Changeset 25 for chess


Ignore:
Timestamp:
02/05/09 21:41:56 (13 years ago)
Author:
BegemoT
Message:

threading

Location:
chess/src/chess
Files:
7 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • chess/src/chess/MSG.properties

  r22 r25  
  99command.help=\u0421\u043f\u0440\u0430\u0432\u043a\u0430 
  1010 
  11 start-menu.title= \u041c\u044b \u0432\u0430\u0441 \u043a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u043c! 
  12 start-menu.new-game= \u041d\u043e\u0432\u0430\u044f \u0438\u0433\u0440\u0430 
  13 start-menu.join-game= \u041f\u0440\u0438\u0441\u043e\u0435\u0434\u0438\u043d\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f 
   11start-menu.title= \u041a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e! 
   12start-menu.new-game= \u0421\u043e\u0437\u0434\u0430\u0442\u044c \u0438\u0433\u0440\u0443 
   13start-menu.join-game= \u041d\u0430\u0439\u0442\u0438 \u0438\u0433\u0440\u0443 
  1414start-menu.help= \u0421\u043f\u0440\u0430\u0432\u043a\u0430 
  1515start-menu.exit= \u0412\u044b\u0439\u0442\u0438 
  1616 
  17 join-game.title=\u0412\u044b\u0431\u0435\u0440\u0438\u0442\u0435 
   17join-game.title=\u0414\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u044b\u0435 \u0438\u0433\u0440\u044b: 
  1818join-game.no-server-found.title =\u041d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0439\u0434\u0435\u043d\u043e :( 
  1919join-game.no-server-found.message= \u041f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434\u044f\u0449\u0438\u0445 \u0438\u0433\u0440 \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0439\u0434\u0435\u043d\u043e 
   
  3434 
  3535help.title = \u0421\u043f\u0440\u0430\u0432\u043a\u0430 
  36 help.content = \u0421\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c: \u041e\u0431\u0449\u0430\u044f \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f \u043e\u0431 \u0438\u0433\u0440\u0435 
   36help.content = todo: \u041e\u0431\u0449\u0430\u044f \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f \u043e\u0431 \u0438\u0433\u0440\u0435 
  3737 
  3838player.white = \u0411\u0435\u043b\u044b\u0435 
 • chess/src/chess/control/BaseController.java

  r22 r25  
  11package chess.control; 
  22 
  3 import java.util.Vector; 
  43import java.io.IOException; 
   4import java.util.*; 
   5import javax.microedition.lcdui.Alert; 
  56import javax.microedition.lcdui.Command; 
  67import javax.microedition.lcdui.Displayable; 
  7 import javax.microedition.lcdui.Alert; 
  88 
  99import chess.game.*; 
  10 import chess.remote.*; 
   10import chess.remote.IConnectionListener; 
   11import chess.remote.IDatagram; 
   12import chess.remote.IRemoteNode; 
   13import chess.ui.ChessMIDlet; 
  1114import chess.ui.GameCanvas; 
  1215import chess.ui.IUIListener; 
  13 import chess.ui.ChessMIDlet; 
  1416 
  1517 
   
  2123 */ 
  2224public class BaseController implements IConnectionListener, IUIListener { 
  23     public static final int WAITING_FOR_LOCAL = 0; 
  24     public static final int WAITING_FOR_NETWORK = 1; 
  25     public static final int WAITING_FOR_OPPONENT = 2; 
  26     public static final int WAITING_CONNECT = 3; 
  27  
  28     private final App app; 
  29     private final GameCanvas ui; 
  30     private final IGame game; 
  31     private final IRemoteNode node; 
  32     private Player player; 
  33  
  34     private final boolean master; 
  35  
  36     private int status; 
  37  
  38     private long lastTimeStamp = System.currentTimeMillis(); 
  39  
  40     private BaseController( final App app, 
  41                             final GameCanvas ui, 
  42                             final IGame game, 
  43                             final Player player, 
  44                             final IRemoteNode node ) throws IOException { 
  45         this.app = app; 
  46         this.ui = ui; 
  47         this.game = game; 
  48         this.player = player; 
  49         this.node = node; 
  50         game.setOwner( player ); 
  51  
  52         master = ( player != null ); 
  53  
  54         node.setListener( this ); 
  55         node.start(); 
  56  
  57         ui.setUIListener( this ); 
  58         setStatus( WAITING_CONNECT ); 
  59         if ( master ) { 
  60             sendLog( game, player, node ); 
  61         } else { 
  62             //wait for incoming actions log 
  63             //synchronized ( this ) { 
  64             //    while ( this.player == null ) { 
  65             //        try { 
  66             //            //ñòðàõóåìñÿ íà ñëó÷àé, åñëè ñîáûòèÿ óæå óñïåëè ïðèéòè 
  67             //            wait( 150 ); 
  68             //        } catch ( InterruptedException e ) { 
  69             //            e.printStackTrace(); 
  70             //        } 
  71             //    } 
  72             //} 
  73         } 
  74         lastTimeStamp = System.currentTimeMillis(); 
  75     } 
  76  
  77     private void sendLog( final IGame game, 
  78                           final Player player, 
  79                           final IRemoteNode node ) { 
  80         //ïðè ñîåäèíåíèè â ïåðâóþ î÷åðåäü ïåðåäàåì ïàðòíåðó ñîñòîÿíèå èãðû 
