Changeset 38 for chess


Ignore:
Timestamp:
02/11/09 08:57:33 (13 years ago)
Author:
BegemoT
Message:

=services search

Location:
chess/src/chess
Files:
8 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • chess/src/chess/MSG.properties

  r36 r38  
  5151alert.error = \u041e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430 
  5252alert.warning = \u0412\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435 
   53 
   54device.unknown=<<\u0418\u043c\u044f \u043d\u0435\u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e>> 
 • chess/src/chess/control/BaseController.java

  r37 r38  
  118118    } 
  119119 
   120    private final IUnit[] kings = new IUnit[1]; 
  120121    protected void processAction( final Action a ) { 
  121122        game.doAction( a ); 
   123        final int cnt = game.units( player, IUnit.KING, kings ); 
   124        if ( cnt == 0 ) { 
   125            //todo show alert for user 
   126            surrender( app.getMidlet() ); 
   127        } 
  122128    } 
  123129 
   
  169175    } 
  170176 
  171         public void post( final IDatagram data ) { 
   177    public void post( final IDatagram data ) { 
  172178        setStatus( WAITING_FOR_NETWORK ); 
  173179        node.send( data ); 
   
  338344                ui.clearHighlightedCells(); 
  339345            } else if ( c == ui.surrenderCommand ) { 
  340                 postSurrender(); 
  341                 node.close( true ); 
  342                 midlet.showStartScreen(); 
   346                surrender( midlet ); 
  343347            } else if ( c == ui.askForDrawCommand ) { 
  344                 postAskForDraw();                 
  345             } 
  346         } 
   348                postAskForDraw(); 
   349            } 
   350        } 
   351    } 
   352 
   353    private void surrender( final ChessMIDlet midlet ) { 
   354        postSurrender(); 
   355        node.close( true ); 
   356        midlet.showStartScreen(); 
  347357    } 
  348358 
 • chess/src/chess/remote/impl/BTNode.java

  r37 r38  
  1111import chess.remote.IDatagram; 
  1212import chess.remote.IRemoteNode; 
   13import chess.MSG; 
  1314 
  1415 
   
