Changeset 31 for chess


Ignore:
Timestamp:
02/09/09 09:54:45 (13 years ago)
Author:
BegemoT
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • chess/src/chess/remote/impl/BTNode.java

  r30 r31  
  2121 */ 
  2222public class BTNode implements IRemoteNode, Runnable { 
  23         /** 
  24          * êàíàë BT, èñïîëüçóåìûé íàøèì ïðèëîæåíèåì 
  25          * todo ïîíÿòü, êàêèå êàíàëû ñóùåñòâóþò 
  26          */ 
  27         private static final String BT_STREAM = "1"; 
  28  
  29         private String name; 
  30  
  31         private RemoteDevice device; 
  32         private IConnectionListener listener = null; 
  33         private StreamConnection connection = null; 
  34  
  35         private transient InputStream in; 
  36         private transient OutputStream out; 
  37         private transient Thread pump; 
  38  
  39         /** ìîíèòîð îæèäàíèÿ îòêðûòèÿ ñîåäèíåíèÿ */ 
   23    /** 
   24     * êàíàë BT, èñïîëüçóåìûé íàøèì ïðèëîæåíèåì 
   25     * todo ïîíÿòü, êàêèå êàíàëû ñóùåñòâóþò 
   26     */ 
   27    private static final String BT_STREAM = "1"; 
   28 
   29    private String name; 
   30 
   31    private RemoteDevice device; 
   32    private IConnectionListener listener = null; 
   33    private StreamConnection connection = null; 
   34 
   35    private transient InputStream in; 
   36    private transient OutputStream out; 
   37    private transient Thread pump; 
   38 
   39    /** 
   40     * ìîíèòîð îæèäàíèÿ îòêðûòèÿ ñîåäèíåíèÿ 
   41     */ 
  4042//      private final Object connectLock = new Object(); 
  4143 
  42         private final Object queueOverloadedLock = new Object(); 
  43         private final IDatagram[] postQueue = new IDatagram[2]; 
  44  
  45  
  46         public BTNode( final RemoteDevice device ) throws IOException { 
  47                 this( device, null ); 
  48         } 
  49  
  50         public BTNode( final StreamConnection conn ) throws IOException { 
  51                 this( null, null, conn ); 
  52         } 
  53  
  54         public BTNode( final RemoteDevice device, 
  55                        final StreamConnection conn ) throws IOException { 
  56                 this( null, device, conn ); 
  57         } 
  58  
  59         public BTNode( final String name, 
  60                        final RemoteDevice device, 
  61                        final StreamConnection conn ) throws IOException { 
  62                 if( device == null && conn == null ) { 
  63                         throw new IllegalArgumentException( "No-no-no, David Blain! device=null && conn=null" ); 
  64                 } 
  65  
  66                 if( device == null ) { 
  67                         this.device = RemoteDevice.getRemoteDevice( conn ); 
  68                 } else { 
  69                         this.device = device; 
  70                 } 
  71                 if( name == null ) { 
  72                         this.name = this.device.getFriendlyName( true ); 
  73                 } else { 
  74                         this.name = name; 
  75                 } 
  76                 connection = conn; 
  77         } 
  78  
  79         public BTNode( final String name, 
  80                        final StreamConnection conn ) throws IOException { 
  81                 this( name, null, conn ); 
  82         } 
  83  
  84         public String getName() { 
  85                 return name; 
  86         } 
  87  
  88         public synchronized void start() { 
  89                 checkNotClosed(); 
  90                 if( !isStartCalled() ) { 
  91                         pump = new Thread( this, "network pump" ); 
  92                         pump.start(); 
  93                 } 
  94         } 
  95  
  96         public synchronized void setListener( final IConnectionListener l ) { 
  97                 if( l != null && isClosed() ) { 
  98                         throw new IllegalStateException( "Node is closed - lsitener is useless" ); 
  99                 } 
  100                 this.listener = l; 
  101         } 
  102  
  103         public void send( final IDatagram data ) { 
  104                 checkPumpActive(); 
  105 //              synchronized( connectLock ) { 
  106 //                      while( !isConnected() && !isClosed() ) { 
  107 //                              try { 
  108 //                                      connectLock.wait( 250 ); 
  109 //                              } catch( InterruptedException e ) { 
  110 //                                      e.printStackTrace(); 
  111 //                              } 
  112 //                      } 
  113 //              } 
  114                 //áëîêèðóåì this ÷òîáû íàñ íå çàêðûëè íåâîâðåìÿ 
  115                 while( true ) { 
  116                         synchronized( this ) { 
  117                                 checkConnected(); 
  118                                 try { 
  119                                         synchronized( postQueue ) { 
  120                                                 //áëîêèðóåì î÷åðåäü, ÷òîáû ïðåäóïðåäèòü åå èçìåíåíèÿ 
