Changeset 33 for chess


Ignore:
Timestamp:
02/09/09 17:18:36 (13 years ago)
Author:
BegemoT
Message:

pawn improved

Location:
chess
Files:
11 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • chess/chess.jad

  r32 r33  
  11MIDlet-1: Chess Game, , chess.ui.ChessMIDlet 
  2 MIDlet-Jar-Size: 311740 
   2MIDlet-Jar-Size: 312761 
  33MIDlet-Jar-URL: chess.jar 
  44MIDlet-Name: Chess 
 • chess/src/chess/control/BaseController.java

  r32 r33  
  165165            app.getMidlet().display.setCurrent( alert ); 
  166166        } 
  167         setStatus( WAITING_CONNECT ); 
   167        app.getMidlet().showStartScreen(); 
   168        //setStatus( WAITING_CONNECT ); 
  168169    } 
  169170 
   
  315316    } 
  316317 
   318    private void postAskForDraw() { 
   319        post( SystemAction.askForDraw( player ) ); 
   320    } 
   321 
  317322    public void commandAction( final Command c, 
  318323                               final Displayable d ) { 
   
  337342                midlet.showStartScreen(); 
  338343            } else if ( c == ui.askForDrawCommand ) { 
  339                 //todo implement 
   344                postAskForDraw();                 
  340345            } 
  341346        } 
 • chess/src/chess/game/Game.java

  r19 r33  
  3434    private Player owner; 
  3535 
   36    private final King[] kings = new King[2]; 
   37 
  3638    public Game() { 
  3739        //this.owner = owner; 
   
  158160        } 
  159161        activeUnits[player].addElement( unit ); 
   162        if ( unit instanceof King ) { 
   163            final King king = ( King )unit; 
   164            if ( kings[player] != null ) { 
   165                throw new IllegalStateException( "King for " + unit.getOwner() + " is already exists" ); 
   166            } 
   167            kings[player] = king; 
   168        } 
  160169    } 
  161170 
   
  173182 
  174183        final int pIndex = victim.getOwner().ordinal(); 
   184        if ( victim == kings[pIndex] ) { 
   185            kings[pIndex] = null; 
   186        } 
  175187        activeUnits[pIndex].removeElement( victim ); 
  176188        deadUnits[pIndex].addElement( victim ); 
   
  217229        move( ( AUnit )actor, fromX, fromY, toX, toY ); 
  218230 
   231        if ( actor.canTransform() ) { 
   232            final AUnit _actor = ( AUnit )actor.transform(); 
   233            desk[toIndex( toX, toY )] = _actor; 
   234            final Vector units = activeUnits[actor.getOwner().ordinal()]; 
   235            units.removeElement( actor ); 
   236            units.addElement( _actor ); 
   237        } 
   238 
  219239        timings[a.getPlayer().ordinal()] += a.duration(); 
  220240 
   
  235255    public void setListener( final IGameListener l ) { 
  236256        this.listener = l; 
   257    } 
   258 
   259    public int units( final Player p, 
   260                      final int type, 
   261                      final IUnit[] buffer ) { 
   262        switch ( type ) { 
   263            case IUnit.KING: 
   264                final King king = kings[p.ordinal()]; 
   265                if ( king == null ) { 
   266                    return 0; 
   267                } else { 
   268                    buffer[0] = king; 
   269                    return 1; 
   270                } 
   271            default: 
   272                int cnt = 0; 
   273                for ( int i = 0; i < desk.length; i++ ) { 
   274                    final AUnit unit = desk[i]; 
   275                    if ( unit.type() == type && p == unit.getOwner() ) { 
   276                        buffer[cnt++] = unit; 
   277                    } 
   278                } 
   279                return cnt; 
   280            //throw new RuntimeException( "Not implemented" ); 
   281        } 
   282 
  237283    } 
  238284 
 • chess/src/chess/game/IGame.java

  r19 r33  
  5959 
  6060    public void setListener( final IGameListener l ); 
   61 
   62    public int units( final Player p, 
   63                      final int type, 
   64                      final IUnit[] buffer ); 
  6165} 
 • chess/src/chess/game/IUnit.java

  r17 r33  
  1111 */ 
  1212public interface IUnit { 
   13    public static final int KING = 5; 
   14    public static final int QUEEN = 4; 
   15    public static final int BISHOP = 3; 
   16    public static final int CASTLE = 2; 
   17    public static final int KNIGHT = 1; 
   18    public static final int PAWN = 0; 
   19 
   20    public int type(); 
   21 
  1322    public Player getOwner(); 
  1423 
   