  2122 */ 
  2223public class BTNode implements IRemoteNode, Runnable { 
  23         /** 
  24          * êàíàë BT, èñïîëüçóåìûé íàøèì ïðèëîæåíèåì 
  25          * todo ïîíÿòü, êàêèå êàíàëû ñóùåñòâóþò 
  26          */ 
  27         private static final String BT_STREAM = "1"; 
  28  
  29         private String name; 
  30  
  31         private RemoteDevice device; 
  32         private IConnectionListener listener = null; 
  33         private StreamConnection connection = null; 
  34  
  35         private volatile boolean quitPump = false; 
  36  
  37         private transient InputStream in; 
  38         private transient OutputStream out; 
  39         private transient Thread pump; 
  40  
  41         private Throwable lastError = null; 
  42  
  43         /** ìîíèòîð îæèäàíèÿ îòêðûòèÿ ñîåäèíåíèÿ */ 
   24    /** 
   25     * êàíàë BT, èñïîëüçóåìûé íàøèì ïðèëîæåíèåì 
   26     * todo ïîíÿòü, êàêèå êàíàëû ñóùåñòâóþò 
   27     */ 
   28    private static final String BT_STREAM = "1"; 
   29 
   30    private final String name; 
   31 
   32    private RemoteDevice device; 
   33    private IConnectionListener listener = null; 
   34    private StreamConnection connection = null; 
   35 
   36    private volatile boolean pumpShouldQuit = false; 
   37 
   38    private transient InputStream in; 
   39    private transient OutputStream out; 
   40    private transient Thread pump; 
   41 
   42    private Throwable lastError = null; 
   43 
   44    /** 
   45     * ìîíèòîð îæèäàíèÿ îòêðûòèÿ ñîåäèíåíèÿ 
   46     */ 
  4447//      private final Object connectLock = new Object(); 
  4548 
  46         private final Object queueOverloadedLock = new Object(); 
  47         private final IDatagram[] postQueue = new IDatagram[2]; 
  48  
  49  
  50         public BTNode( final RemoteDevice device ) throws IOException { 
  51                 this( device, null ); 
  52         } 
  53  
  54         public BTNode( final StreamConnection conn ) throws IOException { 
  55                 this( null, null, conn ); 
  56         } 
  57  
  58         public BTNode( final RemoteDevice device, 
  59                        final StreamConnection conn ) throws IOException { 
  60                 this( null, device, conn ); 
  61         } 
  62  
  63         public BTNode( final String name, 
  64                        final RemoteDevice device, 
  65                        final StreamConnection conn ) throws IOException { 
  66                 if( device == null && conn == null ) { 
  67                         throw new IllegalArgumentException( "No-no-no, David Blain! device=null && conn=null" ); 
  68                 } 
  69  
  70                 if( device == null ) { 
  71                         this.device = RemoteDevice.getRemoteDevice( conn ); 
  72                 } else { 
  73                         this.device = device; 
  74                 } 
  75                 if( name == null ) { 
  76                         try { 
  77                                 this.name = this.device.getFriendlyName( true ); 
  78                         } catch( IOException e ) { 
  79                                 e.printStackTrace(); 
  80                                 this.name = "unknown"; 
  81                         } 
  82                 } else { 
  83                         this.name = name; 
  84                 } 
  85                 connection = conn; 
  86         } 
  87  
  88         public BTNode( final String name, 
  89                        final StreamConnection conn ) throws IOException { 
  90                 this( name, null, conn ); 
  91         } 
  92  
  93         public String getName() { 
  94                 return name; 
  95         } 
  96  
  97         public synchronized void start() { 
  98                 checkNotClosed(); 
  99                 if( !isStartCalled() ) { 
  100                         pump = new Thread( this, "network pump" ); 
  101                         pump.start(); 
  102                 } 
  103         } 
  104  
  105         public synchronized void setListener( final IConnectionListener l ) { 
  106                 if( l != null && isClosed() ) { 
  107                         throw new IllegalStateException( "Node is closed - lsitener is useless" ); 
  108                 } 
  109                 this.listener = l; 
  110         } 
  111  
  112         public void send( final IDatagram data ) { 
  113                 checkPumpActive(); 
  114                 while( true ) { 
  115                         //áëîêèðóåì this ÷òîáû íàñ íå çàêðûëè íåâîâðåìÿ 
  116                         synchronized( this ) { 
  117                                 checkConnected(); 
  118                                 try { 
  119                                         synchronized( postQueue ) { 
  120                                                 //áëîêèðóåì î÷åðåäü, ÷òîáû ïðåäóïðåäèòü åå èçìåíåíèÿ 
  121                                                 for( int i = 0; i < postQueue.length; i++ ) { 
  122                                                         if( postQueue[i] == null ) { 
  123                                                                 postQueue[i] = data; 
  124                                                                 return; 
  125                                                         } 
  126                                                 } 
  127                                         } 
  128                                 } finally { 
  129                                         notifyAll();//push pump to run 
  130                                 } 
  131                         } 
  132                         //åñëè î÷åðåäü ïåðåïîëíåíà -- âûíóæäåíû æäàòü 
  133                         synchronized( queueOverloadedLock ) { 
  134                                 try { 
  135                                         queueOverloadedLock.wait( 250 ); 
  136                                 } catch( InterruptedException e ) { 
  137                                         //e.printStackTrace(); 
  138                                 } 
  139                         } 
  140                 } 
  141         } 
  142  
  143         public void run() { 
  144                 try { 
  145                         synchronized( this ) { 
  146                                 if( isClosed() ) { 
  147                                         return; 
  148                                 } 
  149                                 openPipeline(); 
  150                         } 
  151                         if( listener != null ) { 
  152                                 listener.connected(); 
  153                         } 
  154                         final GenericDatagram data = new GenericDatagram(); 
  155                         while( !isClosed() && !quitPump ) { 
  156                                 synchronized( this ) { 
  157                                         final int timeout; 
  158                                         //îòïðàâëÿåì íåîòïðàâëåííîå 
  159                                         synchronized( postQueue ) { 
  160                                                 for( int i = 0; i < postQueue.length; i++ ) { 
  161                                                         final IDatagram packet = postQueue[i]; 
  162                                                         if( packet != null ) { 
  163                                                                 data.setWrapped( packet ); 
  164                                                                 data.write( out ); 
  165                                                                 postQueue[i] = null; 
  166                                                                 if( listener != null ) { 
  167                                                                         listener.wasSent( packet ); 
  168                                                                 } 
  169                                                         } 
  170                                                 } 
  171                                         } 
  172                                         synchronized( queueOverloadedLock ) { 
  173                                                 //îïîâåùàåì, ÷òî î÷åðåäü îñâîáîäèëàñü 
  174                                                 queueOverloadedLock.notifyAll(); 
  175                                         } 
  176                                         //÷èòàåì íåäî÷èòàííîå 
  177                                         if( in.available() > 0 ) { 
  178                                                 data.read( in ); 
  179                                                 if( listener != null ) { 
  180                                                         listener.received( data.wrapped() ); 
  181                                                 } 
  182                                                 timeout = 50; 
  183                                         } else { 
  184                                                 timeout = 250; 
  185                                         } 
  186                                         try { 
  187                                                 wait( timeout ); 
  188                                         } catch( InterruptedException e ) { 
  189                                         } 
  190                                 } 
  191                         } 
  192                 } catch( Throwable e ) { 
  193                         e.printStackTrace(); 
  194                         lastError = e; 
  195                 } finally { 
  196                         pump = null; 
  197                         closeImpl(); 
  198                 } 
  199         } 
  200  
  201         public void close( final boolean safe ) { 
  202                 if( isClosed() ) { 
  203                         return; 
  204                 } 
  205                 if( safe ) { 
  206                         askPumpToQuit(); 
  207                 } else { 
  208                         closeImpl(); 
  209                 } 
  210         } 
  211  
  212         public Throwable getError() { 
  213                 return null; 
  214         } 
  215  
  216         private void closeImpl() { 
  217                 try { 
  218                         if( in != null ) { 
  219                                 try { 
  220                                         in.close(); 
  221                                 } catch( IOException e ) { 
  222                                         e.printStackTrace(); 
  223                                 } finally { 
  224                                         in = null; 
  225                                 } 
  226                         } 
  227                         if( out != null ) { 
  228                                 try { 
  229                                         out.close(); 
  230                                 } catch( IOException e ) { 
  231                                         e.printStackTrace(); 
  232                                 } finally { 
  233                                         out = null; 
  234                                 } 
  235                         } 
  236                         if( connection != null ) { 
  237                                 try { 
  238                                         connection.close(); 
  239                                 } catch( IOException e ) { 
  240                                         e.printStackTrace(); 
  241                                 } finally { 
  242                                         connection = null; 
  243                                 } 
  244                         } 
  245  
  246                         if( pump != null && pump.isAlive() ) { 
  247                                 pump.interrupt(); 
  248                                 if( pump != Thread.currentThread() ) { 
  249                                         try { 
  250                                                 pump.join(); 
  251                                         } catch( InterruptedException e ) { 
  252                                                 e.printStackTrace(); 
  253                                         } 
  254                                 } 
  255                         } 
  256                         for( int i = 0; i < postQueue.length; i++ ) { 
  257                                 postQueue[i] = null; 
  258                         } 
  259                 } finally { 
  260                         pump = null; 
  261                         device = null; 
  262                         if( listener != null ) { 
  263                                 listener.closed(); 
  264                         } 
  265                 } 
  266         } 
  267  
  268         private void openPipeline() throws IOException { 
  269                 if( connection == null ) { 
  270                         final String addr = getBluetoothURL( device ); 
  271                         connection = ( StreamConnection ) Connector.open( addr, Connector.READ_WRITE, true ); 
  272                 } 
  273                 if( in == null ) { 
  274                         try { 
  275                                 in = connection.openInputStream(); 
  276                         } catch( IOException ex ) { 
  277                                 ex.printStackTrace(); 
  278                                 throw ex; 
