" + ex.getMessage() ); 
   251                        } 
   252                } 
   253                if( out == null ) { 
   254                        try { 
   255                                out = connection.openOutputStream(); 
   256                        } catch( IOException ex ) { 
   257                                ex.printStackTrace(); 
   258                                throw ex; 
   259                                //throw new IOException( "Can't open output stream:" + ex.getMessage() ); 
   260                        } 
   261                } 
   262        } 
   263 
   264        public void close( final boolean safe ) { 
   265                if( isClosed() ) { 
   266                        return; 
   267                } 
   268                if( safe ) { 
   269                        askPumpToQuit(); 
   270                } else { 
   271                        closeImpl(); 
   272                } 
   273        } 
   274 
   275        private void closeImpl() { 
   276                try { 
   277                        if( in != null ) { 
   278                                try { 
   279                                        in.close(); 
   280                                } catch( IOException e ) { 
   281                                        e.printStackTrace(); 
   282                                } finally { 
   283                                        in = null; 
   284                                } 
   285                        } 
   286                        if( out != null ) { 
   287                                try { 
   288                                        out.close(); 
   289                                } catch( IOException e ) { 
   290                                        e.printStackTrace(); 
   291                                } finally { 
   292                                        out = null; 
   293                                } 
   294                        } 
   295                        if( connection != null ) { 
   296                                try { 
   297                                        connection.close(); 
   298                                } catch( IOException e ) { 
   299                                        e.printStackTrace(); 
   300                                } finally { 
   301                                        connection = null; 
   302                                } 
   303                        } 
   304 
   305                        if( pump != null && pump.isAlive() ) { 
   306                                pump.interrupt(); 
   307                                if( pump != Thread.currentThread() ) { 
   308                                        try { 
   309                                                pump.join(); 
   310                                        } catch( InterruptedException e ) { 
   311                                                e.printStackTrace(); 
   312                                        } 
   313                                } 
   314                        } 
   315                        for( int i = 0; i < postQueue.length; i++ ) { 
   316                                postQueue[i] = null; 
   317                        } 
   318                } finally { 
   319                        pump = null; 
   320                        device = null; 
   321                        if( listener != null ) { 
   322                                listener.closed(); 
   323                        } 
   324                } 
   325        } 
   326 
   327        private void askPumpToQuit() { 
   328                synchronized( this ) { 
   329                        pumpShouldQuit = true; 
   330                        notifyAll(); 
   331                } 
   332                //device = null; 
   333        } 
   334 
   335        public Throwable getError() { 
   336                return lastError; 
   337        } 
   338 
   339        private void checkNotClosed() { 
   340                if( isClosed() ) { 
   341                        throw new IllegalStateException( "Node already closed" ); 
   342                } 
   343        } 
   344 
   345        private void checkPumpActive() { 
   346                checkNotClosed(); 
   347                if( !isStartCalled() ) { 
   348                        throw new IllegalStateException( ".start() not called" ); 
   349                } 
   350        } 
   351 
   352        private void checkConnected() { 
   353                checkNotClosed(); 
   354                checkPumpActive(); 
   355                if( !isConnected() ) { 
   356                        throw new IllegalStateException( "Node not connected" ); 
   357                } 
   358        } 
   359 
   360        private boolean isClosed() { 
   361                return device == null; 
   362        } 
   363 
   364        private boolean isStartCalled() { 
   365                return pump != null; 
   366        } 
   367 
   368        private boolean isConnected() { 
   369                return connection != null && in != null && out != null; 
   370        } 
   371 
   372        public String toString() { 
   373                return getName(); 
   374        } 
   375 
   376 
   377        public static String getBluetoothURL( final RemoteDevice device ) { 
   378                return BTRemote.SCHEME + device.getBluetoothAddress() + ":" + 