  2029     * ïåðåìåñòèòüñÿ, ëèáî ÿ÷åéêè, çàíÿòûå ôèãóðàìè ïðîòèâíèêà, 
  2130     * åñëè îíè ìîãóò áûòü àòàêîâàíû. 
   31     * 
  2232     * @return 
  2333     */ 
  24     public Location[] canMoveTo();     
   34    public Location[] canMoveTo(); 
  2535 
  2636    /** 
   
  3242    /** 
  3343     * @return âîçâðàùàåò íîâóþ ôèãóðó 
  34      * todo âîîáùå-òî ïåøêà ìîæåò ïðåâðàòèòüñÿ â ëþáóþ ôèãóðó 
  35      * íóæåí ìåõàíèçì âûáîðà -- â êàêóþ èìåííî 
   44     *         todo âîîáùå-òî ïåøêà ìîæåò ïðåâðàòèòüñÿ â ëþáóþ ôèãóðó 
   45     *         íóæåí ìåõàíèçì âûáîðà -- â êàêóþ èìåííî 
  3646     */ 
  3747    public IUnit transform(); 
 • chess/src/chess/game/units/Bishop.java

  r29 r33  
  1818        } 
  1919 
  20         public Location[] canMoveTo() { 
   20    public int type() { 
   21        return BISHOP; 
   22    } 
   23 
   24    public Location[] canMoveTo() { 
  2125                _temp.removeAllElements(); 
  2226                final Location l = location; 
 • chess/src/chess/game/units/Castle.java

  r19 r33  
  1313 */ 
  1414public class Castle extends AUnit { 
   15    private boolean virgin = true; 
   16 
  1517    public Castle( final Player player, 
  1618                   final IGame game, 
  1719                   final Location location ) { 
  1820        super( player, game, location ); 
   21    } 
   22 
   23    public int type() { 
   24        return CASTLE; 
   25    } 
   26 
   27    public void setLocation( final Location location ) { 
   28        super.setLocation( location ); 
   29        virgin = false; 
  1930    } 
  2031 
   
  5061    } 
  5162 
  52         protected char getSymbol(final boolean white) { 
  53                 //if( white ) { 
  54                 //      return '?'; 
  55                 //} else { 
  56                 //      return '?'; 
  57                 //} 
   63    protected char getSymbol( final boolean white ) { 
   64        //if( white ) { 
   65        //      return '?'; 
   66        //} else { 
   67        //      return '?'; 
   68        //} 
  5869        return 'C'; 
  59         } 
   70    } 
   71 
   72    public boolean isVirgin() { 
   73        return virgin; 
   74    } 
  6075} 
 • chess/src/chess/game/units/King.java

  r29 r33  
  3434        } 
  3535 
  36         public Location[] canMoveTo() { 
   36    public int type() { 
   37        return KING; 
   38    } 
   39 
   40    public Location[] canMoveTo() { 
  3741                _temp.removeAllElements(); 
  3842 
   
  6266        } 
  6367 
   68    public boolean isVirgin() { 
   69        return virgin; 
   70    } 
  6471} 
 • chess/src/chess/game/units/Knight.java

  r19 r33  
  2121        private static int[] yBuff = new int[8]; 
  2222 
  23         public Location[] canMoveTo() { 
   23    public int type() { 
   24        return KNIGHT; 
   25    } 
   26 
   27    public Location[] canMoveTo() { 
  2428                final Location l = location; 
  2529                fillupBuffer( l ); 
 • chess/src/chess/game/units/Pawn.java

  r19 r33  
  1515public class Pawn extends AUnit { 
  1616 
  17     private boolean virgin = true; 
   17    private int turnNum = 0; 
  1818 
  1919    public Pawn( final Player player, 
   