  279                                 //throw new IOException( "Can't open input stream:" + ex.getMessage() ); 
  280                         } 
  281                 } 
  282                 if( out == null ) { 
  283                         try { 
  284                                 out = connection.openOutputStream(); 
  285                         } catch( IOException ex ) { 
  286                                 ex.printStackTrace(); 
  287                                 throw ex; 
  288                                 //throw new IOException( "Can't open output stream:" + ex.getMessage() ); 
  289                         } 
  290                 } 
  291         } 
  292  
  293         public String toString() { 
  294                 return getName(); 
  295         } 
  296  
  297         private void checkNotClosed() { 
  298                 if( isClosed() ) { 
  299                         throw new IllegalStateException( "Node already closed" ); 
  300                 } 
  301         } 
  302  
  303         private void checkPumpActive() { 
  304                 checkNotClosed(); 
  305                 if( !isStartCalled() ) { 
  306                         throw new IllegalStateException( ".start() not called" ); 
  307                 } 
  308         } 
  309  
  310         private void checkConnected() { 
  311                 checkNotClosed(); 
  312                 checkPumpActive(); 
  313                 if( !isConnected() ) { 
  314                         throw new IllegalStateException( "Node not connected" ); 
  315                 } 
  316         } 
  317  
  318         private boolean isClosed() { 
  319                 return device == null; 
  320         } 
  321  
  322         private void askPumpToQuit() { 
  323                 synchronized( this ) { 
  324                         quitPump = true; 
  325                         notifyAll(); 
  326                 } 
  327                 //device = null; 
  328         } 
  329  
  330         private boolean isStartCalled() { 
  331                 return pump != null; 
  332         } 
  333  
  334         private boolean isConnected() { 
  335                 return connection != null && in != null && out != null; 
  336         } 
  337  
  338  
  339         private static String getBluetoothURL( final RemoteDevice device ) { 
  340                 return BTRemote.BTSPP_SCHEME + device.getBluetoothAddress() + ":" + BT_STREAM; 
  341         } 
   49    private final Object queueOverloadedLock = new Object(); 
   50    private final IDatagram[] postQueue = new IDatagram[2]; 
   51 
   52 
   53    public BTNode( final RemoteDevice device ) throws IOException { 
   54        this( device, null ); 
   55    } 
   56 
   57    public BTNode( final StreamConnection conn ) throws IOException { 
   58        this( null, null, conn ); 
   59    } 
   60 
   61    public BTNode( final RemoteDevice device, 
   62                   final StreamConnection conn ) throws IOException { 
   63        this( null, device, conn ); 
   64    } 
   65 
   66    public BTNode( final String name, 
   67                   final RemoteDevice device, 
   68                   final StreamConnection conn ) throws IOException { 
   69        if ( device == null && conn == null ) { 
   70            throw new IllegalArgumentException( "No-no-no, David Blain! device=null && conn=null" ); 
   71        } 
   72 
   73        if ( device == null ) { 
   74            this.device = RemoteDevice.getRemoteDevice( conn ); 
   75        } else { 
   76            this.device = device; 
   77        } 
   78        if ( name == null ) { 
   79            String _name = MSG.getMessage( "device.unknown" ); 
   80            try { 
   81                _name = this.device.getFriendlyName( true ); 
   82            } catch ( IOException e ) { 
   83                e.printStackTrace(); 
   84            } 
   85            this.name = _name; 
   86        } else { 
   87            this.name = name; 
   88        } 
   89        connection = conn; 
   90    } 
   91 
   92    public BTNode( final String name, 
   93                   final StreamConnection conn ) throws IOException { 
   94        this( name, null, conn ); 
   95    } 
   96 
   97    public String getName() { 
   98        return name; 
   99    } 
   100 
   101    public synchronized void start() { 
   102        checkNotClosed(); 
   103        if ( !isStartCalled() ) { 
   104            pump = new Thread( this, "network pump" ); 
   105            pump.start(); 
   106        } 
   107    } 
   108 
   109    public synchronized void setListener( final IConnectionListener l ) { 
   110        if ( l != null && isClosed() ) { 
   111            throw new IllegalStateException( "Node is closed - lsitener is useless" ); 
   112        } 
   113        this.listener = l; 
   114    } 
   115 
   116    public void send( final IDatagram data ) { 
   117        checkPumpActive(); 
   118        while ( true ) { 
   119            //áëîêèðóåì this ÷òîáû íàñ íå çàêðûëè íåâîâðåìÿ 
   120            synchronized ( this ) { 
   121                checkConnected(); 
   122                try { 
   123                    synchronized ( postQueue ) { 
   124                        //áëîêèðóåì î÷åðåäü, ÷òîáû ïðåäóïðåäèòü åå èçìåíåíèÿ 
   125                        for ( int i = 0; i < postQueue.length; i++ ) { 
   126                            if ( postQueue[i] == null ) { 
   127                                postQueue[i] = data; 
   128                                return; 
   129                            } 
   130                        } 
   131                    } 
   132                } finally { 
   133                    notifyAll();//push pump to run 
   134                } 
   135            } 
   136            //åñëè î÷åðåäü ïåðåïîëíåíà -- âûíóæäåíû æäàòü 
   137            synchronized ( queueOverloadedLock ) { 
   138                try { 
   139                    queueOverloadedLock.wait( 250 ); 
   140                } catch ( InterruptedException e ) { 
   141                } 
   142            } 
   143        } 
   144    } 
   145 
   146    public void run() { 
   147        try { 
   148            synchronized ( this ) { 
   149                if ( isClosed() ) { 
   150                    return; 
   151                } 
   152                openPipeline(); 
   153            } 
   154            if ( listener != null ) { 
   155                listener.connected(); 
   156            } 
   157            final GenericDatagram data = new GenericDatagram(); 
   158            while ( !isClosed() && !pumpShouldQuit ) { 
   159                synchronized ( this ) { 
   160                    final int timeout; 
   161                    //îòïðàâëÿåì íåîòïðàâëåííîå 
   162                    synchronized ( postQueue ) { 
   163                        for ( int i = 0; i < postQueue.length; i++ ) { 
   164                            final IDatagram packet = postQueue[i]; 
   165                            if ( packet != null ) { 
   166                                data.setWrapped( packet ); 
   167                                data.write( out ); 
   168                                postQueue[i] = null; 
   169                                if ( listener != null ) { 
   170                                    listener.wasSent( packet ); 
   171                                } 
   172                            } 
   173                        } 
   174                    } 
   175                    synchronized ( queueOverloadedLock ) { 
   176                        //îïîâåùàåì, ÷òî î÷åðåäü îñâîáîäèëàñü 
   177                        queueOverloadedLock.notifyAll(); 
   178                    } 
   179                    //÷èòàåì íåäî÷èòàííîå 
   180                    if ( in.available() > 0 ) { 
   181                        data.read( in ); 
   182                        if ( listener != null ) { 
   183                            listener.received( data.wrapped() ); 
   184                        } 
   185                        timeout = 50; 
   186                    } else { 
   187                        timeout = 250; 
   188                    } 
   189                    try { 
   190                        wait( timeout ); 
   191                    } catch ( InterruptedException e ) { 
   192                    } 
   193                } 
   194            } 
   195        } catch ( Throwable e ) { 
   196            e.printStackTrace(); 
   197            lastError = e; 
   198        } finally { 
   199            pump = null; 
   200            closeImpl(); 
   201        } 
   202    } 
   203 
   204    private void openPipeline() throws IOException { 
   205        if ( connection == null ) { 
   206            final String addr = getBluetoothURL( device ); 
   207            connection = ( StreamConnection )Connector.open( addr, Connector.READ_WRITE, true ); 
   208        } 
   209        if ( in == null ) { 
   210            try { 
   211                in = connection.openInputStream(); 
   212            } catch ( IOException ex ) { 
   213                ex.printStackTrace(); 
   214                throw ex; 
   215                //throw new IOException( "Can't open input stream:" + ex.getMessage() ); 
   216            } 
   217        } 
   218        if ( out == null ) { 
   219            try { 
   220                out = connection.openOutputStream(); 
   221            } catch ( IOException ex ) { 
   222                ex.printStackTrace(); 
   223                throw ex; 
   224                //throw new IOException( "Can't open output stream:" + ex.getMessage() ); 
   225            } 
   226        } 
   227    } 
   228 
   229    public void close( final boolean safe ) { 
   230        if ( isClosed() ) { 
   231            return; 
   232        } 
   233        if ( safe ) { 
   234            askPumpToQuit(); 
   235        } else { 
   236            closeImpl(); 
   237        } 
   238    } 
   239 
   240    private void closeImpl() { 
   241        try { 
   242            if ( in != null ) { 
   243                try { 
   244                    in.close(); 
   245                } catch ( IOException e ) { 
   246                    e.printStackTrace(); 
   247                } finally { 
   248                    in = null; 
   249                } 
   250            } 
   251            if ( out != null ) { 
   252                try { 
   253                    out.close(); 
   254                } catch ( IOException e ) { 
   255                    e.printStackTrace(); 
   256                } finally { 
   257                    out = null; 
   258                } 
   259            } 
   260            if ( connection != null ) { 
   261                try { 
   262                    connection.close(); 
   263                } catch ( IOException e ) { 
   264                    e.printStackTrace(); 
   265                } finally { 
   266                    connection = null; 
   267                } 
   268            } 
   269 
   270            if ( pump != null && pump.isAlive() ) { 
   271                pump.interrupt(); 
   272                if ( pump != Thread.currentThread() ) { 
   273                    try { 
   274                        pump.join(); 
   275                    } catch ( InterruptedException e ) { 
   276                        e.printStackTrace(); 
   277                    } 
   278                } 
   279            } 
   280            for ( int i = 0; i < postQueue.length; i++ ) { 
   281                postQueue[i] = null; 
   282            } 
   283        } finally { 
   284            pump = null; 
   285            device = null; 
   286            if ( listener != null ) { 
   287                listener.closed(); 
   288            } 
   289        } 
   290    } 
   291 
   292    private void askPumpToQuit() { 
   293        synchronized ( this ) { 
   294            pumpShouldQuit = true; 
   295            notifyAll(); 
   296        } 
   297        //device = null; 
   298    } 
   299 
   300    public Throwable getError() { 
   301        return lastError; 
   302    } 
   303 
   304    private void checkNotClosed() { 
   305        if ( isClosed() ) { 
   306            throw new IllegalStateException( "Node already closed" ); 
   307        } 
   308    } 
   309 
   310    private void checkPumpActive() { 
   311        checkNotClosed(); 
   312        if ( !isStartCalled() ) { 
   313            throw new IllegalStateException( ".start() not called" ); 
   314        } 
   315    } 
   316 
   317    private void checkConnected() { 
   318        checkNotClosed(); 
   319        checkPumpActive(); 
   320        if ( !isConnected() ) { 
   321            throw new IllegalStateException( "Node not connected" ); 
   322        } 
   323    } 
   324 
   325    private boolean isClosed() { 
   326        return device == null; 
   327    } 
   328 
   329    private boolean isStartCalled() { 
   330        return pump != null; 
   331    } 
   332 
   333    private boolean isConnected() { 
   334        return connection != null && in != null && out != null; 
   335    } 
   336 
   337    public String toString() { 
   338        return getName(); 
   339    } 
   340 
   341 
   342    public static String getBluetoothURL( final RemoteDevice device ) { 
   343        return BTRemote.SCHEME + device.getBluetoothAddress() + ":" + BT_STREAM; 
   344    } 
  342345} 
 • chess/src/chess/remote/impl/BTRemote.java

