Changeset 28 for chess


Ignore:
Timestamp:
02/06/09 13:16:35 (13 years ago)
Author:
BegemoT
Message:

threading, network protocol, UI issues

Location:
chess
Files:
9 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • chess/chess.jad

  r27 r28  
  11MIDlet-1: Chess Game, , chess.ui.ChessMIDlet 
  2 MIDlet-Jar-Size: 310674 
   2MIDlet-Jar-Size: 311214 
  33MIDlet-Jar-URL: chess.jar 
  44MIDlet-Name: Chess 
 • chess/src/chess/MSG.properties

  r27 r28  
  11command.ok=OK 
   2command.cancel=\u041e\u0442\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u044c 
   3 
  24command.yes=\u0414\u0430 
  35command.no=\u041d\u0435\u0442 
  4 command.exit=\u0412\u044b\u0445\u043e\u0434 
   6 
  57command.back=\u041d\u0430\u0437\u0430\u0434 
  6 command.cancel=\u041e\u0442\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u044c 
  78command.refresh=\u041e\u0431\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u044c 
  8 command.close=\u0417\u0430\u0432\u0435\u0440\u0448\u0438\u0442\u044c 
   9 
   10command.surrender=\u0421\u0434\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f 
   11command.ask-for-draw=\u041f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u0442\u044c \u043d\u0438\u0447\u044c\u044e 
   12 
  913command.new-game=\u041d\u043e\u0432\u0430\u044f \u0438\u0433\u0440\u0430 
  1014command.join-game=\u041d\u0430\u0439\u0442\u0438 \u0438\u0433\u0440\u0443 
   15 
  1116command.help=\u0421\u043f\u0440\u0430\u0432\u043a\u0430 
   17command.exit=\u0412\u044b\u0445\u043e\u0434 
  1218 
  1319start-menu.title= \u041a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e! 
   
  3137wait.for-opponent = \u041e\u0436\u0438\u0434\u0430\u0435\u043c \u0445\u043e\u0434 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432\u043d\u0438\u043a\u0430... 
  3238wait.for-connect = \u041e\u0436\u0438\u0434\u0430\u0435\u043c \u0441\u043e\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f... 
   39wait.for-sync  = \u041f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0435\u043c \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u0438\u0435 \u0438\u0433\u0440\u044b... 
  3340wait.for-network  = \u041f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0447\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445... 
  3441 
 • chess/src/chess/Util.java

  r27 r28  
  3131 
  3232    public static IRemote create() throws Exception { 
  33         return new BTRemote(); 
  34         //return new DebugRemote( 500, 500 ); 
   33        //return new BTRemote(); 
   34        return new DebugRemote( 500, 500 ); 
  3535    } 
  3636 
 • chess/src/chess/control/BaseController.java

