Changeset 27 for chess


Ignore:
Timestamp:
02/06/09 09:38:29 (13 years ago)
Author:
BegemoT
Message:

fixing УВЕ blocking issue while scanning network

Location:
chess
Files:
8 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • chess/chess.jad

  r26 r27  
  11MIDlet-1: Chess Game, , chess.ui.ChessMIDlet 
  2 MIDlet-Jar-Size: 84540 
   2MIDlet-Jar-Size: 310674 
  33MIDlet-Jar-URL: chess.jar 
  44MIDlet-Name: Chess 
 • chess/src/chess/MSG.properties

  r25 r27  
  11command.ok=OK 
   2command.yes=\u0414\u0430 
   3command.no=\u041d\u0435\u0442 
  24command.exit=\u0412\u044b\u0445\u043e\u0434 
  35command.back=\u041d\u0430\u0437\u0430\u0434 
 • chess/src/chess/Util.java

  r23 r27  
  1010import chess.remote.IRemote; 
  1111import chess.remote.impl.BTRemote; 
   12import chess.remote.impl.debug.DebugRemote; 
  1213 
  1314 
   
  2425    /** 
  2526     * âêëþ÷àåò äîïîëíèòåëüíûå ïðîâåðêè íà ñòàäèè âûïîëíåíèÿ, 
  26      * ïðè ýòîì îòêëþ÷àòü èõ íà ñòàäèè ïîäãîòîâêè production 
   27     * ïðè ýòîì ìîæíî îòêëþ÷àòü èõ íà ñòàäèè ïîäãîòîâêè production 
  2728     */ 
  2829    public static final boolean SAFE_MODE = true; 
   
  3132    public static IRemote create() throws Exception { 
  3233        return new BTRemote(); 
  33         //return new DebugRemote( 100, 100 ); 
   34        //return new DebugRemote( 500, 500 ); 
  3435    } 
  3536 
 • chess/src/chess/remote/IAsyncProcess.java

  r9 r27  
  99        public static final int SUCCEEDED = 1; 
  1010        public static final int FAILED = 2; 
   11        public static final int INTERRUPTED = 3; 
  1112 
  1213        public int status(); 
 • chess/src/chess/remote/impl/BTRemote.java