   379                                /*BTRemote.SERVICE_UUID.toString()*/ 
   380                                BT_STREAM; 
   381        } 
  380382} 
 • chess/src/chess/remote/impl/BTRemote.java

  r39 r41  
  22 
  33import java.io.IOException; 
  4 import java.io.InterruptedIOException; 
  54import java.util.*; 
  65import javax.bluetooth.*; 
  7 import javax.microedition.io.Connector; 
  8 import javax.microedition.io.StreamConnection; 
  9 import javax.microedition.io.StreamConnectionNotifier; 
   6import javax.bluetooth.UUID; 
  107 
  11 import chess.Util; 
  128import chess.remote.*; 
  139 
   
  2824 
  2925    private final LocalDevice localDevice; 
  30     private final Vector devices = new Vector(); 
   26 
   27        private final Vector/*<RemoteDevice>*/ devices = new Vector(); 
   28//      private final Vector/*<ServiceRecord>*/ services = new Vector(); 
  3129 
  3230    public BTRemote() throws Exception { 
   
  5351    } 
  5452 
  55     private synchronized void refreshCache() { 
   53    synchronized void refreshCache() { 
  5654        devices.removeAllElements(); 
  5755        fillupCache(); 
   
  6866    } 
  6967 
  70     private synchronized IRemoteNode[] getNodes() { 
   68        synchronized Vector/*RemoteDevice*/ getCachedDevices(){ 
   69                return devices; 
   70        } 
   71 
   72    synchronized IRemoteNode[] getNodes() { 
  7173        if ( devices.isEmpty() ) { 
  7274            return EMPTY; 
   
  103105    } 
  104106 
  105     private static class WaitForIncomingThread extends BaseAsyncProcess { 
  106         private final LocalDevice localDevice; 
  107         private StreamConnectionNotifier server; 
  108  
  109         public WaitForIncomingThread( final LocalDevice local, 
  110                                       final IServerListener listener ) { 
  111             super( listener, "wait-for-incoming" ); 
  112             this.localDevice = local; 
  113             start(); 
  114         } 
  115  
  116         protected void runImpl() { 
  117             try { 
  118                 localDevice.setDiscoverable( DiscoveryAgent.GIAC ); 
  119                 while ( !isInterruptQueried() ) { 
  120                     server = ( StreamConnectionNotifier )Connector.open( 
  121                             SCHEME + "localhost:" + SERVICE_SUUID + ";name=" + SERVICE_NAME, 
  122                             Connector.READ_WRITE, 
  123                             true 
  124                     ); 
  125                     //final ServiceRecord sr = localDevice.getRecord( server );                     
  126                     Util.log.println( "creating server and waiting for incoming" ); 
  127                     try { 
  128                         final IServerListener _listener = ( IServerListener )listener; 
  129                         while ( !isInterruptQueried() && server != null ) { 
  130                             // Îæèäàåì âõîäÿùåå ïîòîêîâîå ñîåäèíåíèå 
  131                             final StreamConnection conn = server.acceptAndOpen(); 
  132                             Util.log.println( "accepted incoming: " + conn ); 
  133                             final BTNode client = new BTNode( conn ); 
  134                             if ( _listener.incoming( client ) ) { 
  135                                 //åñëè êëèåíò ïðèíÿò -- âûõîäèì (èãðà äîïóñêàåò òîëüêî îäíîãî ñîïåðíèêà) 
  136                                 Util.log.println( "client accepted -> close server" ); 
  137                                 setStatus( SUCCEEDED ); 
  138                                 return; 
  139                             } else { 
  140                                 client.close( true ); 
  141                             } 
  142                         } 
  143                     } catch ( InterruptedIOException ex ) { 
  144                         throw ex; 
  145                     } catch ( IOException ex ) { 
  146                         Util.log.println( "server got error -- trying to recreate server connection" ); 
  147                         ex.printStackTrace(); 
  148                     } finally { 
  149                         if ( server != null ) { 
  150                             try { 
  151                                 server.close(); 
  152                                 server = null; 
  153                             } catch ( IOException e ) { 
  154                                 e.printStackTrace(); 
  155                             } 
  156                         } 
  157                     } 
  158                 } 
  159             } catch ( Throwable ex ) { 
  160                 //åñëè íå óäàëîñü îòêðûòü ñîåäèíåíèå -- ýòî ïèçäåö. óõîäèì 
  161                 //...íå óäàëîñü îïóáëèêîâàòü óñòðîéñòâî -- ïèçäåö, óõîäèì 
  162                 if ( isInterruptQueried() ) { 
  163                     Util.log.println( "server was closed: " + ex.getMessage() ); 
  164                     setStatus( INTERRUPTED ); 
  165                 } else { 
  166                     setStatus( FAILED, ex ); 
  167                 } 
  168             } finally { 
  169                 postFinishedEvent( null ); 
  170                 try { 
  171                     localDevice.setDiscoverable( DiscoveryAgent.NOT_DISCOVERABLE ); 
  172                 } catch ( BluetoothStateException e ) { 