  r25 r28  
  2323 */ 
  2424public class BaseController implements IConnectionListener, IUIListener { 
  25         public static final int WAITING_FOR_LOCAL = 0; 
  26         public static final int WAITING_FOR_NETWORK = 1; 
  27         public static final int WAITING_FOR_OPPONENT = 2; 
  28         public static final int WAITING_CONNECT = 3; 
  29  
  30         private final App app; 
  31         private final GameCanvas ui; 
  32         private final IGame game; 
  33         private final IRemoteNode node; 
  34         private Player player; 
  35  
  36         private final boolean master; 
  37  
  38         private int status; 
  39  
  40         private long lastTimeStamp = System.currentTimeMillis(); 
  41  
  42         private BaseController( final App app, 
  43                                 final GameCanvas ui, 
  44                                 final IGame game, 
  45                                 final Player player, 
  46                                 final IRemoteNode node ) throws IOException { 
  47                 this.app = app; 
  48                 this.ui = ui; 
  49                 this.game = game; 
  50                 this.player = player; 
  51                 this.node = node; 
  52                 game.setOwner( player ); 
  53  
  54                 master = ( player != null ); 
  55  
  56                 node.setListener( this ); 
  57                 node.start(); 
  58                 setStatus( WAITING_CONNECT ); 
  59  
  60                 ui.setUIListener( this ); 
  61                 if( master ) { 
  62                         sendLog( game, player, node ); 
  63                 } 
  64                 lastTimeStamp = System.currentTimeMillis(); 
  65         } 
  66  
  67         private void sendLog( final IGame game, 
  68                               final Player player, 
  69                               final IRemoteNode node ) { 
  70                 //ïðè ñîåäèíåíèè â ïåðâóþ î÷åðåäü ïåðåäàåì ïàðòíåðó ñîñòîÿíèå èãðû 
  71                 final Vector log = game.getActionsLog(); 
  72                 for( int i = 0; i < log.size(); i++ ) { 
  73                         final Action a = ( Action ) log.elementAt( i ); 
  74                         node.send( a ); 
  75                 } 
  76                 //çàòåì êåì îí èãðàåò 
  77                 node.send( new SystemAction( SystemAction.SET_PLAYER, player.opponent() ) ); 
  78  
  79                 /*ðåøàåì, êòî õîäèò*/ 
  80                 if( log.isEmpty() ) {//íà÷àëî èãðû - õîäÿò áåëûå 
  81                         if( player.isWhite() ) { 
  82                                 ui.setStatus( GameCanvas.ACTIVE ); 
  83                         } else { 
  84                                 node.send( new SystemAction( SystemAction.YOUR_TURN, player.opponent() ) ); 
  85                         } 
  86                 } else { 
  87                         final Action lastAction = ( Action ) log.elementAt( log.size() - 1 ); 
  88                         if( lastAction.getPlayer() == player ) { 
  89                                 ui.setStatus( GameCanvas.ACTIVE ); 
  90                         } else { 
  91                                 node.send( new SystemAction( SystemAction.YOUR_TURN, player.opponent() ) ); 
  92                         } 
  93                 } 
  94         } 
  95  
  96         public void connected() { 
  97                 //todo 
  98                 setStatus( WAITING_FOR_OPPONENT ); 
  99         } 
  100  
  101         public synchronized void received( final IDatagram data ) { 
  102                 if( data instanceof Action ) { 
  103                         processAction( ( Action ) data ); 
  104                 } else if( data instanceof SystemAction ) { 
  105                         final SystemAction sa = ( SystemAction ) data; 
  106                         processSystemAction( sa ); 
  107                 } else { 
  108                         throw new IllegalArgumentException( "Datagram " + data + " is in unknown format" ); 
  109                 } 
  110         } 
  111  
  112         protected void processAction( final Action a ) { 
  113                 game.doAction( a ); 
  114         } 
  115  
  116         protected synchronized void processSystemAction( final SystemAction sa ) { 
  117                 if( sa.type() == SystemAction.SET_PLAYER ) { 
  118                         player = sa.getPlayer(); 
  119                         game.setOwner( player ); 
  120                         if( isMaster() ) { 
  121                                 throw new IllegalStateException( "Master should not got SET_PLAYER commands" ); 
  122                         } 
  123                         setStatus( WAITING_FOR_OPPONENT ); 
  124                 } else if( sa.type() == SystemAction.YOUR_TURN ) { 
  125                         if( player == null ) { 
  126                                 throw new IllegalStateException( "Player == null" ); 
  127                         } 
  128                         //if ( !master ) { 
  129                         //    synchronized ( this ) { 
  130                         //        notifyAll(); 
  131                         //    } 
  132                         //} 
  133                         lastTimeStamp = System.currentTimeMillis(); 
  134                         setStatus( WAITING_FOR_LOCAL ); 
  135                 } else if( sa.type() == SystemAction.SURRENDER ) { 
  136                         final ChessMIDlet midlet = app.getMidlet(); 
  137                         setStatus( WAITING_FOR_LOCAL ); 
  138                         midlet.display.setCurrent( 
  139                                         new Alert( "Opponent surrenders. You win." ), 
  140                                         midlet.startForm 
  141                         ); 
  142                 } else if( sa.type() == SystemAction.ASK_FOR_DRAW ) { 
  143                         //todo implement 
  144                 } 
  145         } 
  146  
  147         public synchronized void wasSent( final IDatagram data ) { 
  148                 if( status == WAITING_FOR_NETWORK ) { 
  149                         setStatus( WAITING_FOR_OPPONENT ); 
  150                 } 
  151         } 
  152  
  153         public void closed() { 
  154                 setStatus( WAITING_CONNECT ); 
  155         } 
  156  
  157         public void post( final IDatagram data ) { 
  158                 setStatus( WAITING_FOR_NETWORK ); 
  159                 node.send( data ); 
  160         } 
  161  
  162         public synchronized void setStatus( final int status ) { 
  163                 //todo 
  164                 this.status = status; 
  165                 switch( status ) { 
  166                         case WAITING_FOR_LOCAL: 
  167                                 ui.setStatus( GameCanvas.ACTIVE ); 
  168                                 break; 
  169                         case WAITING_FOR_NETWORK: 
  170                                 ui.setStatus( GameCanvas.WAITING_FOR_NETWORK ); 
  171                                 break; 
  172                         case WAITING_FOR_OPPONENT: 
  173                                 ui.setStatus( GameCanvas.WAITING_FOR_OPPONENT ); 
  174                                 break; 
  175                         case WAITING_CONNECT: 
  176                                 ui.setStatus( GameCanvas.NOT_CONNECTED ); 
  177                                 break; 
  178                         default: 
  179                                 throw new IllegalStateException( "Unknown status:" + status ); 
  180                 } 
  181         } 
  182  
  183         public boolean isMaster() { 
  184                 return master; 
  185         } 
  186  
  187         public void keyPressed( final int code ) { 
  188                 ui.clearHighlightedCells(); 
  189                 final Location prevFC = ui.getFocusedCell(); 
  190                 int x, y; 
  191                 if( prevFC == null ) { 
  192                         x = y = 0; 
  193                 } else { 
  194                         x = prevFC.x; 
  195                         y = prevFC.y; 
  196                 } 
  197                 if( code == ui.leftKey ) { 
  198                         x -= 1; 
  199                         if( x < 0 ) { 
  200                                 x = game.getWidth() - 1; 
  201                         } 
  202                 } else if( code == ui.rightKey ) { 
  203                         x += 1; 
  204                         if( x >= game.getWidth() ) { 
  205                                 x = 0; 
  206                         } 
  207                 } else if( code == ui.downKey ) { 
  208                         y -= 1; 
  209                         if( y < 0 ) { 
  210                                 y = game.getHeight() - 1; 
  211                         } 
  212  
  213                 } else if( code == ui.upKey ) { 
  214                         y += 1; 
  215                         if( y >= game.getHeight() ) { 
  216                                 y = 0; 
  217                         } 
  218                 } 
  219  
  220                 final Location selectedCell = ui.getSelectedCell(); 
  221                 if( selectedCell == null ) { 
  222                         final Location focused = new Location( x, y ); 
  223                         ui.setFocusedCell( focused ); 
  224                         final IUnit unit = game.getUnit( focused ); 
  225                         if( unit != null ) { 
  226                                 highlightDomain( unit ); 
  227                         } 
  228  
  229                         if( code == ui.fireKey 
  230                                         && unit != null 
  231                                         && unit.getOwner() == player ) { 
  232                                 ui.setSelectedCell( focused ); 
  233                                 ui.setFocusedCell( focused ); 
  234  
  235                                 ui.addCommand( app.getMidlet().backCommand ); 
  236                         } 
  237                 } else { 
  238                         final IUnit unit = game.getUnit( selectedCell ); 
  239                         if( unit != null ) { 
  240                                 final Location[] domain = highlightDomain( unit ); 
  241                                 //final int index = findNearest( domain, x, y ); 
  242                                 //if ( index >= 0 ) { 
  243                                 //    ui.setFocusedCell( domain[index] ); 
  244                                 //} 
  245                                 final Location _fc = new Location( x, y ); 
  246                                 ui.setFocusedCell( _fc ); 
  247                                 if( code == ui.fireKey ) { 
  248                                         if( selectedCell.equals( _fc ) ) { 
  249                                                 ui.setSelectedCell( null ); 
  250                                                 ui.removeCommand( app.getMidlet().backCommand ); 
  251                                         } else { 
  252                                                 boolean inDomain = false; 
  253                                                 for( int i = 0; i < domain.length; i++ ) { 
  254                                                         final Location ld = domain[i]; 
  255                                                         if( ld.equals( _fc ) ) { 
  256                                                                 inDomain = true; 
  257                                                                 break; 
  258                                                         } 
  259                                                 } 
  260                                                 if( inDomain ) { 
  261                                                         final Location focusedCell = ui.getFocusedCell(); 
  262  
  263                                                         ui.setFocusedCell( null ); 
  264                                                         ui.setSelectedCell( null ); 
  265                                                         ui.clearHighlightedCells(); 
  266  
  267                                                         ui.removeCommand( app.getMidlet().backCommand ); 
  268  
  269  
  270                                                         postAction( selectedCell, focusedCell ); 
  271                                                 } 
  272                                         } 
  273                                 } 
  274                         } else { 
  275                                 ui.setSelectedCell( null ); 
  276                         } 
  277  
  278                 } 
  279         } 
  280  
  281         private void postAction( final Location from, 
  282                                  final Location to ) { 
  283                 final Action action = new Action( 
  284                                 player, 
  285                                 System.currentTimeMillis() - lastTimeStamp, 
  286                                 from, 
  287                                 to 
  288                 ); 
  289                 game.doAction( action ); 
  290                 postAction( action ); 
  291         } 
  292  
  293         private void postAction( final Action action ) { 
  294                 post( action ); 
  295                 post( new SystemAction( SystemAction.YOUR_TURN, player ) ); 
  296         } 
  297  
  298         public void commandAction( final Command c, 
  299                                    final Displayable d ) { 
  300                 final ChessMIDlet midlet = app.getMidlet(); 
  301                 if( c == midlet.backCommand ) { 
  302                         ui.removeCommand( c ); 
  303                         ui.setSelectedCell( null ); 
  304                         ui.clearHighlightedCells(); 
  305                 } else if( c == midlet.cancelCommand && d == ui.waitScreen ) { 
  306                         if( status == WAITING_CONNECT ) { 
  307                                 //fixme: òóò ïîäñòàâà -- ïîõîæå, deadlock 
  308                                 node.close(); 
  309                                 midlet.searchGame(); 
  310                         } 
  311                 } 
  312         } 
  313  
  314         private Location[] highlightDomain( final IUnit unit ) { 
  315                 final Location[] available = unit.canMoveTo(); 
  316                 for( int i = 0; i < available.length; i++ ) { 
  317                         final Location l = available[i]; 
  318                         final IUnit u = game.getUnit( l ); 
  319                         final boolean attack = u != null && unit.isOpponent( u ); 
  320                         ui.addHighlightedCell( l, attack ); 