  r25 r27  
  2020 */ 
  2121public class BTRemote implements IRemote { 
  22         public static final String BTSPP_SCHEME = "btspp://"; 
  23         public static final String MY_SERVICE_NUMBER = "3B9FA89520078C303355AAA694238F08;name=ChessGameServer"; 
  24  
  25         public static final IRemoteNode[] EMPTY = new IRemoteNode[0]; 
  26  
  27         private final LocalDevice localDevice; 
  28         private final Vector devices = new Vector(); 
  29  
  30         public BTRemote() throws Exception { 
  31                 localDevice = LocalDevice.getLocalDevice(); 
  32                 fillupCache(); 
  33         } 
  34  
  35         private synchronized void fillupCache() { 
  36                 final DiscoveryAgent agent = localDevice.getDiscoveryAgent(); 
  37                 final RemoteDevice[] preknownDevices = agent.retrieveDevices( DiscoveryAgent.PREKNOWN ); 
  38                 if( preknownDevices != null ) { 
  39                         for( int i = 0; i < preknownDevices.length; i++ ) { 
  40                                 final RemoteDevice device = preknownDevices[i]; 
  41                                 devices.addElement( device ); 
  42                         } 
  43                 } 
  44                 final RemoteDevice[] cachedDevices = agent.retrieveDevices( DiscoveryAgent.CACHED ); 
  45                 if( cachedDevices != null ) { 
  46                         for( int i = 0; i < cachedDevices.length; i++ ) { 
  47                                 final RemoteDevice device = cachedDevices[i]; 
  48                                 devices.addElement( device ); 
  49                         } 
  50                 } 
  51         } 
  52  
  53         private synchronized void refreshCache() { 
  54                 devices.removeAllElements(); 
  55                 fillupCache(); 
  56         } 
  57  
  58         public IAsyncProcess waitForIncoming( final IServerListener l ) { 
  59                 return new WaitForIncomingThread( localDevice, l ); 
  60         } 
  61  
  62         public IAsyncProcess getAvailable( final boolean refresh, 
  63                                            final IClientListener l ) { 
  64                 if( refresh ) { 
  65                         try { 
  66                                 final DiscoveryAgent agent = localDevice.getDiscoveryAgent(); 
  67                                 return new QueryDeviceProcess( this, agent, l ); 
  68                         } catch( Exception e ) { 
  69                                 e.printStackTrace(); 
  70                                 l.finished( null ); 
  71                                 return null; 
  72                         } 
  73                 } else { 
  74                         final IRemoteNode[] nodes = getNodes(); 
  75                         l.finished( nodes ); 
  76                         return null; 
  77                 } 
  78         } 
  79  
  80         private synchronized IRemoteNode[] getNodes() { 
  81                 if( devices.isEmpty() ) { 
  82                         return EMPTY; 
  83                 } 
  84                 final int length = devices.size(); 
  85                 final IRemoteNode[] nodes = new IRemoteNode[length]; 
  86                 for( int i = 0; i < length; i++ ) { 
  87                         try { 
  88                                 final RemoteDevice device = ( RemoteDevice ) devices.elementAt( i ); 
  89                                 final BTNode node = new BTNode( device ); 
  90                                 nodes[i] = node; 
  91                         } catch( IOException e ) { 
  92                                 e.printStackTrace(); 
  93                         } 
  94                 } 
  95                 return nodes; 
  96         } 
  97  
  98         private static class WaitForIncomingThread extends BaseAsyncProcess { 
  99                 private final LocalDevice localDevice; 
  100                 private StreamConnectionNotifier server; 
  101  
  102                 public WaitForIncomingThread( final LocalDevice local, 
  103                                               final IServerListener listener ) { 
  104                         super( listener ); 
  105                         this.localDevice = local; 
  106                         start(); 
  107                 } 
  108  
  109                 public void run() { 
  110                         try { 
  111                                 localDevice.setDiscoverable( DiscoveryAgent.GIAC ); 
  112                                 setStatus( IN_PROCESS ); 
  113                                 while( true ) { 
  114                                         server = ( StreamConnectionNotifier ) Connector.open( 
  115                                                         BTSPP_SCHEME + "localhost:" + MY_SERVICE_NUMBER, 
  116                                                         Connector.READ_WRITE, 
  117                                                         true 
  118                                         ); 
  119                                         Util.log.println( "creating server and waiting for incoming" ); 
  120                                         try { 
  121                                                 while( true ) { 
  122                                                         // Îæèäàåì âõîäÿùåå ïîòîêîâîå ñîåäèíåíèå 
  123                                                         final StreamConnection conn = server.acceptAndOpen(); 
  124                                                         Util.log.println( "accepted incoming:" + conn ); 
  125                                                         final BTNode client = new BTNode( conn ); 
  126                                                         if( listener.incoming( client ) ) { 