  121                                                 for( int i = 0; i < postQueue.length; i++ ) { 
  122                                                         if( postQueue[i] == null ) { 
  123                                                                 postQueue[i] = data; 
  124                                                                 return; 
  125                                                         } 
  126                                                 } 
  127                                         } 
  128                                 } finally { 
  129                                         notifyAll();//push pump to run/ïèíàåì íàøåãî ïî÷òàëüîíà 
  130                                 } 
  131                         } 
  132                         //åñëè î÷åðåäü ïåðåïîëíåíà -- âûíóæäåíû æäàòü 
  133                         synchronized( queueOverloadedLock ) { 
  134                                 try { 
  135                                         queueOverloadedLock.wait( 250 ); 
  136                                 } catch( InterruptedException e ) { 
  137                                         e.printStackTrace(); 
  138                                 } 
  139                         } 
  140                 } 
  141         } 
  142  
  143         public void run() { 
  144                 try { 
  145                         synchronized( this ) { 
  146                                 if( isClosed() ) { 
  147                                         return; 
  148                                 } 
  149                                 openPipeline(); 
  150                         } 
  151                         if( listener != null ) { 
  152                                 listener.connected(); 
  153                         } 
   44    private final Object queueOverloadedLock = new Object(); 
   45    private final IDatagram[] postQueue = new IDatagram[2]; 
   46 
   47 
   48    public BTNode( final RemoteDevice device ) throws IOException { 
   49        this( device, null ); 
   50    } 
   51 
   52    public BTNode( final StreamConnection conn ) throws IOException { 
   53        this( null, null, conn ); 
   54    } 
   55 
   56    public BTNode( final RemoteDevice device, 
   57                   final StreamConnection conn ) throws IOException { 
   58        this( null, device, conn ); 
   59    } 
   60 
   61    public BTNode( final String name, 
   62                   final RemoteDevice device, 
   63                   final StreamConnection conn ) throws IOException { 
   64        if ( device == null && conn == null ) { 
   65            throw new IllegalArgumentException( "No-no-no, David Blain! device=null && conn=null" ); 
   66        } 
   67 
   68        if ( device == null ) { 
   69            this.device = RemoteDevice.getRemoteDevice( conn ); 
   70        } else { 
   71            this.device = device; 
   72        } 
   73        if ( name == null ) { 
   74            this.name = this.device.getFriendlyName( /*true*/false ); 
   75        } else { 
   76            this.name = name; 
   77        } 
   78        connection = conn; 
   79    } 
   80 
   81    public BTNode( final String name, 
   82                   final StreamConnection conn ) throws IOException { 
   83        this( name, null, conn ); 
   84    } 
   85 
   86    public String getName() { 
   87        return name; 
   88    } 
   89 
   90    public synchronized void start() { 
   91        checkNotClosed(); 
   92        if ( !isStartCalled() ) { 
   93            pump = new Thread( this, "network pump" ); 
   94            pump.start(); 
   95        } 
   96    } 
   97 
   98    public synchronized void setListener( final IConnectionListener l ) { 
   99        if ( l != null && isClosed() ) { 
   100            throw new IllegalStateException( "Node is closed - lsitener is useless" ); 
   101        } 
   102        this.listener = l; 
   103    } 
   104 
   105    public void send( final IDatagram data ) { 
   106        checkPumpActive(); 
   107        while ( true ) { 
   108            //áëîêèðóåì this ÷òîáû íàñ íå çàêðûëè íåâîâðåìÿ 
   109            synchronized ( this ) { 
   110                checkConnected(); 
   111                try { 
   112                    synchronized ( postQueue ) { 
   113                        //áëîêèðóåì î÷åðåäü, ÷òîáû ïðåäóïðåäèòü åå èçìåíåíèÿ 
   114                        for ( int i = 0; i < postQueue.length; i++ ) { 
   115                            if ( postQueue[i] == null ) { 
   116                                postQueue[i] = data; 
   117                                return; 
   118                            } 
   119                        } 
   120                    } 
   121                } finally { 
   122                    notifyAll();//push pump to run 
   123                } 
   124            } 
   125            //åñëè î÷åðåäü ïåðåïîëíåíà -- âûíóæäåíû æäàòü 
   126            synchronized ( queueOverloadedLock ) { 