  321                 } 
  322                 return available; 
  323         } 
  324  
  325         public static BaseController createClient( final App app, 
  326                                                    final GameCanvas ui, 
  327                                                    final IGame game, 
  328                                                    final IRemoteNode node ) throws IOException { 
  329                 return new BaseController( app, ui, game, null, node ); 
  330         } 
  331  
  332         public static BaseController createMaster( final App app, 
  333                                                    final GameCanvas ui, 
  334                                                    final IGame game, 
  335                                                    final Player player, 
  336                                                    final IRemoteNode node ) throws IOException { 
  337                 return new BaseController( app, ui, game, player, node ); 
  338         } 
   25    public static final int WAITING_FOR_LOCAL = 0; 
   26    public static final int WAITING_FOR_SYNC = 1; 
   27    public static final int WAITING_FOR_NETWORK = 2; 
   28    public static final int WAITING_FOR_OPPONENT = 3; 
   29    public static final int WAITING_CONNECT = 4; 
   30 
   31    private final App app; 
   32    private final GameCanvas ui; 
   33    private final IGame game; 
   34    private final IRemoteNode node; 
   35    private Player player; 
   36 
   37    private final boolean master; 
   38 
   39    private int status; 
   40 
   41    private long lastTimeStamp = System.currentTimeMillis(); 
   42 
   43    private BaseController( final App app, 
   44                            final GameCanvas ui, 
   45                            final IGame game, 
   46                            final Player player, 
   47                            final IRemoteNode node ) throws IOException { 
   48        this.app = app; 
   49        this.ui = ui; 
   50        this.game = game; 
   51        this.player = player; 
   52        this.node = node; 
   53        game.setOwner( player ); 
   54 
   55        master = ( player != null ); 
   56 
   57        setStatus( WAITING_CONNECT ); 
   58        node.setListener( this ); 
   59        node.start(); 
   60 
   61        ui.setUIListener( this ); 
   62        lastTimeStamp = System.currentTimeMillis(); 
   63    } 
   64 
   65    private void sendLog( final IGame game, 
   66                          final Player player, 
   67                          final IRemoteNode node ) { 
   68        //ïåðåäàåì êåì îí èãðàåò 
   69        node.send( SystemAction.setPlayer( player.opponent() ) ); 
   70        //ïåðåäàåì ïåðåäàåì ïàðòíåðó ñîñòîÿíèå èãðû 
   71        final Vector log = game.getActionsLog(); 
   72        for ( int i = 0; i < log.size(); i++ ) { 
   73            final Action a = ( Action )log.elementAt( i ); 
   74            node.send( a ); 
   75        } 
   76    } 
   77 
   78    public void connected() { 
   79        if ( status == WAITING_CONNECT ) { 
   80            if ( master ) { 
   81                setStatus( WAITING_FOR_SYNC ); 
   82            } else { 
   83                setStatus( WAITING_FOR_OPPONENT ); 
   84            } 
   85        } 
   86        if ( master ) { 
   87            sendLog( game, player, node ); 
   88            /*ðåøàåì, êòî õîäèò*/ 
   89            final Vector log = game.getActionsLog(); 
   90            if ( log.isEmpty() ) {//íà÷àëî èãðû - õîäÿò áåëûå 
   91                if ( player.isWhite() ) { 
   92                    setStatus( WAITING_FOR_LOCAL ); 
   93                } else { 
   94                    node.send( SystemAction.yourTurn( player.opponent() ) ); 
   95                } 
   96            } else { 
   97                final Action lastAction = ( Action )log.elementAt( log.size() - 1 ); 
   98                if ( lastAction.getPlayer() == player ) { 
   99                    setStatus( WAITING_FOR_LOCAL ); 
   100                } else { 
   101                    node.send( SystemAction.yourTurn( player.opponent() ) ); 
   102                } 
   103            } 
   104 
   105        } 
   106    } 
   107 
   108    public synchronized void received( final IDatagram data ) { 
   109        if ( data instanceof Action ) { 
   110            processAction( ( Action )data ); 
   111        } else if ( data instanceof SystemAction ) { 
   112            final SystemAction sa = ( SystemAction )data; 
   113            processSystemAction( sa ); 
   114        } else { 
   115            throw new IllegalArgumentException( "Datagram " + data + " is in unknown format" ); 
   116        } 
   117    } 
   118 
   119    protected void processAction( final Action a ) { 
   120        game.doAction( a ); 
   121    } 
   122 
   123    protected synchronized void processSystemAction( final SystemAction sa ) { 
   124        if ( sa.type() == SystemAction.SET_PLAYER ) { 
   125            player = sa.getPlayer(); 
   126            game.setOwner( player ); 
   127            if ( isMaster() ) { 
   128                throw new IllegalStateException( "Master should not got SET_PLAYER commands" ); 
   129            } 
   130            setStatus( WAITING_FOR_OPPONENT ); 
   131        } else if ( sa.type() == SystemAction.YOUR_TURN ) { 
   132            if ( player == null ) { 
   133                throw new IllegalStateException( "Player == null" ); 
   134            } 
   135            //if ( !master ) { 
   136            //    synchronized ( this ) { 
   137            //        notifyAll(); 
   138            //    } 
   139            //} 
   140            lastTimeStamp = System.currentTimeMillis(); 
   141            setStatus( WAITING_FOR_LOCAL ); 
   142        } else if ( sa.type() == SystemAction.SURRENDER ) { 
   143            final ChessMIDlet midlet = app.getMidlet(); 
   144            setStatus( WAITING_FOR_LOCAL ); 
   145            midlet.display.setCurrent( 
   146                    new Alert( "Opponent surrenders. You win." ), 
   147                    midlet.startForm 
   148            ); 
   149        } else if ( sa.type() == SystemAction.ASK_FOR_DRAW ) { 
   150            //todo implement 
   151        } 
   152    } 
   153 
   154    public synchronized void wasSent( final IDatagram data ) { 
   155        if ( status == WAITING_FOR_NETWORK ) { 
   156            setStatus( WAITING_FOR_OPPONENT ); 
   157        } 
   158    } 
   159 
   160    public void closed() { 
   161        setStatus( WAITING_CONNECT ); 
   162    } 
   163 
   164    public void post( final IDatagram data ) { 
   165        setStatus( WAITING_FOR_NETWORK ); 
   166        node.send( data ); 
   167    } 
   168 
   169    public synchronized void setStatus( final int status ) { 
   170        //todo 
   171        this.status = status; 
   172        switch ( status ) { 
   173            case WAITING_FOR_LOCAL: 
   174                ui.setStatus( GameCanvas.ACTIVE ); 
   175                break; 
   176            case WAITING_FOR_NETWORK: 
   177                ui.setStatus( GameCanvas.WAITING_FOR_NETWORK ); 
   178                break; 
   179            case WAITING_FOR_SYNC: 
   180                ui.setStatus( GameCanvas.WAITING_FOR_SYNC ); 
   181                break; 
   182            case WAITING_FOR_OPPONENT: 
   183                ui.setStatus( GameCanvas.WAITING_FOR_OPPONENT ); 
   184                break; 
   185            case WAITING_CONNECT: 
   186                ui.setStatus( GameCanvas.NOT_CONNECTED ); 
   187                break; 
   188            default: 
   189                throw new IllegalStateException( "Unknown status:" + status ); 
   190        } 
   191    } 
   192 
   193    public boolean isMaster() { 
   194        return master; 
   195    } 
   196 
   197    public void keyPressed( final int code ) { 
   198        ui.clearHighlightedCells(); 
   199        final Location prevFC = ui.getFocusedCell(); 
   200        int x, y; 
   201        if ( prevFC == null ) { 
   202            x = y = 0; 
   203        } else { 
   204            x = prevFC.x; 
   205            y = prevFC.y; 
   206        } 
   207        if ( code == ui.leftKey ) { 
   208            x -= 1; 
   209            if ( x < 0 ) { 
   210                x = game.getWidth() - 1; 
   211            } 
   212        } else if ( code == ui.rightKey ) { 
   213            x += 1; 
   214            if ( x >= game.getWidth() ) { 
   215                x = 0; 
   216            } 
   217        } else if ( code == ui.downKey ) { 
   218            y -= 1; 
   219            if ( y < 0 ) { 
   220                y = game.getHeight() - 1; 
   221            } 
   222 
   223        } else if ( code == ui.upKey ) { 
   224            y += 1; 
   225            if ( y >= game.getHeight() ) { 
   226                y = 0; 
   227            } 
   228        } 
   229 
   230        final Location selectedCell = ui.getSelectedCell(); 
   231        if ( selectedCell == null ) { 
   232            final Location focused = new Location( x, y ); 
   233            ui.setFocusedCell( focused ); 
   234            final IUnit unit = game.getUnit( focused ); 
   235            if ( unit != null ) { 
   236                highlightDomain( unit ); 
   237            } 
   238 
   239            if ( code == ui.fireKey 
   240                    && unit != null 
   241                    && unit.getOwner() == player ) { 
   242                ui.setSelectedCell( focused ); 
   243                ui.setFocusedCell( focused ); 
   244 
   245                ui.addCommand( app.getMidlet().backCommand ); 
   246            } 
   247        } else { 
   248            final IUnit unit = game.getUnit( selectedCell ); 
   249            if ( unit != null ) { 
   250                final Location[] domain = highlightDomain( unit ); 
   251                //final int index = findNearest( domain, x, y ); 
   252                //if ( index >= 0 ) { 
   253                //    ui.setFocusedCell( domain[index] ); 
   254                //} 
   255                final Location _fc = new Location( x, y ); 
   256                ui.setFocusedCell( _fc ); 
   257                if ( code == ui.fireKey ) { 
   258                    if ( selectedCell.equals( _fc ) ) { 
   259                        ui.setSelectedCell( null ); 
   260                        ui.removeCommand( app.getMidlet().backCommand ); 
   261                    } else { 
   262                        boolean inDomain = false; 
   263                        for ( int i = 0; i < domain.length; i++ ) { 
   264                            final Location ld = domain[i]; 
   265                            if ( ld.equals( _fc ) ) { 
   266                                inDomain = true; 
   267                                break; 
   268                            } 
   269                        } 
   270                        if ( inDomain ) { 
   271                            final Location focusedCell = ui.getFocusedCell(); 
   272 
   273                            ui.setFocusedCell( null ); 
   274                            ui.setSelectedCell( null ); 
   275                            ui.clearHighlightedCells(); 
   276 
   277                            ui.removeCommand( app.getMidlet().backCommand ); 
   278 
   279 
   280                            postAction( selectedCell, focusedCell ); 
   281                        } 
   282                    } 
   283                } 
   284            } else { 
   285                ui.setSelectedCell( null ); 
   286            } 
   287 
   288        } 
   289    } 
   290 
   291    private void postAction( final Location from, 
   292                             final Location to ) { 
   293        final Action action = new Action( 
   294                player, 
   295                System.currentTimeMillis() - lastTimeStamp, 
   296                from, 
   297                to 
   298        ); 
   299        game.doAction( action ); 
   300        postAction( action ); 
   301    } 
   302 
   303    private void postAction( final Action action ) { 
   304        post( action ); 
   305        post( SystemAction.yourTurn( player.opponent() ) ); 
   306    } 
   307 
   308    private void postSurrender() { 
   309        post( SystemAction.surrender( player ) ); 
   310    } 
   311 
   312    public void commandAction( final Command c, 
   313                               final Displayable d ) { 
   314        final ChessMIDlet midlet = app.getMidlet(); 
   315        if ( d == ui.waitScreen ) { 
   316            if ( c == midlet.cancelCommand ) { 
   317                if ( status == WAITING_CONNECT ) { 
   318                    //fixme: òóò ïîäñòàâà -- ïîõîæå, deadlock 
   319                    node.close(); 
   320                    midlet.searchGame(); 
   321                } 
   322            } 
   323        } 
   324        if ( d == ui ) { 
   325            if ( c == midlet.backCommand ) { 
   326                ui.removeCommand( c ); 
   327                ui.setSelectedCell( null ); 
   328                ui.clearHighlightedCells(); 
   329            } else if ( c == ui.surrenderCommand ) { 
   330                postSurrender(); 
   331                node.close(); 
   332                midlet.showStartScreen(); 
   333            } else if ( c == ui.askForDrawCommand ) { 
   334                //todo implement 
   335            } 
   336        } 
   337    } 
   338 
   339    private Location[] highlightDomain( final IUnit unit ) { 
   340        final Location[] available = unit.canMoveTo(); 
   341        for ( int i = 0; i < available.length; i++ ) { 
   342            final Location l = available[i]; 
   343            final IUnit u = game.getUnit( l ); 
   344            final boolean attack = u != null && unit.isOpponent( u ); 
   345            ui.addHighlightedCell( l, attack ); 
   346        } 
   347        return available; 
   348    } 
   349 
   350    public static BaseController createClient( final App app, 
   351                                               final GameCanvas ui, 
   352                                               final IGame game, 
   353                                               final IRemoteNode node ) throws IOException { 
   354        return new BaseController( app, ui, game, null, node ); 
   355    } 
   356 
   357    public static BaseController createMaster( final App app, 
   358                                               final GameCanvas ui, 
   359                                               final IGame game, 
   360                                               final Player player, 
   361                                               final IRemoteNode node ) throws IOException { 
   362        return new BaseController( app, ui, game, player, node ); 
   363    } 
  339364} 
 • chess/src/chess/control/SystemAction.java