  127                                                                 //åñëè êëèåíò ïðèíÿò -- âûõîäèì (èãðà äîïóñêàåò òîëüêî îäíîãî ñîïåðíèêà) 
  128                                                                 Util.log.println( "client accepted -> close server" ); 
  129                                                                 setStatus( SUCCEEDED ); 
  130                                                                 return; 
  131                                                         } 
  132                                                         client.close(); 
  133                                                 } 
  134                                         } catch( InterruptedIOException ex ) { 
  135                                                 Util.log.println( "server was closed:" + ex.getMessage() ); 
  136                                                 return; 
  137                                         } catch( IOException ex ) { 
  138                                                 Util.log.println( "server got error -- trying to recreate server connection" ); 
  139                                                 ex.printStackTrace(); 
  140                                         } finally { 
  141                                                 if( server != null ) { 
  142                                                         try { 
  143                                                                 server.close(); 
  144                                                                 server = null; 
  145                                                         } catch( IOException e ) { 
  146                                                                 e.printStackTrace(); 
  147                                                         } 
  148                                                 } 
  149                                         } 
  150  
  151                                 } 
  152                         } catch( IOException ex ) { 
  153                                 //åñëè íå óäàëîñü îòêðûòü ñîåäèíåíèå -- ýòî ïèçäåö. óõîäèì 
  154                                 //...íå óäàëîñü îïóáëèêîâàòü óñòðîéñòâî -- ïèçäåö, óõîäèì 
  155                                 ex.printStackTrace(); 
  156                                 setStatus( FAILED ); 
  157                         } finally { 
  158                                 listener.finished( null ); 
  159                                 Util.log.println( "server stopped" ); 
  160                         } 
  161                 } 
  162  
  163  
  164                 public void interrupt( final boolean waitFor ) { 
  165                         if( isAlive() ) { 
  166 //                              interrupt(); 
  167                                 if( server != null ) { 
  168                                         try { 
  169                                                 server.close(); 
  170                                                 server = null; 
  171                                         } catch( IOException e ) { 
  172                                                 e.printStackTrace(); 
  173                                         } 
  174                                 } 
  175                                 if( waitFor && Thread.currentThread() != this ) { 
  176                                         try { 
  177                                                 join(); 
  178                                         } catch( InterruptedException e ) { 
  179                                                 e.printStackTrace(); 
  180                                         } 
  181                                 } 
  182                         } 
  183                 } 
  184         } 
  185  
  186         private static class QueryDeviceProcess implements IAsyncProcess, DiscoveryListener { 
  187                 private final DiscoveryAgent agent; 
  188                 private final IClientListener l; 
  189                 private final BTRemote remote; 
  190  
  191                 private volatile int status = IN_PROCESS; 
  192  
  193                 public QueryDeviceProcess( final BTRemote remote, 
  194                                            final DiscoveryAgent agent, 
  195                                            final IClientListener l ) throws Exception { 
  196                         this.remote = remote; 
  197                         this.agent = agent; 
  198                         this.l = l; 
  199                         agent.startInquiry( DiscoveryAgent.GIAC, this ); 
  200                 } 
  201  
  202                 public int status() { 
  203                         return status; 
  204                 } 
  205  
  206                 public void interrupt( final boolean waitFor ) { 
  207                         agent.cancelInquiry( this ); 
  208                 } 
  209  
  210                 public IAsyncProcessListener getListener() { 
  211                         return l; 
  212                 } 
  213  
  214                 public void deviceDiscovered( final RemoteDevice btDevice, 
  215                                               final DeviceClass cod ) { 
  216                         Util.log.println( "device found:" + btDevice.getBluetoothAddress() ); 
  217                 } 
  218  
  219                 public void servicesDiscovered( final int transID, 
  220                                                 final ServiceRecord[] servRecord ) { 
  221                         Util.log.println( "service found:" + transID ); 
  222                 } 
  223  
  224                 public void serviceSearchCompleted( final int transID, 
  225                                                     final int respCode ) { 