  81         final Vector log = game.getActionsLog(); 
  82         for ( int i = 0; i < log.size(); i++ ) { 
  83             final Action a = ( Action )log.elementAt( i ); 
  84             node.send( a ); 
  85         } 
  86         //çàòåì êåì îí èãðàåò 
  87         node.send( new SystemAction( SystemAction.SET_PLAYER, player.opponent() ) ); 
  88  
  89         /*ðåøàåì, êòî õîäèò*/ 
  90         if ( log.isEmpty() ) {//íà÷àëî èãðû - õîäÿò áåëûå 
  91             if ( player.isWhite() ) { 
  92                 ui.setStatus( GameCanvas.ACTIVE ); 
  93             } else { 
  94                 node.send( new SystemAction( SystemAction.YOUR_TURN, player.opponent() ) ); 
  95             } 
  96         } else { 
  97             final Action lastAction = ( Action )log.elementAt( log.size() - 1 ); 
  98             if ( lastAction.getPlayer() == player ) { 
  99                 ui.setStatus( GameCanvas.ACTIVE ); 
  100             } else { 
  101                 node.send( new SystemAction( SystemAction.YOUR_TURN, player.opponent() ) ); 
  102             } 
  103         } 
  104     } 
  105  
  106     public void connected() { 
  107         //todo 
  108         setStatus( WAITING_FOR_OPPONENT ); 
  109     } 
  110  
  111     public synchronized void received( final IDatagram data ) { 
  112         if ( data instanceof Action ) { 
  113             processAction( ( Action )data ); 
  114         } else if ( data instanceof SystemAction ) { 
  115             final SystemAction sa = ( SystemAction )data; 
  116             processSystemAction( sa ); 
  117         } else { 
  118             throw new IllegalArgumentException( "Datagram " + data + " is in unknown format" ); 
  119         } 
  120     } 
  121  
  122     protected void processAction( final Action a ) { 
  123         game.doAction( a ); 
  124     } 
  125  
  126     protected synchronized void processSystemAction( final SystemAction sa ) { 
  127         if ( sa.type() == SystemAction.SET_PLAYER ) { 
  128             player = sa.getPlayer(); 
  129             game.setOwner( player ); 
  130             if ( isMaster() ) { 
  131                 throw new IllegalStateException( "Master should not got SET_PLAYER commands" ); 
  132             } 
  133             setStatus( WAITING_FOR_OPPONENT ); 
  134         } else if ( sa.type() == SystemAction.YOUR_TURN ) { 
  135             if ( player == null ) { 
  136                 throw new IllegalStateException( "Player == null" ); 
  137             } 
  138             //if ( !master ) { 
  139             //    synchronized ( this ) { 
  140             //        notifyAll(); 
  141             //    } 
  142             //} 
  143             lastTimeStamp = System.currentTimeMillis(); 
  144             setStatus( WAITING_FOR_LOCAL ); 
  145         } else if ( sa.type() == SystemAction.SURRENDER ) { 
  146             final ChessMIDlet midlet = app.getMidlet(); 
  147             setStatus( WAITING_FOR_LOCAL ); 
  148             midlet.display.setCurrent( 
  149                     new Alert( "Opponent surrenders. You win." ), 
  150                     midlet.startForm 
  151             ); 
  152         } else if ( sa.type() == SystemAction.ASK_FOR_DRAW ) { 
  153             //todo implement 
  154         } 
  155     } 
  156  
  157     public synchronized void wasSent( final IDatagram data ) { 
  158         if ( status == WAITING_FOR_NETWORK ) { 
  159             setStatus( WAITING_FOR_OPPONENT ); 
  160         } 
  161     } 
  162  
  163     public void closed() { 
  164         setStatus( WAITING_CONNECT ); 
  165     } 
  166  
  167     public void post( final IDatagram data ) { 
  168         setStatus( WAITING_FOR_NETWORK ); 
  169         node.send( data ); 
  170     } 
  171  
  172     public synchronized void setStatus( final int status ) { 
  173         //todo 
  174         this.status = status; 
  175         switch ( status ) { 
  176             case WAITING_FOR_LOCAL: 
  177                 ui.setStatus( GameCanvas.ACTIVE ); 
  178                 break; 
  179             case WAITING_FOR_NETWORK: 
  180                 ui.setStatus( GameCanvas.WAITING_FOR_NETWORK ); 
  181                 break; 
  182             case WAITING_FOR_OPPONENT: 
  183                 ui.setStatus( GameCanvas.WAITING_FOR_OPPONENT ); 
  184                 break; 
  185             case WAITING_CONNECT: 
  186                 ui.setStatus( GameCanvas.DISCONNECTED ); 
  187                 break; 
  188             default: 
  189                 throw new IllegalStateException( "Unknown status:" + status ); 
  190         } 
  191     } 
  192  
  193     public boolean isMaster() { 
  194         return master; 
  195     } 
  196  
  197     public void keyPressed( final int code ) { 
  198         ui.clearHighlightedCells(); 
  199         final Location prevFC = ui.getFocusedCell(); 
  200         int x, y; 
  201         if ( prevFC == null ) { 
  202             x = y = 0; 
  203         } else { 
  204             x = prevFC.x; 
  205             y = prevFC.y; 