  r14 r28  
  109109        } 
  110110    } 
   111 
   112    /** 
   113     * @param p ÷åé õîä òåïåðü 
   114     * @return 
   115     */ 
   116    public static SystemAction yourTurn( final Player p ) { 
   117        return new SystemAction( YOUR_TURN, p ); 
   118    } 
   119 
   120    /** 
   121     * @param p êåì èãðàåò òîò, êîìó àäðåñîâàíî ñîîáùåíè 
   122     * @return 
   123     */ 
   124    public static SystemAction setPlayer( final Player p ) { 
   125        return new SystemAction( SET_PLAYER, p ); 
   126    } 
   127 
   128    /** 
   129     * @param p êòî ñäàåòñÿ 
   130     * @return 
   131     */ 
   132    public static SystemAction surrender( final Player p ) { 
   133        return new SystemAction( SURRENDER, p ); 
   134    } 
   135 
   136    /** 
   137     * @param p êòî ïðåäëàãàåò íè÷üþ 
   138     * @return 
   139     */ 
   140    public static SystemAction askForDraw( final Player p ) { 
   141        return new SystemAction( ASK_FOR_DRAW, p ); 
   142    } 
  111143} 
 • chess/src/chess/remote/impl/debug/DebugRemote.java

  r27 r28  
  7676        ); 
  7777        new GenericDatagram( a ).write( out ); 
  78         final SystemAction yourTurnAction = new SystemAction( 
  79                 SystemAction.YOUR_TURN, 
  80                 player 
  81         ); 
   78        final SystemAction yourTurnAction = SystemAction.yourTurn( player.opponent() ); 
  8279        new GenericDatagram( yourTurnAction ).write( out ); 
  8380    } 
   
  154151                            listener.connected(); 
  155152                        } 
  156                     }, networkLatency 
   153                    }, 
   154                    networkLatency 
  157155            ); 
  158156        } 
   
  192190                                                ); 
  193191                                            } else { 
  194                                                 listener.received( new SystemAction( SystemAction.SURRENDER, player ) ); 
   192                                                listener.received( SystemAction.surrender( player ) ); 
  195193                                            } 
  196194                                        } catch ( Exception e ) { 
   
  242240                    Util.log.println( name + ": sending SET_PLAYER" ); 
  243241                    listener.received( 
  244                             new SystemAction( 
  245                                     SystemAction.SET_PLAYER, 
  246                                     player.opponent() 
  247                             ) 
   242                            SystemAction.setPlayer( player.opponent() ) 
  248243                    ); 
  249244                    if ( player == Player.WHITE ) { 
   
  251246                    } else { 
  252247                        listener.received( 
  253                                 new SystemAction( 
  254                                         SystemAction.YOUR_TURN, 
  255                                         player 
  256                                 ) 
   248                                SystemAction.yourTurn( player.opponent() ) 
  257249                        ); 
  258250                        //èíà÷å æäåì YOUR_TURN îò áåëûõ 
   
  318310                    ); 
  319311                } else { 
  320                     listener.received( new SystemAction( SystemAction.SURRENDER, player ) ); 
   312                    listener.received( SystemAction.surrender( player ) ); 
  321313                } 
  322314            } catch ( Exception e ) { 
 • chess/src/chess/ui/ChessMIDlet.java

  r27 r28  
  2525 
  2626    /* commands */ 
  27     public final Command okCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.ok" ), Command.OK, 1 ); 
  2827    public final Command yesCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.yes" ), Command.OK, 1 ); 
  2928    public final Command noCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.no" ), Command.CANCEL, 1 ); 
   29 
   30    public final Command okCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.ok" ), Command.OK, 1 ); 
   31    public final Command cancelCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.cancel" ), Command.CANCEL, 1 ); 
   32 
   33    public final Command backCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.back" ), Command.BACK, 1 ); 
   34 
   35    public final Command refreshCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.refresh" ), Command.SCREEN, 1 ); 
   36 
   37    public final Command newCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.new" ), Command.SCREEN, 1 ); 
   38 
   39    public final Command joinCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.join" ), Command.SCREEN, 1 ); 
   40 
   41    public final Command helpCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.help" ), Command.HELP, 1 ); 
   42 
  3043    public final Command exitCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.exit" ), Command.EXIT, 1 ); 
  31     public final Command closeCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.close" ), Command.STOP, 1 ); 
  32     public final Command cancelCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.cancel" ), Command.CANCEL, 1 ); 
  33     public final Command backCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.back" ), Command.BACK, 1 ); 
  34     public final Command refreshCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.refresh" ), Command.SCREEN, 1 ); 
  35     public final Command newCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.new" ), Command.SCREEN, 1 ); 
  36     public final Command joinCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.join" ), Command.SCREEN, 1 ); 
  37     public final Command helpCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.help" ), Command.HELP, 1 ); 
  3844 
  3945    /* GUI */ 
   
  126132                new IServerListener() { 
  127133                    private boolean retValue = false; 
   134                    private IRemoteNode client; 
  128135 
  129136                    public synchronized boolean incoming( final IRemoteNode client ) { 
   
  137144                                AlertType.CONFIRMATION 
  138145                        ); 
  139                         dlg.setTimeout( Alert.FOREVER ); 
   146                        //dlg.setTimeout( Alert.FOREVER ) is implicitly set if 
   147                        //Alert has 2 or more commands -- see javadoc 
  140148                        dlg.addCommand( yesCommand ); 
  141149                        dlg.addCommand( noCommand ); 
  142                         //dlg.removeCommand( Alert.DISMISS_COMMAND ); 
  143150                        dlg.setCommandListener( 
  144151                                new CommandListener() { 
   
  170177                        } 
  171178                        if ( retValue ) { 
  172                             try { 
  173                                 app = new App( 
  174                                         ChessMIDlet.this, 
  175                                         new Game(), 
  176                                         gameCanvas, 
  177                                         client, 
  178                                         player 
  179                                 ); 
  180                                 Util.log.println( "joined client" ); 
  181                             } catch ( Exception e ) { 
  182                                 e.printStackTrace(); 
  183                             } 
   179                            this.client = client; 
  184180                        } 
  185181                        return retValue; 
   
  192188                            case IAsyncProcess.SUCCEEDED: 
  193189                                waitScreen.finished( res ); 
   190                                try { 
   191                                    app = new App( 
   192                                            ChessMIDlet.this, 
   193                                            new Game(), 
   194                                            gameCanvas, 
   195                                            client, 
   196                                            player 
   197                                    ); 
   198                                    Util.log.println( "joined client" ); 
   199                                } catch ( Exception e ) { 
   200                                    e.printStackTrace(); 
   201                                } 
  194202                                break; 
  195203                            case IAsyncProcess.FAILED: 
  196                                 final Alert alert = new Alert( "Error", "Error in starting server", null, AlertType.ERROR ); 
   204                                final Alert alert = new Alert( 
   205                                        "Error", 
   206                                        "Error in starting server", 
   207                                        null, 
   208                                        AlertType.ERROR 
   209                                ); 
  197210                                display.setCurrent( alert, startForm ); 
  198211                                break; 
 • chess/src/chess/ui/GameCanvas.java