  226  
  227                 } 
  228  
  229                 public void inquiryCompleted( final int discType ) { 
  230                         switch( discType ) { 
  231                                 case INQUIRY_COMPLETED: 
  232                                         remote.refreshCache(); 
  233                                         status = SUCCEEDED; 
  234                                         l.finished( remote.getNodes() ); 
  235                                         break; 
  236                                 case INQUIRY_TERMINATED: 
  237                                         Util.log.println( "query interrupted" ); 
  238                                 case INQUIRY_ERROR: 
  239                                         status = FAILED; 
  240                                         l.finished( null ); 
  241                         }                        
  242                 } 
  243         } 
   22    public static final String BTSPP_SCHEME = "btspp://"; 
   23    public static final String MY_SERVICE_NUMBER = "3B9FA89520078C303355AAA694238F08;name=ChessGameServer"; 
   24 
   25    public static final IRemoteNode[] EMPTY = new IRemoteNode[0]; 
   26 
   27    private final LocalDevice localDevice; 
   28    private final Vector devices = new Vector(); 
   29 
   30    public BTRemote() throws Exception { 
   31        localDevice = LocalDevice.getLocalDevice(); 
   32        fillupCache(); 
   33    } 
   34 
   35    private synchronized void fillupCache() { 
   36        final DiscoveryAgent agent = localDevice.getDiscoveryAgent(); 
   37        final RemoteDevice[] preknownDevices = agent.retrieveDevices( DiscoveryAgent.PREKNOWN ); 
   38        if ( preknownDevices != null ) { 
   39            for ( int i = 0; i < preknownDevices.length; i++ ) { 
   40                final RemoteDevice device = preknownDevices[i]; 
   41                devices.addElement( device ); 
   42            } 
   43        } 
   44        final RemoteDevice[] cachedDevices = agent.retrieveDevices( DiscoveryAgent.CACHED ); 
   45        if ( cachedDevices != null ) { 
   46            for ( int i = 0; i < cachedDevices.length; i++ ) { 
   47                final RemoteDevice device = cachedDevices[i]; 
   48                devices.addElement( device ); 
   49            } 
   50        } 
   51    } 
   52 
   53    private synchronized void refreshCache() { 
   54        devices.removeAllElements(); 
   55        fillupCache(); 
   56    } 
   57 
   58    public IAsyncProcess waitForIncoming( final IServerListener l ) { 
   59        return new WaitForIncomingThread( localDevice, l ); 
   60    } 
   61 
   62    public IAsyncProcess getAvailable( final boolean refresh, 
   63                                       final IClientListener l ) { 
   64        if ( refresh ) { 
   65            try { 
   66                final DiscoveryAgent agent = localDevice.getDiscoveryAgent(); 
   67                return new QueryDeviceProcess( this, agent, l ); 
   68            } catch ( Exception e ) { 
   69                e.printStackTrace(); 
   70                l.finished( null ); 
   71                return null; 
   72            } 
   73        } else { 
   74            final IRemoteNode[] nodes = getNodes(); 
   75            l.finished( nodes ); 
   76            return null; 
   77        } 
   78    } 
   79 
   80    private synchronized IRemoteNode[] getNodes() { 
   81        if ( devices.isEmpty() ) { 
   82            return EMPTY; 
   83        } 
   84        final int length = devices.size(); 
   85        final IRemoteNode[] nodes = new IRemoteNode[length]; 
   86        for ( int i = 0; i < length; i++ ) { 
   87            try { 
   88                final RemoteDevice device = ( RemoteDevice )devices.elementAt( i ); 
   89                final BTNode node = new BTNode( device ); 
   90                nodes[i] = node; 
   91            } catch ( IOException e ) { 
   92                e.printStackTrace(); 
   93            } 
   94        } 
   95        return nodes; 
   96    } 
   97 
   98    private static class WaitForIncomingThread extends BaseAsyncProcess { 
   99        private final LocalDevice localDevice; 
   100        private StreamConnectionNotifier server; 
   101 
   102        public WaitForIncomingThread( final LocalDevice local, 
   103                                      final IServerListener listener ) { 
   104            super( listener ); 
   105            this.localDevice = local; 
   106            start(); 
   107        } 
   108 
   109        public void run() { 
   110            try { 
   111                localDevice.setDiscoverable( DiscoveryAgent.GIAC ); 
   112                setStatus( IN_PROCESS ); 
   113                while ( true ) { 
   114                    server = ( StreamConnectionNotifier )Connector.open( 
   115                            BTSPP_SCHEME + "localhost:" + MY_SERVICE_NUMBER, 
   116                            Connector.READ_WRITE, 
   117                            true 
   118                    ); 
   119                    Util.log.println( "creating server and waiting for incoming" ); 
   120                    try { 
   121                        final IServerListener _listener = ( IServerListener )listener; 
   122                        while ( true ) { 
   123                            // Îæèäàåì âõîäÿùåå ïîòîêîâîå ñîåäèíåíèå 
   124                            final StreamConnection conn = server.acceptAndOpen(); 
   125                            Util.log.println( "accepted incoming: " + conn ); 
   126                            final BTNode client = new BTNode( conn ); 
   127                            if ( _listener.incoming( client ) ) { 
   128                                //åñëè êëèåíò ïðèíÿò -- âûõîäèì (èãðà äîïóñêàåò òîëüêî îäíîãî ñîïåðíèêà) 