  2626                 final IGame game, 
  2727                 final Location location, 
  28                  final boolean virgin ) { 
   28                 final int turnNum ) { 
  2929        super( player, game, location ); 
  30         this.virgin = virgin; 
   30        this.turnNum = turnNum; 
  3131    } 
  3232 
  3333    public void setLocation( final Location location ) { 
  3434        super.setLocation( location ); 
  35         virgin = false; 
   35        turnNum++; 
   36    } 
   37 
   38    public int type() { 
   39        return PAWN; 
  3640    } 
  3741 
   
  6064            } 
  6165        } 
  62         if ( virgin ) { 
   66        //äëèííûé õîä 
   67        if ( turnNum == 0 ) { 
  6368            x = l.x; 
  6469            y = l.y + 2 * dir; 
   
  6772            } 
  6873        } 
  69         if ( _temp.isEmpty() ) { 
  70             return EMPTY; 
   74 
   75        x = l.x + 1; 
   76        y = l.y; 
   77        //âçÿòèå ïåøêè íà ïðîõîäå 
   78        { 
   79            if ( game.isValid( x, y ) ) { 
   80                final IUnit u = game.getUnit( x, y ); 
   81                if ( isOpponent( u ) 
   82                        && u.type() == PAWN 
   83                        && ( ( Pawn )u ).getTurnNum() == 1 ) { 
   84                    _temp.addElement( new Location( x, y ) ); 
   85                } 
   86            } 
  7187        } 
  72         final Location[] res = new Location[_temp.size()]; 
  73         _temp.copyInto( res ); 
  74         _temp.removeAllElements(); 
  75         return res; 
  76     }     
   88 
   89        x = l.x - 1; 
   90        y = l.y; 
   91        //âçÿòèå ïåøêè íà ïðîõîäå 
   92        { 
   93            if ( game.isValid( x, y ) ) { 
   94                final IUnit u = game.getUnit( x, y ); 
   95                if ( isOpponent( u ) 
   96                        && u.type() == PAWN 
   97                        && ( ( Pawn )u ).getTurnNum() == 1 ) { 
   98                    _temp.addElement( new Location( x, y ) ); 
   99                } 
   100            } 
   101        } 
   102 
   103        return convertBuffer(); 
   104    } 
  77105 
  78106    public boolean canTransform() { 
  79         if ( player == Player.WHITE && location.y == game.getHeight() - 1 ) { 
  80             return true; 
  81         } 
  82         if ( player == Player.BLACK && location.y == 0 ) { 
  83             return true; 
  84         } 
  85         return false; 
   107        return player.opponent().getBaseY( game ) == location.y; 
   108        //if ( player == Player.WHITE && location.y == game.getHeight() - 1 ) { 
   109        //    return true; 
   110        //} 
   111        //if ( player == Player.BLACK && location.y == 0 ) { 
   112        //    return true; 
   113        //} 
   114        //return false; 
  86115    } 
  87116 
   
  90119    } 
  91120 
   121    public int getTurnNum() { 
   122        return turnNum; 
   123    } 
  92124 
  93         protected char getSymbol( final boolean white ) { 
  94                 //if( white ) { 
  95                 //      return '?'; 
  96                 //} else { 
  97                 //      return '?'; 
  98                 //} 
   125    protected char getSymbol( final boolean white ) { 
   126        //if( white ) { 
   127        //      return '?'; 
   128        //} else { 
   129        //      return '?'; 
   130        //} 
  99131        return 'P'; 
  100         } 
   132    } 
  101133} 
 • chess/src/chess/game/units/Queen.java

  r19 r33  
  1616                  final Location location ) { 
  1717        super( player, game, location ); 
   18    } 
   19 
   20    public int type() { 
   21        return QUEEN; 
  1822    } 
  1923 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.