  173                     e.printStackTrace(); 
  174                 } 
  175                 Util.log.println( "server stopped" ); 
  176             } 
  177         } 
  178  
  179         public void stop( final int waitMillis ) { 
  180             queryForInterrupt(); 
  181             if ( isAlive() ) { 
  182                 if ( server != null ) { 
  183                     try { 
  184                         server.close(); 
  185                         server = null; 
  186                     } catch ( IOException e ) { 
  187                         e.printStackTrace(); 
  188                     } 
  189                 } 
  190                 waitForThread( waitMillis ); 
  191             } 
  192         } 
  193     } 
  194  
  195     private static class QueryDeviceProcess extends BaseAsyncProcess implements DiscoveryListener { 
  196         private final BTRemote remote; 
  197         private final boolean realQuery; 
  198         private final DiscoveryAgent agent; 
  199  
  200         public QueryDeviceProcess( final BTRemote remote, 
  201                                    final boolean realQuery, 
  202                                    final DiscoveryAgent agent, 
  203                                    final IClientListener listener ) { 
  204             super( listener, "query-device-list" ); 
  205             this.remote = remote; 
  206             this.agent = agent; 
  207             this.realQuery = realQuery; 
  208             start(); 
  209         } 
  210  
  211         protected void runImpl() { 
  212             Util.log.println( "starting query device list" ); 
  213             try { 
  214                 /** 
  215                  * Íåïîíÿòíî, ÿâëÿåòñÿ ëè ýòîò çàïðîñ ñèíõðîííûì, èëè àñèíõðîííûì -- 
  216                  * äîêóìåíòàöèÿ íà ýòîò ñ÷åò ìîë÷èò, à ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî 
  217                  * áûâàåò è òàê è ýäàê. Ïîýòîìó ñòðàõóåìñÿ îò íåâåäîìîé õóéíè è 
  218                  * äåëàåì ýòî â îòäåëüíîì ïîòîêå 
  219                  */ 
  220                 if ( realQuery ) { 
  221                     final boolean res = agent.startInquiry( DiscoveryAgent.GIAC, this ); 
  222                     if ( !res ) { 
  223                         if ( isInterruptQueried() ) { 
  224                             setStatus( INTERRUPTED ); 
  225                         } else { 
  226                             setStatus( FAILED ); 
  227                         } 
  228                         postFinishedEvent( null ); 
  229                     } 
  230                 } else { 
  231                     final IRemoteNode[] nodes = remote.getNodes(); 
  232                     setStatus( SUCCEEDED ); 
  233                     postFinishedEvent( nodes ); 
  234                 } 
  235             } catch ( Throwable e ) { 
  236                 if ( isInterruptQueried() ) { 
  237                     setStatus( INTERRUPTED ); 
  238                 } else { 
  239                     setStatus( FAILED, e ); 
  240                 } 
  241                 postFinishedEvent( null ); 
  242             } 
  243         } 
  244  
  245         public void stop( final int waitMillis ) { 
  246             queryForInterrupt(); 
  247             if ( status() == IN_PROCESS ) { 
  248                 if ( realQuery ) { 
  249                     final boolean res = agent.cancelInquiry( this ); 
  250                     if ( !res ) { 
  251                         interrupt(); 
  252                     } 
  253                 } else { 
  254                     interrupt(); 
  255                 } 
  256                 waitForThread( waitMillis ); 
  257             } 
  258             /** Äåëàåì ýòî íà âñÿêèé ñëó÷àé -- èíîãäà ïî÷åìó-òî 
  259              * ïðè îòìåíå çàïðîñà inquiryCompleted íå âûçûâàåòñÿ 
  260              */ 
  261             if ( status() == IN_PROCESS ) { 
  262                 setStatus( INTERRUPTED ); 
  263             } 
  264             postFinishedEvent( null ); 
  265         } 
  266  
  267         private static final int SERVICE_NAME_ATTR_ID = 0x0100; 
  268         private static final int[] attrSet = new int[]{ SERVICE_NAME_ATTR_ID }; 
  269         private static final UUID[] uuids = new UUID[]{ SERVICE_UUID }; 
  270  
  271         public void deviceDiscovered( final RemoteDevice btDevice, 
  272                                       final DeviceClass cod ) { 
  273             Util.log.println( "device found:" + btDevice.getBluetoothAddress() ); 
  274             //todo ôèëüòðîâàòü DeviceClass, ÷òîáû íå ïîäêëþ÷àòüñÿ èãðàòü ê íàóøíèêàì :)  
  275             try { 
  276                 final int transID = agent.searchServices( attrSet, uuids, btDevice, this ); 
  277             } catch ( BluetoothStateException e ) { 
  278                 e.printStackTrace(); 
  279             } 
  280         } 
  281  
  282         public void servicesDiscovered( final int transID, 
  283                                         final ServiceRecord[] servRecord ) { 
  284             Util.log.println( "services found, transID=" + transID ); 
  285             for ( int i = 0; i < servRecord.length; i++ ) { 
  286                 final ServiceRecord record = servRecord[i]; 
  287                 final String cUrl = record.getConnectionURL( ServiceRecord.NOAUTHENTICATE_NOENCRYPT, false ); 
  288                 final DataElement value = record.getAttributeValue( SERVICE_NAME_ATTR_ID ); 