  r25 r28  
  1717 */ 
  1818public class GameCanvas extends Canvas implements CommandListener, IGameListener { 
  19         public static final int ACTIVE = 0; 
  20         public static final int WAITING_FOR_NETWORK = 1; 
  21         public static final int WAITING_FOR_OPPONENT = 2; 
  22         public static final int NOT_CONNECTED = 3; 
  23  
  24         private static final char[] COLUMNS = new char[] { 
  25                         'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'J', 'H' 
  26         }; 
  27         private static final char[] ROWS = new char[] { 
  28                         '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8' 
  29         }; 
  30  
  31         protected final ChessMIDlet midlet; 
  32  
  33         public final int fireKey; 
  34         public final int leftKey; 
  35         public final int rightKey; 
  36         public final int upKey; 
  37         public final int downKey; 
  38  
  39         //protected Player player; 
  40         protected IGame game; 
  41  
  42         private int status = ACTIVE; 
  43  
  44         private Location focusedCell; 
  45         private Location selectedCell; 
  46  
  47         //bitwise masks -- 1 bit per cell 
  48         private final BitSet64 highlightedCells = new BitSet64(); 
  49         private final BitSet64 attackedCells = new BitSet64(); 
  50  
  51         private IUIListener listener = null; 
  52         private transient int vMargin; 
  53         private transient int hMargin; 
  54         private transient int cellSize; 
  55  
  56  
  57         private static final int MARGIN = 1; 
  58         //colors 
  59         private static final int BG_COLOR = 0xFFFFFF; 
  60         private static final int LABELS_COLOR = 0; 
  61  
  62         public final WaitScreen waitScreen; 
  63  
  64         public final Command surrenderCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.surrender" ), Command.CANCEL, 1 ); 
  65         public final Command askForDrawCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.ask-for-draw" ), Command.SCREEN, 1 ); 
  66  
  67         public GameCanvas( final ChessMIDlet midlet ) { 
  68                 this.midlet = midlet; 
  69                 fireKey = getKeyCode( FIRE ); 
  70                 leftKey = getKeyCode( LEFT ); 
  71                 rightKey = getKeyCode( RIGHT ); 
  72                 upKey = getKeyCode( UP ); 
  73                 downKey = getKeyCode( DOWN ); 
  74  
  75                 waitScreen = new WaitScreen( 
  76                                 midlet, 
  77                                 MSG.getMessage( "wait.title" ), 
  78                                 this 
  79                 ); 
  80                 waitScreen.addCommand( midlet.cancelCommand ); 
  81                 waitScreen.setCommandListener( this ); 
  82  
  83                 addCommand( midlet.closeCommand ); 
  84                 addCommand( surrenderCommand ); 
  85                 addCommand( askForDrawCommand ); 
  86                 addCommand( midlet.helpCommand ); 
  87                 setCommandListener( this ); 
  88         } 
  89  
  90         public void init( final IGame game ) { 
  91                 if( this.game != null ) { 
  92                         this.game.setListener( null ); 
  93                 } 
  94                 this.game = game; 
  95                 game.setListener( this ); 
  96         } 
  97  
  98         public void setUIListener( final IUIListener listener ) { 
  99                 this.listener = listener; 
  100         } 
  101  
  102         public Location getFocusedCell() { 
  103                 return focusedCell; 
  104         } 
  105  
  106         public void setFocusedCell( final Location l ) { 
  107                 if( focusedCell == null && l == null ) { 
  108                         //nothing 
  109                 } else if( focusedCell == null ) { 
  110                         focusedCell = l; 
  111                         repaintCell( l.x, l.y ); 
  112                 } else if( l == null ) { 
  113                         repaintCell( focusedCell.x, focusedCell.y ); 
  114                         focusedCell = l; 
  115                 } else { 
  116                         final Location old = focusedCell; 
  117                         focusedCell = l; 
  118                         repaintCell( old.x, old.y ); 
  119                         repaintCell( l.x, l.y ); 
  120                 } 
  121         } 
  122  
  123         public Location getSelectedCell() { 
  124                 return selectedCell; 
  125         } 
  126  
  127         public void setSelectedCell( final Location l ) { 
  128                 if( selectedCell == null && l == null ) { 
  129                         //nothing 
  130                 } else if( selectedCell == null ) { 
  131                         selectedCell = l; 
  132                         repaintCell( l.x, l.y ); 
  133                 } else if( l == null ) { 
  134                         repaintCell( selectedCell.x, selectedCell.y ); 
  135                         selectedCell = l; 
  136                 } else { 
  137                         final Location old = selectedCell; 
  138                         selectedCell = l; 
  139                         repaintCell( old.x, old.y ); 
  140                         repaintCell( l.x, l.y ); 
  141                 } 
  142         } 
  143  
  144         public void addHighlightedCell( final Location l, 
  145                                         final boolean attack ) { 
  146                 addHighlightedCell( l.x, l.y, attack ); 
  147         } 
  148  
  149         public void addHighlightedCell( final int x, 
  150                                         final int y, 
  151                                         final boolean attack ) { 
  152                 final byte index = game.toIndex( x, y ); 
  153                 if( attack ) { 
  154                         attackedCells.set( index ); 
  155                 } else { 
  156                         highlightedCells.set( index ); 
  157                 } 
  158                 repaintCell( x, y ); 
  159         } 
  160  
  161         public void clearHighlightedCells() { 
  162                 highlightedCells.clear(); 
  163                 attackedCells.clear(); 
  164                 repaint(); 
  165         } 
  166  
  167         protected void paint( final Graphics g ) { 
  168                 final int canvasWidth = getWidth(); 
  169                 final int canvasHeight = getHeight(); 
  170                 //clear 
  171                 g.setColor( BG_COLOR ); 
  172                 g.fillRect( 0, 0, canvasWidth, canvasHeight ); 
  173  
  174                 //paint desk 
  175                 if( game != null ) { 
  176                         final int nX = game.getWidth(); 
  177                         final int nY = game.getHeight(); 
  178  
  179                         final int availableWidth = canvasWidth - 2 * MARGIN; 
  180                         final int availableHeight = canvasHeight - 2 * MARGIN; 
  181  
  182                         final Font font = g.getFont(); 
  183                         final int fontHeight = font.getHeight(); 
  184  
  185                         //ðåçåðâèðóåì ìåñòî ïîä èíôîðìåðû: 2 * (âûñîòîé rows ñòðîê + îòñòóïû ) 
  186                         //ñ÷èòàåì, ñêîëüêî íóæíî ñòðî÷åê, ÷òîáû íàïèñàòü "Áåëûå: 1235 ñåê <ñïèñîê âçÿòûõ ôèãóð>" 
  187                         final int charWidth = font.charWidth( 'W' ); 
  188                         final int chars = Math.max( 
  189                                         Player.WHITE.name().length(), 
  190                                         Player.BLACK.name().length() 
  191                         ) + ": 99999 sec".length() + 16/*16 units per player*/; 
  192  
  193                         final int rows = ( int ) Math.floor( availableWidth / ( 1.0f * charWidth * chars ) ) + 1; 
  194                         final int informerHeight = rows * fontHeight; 
  195  
  196                         final int _availableHeight = availableHeight - 2 * ( informerHeight + MARGIN ); 
  197  
  198                         //ðåçåðâèðóåì 2 ñòîëáöà è 2 ñòðîêè äëÿ ïîäïèñåé 
  199                         cellSize = Math.min( 
  200                                         availableWidth / ( nX + 2 ), 
  201                                         _availableHeight / ( nY + 2 ) 
  202                         ); 
  203  
  204                         if( cellSize < 2 ) { 
  205                                 throw new IllegalStateException( "Too small canvas" ); 
  206                         } 
  207  
  208                         final int _deskWidth = cellSize * ( nX + 2 ); 
  209                         final int _deskHeight = cellSize * ( nY + 2 ); 
  210  
  211                         final int vDeskMargin = ( canvasHeight - _deskHeight ) / 2; 
  212                         final int hDeskMargin = ( canvasWidth - _deskWidth ) / 2; 
  213                         vMargin = vDeskMargin + cellSize; 
  214                         hMargin = hDeskMargin + cellSize; 
  215  
  216                         //draw labels 
  217                         drawLabels( g, nX, nY ); 
  218  
  219                         //draw desk and units 
  220                         for( int _y = 0; _y < nY; _y++ ) { 
  221                                 for( int _x = 0; _x < nX; _x++ ) { 
  222                                         final int x = toScreenX( _x ); 
  223                                         final int y = toScreenY( _y ); 
  224  
  225                                         final int index = game.toIndex( _x, _y ); 
  226                                         //A1 -- ÷åðíîå 
  227                                         final boolean black = ( _x % 2 == 0 ) ^ ( _y % 2 != 0 ); 
  228                                         final boolean highlight = highlightedCells.is( index ); 
  229                                         final boolean attack = attackedCells.is( index ); 
  230                                         if( black ) { 
  231                                                 if( attack ) { 
  232                                                         g.setColor( 150, 100, 100 ); 
  233                                                 } else if( highlight ) { 
  234                                                         g.setColor( 100, 150, 100 ); 
  235                                                 } else { 
  236                                                         g.setColor( 100, 100, 100 ); 
  237                                                 } 
  238                                         } else { 
  239                                                 if( attack ) { 