   129                                Util.log.println( "client accepted -> close server" ); 
   130                                setStatus( SUCCEEDED ); 
   131                                return; 
   132                            } 
   133                            client.close(); 
   134                        } 
   135                    } catch ( InterruptedIOException ex ) { 
   136                        setStatus( INTERRUPTED ); 
   137                        Util.log.println( "server was closed: " + ex.getMessage() ); 
   138                        return; 
   139                    } catch ( IOException ex ) { 
   140                        Util.log.println( "server got error -- trying to recreate server connection" ); 
   141                        ex.printStackTrace(); 
   142                    } finally { 
   143                        if ( server != null ) { 
   144                            try { 
   145                                server.close(); 
   146                                server = null; 
   147                            } catch ( IOException e ) { 
   148                                e.printStackTrace(); 
   149                            } 
   150                        } 
   151                    } 
   152                } 
   153            } catch ( IOException ex ) { 
   154                //åñëè íå óäàëîñü îòêðûòü ñîåäèíåíèå -- ýòî ïèçäåö. óõîäèì 
   155                //...íå óäàëîñü îïóáëèêîâàòü óñòðîéñòâî -- ïèçäåö, óõîäèì 
   156                ex.printStackTrace(); 
   157                setStatus( FAILED ); 
   158            } finally { 
   159                listener.finished( null ); 
   160                Util.log.println( "server stopped" ); 
   161            } 
   162        } 
   163 
   164        public void interrupt( final boolean waitFor ) { 
   165            if ( isAlive() ) { 
   166                if ( server != null ) { 
   167                    try { 
   168                        server.close(); 
   169                        server = null; 
   170                    } catch ( IOException e ) { 
   171                        e.printStackTrace(); 
   172                    } 
   173                } 
   174                waitForThread( waitFor ); 
   175            } 
   176        } 
   177 
   178    } 
   179 
   180    private static class QueryDeviceProcess extends BaseAsyncProcess implements DiscoveryListener { 
   181        private final DiscoveryAgent agent; 
   182        private final BTRemote remote; 
   183 
   184        public QueryDeviceProcess( final BTRemote remote, 
   185                                   final DiscoveryAgent agent, 
   186                                   final IClientListener listener ) { 
   187            super( listener ); 
   188            this.remote = remote; 
   189            this.agent = agent; 
   190            start(); 
   191        } 
   192 
   193        public void run() { 
   194            /* Íåïîíÿòíî, ÿâëÿåòñÿ ëè ýòîò çàïðîñ ñèíõðîííûì, èëè àñèíõðîííûì -- 
   195             * äîêóìåíòàöèÿ íà ýòîò ñ÷åò ìîë÷èò, à ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî 
   196             * áûâàåò è òàê è ýäàê. Ïîýòîìó ñòðàõóåìñÿ íà âñÿêèé ñëó÷àé îò 
   197             * íåâåäîìîé õóéíè è äåëàåì ýòî â îòäåëüíîì ïîòîêå 
   198             */ 
   199            setStatus( IN_PROCESS ); 
   200            Util.log.println( "starting query device list" ); 
   201            try { 
   202                agent.startInquiry( DiscoveryAgent.GIAC, this ); 
   203            } catch ( BluetoothStateException e ) { 
   204                e.printStackTrace(); 
   205                setStatus( FAILED ); 
   206                listener.finished( null ); 
   207            } 
   208        } 
   209 
   210 
   211        public void interrupt( final boolean waitFor ) { 
   212            if ( status() == IN_PROCESS ) { 
   213                agent.cancelInquiry( this ); 
   214                waitForThread( waitFor ); 
   215            } 
   216        }         
   217 
   218        public void deviceDiscovered( final RemoteDevice btDevice, 
   219                                      final DeviceClass cod ) { 
   220            Util.log.println( "device found:" + btDevice.getBluetoothAddress() ); 
   221        } 
   222 
   223        public void servicesDiscovered( final int transID, 
   224                                        final ServiceRecord[] servRecord ) { 
   225            Util.log.println( "service found:" + transID ); 
   226        } 
   227 
   228        public void serviceSearchCompleted( final int transID, 
   229                                            final int respCode ) { 
   230 
   231        } 
   232 
   233        public void inquiryCompleted( final int discType ) { 
   234            switch ( discType ) { 
   235                case INQUIRY_COMPLETED: 
   236                    Util.log.println( "device list query finished" ); 
   237                    remote.refreshCache(); 
   238                    setStatus( SUCCEEDED ); 
   239                    listener.finished( remote.getNodes() ); 
   240                    break; 
   241                case INQUIRY_TERMINATED: 
   242                    Util.log.println( "device list query interrupted" ); 
   243                    setStatus( INTERRUPTED ); 
   244                    listener.finished( null ); 
   245                    break; 
   246                case INQUIRY_ERROR: 
   247                    Util.log.println( "device list query failed" ); 
   248                    setStatus( FAILED ); 
   249                    listener.finished( null ); 
   250                    break; 
   251            } 
   252        } 
   253    } 
  244254} 
 • chess/src/chess/remote/impl/BaseAsyncProcess.java