  289                 Util.log.println( "\tservice:" + cUrl + ", name=" + value.getValue() ); 
  290             } 
  291         } 
  292  
  293         public void serviceSearchCompleted( final int transID, 
  294                                             final int respCode ) { 
  295             Util.log.println( "service search completed:" + transID ); 
  296         } 
  297  
  298         public void inquiryCompleted( final int discType ) { 
  299             remote.refreshCache(); 
  300             switch ( discType ) { 
  301                 case INQUIRY_COMPLETED: 
  302                     Util.log.println( "device list query finished" ); 
  303                     setStatus( SUCCEEDED ); 
  304                     postFinishedEvent( remote.getNodes() ); 
  305                     break; 
  306                 case INQUIRY_TERMINATED: 
  307                     Util.log.println( "device list query interrupted" ); 
  308                     setStatus( INTERRUPTED ); 
  309                     postFinishedEvent( null ); 
  310                     break; 
  311                 case INQUIRY_ERROR: 
  312                     Util.log.println( "device list query failed" ); 
  313                     setStatus( FAILED ); 
  314                     postFinishedEvent( null ); 
  315                     break; 
  316                 default: 
  317                     setStatus( FAILED ); 
  318                     postFinishedEvent( null ); 
  319                     throw new IllegalStateException( "Unknown type:" + discType ); 
  320             } 
  321         } 
  322     } 
  323107} 
 • chess/src/chess/remote/impl/BaseAsyncProcess.java

  r39 r41  
  44import chess.remote.IAsyncProcess; 
  55import chess.remote.IAsyncProcessListener; 
  6 import chess.remote.IRemoteNode; 
  76 
  87/** 
   
  130129            listener.finished( res ); 
  131130            finishedEventWasPost = true; 
   131//              listener = null; 
  132132        } else { 
  133133            Util.log.println( "WARN:dublicate 'finished' event post!" ); 
 • chess/src/chess/ui/ChessMIDlet.java

  r36 r41  
  2020 */ 
  2121public class ChessMIDlet extends MIDlet implements CommandListener, ItemCommandListener { 
  22     static { 
  23         MSG.initLocalizationSupport(); 
  24     } 
  25  
  26     /* commands */ 
  27     public final Command yesCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.yes" ), Command.OK, 1 ); 
  28     public final Command noCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.no" ), Command.CANCEL, 1 ); 
  29  
  30     public final Command okCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.ok" ), Command.OK, 1 ); 
  31     public final Command cancelCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.cancel" ), Command.CANCEL, 1 ); 
  32  
  33     public final Command backCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.back" ), Command.BACK, 1 ); 
  34  
  35     public final Command refreshCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.refresh" ), Command.SCREEN, 1 ); 
  36  
  37     public final Command newCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.new" ), Command.SCREEN, 1 ); 
  38  
  39     public final Command joinCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.join" ), Command.SCREEN, 1 ); 
  40  
  41     public final Command helpCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.help" ), Command.HELP, 1 ); 
  42  
  43     public final Command exitCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.exit" ), Command.EXIT, 1 ); 
  44  
  45     /* GUI */ 
  46     public final Display display; 
  47  
  48     public final Screen startForm = new StartMenuScreen( this ); 
  49     private final Screen choosePlayerForm = new ChoosePlayerScreen( this ); 
  50     private final GameCanvas gameCanvas = new GameCanvas( this ); 
  51     private final WaitCanvas waitScreen = new WaitCanvas( 
  52             this, 
  53             MSG.getMessage( "wait-for-bluetooth.title" ), 
  54             gameCanvas 
  55     ); 
  56     private final JoinGameScreen searchForm = new JoinGameScreen( this ); 
  57     private final Screen helpScreen = new HelpScreen( this ); 
  58  
  59     /* network */ 
  60     private final IRemote remote; 
  61  
  62     /* current game application */ 
  63     private App app; 
  64     private IAsyncProcess waitForIncomingProcess; 
  65  
  66     public ChessMIDlet() throws Exception { 
  67         display = Display.getDisplay( this ); 
  68         remote = Util.create(); 
  69  
  70         waitScreen.addCommand( cancelCommand ); 
  71         waitScreen.setCommandListener( this ); 
  72     } 
  73  
  74     public IRemote getRemoteManager() { 
  75         return remote; 
  76     } 
  77  
  78     public void connectToServer( final IRemoteNode server ) { 
  79         try { 
  80             display.setCurrent( gameCanvas ); 
  81             app = new App( 
  82                     ChessMIDlet.this, 
  83                     new Game(), 
  84                     gameCanvas, 
  85                     server 
  86             ); 
  87         } catch ( Exception e ) { 
  88             e.printStackTrace(); 
  89         } 
  90         //display.setCurrent( gameCanvas ); 
  91     } 
  92  
  93     protected void startApp() { 
  94         if ( display.getCurrent() == null ) { 