  r37 r38  
  2020 */ 
  2121public class BTRemote implements IRemote { 
  22         public static final String BTSPP_SCHEME = "btspp://"; 
  23         public static final String MY_SERVICE_NUMBER = "3B9FA89520078C303355AAA694238F08;name=ChessGameServer"; 
  24  
  25         public static final IRemoteNode[] EMPTY = new IRemoteNode[0]; 
  26  
  27         private final LocalDevice localDevice; 
  28         private final Vector devices = new Vector(); 
  29  
  30         public BTRemote() throws Exception { 
  31                 localDevice = LocalDevice.getLocalDevice(); 
  32                 fillupCache(); 
  33         } 
  34  
  35         private synchronized void fillupCache() { 
  36                 final DiscoveryAgent agent = localDevice.getDiscoveryAgent(); 
  37                 final RemoteDevice[] preknownDevices = agent.retrieveDevices( DiscoveryAgent.PREKNOWN ); 
  38                 if( preknownDevices != null ) { 
  39                         for( int i = 0; i < preknownDevices.length; i++ ) { 
  40                                 final RemoteDevice device = preknownDevices[i]; 
  41                                 devices.addElement( device ); 
  42                         } 
  43                 } 
  44                 final RemoteDevice[] cachedDevices = agent.retrieveDevices( DiscoveryAgent.CACHED ); 
  45                 if( cachedDevices != null ) { 
  46                         for( int i = 0; i < cachedDevices.length; i++ ) { 
  47                                 final RemoteDevice device = cachedDevices[i]; 
  48                                 devices.addElement( device ); 
  49                         } 
  50                 } 
  51         } 
  52  
  53         private synchronized void refreshCache() { 
  54                 devices.removeAllElements(); 
  55                 fillupCache(); 
  56         } 
  57  
  58         public IAsyncProcess waitForIncoming( final IServerListener l ) { 
  59                 return new WaitForIncomingThread( localDevice, l ); 
  60         } 
  61  
  62         public IAsyncProcess getAvailable( final boolean refresh, 
  63                                            final IClientListener listener ) { 
  64                 final DiscoveryAgent agent = localDevice.getDiscoveryAgent(); 
  65                 return new QueryDeviceProcess( this, refresh, agent, listener ); 
  66 //              try { 
  67 //              } catch( Exception e ) { 
  68 //                      e.printStackTrace(); 
  69 //                      listener.finished( null ); 
  70 //                      return null; 
  71 //              } 
  72 //              if( refresh ) { 
  73 //              } else { 
  74 //                      final IRemoteNode[] nodes = getNodes(); 
  75 //                      listener.finished( nodes ); 
  76 //                      return null; 
  77 //              } 
  78         } 
  79  
  80         private synchronized IRemoteNode[] getNodes() { 
  81                 if( devices.isEmpty() ) { 
  82                         return EMPTY; 
  83                 } 
  84                 final int length = devices.size(); 
  85                 final IRemoteNode[] nodes = new IRemoteNode[devices.size()]; 
  86                 boolean wasFailed = false; 
  87                 for( int i = 0; i < length; i++ ) { 
  88                         try { 
  89                                 final RemoteDevice device = ( RemoteDevice ) devices.elementAt( i ); 
  90                                 final BTNode node = new BTNode( device ); 
  91                                 nodes[i] = node; 
  92                         } catch( IOException e ) { 
  93                                 wasFailed = true; 
  94                                 e.printStackTrace(); 
  95                         } 
  96                 } 
  97                 if( wasFailed ) { 
  98                         //óäàëÿåì ïóñòûå ÿ÷åéêè 
  99                         final Vector res = new Vector( nodes.length ); 
  100                         for( int i = 0; i < nodes.length; i++ ) { 
  101                                 final IRemoteNode node = nodes[i]; 
  102                                 if( node != null ) { 
  103                                         res.addElement( node ); 
  104                                 } 
  105                         } 
  106  
  107                         final IRemoteNode[] _nodes = new IRemoteNode[res.size()]; 
  108                         res.copyInto( _nodes ); 
  109                         return _nodes; 
  110                 } else { 
  111                         return nodes; 
  112                 } 
  113         } 
  114  
  115         private static class WaitForIncomingThread extends BaseAsyncProcess { 
  116                 private final LocalDevice localDevice; 
  117                 private StreamConnectionNotifier server; 
  118  
  119                 public WaitForIncomingThread( final LocalDevice local, 
  120                                               final IServerListener listener ) { 
  121                         super( listener, "wait-for-incoming" ); 
  122                         this.localDevice = local; 
  123                         start(); 
  124                 } 
  125  
  126                 public void run() { 
  127                         try { 
  128                                 localDevice.setDiscoverable( DiscoveryAgent.GIAC ); 
  129                                 setStatus( IN_PROCESS ); 
  130                                 while( true ) { 
  131                                         server = ( StreamConnectionNotifier ) Connector.open( 
  132                                                         BTSPP_SCHEME + "localhost:" + MY_SERVICE_NUMBER, 
  133                                                         Connector.READ_WRITE, 
  134                                                         true 
  135                                         ); 
  136                                         Util.log.println( "creating server and waiting for incoming" ); 
  137                                         try { 
  138                                                 final IServerListener _listener = ( IServerListener ) listener; 
  139                                                 while( server != null ) { 
  140                                                         // Îæèäàåì âõîäÿùåå ïîòîêîâîå ñîåäèíåíèå 
  141                                                         final StreamConnection conn = server.acceptAndOpen(); 
  142                                                         Util.log.println( "accepted incoming: " + conn ); 
  143                                                         final BTNode client = new BTNode( conn ); 
  144                                                         if( _listener.incoming( client ) ) { 
  145                                                                 //åñëè êëèåíò ïðèíÿò -- âûõîäèì (èãðà äîïóñêàåò òîëüêî îäíîãî ñîïåðíèêà) 
  146                                                                 Util.log.println( "client accepted -> close server" ); 
  147                                                                 setStatus( SUCCEEDED ); 
  148                                                                 return; 
  149                                                         } 
  150                                                         client.close( true ); 
  151                                                 } 
  152                                         } catch( InterruptedIOException ex ) { 
  153                                                 //setStatus( INTERRUPTED ); 
  154                                                 //return; 
  155                                                 throw ex; 
  156                                         } catch( IOException ex ) { 
  157                                                 Util.log.println( "server got error -- trying to recreate server connection" ); 
  158                                                 ex.printStackTrace(); 
  159                                         } finally { 
  160                                                 if( server != null ) { 
  161                                                         try { 
  162                                                                 server.close(); 
  163                                                                 server = null; 
  164                                                         } catch( IOException e ) { 
  165                                                                 e.printStackTrace(); 
  166                                                         } 
  167                                                 } 
  168                                         } 
  169                                 } 
  170                         } catch( Throwable ex ) { 
  171                                 //åñëè íå óäàëîñü îòêðûòü ñîåäèíåíèå -- ýòî ïèçäåö. óõîäèì 
  172                                 //...íå óäàëîñü îïóáëèêîâàòü óñòðîéñòâî -- ïèçäåö, óõîäèì 
  173                                 if( isQueryInterrupt() ) { 
  174                                         Util.log.println( "server was closed: " + ex.getMessage() ); 
  175                                         setStatus( INTERRUPTED ); 
  176                                 } else { 
  177                                         setStatus( FAILED, ex ); 
  178                                 } 
  179                         } finally { 
  180                                 listener.finished( null ); 
  181                                 Util.log.println( "server stopped" ); 
  182                         } 
  183                 } 
  184  
  185                 public void stop( final int waitMillis ) { 
  186                         setQueryInterrupt(); 
  187                         if( isAlive() ) { 
  188                                 if( server != null ) { 
  189                                         try { 
  190                                                 server.close(); 
  191                                                 server = null; 
  192                                         } catch( IOException e ) { 
  193                                                 e.printStackTrace(); 
  194                                         } 
  195                                 } 
  196                                 waitForThread( waitMillis ); 
  197                         } 
  198                 } 
  199  
  200         } 
  201  
  202         private static class QueryDeviceProcess extends BaseAsyncProcess implements DiscoveryListener { 
  203                 private final BTRemote remote; 
  204                 private final boolean realQuery; 
  205                 private final DiscoveryAgent agent; 
  206  
  207                 private boolean finishedEventWasPost = false; 
  208  
  209                 public QueryDeviceProcess( final BTRemote remote, 
  210                                            final boolean realQuery, 
  211                                            final DiscoveryAgent agent, 
  212                                            final IClientListener listener ) { 
  213                         super( listener, "query-device-list" ); 
  214                         this.remote = remote; 
  215                         this.agent = agent; 
  216                         this.realQuery = realQuery; 
  217                         start(); 
  218                 } 
  219  
  220                 public void run() { 
  221                         setStatus( IN_PROCESS ); 
  222  
  223                         Util.log.println( "starting query device list" ); 
  224                         try { 
  225                                 /** 
  226                                  * Íåïîíÿòíî, ÿâëÿåòñÿ ëè ýòîò çàïðîñ ñèíõðîííûì, èëè àñèíõðîííûì -- 
  227                                  * äîêóìåíòàöèÿ íà ýòîò ñ÷åò ìîë÷èò, à ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî 
  228                                  * áûâàåò è òàê è ýäàê. Ïîýòîìó ñòðàõóåìñÿ îò íåâåäîìîé õóéíè è 
  229                                  * äåëàåì ýòî â îòäåëüíîì ïîòîêå 
  230                                  */ 
  231                                 if( realQuery ) { 
  232                                         agent.startInquiry( DiscoveryAgent.GIAC, this ); 
  233                                 } else { 
  234                                         final IRemoteNode[] nodes = remote.getNodes(); 
  235                                         setStatus( SUCCEEDED ); 
  236                                         ensureListenerInformed( nodes ); 
  237                                 } 
  238                         } catch( Throwable e ) { 
  239                                 if( isQueryInterrupt() ) { 
  240                                         setStatus( INTERRUPTED ); 
  241                                 } else { 
  242                                         setStatus( FAILED, e ); 
  243                                 } 
  244                                 ensureListenerInformed( null ); 
  245                         } finally { 
  246 //                              synchronized( this ) { 
  247 //                                      notifyAll(); 
  248 //                              } 
  249                         } 
  250                 } 
  251  
  252                 private synchronized void ensureListenerInformed( final IRemoteNode[] nodes ) { 
  253                         if( !finishedEventWasPost ) { 
  254                                 listener.finished( nodes ); 
  255                                 finishedEventWasPost = true; 
  256                         } 
  257                 } 
  258  
  259  
  260                 public void stop( final int waitMillis ) { 
  261                         setQueryInterrupt(); 
  262                         if( status() == IN_PROCESS ) { 
  263                                 if( realQuery ) { 
  264                                         agent.cancelInquiry( this ); 
  265                                 } else { 
  266                                         interrupt(); 
  267                                 } 
  268                                 waitForThread( waitMillis ); 
  269                         } 
  270                         if( status() == IN_PROCESS ) { 
  271                                 setStatus( INTERRUPTED ); 
  272                         } 
  273                         ensureListenerInformed( null ); 
  274                 } 
  275  
  276                 public void deviceDiscovered( final RemoteDevice btDevice, 
  277                                               final DeviceClass cod ) { 
  278                         Util.log.println( "device found:" + btDevice.getBluetoothAddress() ); 
  279                 } 
  280  
  281                 public void servicesDiscovered( final int transID, 
  282                                                 final ServiceRecord[] servRecord ) { 
  283                         //Util.log.println( "service found:" + transID ); 
  284                 } 
  285  
  286                 public void serviceSearchCompleted( final int transID, 
  287                                                     final int respCode ) { 
  288  
  289                 } 
  290  
  291                 public void inquiryCompleted( final int discType ) { 
  292                         remote.refreshCache(); 
  293                         switch( discType ) { 