  206         } 
  207         if ( code == ui.leftKey ) { 
  208             x -= 1; 
  209             if ( x < 0 ) { 
  210                 x = game.getWidth() - 1; 
  211             } 
  212         } else if ( code == ui.rightKey ) { 
  213             x += 1; 
  214             if ( x >= game.getWidth() ) { 
  215                 x = 0; 
  216             } 
  217         } else if ( code == ui.downKey ) { 
  218             y -= 1; 
  219             if ( y < 0 ) { 
  220                 y = game.getHeight() - 1; 
  221             } 
  222  
  223         } else if ( code == ui.upKey ) { 
  224             y += 1; 
  225             if ( y >= game.getHeight() ) { 
  226                 y = 0; 
  227             } 
  228         } 
  229  
  230         final Location selectedCell = ui.getSelectedCell(); 
  231         if ( selectedCell == null ) { 
  232             final Location focused = new Location( x, y ); 
  233             ui.setFocusedCell( focused ); 
  234             final IUnit unit = game.getUnit( focused ); 
  235             if ( unit != null ) { 
  236                 highlightDomain( unit ); 
  237             } 
  238  
  239             if ( code == ui.fireKey 
  240                     && unit != null 
  241                     && unit.getOwner() == player ) { 
  242                 ui.setSelectedCell( focused ); 
  243                 ui.setFocusedCell( focused ); 
  244  
  245                 ui.addCommand( app.getMidlet().backCommand ); 
  246             } 
  247         } else { 
  248             final IUnit unit = game.getUnit( selectedCell ); 
  249             if ( unit != null ) { 
  250                 final Location[] domain = highlightDomain( unit ); 
  251                 //final int index = findNearest( domain, x, y ); 
  252                 //if ( index >= 0 ) { 
  253                 //    ui.setFocusedCell( domain[index] ); 
  254                 //} 
  255                 final Location _fc = new Location( x, y ); 
  256                 ui.setFocusedCell( _fc ); 
  257                 if ( code == ui.fireKey ) { 
  258                     if ( selectedCell.equals( _fc ) ) { 
  259                         ui.setSelectedCell( null ); 
  260                         ui.removeCommand( app.getMidlet().backCommand ); 
  261                     } else { 
  262                         boolean inDomain = false; 
  263                         for ( int i = 0; i < domain.length; i++ ) { 
  264                             final Location ld = domain[i]; 
  265                             if ( ld.equals( _fc ) ) { 
  266                                 inDomain = true; 
  267                                 break; 
  268                             } 
  269                         } 
  270                         if ( inDomain ) { 
  271                             final Location focusedCell = ui.getFocusedCell(); 
  272  
  273                             ui.setFocusedCell( null ); 
  274                             ui.setSelectedCell( null ); 
  275                             ui.clearHighlightedCells(); 
  276  
  277                             ui.removeCommand( app.getMidlet().backCommand ); 
  278  
  279  
  280                             postAction( selectedCell, focusedCell ); 
  281                         } 
  282                     } 
  283                 } 
  284             } else { 
  285                 ui.setSelectedCell( null ); 
  286             } 
  287  
  288         } 
  289     } 
  290  
  291     private void postAction( final Location from, 
  292                              final Location to ) { 
  293         final Action action = new Action( 
  294                 player, 
  295                 System.currentTimeMillis() - lastTimeStamp, 
  296                 from, 
  297                 to 
  298         ); 
  299         game.doAction( action ); 
  300         postAction( action ); 
  301     } 
  302  
  303     private void postAction( final Action action ) { 
  304         post( action ); 
  305         post( new SystemAction( SystemAction.YOUR_TURN, player ) ); 
  306     } 
  307  
  308     private static int findNearest( final Location[] ls, 
  309                                     final int x, 
  310                                     final int y ) { 
  311         int d = Integer.MAX_VALUE; 
  312         int index = -1; 
  313         for ( int i = 0; i < ls.length; i++ ) { 
  314             final Location l = ls[i]; 
  315             final int _d = l.ldistance( x, y ); 
  316             if ( _d < d ) { 
  317                 d = _d; 
  318                 index = i; 
  319             } 
  320         } 
  321  
  322         return index; 
  323     } 
  324  
  325     public void commandAction( final Command command, 
  326                                final Displayable displayable ) { 
  327         if ( command == app.getMidlet().backCommand ) { 
  328             ui.removeCommand( command ); 
  329             ui.setSelectedCell( null ); 
  330             ui.clearHighlightedCells(); 
  331         } 
  332     } 
  333  