  95             showStartScreen(); 
  96         } 
  97     } 
  98  
  99     protected void pauseApp() { 
  100         //todo pause threads? 
  101     } 
  102  
  103     protected void destroyApp( boolean unconditional ) { 
  104         //todo remote.close() 
  105         ensureServerClosed(); 
  106         app = null; 
  107         notifyDestroyed(); 
  108     } 
  109  
  110     private void ensureServerClosed() { 
  111         if ( waitForIncomingProcess != null ) { 
  112             waitForIncomingProcess.stop( 1000 ); 
  113             waitForIncomingProcess = null; 
  114         } 
  115     } 
  116  
  117     public void showStartScreen() { 
  118         display.setCurrent( startForm ); 
  119         Util.log.println( "start menu" ); 
  120     } 
  121  
  122     protected void choosePlayer() { 
  123         display.setCurrent( choosePlayerForm ); 
  124         Util.log.println( "choose player" ); 
  125     } 
  126  
  127     protected void newGame( final Player player ) { 
  128         ensureServerClosed(); 
  129         display.setCurrent( waitScreen ); 
  130         Util.log.println( "new game:" + player ); 
  131         waitForIncomingProcess = remote.waitForIncoming( 
  132                 new IServerListener() { 
  133                     private boolean retValue = false; 
  134                     private IRemoteNode client; 
  135  
  136                     public synchronized boolean incoming( final IRemoteNode client ) { 
  137                         final Alert dlg = new Alert( 
  138                                 MSG.getMessage( "new-game.incoming-client" ), 
  139                                 MSG.getMessage( 
  140                                         "new-game.incoming-client.description", 
  141                                         new Object[]{ client.getName() } 
  142                                 ), 
  143                                 null, 
  144                                 AlertType.CONFIRMATION 
  145                         ); 
  146                         //dlg.setTimeout( Alert.FOREVER ) is implicitly set if 
  147                         //Alert has 2 or more commands -- see javadoc 
  148                         dlg.addCommand( yesCommand ); 
  149                         dlg.addCommand( noCommand ); 
  150                         dlg.setCommandListener( 
  151                                 new CommandListener() { 
  152                                     public void commandAction( final Command command, 
  153                                                                final Displayable displayable ) { 
  154                                         try { 
  155                                             //Util.log.println( command ); 
  156                                             if ( command == yesCommand ) { 
  157                                                 retValue = true; 
  158                                             } else { 
  159                                                 retValue = false; 
  160                                             } 
  161                                         } finally { 
  162                                             synchronized ( ChessMIDlet.this ) { 
  163                                                 ChessMIDlet.this.notifyAll(); 
  164                                             } 
  165                                             display.setCurrent( waitScreen ); 
  166                                         } 
  167                                     } 
  168                                 } 
  169                         ); 
  170                         display.setCurrent( dlg ); 
  171                         synchronized ( ChessMIDlet.this ) { 
  172                             try { 
  173                                 ChessMIDlet.this.wait(); 
  174                             } catch ( InterruptedException e ) { 
  175                                 //e.printStackTrace(); 
  176                             } 
  177                         } 
  178                         if ( retValue ) { 
  179                             this.client = client; 
  180                         } 
  181                         return retValue; 
  182                     } 
  183  
  184                     public void finished( final Object res ) { 
  185                         //todo display error message if failed 
  186                         final int status = waitForIncomingProcess.status(); 
  187                         switch ( status ) { 
  188                             case IAsyncProcess.SUCCEEDED: 
  189                                 waitScreen.finished( res ); 
  190                                 try { 
  191                                     app = new App( 
  192                                             ChessMIDlet.this, 
  193                                             new Game(), 
  194                                             gameCanvas, 
  195                                             client, 
  196                                             player 
  197                                     ); 
  198                                     Util.log.println( "joined client" ); 
  199                                 } catch ( Exception e ) { 
  200                                     e.printStackTrace(); 
  201                                 } 
  202                                 break; 