  r14 r27  
  33import chess.remote.IAsyncProcess; 
  44import chess.remote.IAsyncProcessListener; 
  5 import chess.remote.IServerListener; 
   5import chess.Util; 
  66 
  77/** 
   
  1212 */ 
  1313public class BaseAsyncProcess extends Thread implements IAsyncProcess { 
  14     protected final IServerListener listener; 
  15     private volatile int status = IN_PROCESS; 
   14    protected final IAsyncProcessListener listener; 
  1615 
  17     public BaseAsyncProcess( final IServerListener listener ) { 
   16    private int status = IN_PROCESS; 
   17 
   18    public BaseAsyncProcess( final IAsyncProcessListener listener ) { 
  1819        this.listener = listener; 
  1920    } 
  2021 
  21     public int status() { 
   22    public final int status() { 
  2223        return status; 
  2324    } 
  2425 
  25     protected void setStatus( final int status ) { 
   26    protected final synchronized void setStatus( final int status ) { 
  2627        switch ( status ) { 
  2728            case IN_PROCESS: 
  2829            case SUCCEEDED: 
  2930            case FAILED: 
   31            case INTERRUPTED: 
  3032                this.status = status; 
  3133                break; 
   
  3840        if ( isAlive() ) { 
  3941            interrupt(); 
  40             if ( waitFor && Thread.currentThread() != this ) { 
  41                 try { 
  42                     join(); 
  43                 } catch ( InterruptedException e ) { 
  44                     e.printStackTrace(); 
  45                 } 
   42            waitForThread( waitFor ); 
   43        } 
   44    } 
   45 
   46    protected void waitForThread( final boolean waitFor ) { 
   47        if ( waitFor 
   48                && isAlive() 
   49                && Thread.currentThread() != this ) { 
   50            Util.log.println( "waiting for thread to finish" ); 
   51            try { 
   52                join(); 
   53            } catch ( InterruptedException e ) { 
   54                e.printStackTrace(); 
  4655            } 
  4756        } 
  4857    } 
  4958 
  50     public IAsyncProcessListener getListener() { 
   59    public final IAsyncProcessListener getListener() { 
  5160        return listener; 
  5261    } 
 • chess/src/chess/remote/impl/debug/DebugRemote.java