  334     private Location[] highlightDomain( final IUnit unit ) { 
  335         final Location[] available = unit.canMoveTo(); 
  336         for ( int i = 0; i < available.length; i++ ) { 
  337             final Location l = available[i]; 
  338             final IUnit u = game.getUnit( l ); 
  339             final boolean attack = u != null && unit.isOpponent( u ); 
  340             ui.addHighlightedCell( l, attack ); 
  341         } 
  342         return available; 
  343     } 
  344  
  345     public static BaseController createClient( final App app, 
  346                                                final GameCanvas ui, 
  347                                                final IGame game, 
  348                                                final IRemoteNode node ) throws IOException { 
  349         return new BaseController( app, ui, game, null, node ); 
  350     } 
  351  
  352     public static BaseController createMaster( final App app, 
  353                                                final GameCanvas ui, 
  354                                                final IGame game, 
  355                                                final Player player, 
  356                                                final IRemoteNode node ) throws IOException { 
  357         return new BaseController( app, ui, game, player, node ); 
  358     } 
   25        public static final int WAITING_FOR_LOCAL = 0; 
   26        public static final int WAITING_FOR_NETWORK = 1; 
   27        public static final int WAITING_FOR_OPPONENT = 2; 
   28        public static final int WAITING_CONNECT = 3; 
   29 
   30        private final App app; 
   31        private final GameCanvas ui; 
   32        private final IGame game; 
   33        private final IRemoteNode node; 
   34        private Player player; 
   35 
   36        private final boolean master; 
   37 
   38        private int status; 
   39 
   40        private long lastTimeStamp = System.currentTimeMillis(); 
   41 
   42        private BaseController( final App app, 
   43                                final GameCanvas ui, 
   44                                final IGame game, 
   45                                final Player player, 
   46                                final IRemoteNode node ) throws IOException { 
   47                this.app = app; 
   48                this.ui = ui; 
   49                this.game = game; 
   50                this.player = player; 
   51                this.node = node; 
   52                game.setOwner( player ); 
   53 
   54                master = ( player != null ); 
   55 
   56                node.setListener( this ); 
   57                node.start(); 
   58                setStatus( WAITING_CONNECT ); 
   59 
   60                ui.setUIListener( this ); 
   61                if( master ) { 
   62                        sendLog( game, player, node ); 
   63                } 
   64                lastTimeStamp = System.currentTimeMillis(); 
   65        } 
   66 
   67        private void sendLog( final IGame game, 
   68                              final Player player, 
   69                              final IRemoteNode node ) { 
   70                //ïðè ñîåäèíåíèè â ïåðâóþ î÷åðåäü ïåðåäàåì ïàðòíåðó ñîñòîÿíèå èãðû 
   71                final Vector log = game.getActionsLog(); 
   72                for( int i = 0; i < log.size(); i++ ) { 
   73                        final Action a = ( Action ) log.elementAt( i ); 
   74                        node.send( a ); 
   75                } 
   76                //çàòåì êåì îí èãðàåò 
   77                node.send( new SystemAction( SystemAction.SET_PLAYER, player.opponent() ) ); 
   78 
   79                /*ðåøàåì, êòî õîäèò*/ 
   80                if( log.isEmpty() ) {//íà÷àëî èãðû - õîäÿò áåëûå 
   81                        if( player.isWhite() ) { 
   82                                ui.setStatus( GameCanvas.ACTIVE ); 
   83                        } else { 
   84                                node.send( new SystemAction( SystemAction.YOUR_TURN, player.opponent() ) ); 
   85                        } 
   86                } else { 
   87                        final Action lastAction = ( Action ) log.elementAt( log.size() - 1 ); 
   88                        if( lastAction.getPlayer() == player ) { 
   89                                ui.setStatus( GameCanvas.ACTIVE ); 
   90                        } else { 
   91                                node.send( new SystemAction( SystemAction.YOUR_TURN, player.opponent() ) ); 
   92                        } 
   93                } 
   94        } 
   95 
   96        public void connected() { 
   97                //todo 
   98                setStatus( WAITING_FOR_OPPONENT ); 
   99        } 
   100 
   101        public synchronized void received( final IDatagram data ) { 
   102                if( data instanceof Action ) { 
   103                        processAction( ( Action ) data ); 
   104                } else if( data instanceof SystemAction ) { 
   105                        final SystemAction sa = ( SystemAction ) data; 