  203                             case IAsyncProcess.FAILED: 
  204                                 final Alert alert = Util.createErrorDialog(  
  205                                         "Error in starting server" 
  206                                 ); 
  207                                 display.setCurrent( alert, startForm ); 
  208                                 break; 
  209                             case IAsyncProcess.INTERRUPTED: 
  210                                 display.setCurrent( startForm ); 
  211                                 break; 
  212                         } 
  213                         waitForIncomingProcess = null; 
  214                     } 
  215                 } 
  216         ); 
  217     } 
  218  
  219     public void searchGame() { 
  220         display.setCurrent( searchForm ); 
  221         searchForm.refresh( false ); 
  222         Util.log.println( "search server" ); 
  223     } 
  224  
  225     public void showHelp() { 
  226         display.setCurrent( helpScreen ); 
  227         Util.log.println( "show help" ); 
  228     } 
  229  
  230     public void exitGame() { 
  231         destroyApp( true ); 
  232         notifyDestroyed(); 
  233     } 
  234  
  235     public void commandAction( final Command c, 
  236                                final Displayable d ) { 
  237         if ( d == waitScreen ) { 
  238             if ( c == cancelCommand ) { 
  239                 ensureServerClosed(); 
  240             } 
  241         } 
  242         if ( c == exitCommand ) { 
  243             exitGame(); 
  244         } else if ( c == newCommand ) { 
  245             choosePlayer(); 
  246         } else if ( c == joinCommand ) { 
  247             searchGame(); 
  248         } else if ( c == helpCommand ) { 
  249             showHelp(); 
  250         } 
  251     } 
  252  
  253     public void commandAction( final Command command, 
  254                                final Item item ) { 
  255  
  256     } 
   22        static { 
   23                MSG.initLocalizationSupport(); 
   24        } 
   25 
   26        /* commands */ 
   27        public final Command yesCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.yes" ), Command.OK, 1 ); 
   28        public final Command noCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.no" ), Command.CANCEL, 1 ); 
   29 
   30        public final Command okCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.ok" ), Command.OK, 1 ); 
   31        public final Command cancelCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.cancel" ), Command.CANCEL, 1 ); 
   32 
   33        public final Command backCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.back" ), Command.BACK, 1 ); 
   34 
   35        public final Command refreshCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.refresh" ), Command.SCREEN, 1 ); 
   36 
   37        public final Command newCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.new" ), Command.SCREEN, 1 ); 
   38 
   39        public final Command joinCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.join" ), Command.SCREEN, 1 ); 
   40 
   41        public final Command helpCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.help" ), Command.HELP, 1 ); 
   42 
   43        public final Command exitCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.exit" ), Command.EXIT, 1 ); 
   44 
   45        /* GUI */ 
   46        public final Display display; 
   47 
   48        public final Screen startForm = new StartMenuScreen( this ); 
   49        private final Screen choosePlayerForm = new ChoosePlayerScreen( this ); 
   50        private final GameCanvas gameCanvas = new GameCanvas( this ); 
   51        private final WaitCanvas waitScreen = new WaitCanvas( 
   52                        this, 
   53                        MSG.getMessage( "wait-for-bluetooth.title" ), 
   54                        gameCanvas 
   55        ); 
   56        private final JoinGameScreen searchForm = new JoinGameScreen( this ); 
   57        private final Screen helpScreen = new HelpScreen( this ); 
   58 
   59        /* network */ 
   60        private final IRemote remote; 
   61 
   62        /* current game application */ 
   63        private App app; 
   64        private IAsyncProcess waitForIncomingProcess; 
   65 
   66        public ChessMIDlet() throws Exception { 
   67                display = Display.getDisplay( this ); 
   68                remote = Util.create(); 
   69 
   70                waitScreen.addCommand( cancelCommand ); 
   71                waitScreen.setCommandListener( this ); 
   72        } 
   73 
   74        public IRemote getRemoteManager() { 
   75                return remote; 
   76        } 
   77 
   78        public void connectToServer( final IRemoteNode server ) { 
   79                try { 
   80                        display.setCurrent( gameCanvas ); 
   81                        app = new App( 
   82                                        ChessMIDlet.this, 
   83                                        new Game(), 
   84                                        gameCanvas, 
   85                                        server 
   86                        ); 
   87                } catch( Exception e ) { 
   88                        e.printStackTrace(); 
   89                } 
   90                //display.setCurrent( gameCanvas ); 