  294                                 case INQUIRY_COMPLETED: 
  295                                         Util.log.println( "device list query finished" ); 
  296                                         setStatus( SUCCEEDED ); 
  297                                         ensureListenerInformed( remote.getNodes() ); 
  298                                         break; 
  299                                 case INQUIRY_TERMINATED: 
  300                                         Util.log.println( "device list query interrupted" ); 
  301                                         setStatus( INTERRUPTED ); 
  302                                         ensureListenerInformed( null ); 
  303                                         break; 
  304                                 case INQUIRY_ERROR: 
  305                                         Util.log.println( "device list query failed" ); 
  306                                         setStatus( FAILED ); 
  307                                         ensureListenerInformed( null ); 
  308                                         break; 
  309                                 default: 
  310                                         setStatus( FAILED ); 
  311                                         ensureListenerInformed( null ); 
  312                                         throw new IllegalStateException( "Unknown type:" + discType ); 
  313                         } 
  314                 } 
  315         } 
   22    public static final String SCHEME = "btspp://"; 
   23    public static final String SERVER_SUUID = "3B9FA89520078C303355AAA694238FF9"; 
   24    public static final UUID SERVER_UUID = new UUID( SERVER_SUUID, false ); 
   25    public static final String SERVER_NAME = "ChessGameServer"; 
   26 
   27    public static final IRemoteNode[] EMPTY = new IRemoteNode[0]; 
   28 
   29    private final LocalDevice localDevice; 
   30    private final Vector devices = new Vector(); 
   31 
   32    public BTRemote() throws Exception { 
   33        localDevice = LocalDevice.getLocalDevice(); 
   34        fillupCache(); 
   35    } 
   36 
   37    private synchronized void fillupCache() { 
   38        final DiscoveryAgent agent = localDevice.getDiscoveryAgent(); 
   39        final RemoteDevice[] preknownDevices = agent.retrieveDevices( DiscoveryAgent.PREKNOWN ); 
   40        if ( preknownDevices != null ) { 
   41            for ( int i = 0; i < preknownDevices.length; i++ ) { 
   42                final RemoteDevice device = preknownDevices[i]; 
   43                devices.addElement( device ); 
   44            } 
   45        } 
   46        final RemoteDevice[] cachedDevices = agent.retrieveDevices( DiscoveryAgent.CACHED ); 
   47        if ( cachedDevices != null ) { 
   48            for ( int i = 0; i < cachedDevices.length; i++ ) { 
   49                final RemoteDevice device = cachedDevices[i]; 
   50                devices.addElement( device ); 
   51            } 
   52        } 
   53    } 
   54 
   55    private synchronized void refreshCache() { 
   56        devices.removeAllElements(); 
   57        fillupCache(); 
   58    } 
   59 
   60    public IAsyncProcess waitForIncoming( final IServerListener l ) { 
   61        return new WaitForIncomingThread( localDevice, l ); 
   62    } 
   63 
   64    public IAsyncProcess getAvailable( final boolean refresh, 
   65                                       final IClientListener listener ) { 
   66        final DiscoveryAgent agent = localDevice.getDiscoveryAgent(); 
   67        return new QueryDeviceProcess( this, refresh, agent, listener ); 
   68    } 
   69 
   70    private synchronized IRemoteNode[] getNodes() { 
   71        if ( devices.isEmpty() ) { 
   72            return EMPTY; 
   73        } 
   74        final int length = devices.size(); 
   75        final IRemoteNode[] nodes = new IRemoteNode[devices.size()]; 
   76        boolean wasFailed = false; 
   77        for ( int i = 0; i < length; i++ ) { 
   78            try { 
   79                final RemoteDevice device = ( RemoteDevice )devices.elementAt( i ); 
   80                final BTNode node = new BTNode( device ); 
   81                nodes[i] = node; 
   82            } catch ( IOException e ) { 
   83                wasFailed = true; 
   84                e.printStackTrace(); 
   85            } 
   86        } 
   87        if ( wasFailed ) { 
   88            //óäàëÿåì ïóñòûå ÿ÷åéêè 
   89            final Vector res = new Vector( nodes.length ); 
   90            for ( int i = 0; i < nodes.length; i++ ) { 
   91                final IRemoteNode node = nodes[i]; 
   92                if ( node != null ) { 
   93                    res.addElement( node ); 
   94                } 
   95            } 
   96 
   97            final IRemoteNode[] _nodes = new IRemoteNode[res.size()]; 
   98            res.copyInto( _nodes ); 
   99            return _nodes; 
   100        } else { 
   101            return nodes; 
   102        } 
   103    } 
   104 
   105    private static class WaitForIncomingThread extends BaseAsyncProcess { 
   106        private final LocalDevice localDevice; 
   107        private StreamConnectionNotifier server; 
   108 
   109        public WaitForIncomingThread( final LocalDevice local, 
   110                                      final IServerListener listener ) { 
   111            super( listener, "wait-for-incoming" ); 
   112            this.localDevice = local; 
   113            start(); 
   114        } 
   115 
   116        protected void runImpl() { 
   117            try { 
   118                localDevice.setDiscoverable( DiscoveryAgent.GIAC ); 
   119                while ( !isInterruptQueried() ) { 
   120                    server = ( StreamConnectionNotifier )Connector.open( 
   121                            SCHEME + "localhost:" + SERVER_SUUID + ";name=" + SERVER_NAME, 
   122                            Connector.READ_WRITE, 
   123                            true 
   124                    ); 
   125                    Util.log.println( "creating server and waiting for incoming" ); 
   126                    try { 
   127                        final IServerListener _listener = ( IServerListener )listener; 
   128                        while ( !isInterruptQueried() && server != null ) { 
   129                            // Îæèäàåì âõîäÿùåå ïîòîêîâîå ñîåäèíåíèå 
   130                            final StreamConnection conn = server.acceptAndOpen(); 
   131                            Util.log.println( "accepted incoming: " + conn ); 
   132                            final BTNode client = new BTNode( conn ); 
   133                            if ( _listener.incoming( client ) ) { 
   134                                //åñëè êëèåíò ïðèíÿò -- âûõîäèì (èãðà äîïóñêàåò òîëüêî îäíîãî ñîïåðíèêà) 
   135                                Util.log.println( "client accepted -> close server" ); 
   136                                setStatus( SUCCEEDED ); 
   137                                return; 
   138                            } else { 
   139                                client.close( true ); 
   140                            } 
   141                        } 
   142                    } catch ( InterruptedIOException ex ) { 
   143                        throw ex; 
   144                    } catch ( IOException ex ) { 
   145                        Util.log.println( "server got error -- trying to recreate server connection" ); 
   146                        ex.printStackTrace(); 
   147                    } finally { 
   148                        if ( server != null ) { 
   149                            try { 
   150                                server.close(); 
   151                                server = null; 
   152                            } catch ( IOException e ) { 
   153                                e.printStackTrace(); 
   154                            } 
   155                        } 
   156                    } 
   157                } 
   158            } catch ( Throwable ex ) { 
   159                //åñëè íå óäàëîñü îòêðûòü ñîåäèíåíèå -- ýòî ïèçäåö. óõîäèì 
   160                //...íå óäàëîñü îïóáëèêîâàòü óñòðîéñòâî -- ïèçäåö, óõîäèì 
   161                if ( isInterruptQueried() ) { 
   162                    Util.log.println( "server was closed: " + ex.getMessage() ); 
   163                    setStatus( INTERRUPTED ); 
   164                } else { 
   165                    setStatus( FAILED, ex ); 
   166                } 
   167            } finally { 
   168                postFinishedEvent( null ); 
   169                Util.log.println( "server stopped" ); 
   170            } 
   171        } 
   172 
   173        public void stop( final int waitMillis ) { 
   174            queryForInterrupt(); 
   175            if ( isAlive() ) { 
   176                if ( server != null ) { 
   177                    try { 
   178                        server.close(); 
   179                        server = null; 
   180                    } catch ( IOException e ) { 
   181                        e.printStackTrace(); 
   182                    } 
   183                } 
   184                waitForThread( waitMillis ); 
   185            } 
   186        } 
   187    } 
   188 
   189    private static class QueryDeviceProcess extends BaseAsyncProcess implements DiscoveryListener { 
   190        private final BTRemote remote; 
   191        private final boolean realQuery; 
   192        private final DiscoveryAgent agent; 
   193 
   194        public QueryDeviceProcess( final BTRemote remote, 
   195                                   final boolean realQuery, 
   196                                   final DiscoveryAgent agent, 
   197                                   final IClientListener listener ) { 
   198            super( listener, "query-device-list" ); 
   199            this.remote = remote; 
   200            this.agent = agent; 
   201            this.realQuery = realQuery; 
   202            start(); 
   203        } 
   204 
   205        protected void runImpl() { 
   206            Util.log.println( "starting query device list" ); 
   207            try { 
   208                /** 
   209                 * Íåïîíÿòíî, ÿâëÿåòñÿ ëè ýòîò çàïðîñ ñèíõðîííûì, èëè àñèíõðîííûì -- 
   210                 * äîêóìåíòàöèÿ íà ýòîò ñ÷åò ìîë÷èò, à ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî 
   211                 * áûâàåò è òàê è ýäàê. Ïîýòîìó ñòðàõóåìñÿ îò íåâåäîìîé õóéíè è 
   212                 * äåëàåì ýòî â îòäåëüíîì ïîòîêå 
   213                 */ 
   214                if ( realQuery ) { 
   215                    final boolean res = agent.startInquiry( DiscoveryAgent.GIAC, this ); 
   216                    if ( !res ) { 
   217                        if ( isInterruptQueried() ) { 
   218                            setStatus( INTERRUPTED ); 
   219                        } else { 
   220                            setStatus( FAILED ); 
   221                        } 
   222                        postFinishedEvent( null ); 
   223                    } 
   224                } else { 
   225                    final IRemoteNode[] nodes = remote.getNodes(); 
   226                    setStatus( SUCCEEDED ); 
   227                    postFinishedEvent( nodes ); 
   228                } 
   229            } catch ( Throwable e ) { 
   230                if ( isInterruptQueried() ) { 
   231                    setStatus( INTERRUPTED ); 
   232                } else { 
   233                    setStatus( FAILED, e ); 
   234                } 
   235                postFinishedEvent( null ); 
   236            } 
   237        } 
   238 
   239        public void stop( final int waitMillis ) { 
   240            queryForInterrupt(); 
   241            if ( status() == IN_PROCESS ) { 
   242                if ( realQuery ) { 
   243                    final boolean res = agent.cancelInquiry( this ); 
   244                    if ( !res ) { 
   245                        interrupt(); 
   246                    } 
   247                } else { 
   248                    interrupt(); 
   249                } 
   250                waitForThread( waitMillis ); 
   251            } 
   252            /** Äåëàåì ýòî íà âñÿêèé ñëó÷àé -- èíîãäà ïî÷åìó-òî 
   253             * ïðè îòìåíå çàïðîñà inquiryCompleted íå âûçûâàåòñÿ 
   254             */ 
   255            if ( status() == IN_PROCESS ) { 
   256                setStatus( INTERRUPTED ); 
   257            } 
   258            postFinishedEvent( null ); 
   259        } 
   260 
   261        private static final int SERVICE_NAME_ATTR_ID = 0x0100; 
   262        private static final int[] attrSet = new int[]{ SERVICE_NAME_ATTR_ID }; 
   263        private static final UUID[] uuids = new UUID[]{ SERVER_UUID }; 
   264 
   265        public void deviceDiscovered( final RemoteDevice btDevice, 
   266                                      final DeviceClass cod ) { 
   267            Util.log.println( "device found:" + btDevice.getBluetoothAddress() ); 
   268            try { 
   269                final int transID = agent.searchServices( attrSet, uuids, btDevice, this ); 
   270            } catch ( BluetoothStateException e ) { 
   271                e.printStackTrace(); 
   272            } 
   273        } 
   274 
   275        public void servicesDiscovered( final int transID, 
   276                                        final ServiceRecord[] servRecord ) { 
   277            Util.log.println( "services found, transID=" + transID ); 
   278            for ( int i = 0; i < servRecord.length; i++ ) { 
   279                final ServiceRecord record = servRecord[i]; 
   280                final String cUrl = record.getConnectionURL( ServiceRecord.NOAUTHENTICATE_NOENCRYPT, false ); 
   281                final DataElement value = record.getAttributeValue( SERVICE_NAME_ATTR_ID ); 
   282                Util.log.println( "\tservice:" + cUrl + ", name=" + value.getValue() ); 
   283            } 
   284        } 
   285 
   286        public void serviceSearchCompleted( final int transID, 
   287                                            final int respCode ) { 
   288            Util.log.println( "service search completed:" + transID ); 
   289        } 
   290 
   291        public void inquiryCompleted( final int discType ) { 
   292            remote.refreshCache(); 
   293            switch ( discType ) { 
   294                case INQUIRY_COMPLETED: 
   295                    Util.log.println( "device list query finished" ); 
   296                    setStatus( SUCCEEDED ); 
   297                    postFinishedEvent( remote.getNodes() ); 
   298                    break; 
   299                case INQUIRY_TERMINATED: 
   300                    Util.log.println( "device list query interrupted" ); 
   301                    setStatus( INTERRUPTED ); 
   302                    postFinishedEvent( null ); 
   303                    break; 
   304                case INQUIRY_ERROR: 
   305                    Util.log.println( "device list query failed" ); 
   306                    setStatus( FAILED ); 
   307                    postFinishedEvent( null ); 
   308                    break; 
   309                default: 
   310                    setStatus( FAILED ); 
   311                    postFinishedEvent( null ); 
   312                    throw new IllegalStateException( "Unknown type:" + discType ); 
   313            } 
   314        } 
   315    } 
  316316} 
 • chess/src/chess/remote/impl/BaseAsyncProcess.java