  240                                                         g.setColor( 250, 200, 200 ); 
  241                                                 } else if( highlight ) { 
  242                                                         g.setColor( 200, 250, 200 ); 
  243                                                 } else { 
  244                                                         g.setColor( 200, 200, 200 ); 
  245                                                 } 
  246                                         } 
  247  
  248                                         g.fillRect( x, y, cellSize, cellSize ); 
  249  
  250                                         final IUnit unit = game.getUnit( _x, _y ); 
  251                                         if( unit != null ) { 
  252                                                 unit.paint( g, x, y, cellSize, cellSize ); 
  253                                         } 
  254                                 } 
  255                         } 
  256                         if( focusedCell != null ) { 
  257                                 g.setColor( 0, 150, 0 ); 
  258                                 final int x = toScreenX( focusedCell.x ); 
  259                                 final int y = toScreenY( focusedCell.y ); 
  260                                 g.drawRoundRect( x + 1, y + 1, cellSize - 2, cellSize - 2, 2, 2 ); 
  261                                 g.drawRoundRect( x, y, cellSize, cellSize, 2, 2 ); 
  262                         } 
  263                         if( selectedCell != null ) { 
  264                                 g.setColor( 0, 250, 0 ); 
  265                                 final int x = toScreenX( selectedCell.x ); 
  266                                 final int y = toScreenY( selectedCell.y ); 
  267                                 g.drawRoundRect( x + 1, y + 1, cellSize - 2, cellSize - 2, 2, 2 ); 
  268                                 g.drawRoundRect( x, y, cellSize, cellSize, 2, 2 ); 
  269                         } 
  270  
  271                         g.setColor( 0 ); 
  272                         g.drawRect( 
  273                                         hMargin - cellSize, 
  274                                         vMargin - cellSize, 
  275                                         _deskWidth, 
  276                                         _deskHeight 
  277                         ); 
  278                         g.drawRect( 
  279                                         hMargin, 
  280                                         vMargin, 
  281                                         _deskWidth - cellSize * 2, 
  282                                         _deskHeight - cellSize * 2 
  283                         ); 
  284  
  285                         drawInformers( g, availableWidth, informerHeight ); 
  286                 } 
  287         } 
  288  
  289         private void drawLabels( final Graphics g, 
  290                                  final int nX, 
  291                                  final int nY ) { 
  292                 //draw labels 
  293                 { 
  294                         g.setColor( LABELS_COLOR ); 
  295                         final int x1 = toScreenX( -1 ); 
  296                         final int x2 = toScreenX( nX ); 
  297                         for( int i = 0; i < nY; i++ ) { 
  298                                 final int y = toScreenY( i ); 
  299  
  300                                 final int baseline = y + cellSize * 3 / 4; 
  301                                 g.drawChar( 
  302                                                 ROWS[i], 
  303                                                 x1 + cellSize / 2, 
  304                                                 baseline, 
  305                                                 Graphics.HCENTER | Graphics.BASELINE 
  306                                 ); 
  307                                 g.drawChar( 
  308                                                 ROWS[i], 
  309                                                 x2 + cellSize / 2, 
  310                                                 baseline, 
  311                                                 Graphics.HCENTER | Graphics.BASELINE 
  312                                 ); 
  313                         } 
  314                         final int y1 = toScreenY( -1 ); 
  315                         final int y2 = toScreenY( nY ); 
  316                         for( int i = 0; i < nX; i++ ) { 
  317                                 final int x = toScreenX( i ); 
  318  
  319                                 final int baseline1 = y1 + cellSize * 3 / 4; 
  320                                 final int baseline2 = y2 + cellSize * 3 / 4; 
  321                                 g.drawChar( 
  322                                                 COLUMNS[i], 
  323                                                 x + cellSize / 2, 
  324                                                 baseline1, 
  325                                                 Graphics.HCENTER | Graphics.BASELINE 
  326                                 ); 
  327                                 g.drawChar( 
  328                                                 COLUMNS[i], 
  329                                                 x + cellSize / 2, 
  330                                                 baseline2, 
  331                                                 Graphics.HCENTER | Graphics.BASELINE 
  332                                 ); 
  333                         } 
  334                 } 
  335         } 
  336  
  337         private void drawInformers( final Graphics g, 
  338                                     final int width, 
  339                                     final int height ) { 
  340                 final int x = MARGIN; 
  341                 final int canvasHeight = getHeight(); 
  342  
  343                 drawInformer( g, 
  344                               x, MARGIN, 
  345                               width, height, 
  346                               Player.BLACK 
  347                 ); 
  348  
  349                 drawInformer( g, 
  350                               x, canvasHeight - height - 2 * MARGIN, 
  351                               width, height, 
  352                               Player.WHITE 
  353                 ); 
  354         } 
  355  
  356         private void drawInformer( final Graphics g, 
  357                                    final int x, 
  358                                    final int y, 
  359                                    final int width, 
  360                                    final int height, 
  361                                    final Player player ) { 
  362                 g.drawRect( x, y, width, height ); 
  363                 final String name = game.getOwner() == player ? player.name() + " (you)" : player.name(); 
  364                 final int inset = 2; 
  365                 g.drawString( name, 
  366                               x + inset, 
  367                               y + inset, 
  368                               Graphics.LEFT | Graphics.TOP 
  369                 ); 
  370                 final Font font = g.getFont(); 
  371                 final int nameWidth = font.stringWidth( name ); 
  372  
  373                 final long timing = game.getTiming( player ); 
  374  
  375                 final String time = ": " + String.valueOf( timing / 1000 ) + " s"; 
  376                 final int timeWidth = font.stringWidth( time ); 
  377                 g.drawString( time, 
  378                               x + inset + nameWidth + inset, 
  379                               y + inset, 
  380                               Graphics.LEFT | Graphics.TOP 
  381                 ); 
  382  
  383  
  384                 final Vector dead = game.getDeadUnits( player.opponent() ); 
  385                 final int length = dead.size(); 
  386                 final int size = 10; 
  387                 final int xStart = x + nameWidth + timeWidth + 3 * inset; 
  388                 for( int i = 0; i < length; i++ ) { 
  389                         final IUnit u = ( IUnit ) dead.elementAt( i ); 
  390                         u.paint( g, 
  391                                  xStart + i * size, 
  392                                  y + inset, 
  393                                  size, size 
  394                         ); 
  395                 } 
  396         } 
  397  
  398         private int toScreenX( final int x ) { 
  399                 return x * cellSize + hMargin; 
  400         } 
  401  
  402         private int toScreenY( final int y ) { 
  403                 return ( game.getHeight() - 1 - y ) * cellSize + vMargin; 
  404         } 
  405  
  406         private void repaintCell( final int x, 
  407                                   final int y ) { 
  408                 final int _x = toScreenX( x ); 
  409                 final int _y = toScreenY( y ); 
  410                 repaint( 
  411                                 _x - 1, _y - 1, 
  412                                 cellSize + 2, cellSize + 2 
  413                 ); 
  414                 //System.out.println( "queried repaint:[" + x + "," + y + "]" ); 
  415                 //repaint(); 
  416         } 
  417  
  418         protected void keyPressed( final int keyCode ) { 
  419                 super.keyPressed( keyCode ); 
  420                 if( listener != null && isActive() ) { 
  421                         listener.keyPressed( keyCode ); 
  422                 } 
  423         } 
  424  
  425         public void commandAction( final Command c, 
  426                                    final Displayable displayable ) { 
  427                 if( c == midlet.helpCommand ) { 
  428                         midlet.showHelp(); 
  429                 } else if( c == midlet.closeCommand ) { 
  430                         midlet.showStartScreen(); 
  431                 } else if( listener != null && isActive() ) { 
  432                         listener.commandAction( c, displayable ); 
  433                 } 
  434         } 
  435  
  436         public void changed() { 
  437                 if( isShown() ) { 
  438                         repaint(); 
  439                 } 
  440         } 
  441  
  442         public synchronized void setStatus( final int status ) { 
  443                 this.status = status; 
  444                 switch( status ) { 
  445                         case ACTIVE: 
  446                                 midlet.display.setCurrent( this ); 
  447                                 Util.log.println( "status:ACTIVE" ); 
  448                                 break; 
  449                         case WAITING_FOR_NETWORK: 
  450                                 showWaitMessage( MSG.getMessage( "wait.for-network" ) ); 