  r23 r27  
  113113            try { 
  114114                setStatus( IN_PROCESS ); 
   115                final IServerListener _listener = ( IServerListener )listener; 
  115116                while ( true ) { 
  116                     try { 
  117                         synchronized ( this ) { 
  118                             wait( 4 * networkLatency ); 
  119                         } 
  120                     } catch ( InterruptedException e ) { 
  121                         e.printStackTrace(); 
   117                    synchronized ( this ) { 
   118                        wait( 4 * networkLatency ); 
  122119                    } 
  123                     if ( listener.incoming( new ClientRemoteNode() ) ) { 
   120                    if ( _listener.incoming( new ClientRemoteNode() ) ) { 
  124121                        Util.log.println( "emulate incoming connection: OK" ); 
  125122                        setStatus( SUCCEEDED ); 
   
  127124                    } 
  128125                } 
   126            } catch ( InterruptedException ex ) { 
   127                setStatus( INTERRUPTED ); 
  129128            } catch ( Exception ex ) { 
  130129                setStatus( FAILED ); 
 • chess/src/chess/ui/ChessMIDlet.java

  r25 r27  
  2626    /* commands */ 
  2727    public final Command okCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.ok" ), Command.OK, 1 ); 
   28    public final Command yesCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.yes" ), Command.OK, 1 ); 
   29    public final Command noCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.no" ), Command.CANCEL, 1 ); 
  2830    public final Command exitCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.exit" ), Command.EXIT, 1 ); 
  29     public final Command closeCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.close" ), Command.SCREEN, 1 ); 
   31    public final Command closeCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.close" ), Command.STOP, 1 ); 
  3032    public final Command cancelCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.cancel" ), Command.CANCEL, 1 ); 
  31     public final Command backCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.back" ), Command.CANCEL, 1 ); 
   33    public final Command backCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.back" ), Command.BACK, 1 ); 
  3234    public final Command refreshCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.refresh" ), Command.SCREEN, 1 ); 
  3335    public final Command newCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.new" ), Command.SCREEN, 1 ); 
   
  136138                        ); 
  137139                        dlg.setTimeout( Alert.FOREVER ); 
  138                         dlg.addCommand( okCommand ); 
  139                         dlg.addCommand( Alert.DISMISS_COMMAND ); 
   140                        dlg.addCommand( yesCommand ); 
   141                        dlg.addCommand( noCommand ); 
   142                        //dlg.removeCommand( Alert.DISMISS_COMMAND ); 
  140143                        dlg.setCommandListener( 
  141144                                new CommandListener() { 
   
  143146                                                               final Displayable displayable ) { 
  144147                                        try { 
  145                                             if ( command == okCommand ) { 
  146                                                 Util.log.println( command ); 
   148                                            //Util.log.println( command ); 
   149                                            if ( command == yesCommand ) { 
  147150                                                retValue = true; 
  148151                                            } else { 
   
  153156                                                ChessMIDlet.this.notifyAll(); 
  154157                                            } 
   158                                            display.setCurrent( waitScreen ); 
  155159                                        } 
  156160                                    } 
   
  162166                                ChessMIDlet.this.wait(); 
  163167                            } catch ( InterruptedException e ) { 
  164                                 e.printStackTrace(); 
   168                                //e.printStackTrace(); 
  165169                            } 
  166170                        } 
   
  183187 
  184188                    public void finished( final Object res ) { 
  185                         //todo ask for status and display error message if failed 
  186                         if ( waitForIncomingProcess.status() == IAsyncProcess.SUCCEEDED ) { 
  187                             waitScreen.finished( res ); 
  188                         } else { 
  189                             display.setCurrent( startForm ); 
   189                        //todo display error message if failed 
   190                        final int status = waitForIncomingProcess.status(); 
   191                        switch ( status ) { 
   192                            case IAsyncProcess.SUCCEEDED: 
   193                                waitScreen.finished( res ); 
   194                                break; 
   195                            case IAsyncProcess.FAILED: 
   196                                final Alert alert = new Alert( "Error", "Error in starting server", null, AlertType.ERROR ); 
   197                                display.setCurrent( alert, startForm ); 
   198                                break; 
   199                            case IAsyncProcess.INTERRUPTED: 
   200                                display.setCurrent( startForm ); 
   201                                break; 
  190202                        } 
  191203                        waitForIncomingProcess = null; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.