  r37 r38  
  44import chess.remote.IAsyncProcess; 
  55import chess.remote.IAsyncProcessListener; 
   6import chess.remote.IRemoteNode; 
  67 
  78/** 
   
  1112 * Time: 18:31:21<br/> 
  1213 */ 
  13 public class BaseAsyncProcess extends Thread implements IAsyncProcess { 
   14public abstract class BaseAsyncProcess extends Thread implements IAsyncProcess { 
  1415    protected final IAsyncProcessListener listener; 
  1516 
  1617    private int status = NOT_STARTED; 
  1718    private Throwable lastError = null; 
  18     private volatile boolean queryInterrupt = false; 
   19    /** 
   20     * "çàïðîñ íà ïðåêðàùåíèå": ôëàã, ñèãíàëèçèðóþùèé ïîòîêó, ÷òî åìó áû ïîðà 
   21     * çàâåðøàòüñÿ. Óñòàíàâëèâàåòñÿ â ìåòîäå {@link BaseAsyncProcess#stop(int);} 
   22     */ 
   23    private boolean interruptQueried = false; 
   24 
   25    private final Object threadFinishedLock = new Object(); 
   26    private boolean finishedEventWasPost = false; 
  1927 
  2028    public BaseAsyncProcess( final IAsyncProcessListener listener ) { 
   