   127                try { 
   128                    queueOverloadedLock.wait( 250 ); 
   129                } catch ( InterruptedException e ) { 
   130                    e.printStackTrace(); 
   131                } 
   132            } 
   133        } 
   134    } 
   135 
   136    public void run() { 
   137        try { 
   138            synchronized ( this ) { 
   139                if ( isClosed() ) { 
   140                    return; 
   141                } 
   142                openPipeline(); 
   143            } 
   144            if ( listener != null ) { 
   145                listener.connected(); 
   146            } 
  154147//                      synchronized( connectLock ) { 
  155148//                              connectLock.notifyAll(); 
  156149//                      } 
  157                         final GenericDatagram data = new GenericDatagram(); 
  158                         while( !isClosed() ) { 
  159                                 synchronized( this ) { 
  160                                         final int timeout; 
  161                                         //îòïðàâëÿåì íåîòïðàâëåííîå 
  162                                         synchronized( postQueue ) { 
  163                                                 for( int i = 0; i < postQueue.length; i++ ) { 
  164                                                         final IDatagram packet = postQueue[i]; 
  165                                                         if( packet != null ) { 
  166                                                                 data.setWrapped( packet ); 
  167                                                                 data.write( out ); 
  168                                                                 postQueue[i] = null; 
  169                                                                 if( listener != null ) { 
  170                                                                         listener.wasSent( packet ); 
  171                                                                 } 
  172                                                         } 
  173                                                 } 
  174                                         } 
  175                                         synchronized( queueOverloadedLock ) { 
  176                                                 //îïîâåùàåì, ÷òî î÷åðåäü îñâîáîäèëàñü 
  177                                                 queueOverloadedLock.notifyAll(); 
  178                                         } 
  179                                         //÷èòàåì íåäî÷èòàííîå 
  180                                         if( in.available() > 0 ) { 
  181                                                 data.read( in ); 
  182                                                 if( listener != null ) { 
  183                                                         listener.received( data.wrapped() ); 
  184                                                 } 
  185                                                 timeout = 50; 
  186                                         } else { 
  187                                                 timeout = 250; 
  188                                         } 
  189                                         try { 
  190                                                 wait( timeout ); 
  191                                         } catch( InterruptedException e ) { 
  192                                         } 
  193                                 } 
  194                         } 
  195                 } catch( Throwable e ) { 
  196                         e.printStackTrace(); 
  197                 } finally { 
  198                         pump = null; 
  199                         close(); 
  200                 } 
  201         } 
  202  
  203         public void close() { 
  204                 if( isClosed() ) { 
  205                         return; 
  206                 } 
  207                 if( pump != null && pump.isAlive() ) { 
  208                         pump.interrupt(); 
  209                         if( pump != Thread.currentThread() ) { 
  210                                 try { 
  211                                         pump.join(); 
  212                                 } catch( InterruptedException e ) { 
  213                                         e.printStackTrace(); 
  214                                 } 
  215                         } 
  216                 } 
  217                 if( in != null ) { 
  218                         try { 
  219                                 in.close(); 
  220                         } catch( IOException e ) { 
  221                                 e.printStackTrace(); 
  222                         } finally { 
  223                                 in = null; 
  224                         } 
  225                 } 
  226                 if( out != null ) { 
  227                         try { 
  228                                 out.close(); 