   91        } 
   92 
   93        protected void startApp() { 
   94                if( display.getCurrent() == null ) { 
   95                        showStartScreen(); 
   96                } 
   97        } 
   98 
   99        protected void pauseApp() { 
   100                //todo pause threads? 
   101        } 
   102 
   103        protected void destroyApp( boolean unconditional ) { 
   104                //todo remote.close() 
   105                ensureServerClosed(); 
   106                app = null; 
   107                notifyDestroyed(); 
   108        } 
   109 
   110        private void ensureServerClosed() { 
   111                if( waitForIncomingProcess != null ) { 
   112                        waitForIncomingProcess.stop( 1000 ); 
   113//            waitForIncomingProcess = null; 
   114                } 
   115        } 
   116 
   117        public void showStartScreen() { 
   118                display.setCurrent( startForm ); 
   119                Util.log.println( "start menu" ); 
   120        } 
   121 
   122        protected void choosePlayer() { 
   123                display.setCurrent( choosePlayerForm ); 
   124                Util.log.println( "choose player" ); 
   125        } 
   126 
   127        protected void newGame( final Player player ) { 
   128                ensureServerClosed(); 
   129                display.setCurrent( waitScreen ); 
   130                Util.log.println( "new game:" + player ); 
   131                waitForIncomingProcess = remote.waitForIncoming( 
   132                                new IServerListener() { 
   133                                        private boolean retValue = false; 
   134                                        private IRemoteNode client; 
   135 
   136                                        public synchronized boolean incoming( final IRemoteNode client ) { 
   137                                                waitScreen.setText( "client incoming" ); 
   138                                                final Alert dlg = new Alert( 
   139                                                                MSG.getMessage( "new-game.incoming-client" ), 
   140                                                                MSG.getMessage( 
   141                                                                                "new-game.incoming-client.description", 
   142                                                                                new Object[] { client.getName() } 
   143                                                                ), 
   144                                                                null, 
   145                                                                AlertType.CONFIRMATION 
   146                                                ); 
   147                                                //dlg.setTimeout( Alert.FOREVER ) is implicitly set if 
   148                                                //Alert has 2 or more commands -- see javadoc 
   149                                                dlg.addCommand( yesCommand ); 
   150                                                dlg.addCommand( noCommand ); 
   151                                                dlg.setCommandListener( 
   152                                                                new CommandListener() { 
   153                                                                        public void commandAction( final Command command, 
   154                                                                                                   final Displayable displayable ) { 
   155                                                                                try { 
   156                                                                                        //Util.log.println( command ); 
   157                                                                                        if( command == yesCommand ) { 
   158                                                                                                retValue = true; 
   159                                                                                        } else { 
   160                                                                                                retValue = false; 
   161                                                                                        } 
   162                                                                                } finally { 
   163                                                                                        synchronized( ChessMIDlet.this ) { 
   164                                                                                                ChessMIDlet.this.notifyAll(); 
   165                                                                                        } 
   166                                                                                        display.setCurrent( waitScreen ); 
   167                                                                                } 
   168                                                                        } 
   169                                                                } 
   170                                                ); 
   171                                                display.setCurrent( dlg ); 