  2230    } 
  2331 
  24         public BaseAsyncProcess( final IAsyncProcessListener listener, 
  25                                  final String name ) { 
   32    public BaseAsyncProcess( final IAsyncProcessListener listener, 
   33                             final String name ) { 
   34        super( name ); 
  2635        this.listener = listener; 
  2736    } 
  2837 
  29     public final int status() { 
   38    public final synchronized int status() { 
  3039        return status; 
  3140    } 
  3241 
  33     protected synchronized final boolean isQueryInterrupt() { 
  34         return queryInterrupt; 
   42    protected final synchronized boolean isInterruptQueried() { 
   43        return interruptQueried; 
  3544    } 
  3645 
  37     protected synchronized void setQueryInterrupt() { 
  38         this.queryInterrupt = true; 
   46    protected final synchronized void queryForInterrupt() { 
   47        this.interruptQueried = true; 
  3948    } 
  4049 
   
  6170    } 
  6271 
   72    public final void run() { 
   73        setStatus( IN_PROCESS ); 
   74        try { 
   75            runImpl(); 
   76        } catch ( Throwable t ) { 
   77            t.printStackTrace(); 
   78        } finally { 
   79            synchronized ( threadFinishedLock ) { 
   80                threadFinishedLock.notifyAll(); 
   81            } 
   82        } 
   83    } 
   84 
   85    protected abstract void runImpl(); 
   86 
  6387    public void stop( final int waitMillis ) { 
  64         setQueryInterrupt(); 
   88        queryForInterrupt(); 
  6589        if ( isAlive() ) { 
  6690            interrupt(); 
   
  6993    } 
  7094 
   95    /** 
   96     * @param waitMillis if 0, then wait until thread really finished (via join()), 
   97     *                   if >0 then no more then waitMillis milliseconds (via wait(waitMIllis)), 
   98     *                   if <0 then no wait at all 
   99     */ 
  71100    protected void waitForThread( final int waitMillis ) { 
  72         if ( waitMillis > 0 
   101        if ( waitMillis >= 0 
  73102                && isAlive() 
  74103                && Thread.currentThread() != this ) { 
  75104            Util.log.println( "waiting for thread to finish" ); 
  76             synchronized ( this ) { 
  77                 try { 
  78                     wait( waitMillis ); 
  79                 } catch ( InterruptedException e ) { 
   105            try { 
   106                if ( waitMillis > 0 ) { 
   107                    synchronized ( threadFinishedLock ) { 
   108                        threadFinishedLock.wait( waitMillis ); 
   109                    } 
   110                } else { 
   111                    //synchronized ( this ) { 
   112                    join(); 
   113                    //} 
  80114                } 
   115            } catch ( InterruptedException e ) { 
  81116            } 
   117 
  82118        } 
  83119    } 
   
  87123    } 
  88124 
  89     public Throwable getError() { 
   125    public final Throwable getError() { 
  90126        return lastError; 
  91127    } 
   128 
   129    protected synchronized void postFinishedEvent( final Object res ) { 
   130        if ( !finishedEventWasPost ) { 
   131            listener.finished( res ); 
   132            finishedEventWasPost = true; 
   133        } else { 
   134            Util.log.println( "WARN:dublicate 'finished' event post!" ); 
   135            new Exception().printStackTrace(); 
   136        } 
   137    } 
  92138} 
 • chess/src/chess/remote/impl/debug/DebugRemote.java

  r34 r38  
  105105        } 
  106106 
  107         public void run() { 
   107        protected void runImpl() { 
   108            //setStatus( IN_PROCESS ); 
  108109            try { 
  109                 setStatus( IN_PROCESS ); 
  110110                final IServerListener _listener = ( IServerListener )listener; 
  111111                while ( true ) { 
   
  124124                setStatus( FAILED ); 
  125125            } finally { 
  126                 listener.finished( null ); 
   126                postFinishedEvent( null ); 
  127127            } 
  128128        } 
 • chess/src/chess/ui/GameCanvas.java

  r37 r38  
  505505        return getStatus() == ACTIVE; 
  506506    } 
  507  
  508     //public void repaint(){ 
  509     //    this.repaint(); 
  510     //} 
  511507} 
 • chess/src/chess/ui/JoinGameScreen.java

  r37 r38  
  1616 */ 
  1717public class JoinGameScreen extends BaseListScreen 
  18                 implements IChoiceListener, IClientListener { 
  19         //private final ChessMIDlet midlet; 
   18        implements IChoiceListener, IClientListener { 
   19    //private final ChessMIDlet midlet; 
  2020 
  21         private IRemoteNode[] nodes; 
  22         private boolean force; 
   21    private IRemoteNode[] nodes; 
   22    private boolean force; 
  2323 
  24         private final Alert nothingFoundAlert = new Alert( 
  25                         MSG.getMessage( "join-game.no-server-found.title" ), 
  26                         MSG.getMessage( "join-game.no-server-found.message" ), 
  27                         null, 
  28                         AlertType.INFO 
  29         ); 
   24    private final Alert nothingFoundAlert = new Alert( 
   25            MSG.getMessage( "join-game.no-server-found.title" ), 
   26            MSG.getMessage( "join-game.no-server-found.message" ), 
   27            null, 
   28            AlertType.INFO 
   29    ); 
  3030 
  31         private final Alert scanningNetworkAlert = new Alert( 
  32                         MSG.getMessage( "join-game.scanning-network.title" ), 
  33                         MSG.getMessage( "join-game.scanning-network.message" ), 
  34                         null, 
  35                         AlertType.INFO 
  36         ); 
   31    private final Alert scanningNetworkAlert = new Alert( 
   32            MSG.getMessage( "join-game.scanning-network.title" ), 
   33            MSG.getMessage( "join-game.scanning-network.message" ), 
   34            null, 
   35            AlertType.INFO 
   36    ); 
  3737 
  38         private IAsyncProcess asyncProcess; 
   38    private IAsyncProcess asyncProcess; 
  3939 
  40         public JoinGameScreen( final ChessMIDlet midlet ) { 
  41                 super( midlet, MSG.getMessage( "join-game.title" ) ); 
   40    public JoinGameScreen( final ChessMIDlet midlet ) { 
   41        super( midlet, MSG.getMessage( "join-game.title" ) ); 
  4242 
  43                 scanningNetworkAlert.setTimeout( Alert.FOREVER ); 
  44                 scanningNetworkAlert.addCommand( midlet.cancelCommand ); 
  45                 scanningNetworkAlert.setCommandListener( this ); 
   43        scanningNetworkAlert.setTimeout( Alert.FOREVER ); 
   44        scanningNetworkAlert.addCommand( midlet.cancelCommand ); 
   45        scanningNetworkAlert.setCommandListener( this ); 
  4646 
  47                 addCommand( midlet.refreshCommand ); 
  48                 addCommand( midlet.backCommand ); 
   47        addCommand( midlet.refreshCommand ); 
   48        addCommand( midlet.backCommand ); 
  4949 
  50                 setChoiceListener( this ); 
  51         } 
   50        setChoiceListener( this ); 
   51    } 
  5252 
  5353//      public void run() { 
   
