Changeset 352


Ignore:
Timestamp:
12/28/11 11:35:26 (10 years ago)
Author:
BegemoT
Message:

renaming

Files:
2 edited
1 moved

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • Tests/JAVA/test/test.iws

  r345 r352  
  4040  </component> 
  4141  <component name="ChangeListManager"> 
  42     <list default="true" readonly="true" id="6898b49f-ea82-4df2-ad6c-da63a3fe4f9a" name="Default" comment=""> 
  43       <change type="NEW" beforePath="" afterPath="$PROJECT_DIR$/src/main/java/test/OOMTest.java" /> 
  44       <change type="NEW" beforePath="" afterPath="$PROJECT_DIR$/src/main/java/test/SelfPublisher.java" /> 
  45       <change type="NEW" beforePath="" afterPath="$PROJECT_DIR$/src/main/java/test/TestThrowCheckedUnchecked.java" /> 
  46       <change type="MODIFICATION" beforePath="$PROJECT_DIR$/test.iws" afterPath="$PROJECT_DIR$/test.iws" /> 
  47     </list> 
   42    <list default="true" readonly="true" id="6898b49f-ea82-4df2-ad6c-da63a3fe4f9a" name="Default" comment="" /> 
  4843    <ignored path=".idea/workspace.xml" /> 
  4944    <ignored path="test.iws" /> 
 • threefist/src/main/webapp/js/threefist.router.js

  r346 r352  
  1 var Controller = Backbone.Router.extend({ 
  2     routes: { 
  3         "": "start", // Ïóñòîé hash-òýã 
  4         "!/": "start", // Íà÷àëüíàÿ ñòðàíèöà 
  5         "!/success": "success", // Áëîê óäà÷è 
  6         "!/error": "error" // Áëîê îøèáêè 
  7     }, 
   1$(function{ 
   2    var Controller = Backbone.Router.extend({ 
   3        routes: { 
   4            "": "start", // Ïóñòîé hash-òýã 
   5            "!/": "start", // Íà÷àëüíàÿ ñòðàíèöà 
   6            "!/success": "success", // Áëîê óäà÷è 
   7            "!/error": "error" // Áëîê îøèáêè 
   8        }, 
  89 
  9     start: function () { 
  10 //        $(".block").hide(); // Ïðÿ÷åì âñå áëîêè 
  11 //        $("#start").show(); // Ïîêàçûâàåì íóæíûé 
  12     }, 
   10        initialize  : function(){ 
   11            this.model 
   12        }, 
  1313 
  14     success: function () { 
  15 //        $(".block").hide(); 
  16 //        $("#success").show(); 
  17     }, 
   14        start       : function () { 
   15    //        $(".block").hide(); // Ïðÿ÷åì âñå áëîêè 
   16    //        $("#start").show(); // Ïîêàçûâàåì íóæíûé 
   17        }, 
  1818 
  19     error: function () { 
  20 //        $(".block").hide(); 
  21 //        $("#error").show(); 
  22     } 
   19        success     : function () { 
   20    //        $(".block").hide(); 
   21    //        $("#success").show(); 
   22        }, 
   23 
   24        error       : function () { 
   25    //        $(".block").hide(); 
   26    //        $("#error").show(); 
   27        } 
   28    }); 
   29 
   30    var controller = new Controller(); // Ñîçäà¸ì êîíòðîëëåð 
   31 
   32    Backbone.history.start();  // Çàïóñêàåì HTML5 History push 
  2333}); 
  24  
  25 var controller = new Controller(); // Ñîçäà¸ì êîíòðîëëåð 
  26  
  27 Backbone.history.start();  // Çàïóñêàåì HTML5 History push 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.