Changeset 30 for chess


Ignore:
Timestamp:
02/08/09 17:55:18 (13 years ago)
Author:
BegemoT
Message:

threading issues

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • chess/src/chess/remote/impl/BTNode.java

  r29 r30  
  3838 
  3939        /** ìîíèòîð îæèäàíèÿ îòêðûòèÿ ñîåäèíåíèÿ */ 
  40         private final Object connectLock = new Object(); 
   40//      private final Object connectLock = new Object(); 
  4141 
  4242        private final Object queueOverloadedLock = new Object(); 
   
  103103        public void send( final IDatagram data ) { 
  104104                checkPumpActive(); 
  105                 synchronized( connectLock ) { 
  106                         while( !isConnected() && !isClosed() ) { 
  107                                 try { 
  108                                         connectLock.wait( 250 ); 
  109                                 } catch( InterruptedException e ) { 
  110                                         e.printStackTrace(); 
  111                                 } 
  112                         } 
  113                 } 
   105//              synchronized( connectLock ) { 
   106//                      while( !isConnected() && !isClosed() ) { 
   107//                              try { 
   108//                                      connectLock.wait( 250 ); 
   109//                              } catch( InterruptedException e ) { 
   110//                                      e.printStackTrace(); 
   111//                              } 
   112//                      } 
   113//              } 
  114114                //áëîêèðóåì this ÷òîáû íàñ íå çàêðûëè íåâîâðåìÿ 
  115115                while( true ) { 
   
  152152                                listener.connected(); 
  153153                        } 
  154                         synchronized( connectLock ) { 
  155                                 connectLock.notifyAll(); 
  156                         } 
   154//                      synchronized( connectLock ) { 
   155//                              connectLock.notifyAll(); 
   156//                      } 
  157157                        final GenericDatagram data = new GenericDatagram(); 
  158158                        while( !isClosed() ) { 
   
  201201        } 
  202202 
  203         public synchronized void close() { 
   203        public void close() { 
  204204                if( isClosed() ) { 
  205205                        return; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.