  5555//      } 
  5656 
  57         public void refresh( final boolean force ) { 
  58                 this.force = force; 
  59                 ensureSearcherClosed(); 
  60                 midlet.display.setCurrent( scanningNetworkAlert ); 
  61                 asyncProcess = midlet.getRemoteManager().getAvailable( this.force, this ); 
  62         } 
   57    public void refresh( final boolean force ) { 
   58        this.force = force; 
   59        ensureSearcherClosed(); 
   60        midlet.display.setCurrent( scanningNetworkAlert ); 
   61        synchronized ( this ) { 
   62            asyncProcess = midlet.getRemoteManager().getAvailable( this.force, this ); 
   63        } 
   64    } 
  6365 
  64         public void finished( final Object res ) { 
  65                 final IRemoteNode[] servers = ( IRemoteNode[] ) res; 
  66                 removeAllItems(); 
  67                 nodes = servers; 
   66    public synchronized void finished( final Object res ) { 
   67        final IRemoteNode[] servers = ( IRemoteNode[] )res; 
   68        removeAllItems(); 
   69        nodes = servers; 
  6870 
  69                 final boolean nothingFound = ( servers == null || servers.length == 0 ); 
  70                 if( nothingFound ) { 
  71                         final int status = asyncProcess.status(); 
  72                         if( status == IAsyncProcess.FAILED ) { 
  73                                 final Throwable e = asyncProcess.getError(); 
  74                                 if( e != null ) { 
  75                                         final Alert alert = Util.createErrorDialog( e ); 
  76                                         midlet.display.setCurrent( alert, this ); 
  77                                 } 
  78                         } else if( status == IAsyncProcess.INTERRUPTED ) { 
  79                                 final Alert alert = new Alert( 
  80                                                 MSG.getMessage( "alert.warning" ), 
  81                                                 MSG.getMessage( "join-game.search-interrupted.message" ), 
  82                                                 null, 
  83                                                 AlertType.WARNING 
  84                                 ); 
  85                                 midlet.display.setCurrent( alert, this ); 
  86                         } else if( force ) { 
  87                                 //åñëè èñêàëè â ñåòè è íè÷åãî íå íàøëè -- íå ñóäüáà 
  88                                 midlet.display.setCurrent( nothingFoundAlert, this ); 
  89                         } else { 
  90                                 //åñëè èñêàëè â êýøå... 
  91                                 //...è íèõåðà íå íàøëè -- ïðèäåòñÿ îïðîñèòü ñåòü è îáíîâèòü êýø 
  92                                 refresh( true ); 
  93                         } 
  94                 } else { 
  95                         for( int i = 0; i < nodes.length; i++ ) { 
  96                                 final IRemoteNode node = nodes[i]; 
  97                                 addItem( node.getName() ); 
  98                         } 
  99                         midlet.display.setCurrent( this ); 
  100                 } 
  101         } 
   71        final boolean nothingFound = ( servers == null || servers.length == 0 ); 
   72        if ( nothingFound ) { 
   73            final int status = asyncProcess.status(); 
   74            if ( status == IAsyncProcess.FAILED ) { 
   75                final Throwable e = asyncProcess.getError(); 
   76                if ( e != null ) { 
   77                    final Alert alert = Util.createErrorDialog( e ); 
   78                    midlet.display.setCurrent( alert, this ); 
   79                } 
   80            } else if ( status == IAsyncProcess.INTERRUPTED ) { 
   81                final Alert alert = new Alert( 
   82                        MSG.getMessage( "alert.warning" ), 
   83                        MSG.getMessage( "join-game.search-interrupted.message" ), 
   84                        null, 
   85                        AlertType.WARNING 
   86                ); 
   87                midlet.display.setCurrent( alert, this ); 
   88            } else if ( force ) { 
   89                //åñëè èñêàëè â ñåòè è íè÷åãî íå íàøëè -- íå ñóäüáà 
   90                midlet.display.setCurrent( nothingFoundAlert, this ); 
   91            } else { 
   92                //åñëè èñêàëè â êýøå... 
   93                //...è íèõåðà íå íàøëè -- ïðèäåòñÿ îïðîñèòü ñåòü è îáíîâèòü êýø 
   94                refresh( true ); 
   95            } 
   96        } else { 
   97            for ( int i = 0; i < nodes.length; i++ ) { 
   98                final IRemoteNode node = nodes[i]; 
   99                addItem( node.getName() ); 
   100            } 
   101            midlet.display.setCurrent( this ); 
   102        } 
   103    } 
  102104 
  103         public void commandAction( final Command command, 
  104                                    final Displayable displayable ) { 
  105                 if( displayable == scanningNetworkAlert ) { 
  106                         if( command == midlet.cancelCommand ) { 
  107                                 ensureSearcherClosed(); 
   105    public void commandAction( final Command command, 
   106                               final Displayable displayable ) { 
   107        if ( displayable == scanningNetworkAlert ) { 
   108            if ( command == midlet.cancelCommand ) { 
   109                ensureSearcherClosed(); 
  108110//                              scanningNetworkAlert.setString( "Cancelled" ); 
  109                         } 
  110                 } 
  111                 super.commandAction( command, displayable ); 
  112         } 
   111            } 
   112        } 
   113        super.commandAction( command, displayable ); 
   114    } 
  113115 
  114         public void choosed( final Command c, 
  115                              final int selectedIndex ) { 
  116                 if( c == getDefaultCommand() ) { 
  117                         if( selectedIndex >= 0 && selectedIndex < nodes.length ) { 
  118                                 final IRemoteNode server = nodes[selectedIndex]; 
  119                                 midlet.connectToServer( server ); 
  120                         } 
  121                 } else if( c == midlet.backCommand ) { 
  122                         ensureSearcherClosed(); 
  123                         midlet.showStartScreen(); 
  124                 } else if( c == midlet.refreshCommand ) { 
  125                         refresh( true ); 
  126                 } 
  127         } 
   116    public void choosed( final Command c, 
   117                         final int selectedIndex ) { 
   118        if ( c == getDefaultCommand() ) { 
   119            if ( selectedIndex >= 0 && selectedIndex < nodes.length ) { 
   120                final IRemoteNode server = nodes[selectedIndex]; 
   121                midlet.connectToServer( server ); 
   122            } 
   123        } else if ( c == midlet.backCommand ) { 
   124            ensureSearcherClosed(); 
   125            midlet.showStartScreen(); 
   126        } else if ( c == midlet.refreshCommand ) { 
   127            refresh( true ); 
   128        } 
   129    } 
  128130 
  129         private void ensureSearcherClosed() { 
  130                 if( asyncProcess != null ) { 
  131                         asyncProcess.stop( 1000 ); 
  132                         //asyncProcess = null; 
  133                 } 
  134         } 
   131    private void ensureSearcherClosed() { 
   132        if ( asyncProcess != null ) { 
   133            asyncProcess.stop( 1000 ); 
   134            //asyncProcess = null; 
   135        } 
   136    } 
  135137} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.