  229                         } catch( IOException e ) { 
  230                                 e.printStackTrace(); 
  231                         } finally { 
  232                                 out = null; 
  233                         } 
  234                 } 
  235                 if( connection != null ) { 
  236                         try { 
  237                                 connection.close(); 
  238                         } catch( IOException e ) { 
  239                                 e.printStackTrace(); 
  240                         } finally { 
  241                                 connection = null; 
  242                         } 
  243                 } 
  244                 if( listener != null ) { 
  245                         listener.closed(); 
  246                 } 
  247                 pump = null; 
  248                 device = null; 
  249         } 
  250  
  251         private void openPipeline() throws IOException { 
  252                 if( connection == null ) { 
  253                         final String addr = getBluetoothURL( device ); 
  254                         connection = ( StreamConnection ) Connector.open( addr, Connector.READ_WRITE, true ); 
  255                 } 
  256                 if( in == null ) { 
  257                         try { 
  258                                 in = connection.openInputStream(); 
  259                         } catch( IOException ex ) { 
  260                                 ex.printStackTrace(); 
  261                                 throw new RuntimeException( "Can't open input stream:" + ex.getMessage() ); 
  262                         } 
  263                 } 
  264                 if( out == null ) { 
  265                         try { 
  266                                 out = connection.openOutputStream(); 
  267                         } catch( IOException ex ) { 
  268                                 ex.printStackTrace(); 
  269                                 throw new RuntimeException( "Can't open output stream:" + ex.getMessage() ); 
  270                         } 
  271                 } 
  272         } 
  273  
  274         public String toString() { 
  275                 return getName(); 
  276         } 
  277  
  278         private void checkNotClosed() { 
  279                 if( isClosed() ) { 
  280                         throw new IllegalStateException( "Node already closed" ); 
  281                 } 
  282         } 
  283  
  284         private void checkPumpActive() { 
  285                 checkNotClosed(); 
  286                 if( !isStartCalled() ) { 
  287                         throw new IllegalStateException( ".start() not called" ); 
  288                 } 
  289         } 
  290  
  291         private void checkConnected() { 
  292                 checkNotClosed(); 
  293                 checkPumpActive(); 
  294                 if( !isConnected() ) { 
  295                         throw new IllegalStateException( "Node not connected" ); 
  296                 } 
  297         } 
  298  
  299         private boolean isClosed() { 
  300                 return device == null; 
  301         } 
  302  
  303         private boolean isStartCalled() { 
  304                 return pump != null; 
  305         } 
  306  
  307         private boolean isConnected() { 
  308                 return connection != null && in != null && out != null; 
  309         } 
  310  
  311  
  312         private static String getBluetoothURL( final RemoteDevice device ) { 
  313                 return BTRemote.BTSPP_SCHEME + device.getBluetoothAddress() + ":" + BT_STREAM; 
  314         } 
   150            final GenericDatagram data = new GenericDatagram(); 
   151            while ( !isClosed() ) { 
   152                synchronized ( this ) { 
   153                    final int timeout; 
   154                    //îòïðàâëÿåì íåîòïðàâëåííîå 
   155                    synchronized ( postQueue ) { 
   156                        for ( int i = 0; i < postQueue.length; i++ ) { 
   157                            final IDatagram packet = postQueue[i]; 
   158                            if ( packet != null ) { 
   159                                data.setWrapped( packet ); 
   160                                data.write( out ); 
   161                                postQueue[i] = null; 
   162                                if ( listener != null ) { 
   163                                    listener.wasSent( packet ); 
   164                                } 
   165                            } 
   166                        } 
   167                    } 
   168                    synchronized ( queueOverloadedLock ) { 
   169                        //îïîâåùàåì, ÷òî î÷åðåäü îñâîáîäèëàñü 
   170                        queueOverloadedLock.notifyAll(); 
   171                    } 
   172                    //÷èòàåì íåäî÷èòàííîå 
   173                    if ( in.available() > 0 ) { 
   174                        data.read( in ); 