   106                        processSystemAction( sa ); 
   107                } else { 
   108                        throw new IllegalArgumentException( "Datagram " + data + " is in unknown format" ); 
   109                } 
   110        } 
   111 
   112        protected void processAction( final Action a ) { 
   113                game.doAction( a ); 
   114        } 
   115 
   116        protected synchronized void processSystemAction( final SystemAction sa ) { 
   117                if( sa.type() == SystemAction.SET_PLAYER ) { 
   118                        player = sa.getPlayer(); 
   119                        game.setOwner( player ); 
   120                        if( isMaster() ) { 
   121                                throw new IllegalStateException( "Master should not got SET_PLAYER commands" ); 
   122                        } 
   123                        setStatus( WAITING_FOR_OPPONENT ); 
   124                } else if( sa.type() == SystemAction.YOUR_TURN ) { 
   125                        if( player == null ) { 
   126                                throw new IllegalStateException( "Player == null" ); 
   127                        } 
   128                        //if ( !master ) { 
   129                        //    synchronized ( this ) { 
   130                        //        notifyAll(); 
   131                        //    } 
   132                        //} 
   133                        lastTimeStamp = System.currentTimeMillis(); 
   134                        setStatus( WAITING_FOR_LOCAL ); 
   135                } else if( sa.type() == SystemAction.SURRENDER ) { 
   136                        final ChessMIDlet midlet = app.getMidlet(); 
   137                        setStatus( WAITING_FOR_LOCAL ); 
   138                        midlet.display.setCurrent( 
   139                                        new Alert( "Opponent surrenders. You win." ), 
   140                                        midlet.startForm 
   141                        ); 
   142                } else if( sa.type() == SystemAction.ASK_FOR_DRAW ) { 
   143                        //todo implement 
   144                } 
   145        } 
   146 
   147        public synchronized void wasSent( final IDatagram data ) { 
   148                if( status == WAITING_FOR_NETWORK ) { 
   149                        setStatus( WAITING_FOR_OPPONENT ); 
   150                } 
   151        } 
   152 
   153        public void closed() { 
   154                setStatus( WAITING_CONNECT ); 
   155        } 
   156 
   157        public void post( final IDatagram data ) { 
   158                setStatus( WAITING_FOR_NETWORK ); 
   159                node.send( data ); 
   160        } 
   161 
   162        public synchronized void setStatus( final int status ) { 
   163                //todo 
   164                this.status = status; 
   165                switch( status ) { 
   166                        case WAITING_FOR_LOCAL: 
   167                                ui.setStatus( GameCanvas.ACTIVE ); 
   168                                break; 
   169                        case WAITING_FOR_NETWORK: 
   170                                ui.setStatus( GameCanvas.WAITING_FOR_NETWORK ); 
   171                                break; 
   172                        case WAITING_FOR_OPPONENT: 
   173                                ui.setStatus( GameCanvas.WAITING_FOR_OPPONENT ); 
   174                                break; 
   175                        case WAITING_CONNECT: 
   176                                ui.setStatus( GameCanvas.NOT_CONNECTED ); 
   177                                break; 
   178                        default: 
   179                                throw new IllegalStateException( "Unknown status:" + status ); 
   180                } 
   181        } 
   182 
   183        public boolean isMaster() { 
   184                return master; 
   185        } 
   186 
   187        public void keyPressed( final int code ) { 
   188                ui.clearHighlightedCells(); 
   189                final Location prevFC = ui.getFocusedCell(); 
   190                int x, y; 
   191                if( prevFC == null ) { 
   192                        x = y = 0; 
   193                } else { 
   194                        x = prevFC.x; 
   195                        y = prevFC.y; 
   196                } 
   197                if( code == ui.leftKey ) { 
   198                        x -= 1; 
   199                        if( x < 0 ) { 
   200                                x = game.getWidth() - 1; 
   201                        } 
   202                } else if( code == ui.rightKey ) { 
   203                        x += 1; 
   204                        if( x >= game.getWidth() ) { 
   205                                x = 0; 
   206                        } 
   207                } else if( code == ui.downKey ) { 
   208                        y -= 1; 
   209                        if( y < 0 ) { 
   210                                y = game.getHeight() - 1; 
   211                        } 
   212 