  451                                 Util.log.println( "status:WAIT_FOR_NETWORK" ); 
  452                                 break; 
  453                         case WAITING_FOR_OPPONENT: 
  454                                 showWaitMessage( MSG.getMessage( "wait.for-opponent" ) ); 
  455                                 Util.log.println( "status:WAIT_FOR_OPPONENT" ); 
  456                                 break; 
  457                         case NOT_CONNECTED: 
  458                                 showWaitMessage( MSG.getMessage( "wait.for-connect" ) ); 
  459                                 Util.log.println( "status:NOT_CONNECTED" ); 
  460                                 //todo implement 
  461                                 break; 
  462                 } 
  463         } 
  464  
  465         private void showWaitMessage( final String message ) { 
  466                 waitScreen.setText( message ); 
  467                 if( midlet.display.getCurrent() != waitScreen ) { 
  468                         midlet.display.setCurrent( waitScreen ); 
  469                 } 
  470         } 
  471  
  472         public synchronized int getStatus() { 
  473                 return status; 
  474         } 
  475  
  476         public boolean isActive() { 
  477                 return getStatus() == ACTIVE; 
  478         } 
  479  
  480         //public void repaint(){ 
  481         //    this.repaint(); 
  482         //} 
   19    public static final int ACTIVE = 0; 
   20    public static final int WAITING_FOR_SYNC = 1; 
   21    public static final int WAITING_FOR_NETWORK = 2; 
   22    public static final int WAITING_FOR_OPPONENT = 3; 
   23    public static final int NOT_CONNECTED = 4; 
   24 
   25    private static final char[] COLUMNS = new char[]{ 
   26            'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'J', 'H' 
   27    }; 
   28    private static final char[] ROWS = new char[]{ 
   29            '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8' 
   30    }; 
   31 
   32    protected final ChessMIDlet midlet; 
   33 
   34    public final int fireKey; 
   35    public final int leftKey; 
   36    public final int rightKey; 
   37    public final int upKey; 
   38    public final int downKey; 
   39 
   40    //protected Player player; 
   41    protected IGame game; 
   42 
   43    private int status = ACTIVE; 
   44 
   45    private Location focusedCell; 
   46    private Location selectedCell; 
   47 
   48    //bitwise masks -- 1 bit per cell 
   49    private final BitSet64 highlightedCells = new BitSet64(); 
   50    private final BitSet64 attackedCells = new BitSet64(); 
   51 
   52    private IUIListener listener = null; 
   53    private transient int vMargin; 
   54    private transient int hMargin; 
   55    private transient int cellSize; 
   56 
   57 
   58    private static final int MARGIN = 1; 
   59    //colors 
   60    private static final int BG_COLOR = 0xFFFFFF; 
   61    private static final int LABELS_COLOR = 0; 
   62 
   63    public final WaitScreen waitScreen; 
   64 
   65    public final Command surrenderCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.surrender" ), Command.CANCEL, 1 ); 
   66    public final Command askForDrawCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.ask-for-draw" ), Command.SCREEN, 1 ); 
   67 
   68    public GameCanvas( final ChessMIDlet midlet ) { 
   69        this.midlet = midlet; 
   70        fireKey = getKeyCode( FIRE ); 
   71        leftKey = getKeyCode( LEFT ); 
   72        rightKey = getKeyCode( RIGHT ); 
   73        upKey = getKeyCode( UP ); 
   74        downKey = getKeyCode( DOWN ); 
   75 
   76        waitScreen = new WaitScreen( 
   77                midlet, 
   78                MSG.getMessage( "wait.title" ), 
   79                this 
   80        ); 
   81        waitScreen.addCommand( midlet.cancelCommand ); 
   82        waitScreen.setCommandListener( this ); 
   83 
   84        //addCommand( midlet.closeCommand ); 
   85        addCommand( surrenderCommand ); 
   86        addCommand( askForDrawCommand ); 
   87        addCommand( midlet.helpCommand ); 
   88        setCommandListener( this ); 
   89    } 
   90 
   91    public void init( final IGame game ) { 
   92        if ( this.game != null ) { 
   93            this.game.setListener( null ); 
   94        } 
   95        this.game = game; 
   96        game.setListener( this ); 
   97    } 
   98 
   99    public void setUIListener( final IUIListener listener ) { 
   100        this.listener = listener; 
   101    } 
   102 
   103    public Location getFocusedCell() { 
   104        return focusedCell; 
   105    } 
   106 
   107    public void setFocusedCell( final Location l ) { 
   108        if ( focusedCell == null && l == null ) { 
   109            //nothing 
   110        } else if ( focusedCell == null ) { 
   111            focusedCell = l; 
   112            repaintCell( l.x, l.y ); 
   113        } else if ( l == null ) { 
   114            repaintCell( focusedCell.x, focusedCell.y ); 
   115            focusedCell = l; 
   116        } else { 
   117            final Location old = focusedCell; 
   118            focusedCell = l; 
   119            repaintCell( old.x, old.y ); 
   120            repaintCell( l.x, l.y ); 
   121        } 
   122    } 
   123 
   124    public Location getSelectedCell() { 
   125        return selectedCell; 
   126    } 
   127 
   128    public void setSelectedCell( final Location l ) { 
   129        if ( selectedCell == null && l == null ) { 
   130            //nothing 
   131        } else if ( selectedCell == null ) { 
   132            selectedCell = l; 
   133            repaintCell( l.x, l.y ); 
   134        } else if ( l == null ) { 
   135            repaintCell( selectedCell.x, selectedCell.y ); 
   136            selectedCell = l; 
   137        } else { 
   138            final Location old = selectedCell; 
   139            selectedCell = l; 
   140            repaintCell( old.x, old.y ); 
   141            repaintCell( l.x, l.y ); 
   142        } 
   143    } 
   144 
   145    public void addHighlightedCell( final Location l, 
   146                                    final boolean attack ) { 
   147        addHighlightedCell( l.x, l.y, attack ); 
   148    } 
   149 
   150    public void addHighlightedCell( final int x, 
   151                                    final int y, 
   152                                    final boolean attack ) { 
   153        final byte index = game.toIndex( x, y ); 
   154        if ( attack ) { 
   155            attackedCells.set( index ); 
   156        } else { 
   157            highlightedCells.set( index ); 
   158        } 
   159        repaintCell( x, y ); 
   160    } 
   161 
   162    public void clearHighlightedCells() { 
   163        highlightedCells.clear(); 
   164        attackedCells.clear(); 
   165        repaint(); 
   166    } 
   167 
   168    protected void paint( final Graphics g ) { 
   169        final int canvasWidth = getWidth(); 
   170        final int canvasHeight = getHeight(); 
   171        //clear 
   172        g.setColor( BG_COLOR ); 
   173        g.fillRect( 0, 0, canvasWidth, canvasHeight ); 
   174 
   175        //paint desk 
   176        if ( game != null ) { 
   177            final int nX = game.getWidth(); 
   178            final int nY = game.getHeight(); 
   179 
   180            final int availableWidth = canvasWidth - 2 * MARGIN; 
   181            final int availableHeight = canvasHeight - 2 * MARGIN; 
   182 
   183            final Font font = g.getFont(); 
   184            final int fontHeight = font.getHeight(); 
   185 
   186            //ðåçåðâèðóåì ìåñòî ïîä èíôîðìåðû: 2 * (âûñîòîé rows ñòðîê + îòñòóïû ) 
   187            //ñ÷èòàåì, ñêîëüêî íóæíî ñòðî÷åê, ÷òîáû íàïèñàòü "Áåëûå: 1235 ñåê <ñïèñîê âçÿòûõ ôèãóð>" 
   188            final int charWidth = font.charWidth( 'W' ); 
   189            final int chars = Math.max( 
   190                    Player.WHITE.name().length(), 
   191                    Player.BLACK.name().length() 
   192            ) + ": 9999:99 sec".length() + 16/*16 units per player*/; 
   193 
   194            final int rows = ( int )Math.floor( availableWidth / ( 1.0f * charWidth * chars ) ) + 1; 
   195            final int informerHeight = rows * fontHeight; 
   196 
   197            final int _availableHeight = availableHeight - 2 * ( informerHeight + MARGIN ); 
   198 
   199            //ðåçåðâèðóåì 2 ñòîëáöà è 2 ñòðîêè äëÿ ïîäïèñåé 
   200            cellSize = Math.min( 
   201                    availableWidth / ( nX + 2 ), 
   202                    _availableHeight / ( nY + 2 ) 
   203            ); 
   204 
   205            if ( cellSize < 2 ) { 
   206                throw new IllegalStateException( "Too small canvas" ); 
   207            } 
   208 
   209            final int _deskWidth = cellSize * ( nX + 2 ); 
   210            final int _deskHeight = cellSize * ( nY + 2 ); 
   211 
   212            final int vDeskMargin = ( canvasHeight - _deskHeight ) / 2; 
   213            final int hDeskMargin = ( canvasWidth - _deskWidth ) / 2; 
   214            vMargin = vDeskMargin + cellSize; 
   215            hMargin = hDeskMargin + cellSize; 
   216 
   217            //draw labels 
   218            drawLabels( g, nX, nY ); 
   219 
   220            //draw desk and units 
   221            for ( int _y = 0; _y < nY; _y++ ) { 
   222                for ( int _x = 0; _x < nX; _x++ ) { 
   223                    final int x = toScreenX( _x ); 
   224                    final int y = toScreenY( _y ); 
   225 
   226                    final int index = game.toIndex( _x, _y ); 
   227                    //A1 -- ÷åðíîå 
   228                    final boolean black = ( _x % 2 == 0 ) ^ ( _y % 2 != 0 ); 
   229                    final boolean highlight = highlightedCells.is( index ); 
   230                    final boolean attack = attackedCells.is( index ); 
   231                    if ( black ) { 
   232                        if ( attack ) { 
   233                            g.setColor( 150, 100, 100 ); 
   234                        } else if ( highlight ) { 
   235                            g.setColor( 100, 150, 100 ); 
   236                        } else { 
   237                            g.setColor( 100, 100, 100 ); 
   238                        } 
   239                    } else { 
   240                        if ( attack ) { 
   241                            g.setColor( 250, 200, 200 ); 
   242                        } else if ( highlight ) { 
   243                            g.setColor( 200, 250, 200 ); 
   244                        } else { 
   245                            g.setColor( 200, 200, 200 ); 
   246                        } 
   247                    } 
   248 