   175                        if ( listener != null ) { 
   176                            listener.received( data.wrapped() ); 
   177                        } 
   178                        timeout = 50; 
   179                    } else { 
   180                        timeout = 250; 
   181                    } 
   182                    try { 
   183                        wait( timeout ); 
   184                    } catch ( InterruptedException e ) { 
   185                    } 
   186                } 
   187            } 
   188        } catch ( Throwable e ) { 
   189            e.printStackTrace(); 
   190        } finally { 
   191            pump = null; 
   192            close(); 
   193        } 
   194    } 
   195 
   196    public void close() { 
   197        if ( isClosed() ) { 
   198            return; 
   199        } 
   200        try { 
   201            if ( in != null ) { 
   202                try { 
   203                    in.close(); 
   204                } catch ( IOException e ) { 
   205                    e.printStackTrace(); 
   206                } finally { 
   207                    in = null; 
   208                } 
   209            } 
   210            if ( out != null ) { 
   211                try { 
   212                    out.close(); 
   213                } catch ( IOException e ) { 
   214                    e.printStackTrace(); 
   215                } finally { 
   216                    out = null; 
   217                } 
   218            } 
   219            if ( connection != null ) { 
   220                try { 
   221                    connection.close(); 
   222                } catch ( IOException e ) { 
   223                    e.printStackTrace(); 
   224                } finally { 
   225                    connection = null; 
   226                } 
   227            } 
   228 
   229            if ( pump != null && pump.isAlive() ) { 
   230                pump.interrupt(); 
   231                if ( pump != Thread.currentThread() ) { 
   232                    try { 
   233                        pump.join(); 
   234                    } catch ( InterruptedException e ) { 
   235                        e.printStackTrace(); 
   236                    } 
   237                } 
   238            } 
   239            for ( int i = 0; i < postQueue.length; i++ ) { 
   240                postQueue[i] = null; 
   241            } 
   242        } finally { 
   243            pump = null; 
   244            device = null; 
   245            if ( listener != null ) { 
   246                listener.closed(); 
   247            } 
   248        } 
   249    } 
   250 
   251    private void openPipeline() throws IOException { 
   252        if ( connection == null ) { 
   253            final String addr = getBluetoothURL( device ); 
   254            connection = ( StreamConnection )Connector.open( addr, Connector.READ_WRITE, true ); 
   255        } 
   256        if ( in == null ) { 
   257            try { 
   258                in = connection.openInputStream(); 
   259            } catch ( IOException ex ) { 
   260                ex.printStackTrace(); 
   261                throw new RuntimeException( "Can't open input stream:" + ex.getMessage() ); 
   262            } 
   263        } 
   264        if ( out == null ) { 
   265            try { 
   266                out = connection.openOutputStream(); 
   267            } catch ( IOException ex ) { 
   268                ex.printStackTrace(); 
   269                throw new RuntimeException( "Can't open output stream:" + ex.getMessage() ); 
   270            } 
   271        } 
   272    } 
   273 
   274    public String toString() { 
   275        return getName(); 
   276    } 
   277 
   278    private void checkNotClosed() { 
   279        if ( isClosed() ) { 
   280            throw new IllegalStateException( "Node already closed" ); 
   281        } 
   282    } 
   283 
   284    private void checkPumpActive() { 
   285        checkNotClosed(); 
   286        if ( !isStartCalled() ) { 
   287            throw new IllegalStateException( ".start() not called" ); 
   288        } 
   289    } 
   290 
   291    private void checkConnected() { 
   292        checkNotClosed(); 
   293        checkPumpActive(); 
   294        if ( !isConnected() ) { 
   295            throw new IllegalStateException( "Node not connected" ); 
   296        } 
   297    } 
   298 
   299    private boolean isClosed() { 
   300        return device == null; 
   301    } 
   302 
   303    private boolean isStartCalled() { 
   304        return pump != null; 
   305    } 
   306 
   307    private boolean isConnected() { 
   308        return connection != null && in != null && out != null; 
   309    } 
   310 
   311 
   312    private static String getBluetoothURL( final RemoteDevice device ) { 
   313        return BTRemote.BTSPP_SCHEME + device.getBluetoothAddress() + ":" + BT_STREAM; 
   314    } 
  315315} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.