   213                } else if( code == ui.upKey ) { 
   214                        y += 1; 
   215                        if( y >= game.getHeight() ) { 
   216                                y = 0; 
   217                        } 
   218                } 
   219 
   220                final Location selectedCell = ui.getSelectedCell(); 
   221                if( selectedCell == null ) { 
   222                        final Location focused = new Location( x, y ); 
   223                        ui.setFocusedCell( focused ); 
   224                        final IUnit unit = game.getUnit( focused ); 
   225                        if( unit != null ) { 
   226                                highlightDomain( unit ); 
   227                        } 
   228 
   229                        if( code == ui.fireKey 
   230                                        && unit != null 
   231                                        && unit.getOwner() == player ) { 
   232                                ui.setSelectedCell( focused ); 
   233                                ui.setFocusedCell( focused ); 
   234 
   235                                ui.addCommand( app.getMidlet().backCommand ); 
   236                        } 
   237                } else { 
   238                        final IUnit unit = game.getUnit( selectedCell ); 
   239                        if( unit != null ) { 
   240                                final Location[] domain = highlightDomain( unit ); 
   241                                //final int index = findNearest( domain, x, y ); 
   242                                //if ( index >= 0 ) { 
   243                                //    ui.setFocusedCell( domain[index] ); 
   244                                //} 
   245                                final Location _fc = new Location( x, y ); 
   246                                ui.setFocusedCell( _fc ); 
   247                                if( code == ui.fireKey ) { 
   248                                        if( selectedCell.equals( _fc ) ) { 
   249                                                ui.setSelectedCell( null ); 
   250                                                ui.removeCommand( app.getMidlet().backCommand ); 
   251                                        } else { 
   252                                                boolean inDomain = false; 
   253                                                for( int i = 0; i < domain.length; i++ ) { 
   254                                                        final Location ld = domain[i]; 
   255                                                        if( ld.equals( _fc ) ) { 
   256                                                                inDomain = true; 
   257                                                                break; 
   258                                                        } 
   259                                                } 
   260                                                if( inDomain ) { 
   261                                                        final Location focusedCell = ui.getFocusedCell(); 
   262 
   263                                                        ui.setFocusedCell( null ); 
   264                                                        ui.setSelectedCell( null ); 
   265                                                        ui.clearHighlightedCells(); 
   266 
   267                                                        ui.removeCommand( app.getMidlet().backCommand ); 
   268 
   269 
   270                                                        postAction( selectedCell, focusedCell ); 
   271                                                } 
   272                                        } 
   273                                } 
   274                        } else { 
   275                                ui.setSelectedCell( null ); 
   276                        } 
   277 
   278                } 
   279        } 
   280 
   281        private void postAction( final Location from, 
   282                                 final Location to ) { 
   283                final Action action = new Action( 
   284                                player, 
   285                                System.currentTimeMillis() - lastTimeStamp, 
   286                                from, 
   287                                to 
   288                ); 
   289                game.doAction( action ); 
   290                postAction( action ); 
   291        } 
   292 
   293        private void postAction( final Action action ) { 
   294                post( action ); 
   295                post( new SystemAction( SystemAction.YOUR_TURN, player ) ); 
   296        } 
   297 
   298        public void commandAction( final Command c, 
   299                                   final Displayable d ) { 
   300                final ChessMIDlet midlet = app.getMidlet(); 
   301                if( c == midlet.backCommand ) { 
   302                        ui.removeCommand( c ); 
   303                        ui.setSelectedCell( null ); 