   172                                                synchronized( ChessMIDlet.this ) { 
   173                                                        try { 
   174                                                                ChessMIDlet.this.wait(); 
   175                                                        } catch( InterruptedException e ) { 
   176                                                                //e.printStackTrace(); 
   177                                                        } 
   178                                                } 
   179                                                if( retValue ) { 
   180                                                        this.client = client; 
   181                                                } 
   182                                                return retValue; 
   183                                        } 
   184 
   185                                        public void finished( final Object res ) { 
   186                                                //todo display error message if failed 
   187                                                final int status = waitForIncomingProcess.status(); 
   188                                                switch( status ) { 
   189                                                        case IAsyncProcess.SUCCEEDED: 
   190                                                                waitScreen.finished( res ); 
   191                                                                try { 
   192                                                                        app = new App( 
   193                                                                                        ChessMIDlet.this, 
   194                                                                                        new Game(), 
   195                                                                                        gameCanvas, 
   196                                                                                        client, 
   197                                                                                        player 
   198                                                                        ); 
   199                                                                        Util.log.println( "joined client" ); 
   200                                                                } catch( Exception e ) { 
   201                                                                        e.printStackTrace(); 
   202                                                                } 
   203                                                                break; 
   204                                                        case IAsyncProcess.FAILED: 
   205                                                                final Alert alert = Util.createErrorDialog( 
   206                                                                                "Error in starting server" 
   207                                                                ); 
   208                                                                display.setCurrent( alert, startForm ); 
   209                                                                break; 
   210                                                        case IAsyncProcess.INTERRUPTED: 
   211                                                                display.setCurrent( startForm ); 
   212                                                                break; 
   213                                                } 
   214                                                waitForIncomingProcess = null; 
   215                                        } 
   216                                } 
   217                ); 
   218        } 
   219 
   220        public void searchGame() { 
   221                display.setCurrent( searchForm ); 
   222                searchForm.refresh( false ); 
   223                Util.log.println( "search server" ); 
   224        } 
   225 
   226        public void showHelp() { 
   227                display.setCurrent( helpScreen ); 
   228                Util.log.println( "show help" ); 
   229        } 
   230 
   231        public void exitGame() { 
   232                destroyApp( true ); 
   233                notifyDestroyed(); 
   234        } 
   235 
   236        public void commandAction( final Command c, 
   237                                   final Displayable d ) { 
   238                if( d == waitScreen ) { 
   239                        if( c == cancelCommand ) { 
   240                                ensureServerClosed(); 
   241                        } 
   242                } 
   243                if( c == exitCommand ) { 
   244                        exitGame(); 
   245                } else if( c == newCommand ) { 
   246                        choosePlayer(); 
   247                } else if( c == joinCommand ) { 
   248                        searchGame(); 
   249                } else if( c == helpCommand ) { 
   250                        showHelp(); 
   251                } 
   252        } 
   253 
   254        public void commandAction( final Command command, 
   255                                   final Item item ) { 
   256 
   257        } 
  257258 
  258259//      public static void main( String[] args ) { 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.