   249                    g.fillRect( x, y, cellSize, cellSize ); 
   250 
   251                    final IUnit unit = game.getUnit( _x, _y ); 
   252                    if ( unit != null ) { 
   253                        unit.paint( g, x, y, cellSize, cellSize ); 
   254                    } 
   255                } 
   256            } 
   257            if ( focusedCell != null ) { 
   258                g.setColor( 0, 150, 0 ); 
   259                final int x = toScreenX( focusedCell.x ); 
   260                final int y = toScreenY( focusedCell.y ); 
   261                g.drawRoundRect( x + 1, y + 1, cellSize - 2, cellSize - 2, 2, 2 ); 
   262                g.drawRoundRect( x, y, cellSize, cellSize, 2, 2 ); 
   263            } 
   264            if ( selectedCell != null ) { 
   265                g.setColor( 0, 250, 0 ); 
   266                final int x = toScreenX( selectedCell.x ); 
   267                final int y = toScreenY( selectedCell.y ); 
   268                g.drawRoundRect( x + 1, y + 1, cellSize - 2, cellSize - 2, 2, 2 ); 
   269                g.drawRoundRect( x, y, cellSize, cellSize, 2, 2 ); 
   270            } 
   271 
   272            g.setColor( 0 ); 
   273            g.drawRect( 
   274                    hMargin - cellSize, 
   275                    vMargin - cellSize, 
   276                    _deskWidth, 
   277                    _deskHeight 
   278            ); 
   279            g.drawRect( 
   280                    hMargin, 
   281                    vMargin, 
   282                    _deskWidth - cellSize * 2, 
   283                    _deskHeight - cellSize * 2 
   284            ); 
   285 
   286            drawInformers( g, availableWidth, informerHeight ); 
   287        } 
   288    } 
   289 
   290    private void drawLabels( final Graphics g, 
   291                             final int nX, 
   292                             final int nY ) { 
   293        //draw labels 
   294        { 
   295            g.setColor( LABELS_COLOR ); 
   296            final int x1 = toScreenX( -1 ); 
   297            final int x2 = toScreenX( nX ); 
   298            for ( int i = 0; i < nY; i++ ) { 
   299                final int y = toScreenY( i ); 
   300 
   301                final int baseline = y + cellSize * 3 / 4; 
   302                g.drawChar( 
   303                        ROWS[i], 
   304                        x1 + cellSize / 2, 
   305                        baseline, 
   306                        Graphics.HCENTER | Graphics.BASELINE 
   307                ); 
   308                g.drawChar( 
   309                        ROWS[i], 
   310                        x2 + cellSize / 2, 
   311                        baseline, 
   312                        Graphics.HCENTER | Graphics.BASELINE 
   313                ); 
   314            } 
   315            final int y1 = toScreenY( -1 ); 
   316            final int y2 = toScreenY( nY ); 
   317            for ( int i = 0; i < nX; i++ ) { 
   318                final int x = toScreenX( i ); 
   319 
   320                final int baseline1 = y1 + cellSize * 3 / 4; 
   321                final int baseline2 = y2 + cellSize * 3 / 4; 
   322                g.drawChar( 
   323                        COLUMNS[i], 
   324                        x + cellSize / 2, 
   325                        baseline1, 
   326                        Graphics.HCENTER | Graphics.BASELINE 
   327                ); 
   328                g.drawChar( 
   329                        COLUMNS[i], 
   330                        x + cellSize / 2, 
   331                        baseline2, 
   332                        Graphics.HCENTER | Graphics.BASELINE 
   333                ); 
   334            } 
   335        } 
   336    } 
   337 
   338    private void drawInformers( final Graphics g, 
   339                                final int width, 
   340                                final int height ) { 
   341        final int x = MARGIN; 
   342        final int canvasHeight = getHeight(); 
   343 
   344        drawInformer( g, 
   345                      x, MARGIN, 
   346                      width, height, 
   347                      Player.BLACK 
   348        ); 
   349 
   350        drawInformer( g, 
   351                      x, canvasHeight - height - 2 * MARGIN, 
   352                      width, height, 
   353                      Player.WHITE 
   354        ); 
   355    } 
   356 
   357    private void drawInformer( final Graphics g, 
   358                               final int x, 
   359                               final int y, 
   360                               final int width, 
   361                               final int height, 
   362                               final Player player ) { 
   363        final boolean active = game.getTurnOwner() == player; 
   364        final Font font = g.getFont(); 
   365 
   366        if ( active ) { 
   367            g.drawRoundRect( x, y, width, height, 3, 3 ); 
   368            g.drawRoundRect( x + 1, y + 1, width - 2, height - 2, 3, 3 ); 
   369        } else { 
   370            g.drawRoundRect( x, y, width, height, 3, 3 ); 
   371        } 
   372 
   373 
   374        final String name = game.getOwner() == player ? player.name() + "*" : player.name(); 
   375        final int inset = 2; 
   376        //if ( active ) { 
   377        //    g.setFont( 
   378        //            Font.getFont( 
   379        //                    font.getFace(), 
   380        //                    Font.STYLE_BOLD, 
   381        //                    font.getSize() 
   382        //            ) 
   383        //    ); 
   384        //} 
   385        g.drawString( name, 
   386                      x + inset, 
   387                      y + inset, 
   388                      Graphics.LEFT | Graphics.TOP 
   389        ); 
   390        g.setFont( font ); 
   391 
   392        final int nameWidth = font.stringWidth( name ); 
   393 
   394        final long msecs = game.getTiming( player ); 
   395 
   396        final long mins = msecs / 60000; 
   397        final long secs = ( msecs % 60000 ) / 1000; 
   398 
   399        final String time = ": " + mins + ":" + secs; 
   400        final int timeWidth = font.stringWidth( time ); 
   401        g.drawString( time, 
   402                      x + inset + nameWidth + inset, 
   403                      y + inset, 
   404                      Graphics.LEFT | Graphics.TOP 
   405        ); 
   406 
   407 
   408        final Vector dead = game.getDeadUnits( player.opponent() ); 
   409        final int length = dead.size(); 
   410        final int size = 10; 
   411        final int xStart = x + nameWidth + timeWidth + 3 * inset; 
   412        for ( int i = 0; i < length; i++ ) { 
   413            final IUnit u = ( IUnit )dead.elementAt( i ); 
   414            u.paint( g, 
   415                     xStart + i * size, 
   416                     y + inset, 
   417                     size, size 
   418            ); 
   419        } 
   420    } 
   421 
   422    private int toScreenX( final int x ) { 
   423        return x * cellSize + hMargin; 
   424    } 
   425 
   426    private int toScreenY( final int y ) { 
   427        return ( game.getHeight() - 1 - y ) * cellSize + vMargin; 
   428    } 
   429 
   430    private void repaintCell( final int x, 
   431                              final int y ) { 
   432        final int _x = toScreenX( x ); 
   433        final int _y = toScreenY( y ); 
   434        repaint( 
   435                _x - 1, _y - 1, 
   436                cellSize + 2, cellSize + 2 
   437        ); 
   438        //System.out.println( "queried repaint:[" + x + "," + y + "]" ); 
   439        //repaint(); 
   440    } 
   441 
   442    protected void keyPressed( final int keyCode ) { 
   443        super.keyPressed( keyCode ); 
   444        if ( listener != null && isActive() ) { 
   445            listener.keyPressed( keyCode ); 
   446        } 
   447    } 
   448 
   449    public void commandAction( final Command c, 
   450                               final Displayable displayable ) { 
   451        if ( c == midlet.helpCommand ) { 
   452            midlet.showHelp(); 
   453            //} else if( c == midlet.closeCommand ) { 
   454            //  midlet.showStartScreen(); 
   455        } else if ( listener != null && isActive() ) { 
   456            listener.commandAction( c, displayable ); 
   457        } 
   458    } 
   459 
   460    public void changed() { 
   461        if ( isShown() ) { 
   462            repaint(); 
   463        } 
   464    } 
   465 
   466    public synchronized void setStatus( final int status ) { 
   467        this.status = status; 
   468        switch ( status ) { 
   469            case ACTIVE: 
   470                midlet.display.setCurrent( this ); 
   471                Util.log.println( "status:ACTIVE" ); 
   472                break; 
   473            case WAITING_FOR_NETWORK: 
   474                showWaitMessage( MSG.getMessage( "wait.for-network" ) ); 
   475                Util.log.println( "status:WAIT_FOR_NETWORK" ); 
   476                break; 
   477            case WAITING_FOR_SYNC: 
   478                showWaitMessage( MSG.getMessage( "wait.for-sync" ) ); 
   479                Util.log.println( "status:WAIT_FOR_SYNC" ); 
   480                break; 
   481            case WAITING_FOR_OPPONENT: 
   482                showWaitMessage( MSG.getMessage( "wait.for-opponent" ) ); 
   483                Util.log.println( "status:WAIT_FOR_OPPONENT" ); 
   484                break; 
   485            case NOT_CONNECTED: 
   486                showWaitMessage( MSG.getMessage( "wait.for-connect" ) ); 
   487                Util.log.println( "status:NOT_CONNECTED" ); 
   488                //todo implement 
   489                break; 
   490        } 
   491    } 
   492 
   493    private void showWaitMessage( final String message ) { 
   494        waitScreen.setText( message ); 
   495        if ( midlet.display.getCurrent() != waitScreen ) { 
   496            midlet.display.setCurrent( waitScreen ); 
   497        } 
   498    } 
   499 
   500    public synchronized int getStatus() { 
   501        return status; 
   502    } 
   503 
   504    public boolean isActive() { 
   505        return getStatus() == ACTIVE; 
   506    } 
   507 
   508    //public void repaint(){ 
   509    //    this.repaint(); 
   510    //} 
  483511} 
 • chess/src/chess/ui/JoinGameScreen.java

  r25 r28  
  4141 
  4242        scanningNetworkAlert.setTimeout( Alert.FOREVER ); 
  43         scanningNetworkAlert.removeCommand( Alert.DISMISS_COMMAND ); 
  4443        scanningNetworkAlert.addCommand( midlet.cancelCommand ); 
  4544        scanningNetworkAlert.setCommandListener( this ); 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.