   304                        ui.clearHighlightedCells(); 
   305                } else if( c == midlet.cancelCommand && d == ui.waitScreen ) { 
   306                        if( status == WAITING_CONNECT ) { 
   307                                //fixme: òóò ïîäñòàâà -- ïîõîæå, deadlock 
   308                                node.close(); 
   309                                midlet.searchGame(); 
   310                        } 
   311                } 
   312        } 
   313 
   314        private Location[] highlightDomain( final IUnit unit ) { 
   315                final Location[] available = unit.canMoveTo(); 
   316                for( int i = 0; i < available.length; i++ ) { 
   317                        final Location l = available[i]; 
   318                        final IUnit u = game.getUnit( l ); 
   319                        final boolean attack = u != null && unit.isOpponent( u ); 
   320                        ui.addHighlightedCell( l, attack ); 
   321                } 
   322                return available; 
   323        } 
   324 
   325        public static BaseController createClient( final App app, 
   326                                                   final GameCanvas ui, 
   327                                                   final IGame game, 
   328                                                   final IRemoteNode node ) throws IOException { 
   329                return new BaseController( app, ui, game, null, node ); 
   330        } 
   331 
   332        public static BaseController createMaster( final App app, 
   333                                                   final GameCanvas ui, 
   334                                                   final IGame game, 
   335                                                   final Player player, 
   336                                                   final IRemoteNode node ) throws IOException { 
   337                return new BaseController( app, ui, game, player, node ); 
   338        } 
  359339} 
 • chess/src/chess/remote/impl/BTNode.java

  r23 r25  
  2323    /** 
  2424     * êàíàë BT, èñïîëüçóåìûé íàøèì ïðèëîæåíèåì 
   25     * todo ïîíÿòü, êàêèå êàíàëû ñóùåñòâóþò 
  2526     */ 
  2627    private static final String BT_STREAM = "1"; 
   
  268269        if ( connection == null ) { 
  269270            final String addr = getBluetoothURL( device ); 
  270             connection = ( StreamConnection )Connector.open( addr ); 
   271            connection = ( StreamConnection )Connector.open( addr, Connector.READ_WRITE, true ); 
  271272        } 
  272273        if ( in == null ) { 
 • chess/src/chess/remote/impl/BTRemote.java

  r24 r25  
  228228 
  229229                public void inquiryCompleted( final int discType ) { 
  230                         if( discType == INQUIRY_COMPLETED ) { 
  231                                 remote.refreshCache(); 
  232                                 status = SUCCEEDED; 
  233                                 l.finished( remote.getNodes() ); 
  234                         } else { 
  235                                 status = FAILED; 
  236                                 l.finished( null ); 
  237                         } 
   230                        switch( discType ) { 
   231                                case INQUIRY_COMPLETED: 
   232                                        remote.refreshCache(); 
   233                                        status = SUCCEEDED; 
   234                                        l.finished( remote.getNodes() ); 
   235                                        break; 
   236                                case INQUIRY_TERMINATED: 
   237                                        Util.log.println( "query interrupted" ); 
   238                                case INQUIRY_ERROR: 
   239                                        status = FAILED; 
   240                                        l.finished( null ); 
   241                        }                        
  238242                } 
  239243        } 
 • chess/src/chess/ui/ChessMIDlet.java

  r22 r25  
  195195    } 
  196196 
  197     protected void searchGame() { 
   197    public void searchGame() { 
  198198        display.setCurrent( searchForm ); 
  199199        searchForm.refresh( false ); 
   
  201201    } 
  202202 
  203     protected void showHelp() { 
   203    public void showHelp() { 
  204204        display.setCurrent( helpScreen ); 
  205205        Util.log.println( "show help" ); 
 • chess/src/chess/ui/GameCanvas.java

  r23 r25  
  11package chess.ui; 
  22 
  3 import java.util.Vector; 
   3import java.util.*; 
  44import javax.microedition.lcdui.*; 
  55 
   
  1717 */ 
  1818public class GameCanvas extends Canvas implements CommandListener, IGameListener { 
  19     public static final int ACTIVE = 0; 
  20     public static final int WAITING_FOR_NETWORK = 1; 
  21     public static final int WAITING_FOR_OPPONENT = 2; 
  22     public static final int DISCONNECTED = 3; 
  23  
  24     private static final char[] COLUMNS = new char[]{ 
  25             'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'J', 'H' 
  26     }; 
  27     private static final char[] ROWS = new char[]{ 
  28             '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8' 
  29     }; 
  30  
  31     protected final ChessMIDlet midlet; 
  32  
  33     public final int fireKey; 
  34     public final int leftKey; 
  35     public final int rightKey; 
  36     public final int upKey; 
  37     public final int downKey; 
  38  
  39     //protected Player player; 
  40     protected IGame game; 
  41  
  42     private int status = ACTIVE; 
  43  
  44     private Location focusedCell; 
  45     private Location selectedCell; 
  46  
  47     //bitwise masks -- 1 bit per cell 
  48     private final BitSet64 highlightedCells = new BitSet64(); 
  49     private final BitSet64 attackedCells = new BitSet64(); 
  50  
  51     private IUIListener listener = null; 
  52     private transient int vMargin; 
  53     private transient int hMargin; 
  54     private transient int cellSize; 
  55  
  56  
  57     private static final int MARGIN = 1; 
  58     //colors 
  59     private static final int BG_COLOR = 0xFFFFFF; 
  60     private static final int LABELS_COLOR = 0; 
  61  
  62     private final WaitScreen waitScreen; 
  63  
  64     private final Command surrenderCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.surrender" ), Command.CANCEL, 1 ); 
  65     private final Command askForDrawCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.ask-for-draw" ), Command.SCREEN, 1 ); 
  66  
  67     public GameCanvas( final ChessMIDlet midlet ) { 
  68         this.midlet = midlet; 
  69         fireKey = getKeyCode( FIRE ); 
  70         leftKey = getKeyCode( LEFT ); 
  71         rightKey = getKeyCode( RIGHT ); 
  72         upKey = getKeyCode( UP ); 
  73         downKey = getKeyCode( DOWN ); 
  74  
  75         waitScreen = new WaitScreen( 
  76                 midlet, 
  77                 MSG.getMessage( "wait.title" ), 
  78                 this 
  79         ); 
  80  
  81         addCommand( midlet.closeCommand ); 
  82         addCommand( surrenderCommand ); 
  83         addCommand( askForDrawCommand ); 
  84         addCommand( midlet.helpCommand ); 
  85         setCommandListener( this ); 
  86     } 
  87  
  88     public void init( final IGame game ) { 
  89         this.game = game; 
  90         game.setListener( this ); 
  91     } 
  92  
  93     public void setUIListener( final IUIListener listener ) { 
  94         this.listener = listener; 
  95     } 
  96  
  97     public Location getFocusedCell() { 
  98         return focusedCell; 
  99     } 
  100  
  101     public void setFocusedCell( final Location l ) { 
  102         if ( focusedCell == null && l == null ) { 
  103             //nothing 
  104         } else if ( focusedCell == null ) { 
  105             focusedCell = l; 
  106             repaintCell( l.x, l.y ); 
  107         } else if ( l == null ) { 
  108             repaintCell( focusedCell.x, focusedCell.y ); 
  109             focusedCell = l; 
  110         } else { 
  111             final Location old = focusedCell; 
  112             focusedCell = l; 
  113             repaintCell( old.x, old.y ); 
  114             repaintCell( l.x, l.y ); 
  115         } 
  116     } 
  117  
  118     public Location getSelectedCell() { 
  119         return selectedCell; 
  120     } 
  121  
  122     public void setSelectedCell( final Location l ) { 
  123         if ( selectedCell == null && l == null ) { 
  124             //nothing 
  125         } else if ( selectedCell == null ) { 
  126             selectedCell = l; 
  127             repaintCell( l.x, l.y ); 
  128         } else if ( l == null ) { 
  129             repaintCell( selectedCell.x, selectedCell.y ); 
  130             selectedCell = l; 
  131         } else { 
  132             final Location old = selectedCell; 
  133             selectedCell = l; 
  134             repaintCell( old.x, old.y ); 
  135             repaintCell( l.x, l.y ); 
  136         } 
  137     } 
  138  
  139     public void addHighlightedCell( final Location l, 
  140                                     final boolean attack ) { 
  141         addHighlightedCell( l.x, l.y, attack ); 
  142     } 
  143  
  144     public void addHighlightedCell( final int x, 
  145                                     final int y, 
  146                                     final boolean attack ) { 
  147         final byte index = game.toIndex( x, y ); 
  148         if ( attack ) { 
  149             attackedCells.set( index ); 
  150         } else { 
  151             highlightedCells.set( index ); 
  152         } 
  153         repaintCell( x, y ); 
  154     } 
  155  
  156     public void clearHighlightedCells() { 
  157         highlightedCells.clear(); 
  158         attackedCells.clear(); 
  159         repaint(); 
  160     } 
  161  
  162     protected void paint( final Graphics g ) { 
  163         final int canvasWidth = getWidth(); 
  164         final int canvasHeight = getHeight(); 
  165         //clear 
  166         g.setColor( BG_COLOR ); 
  167         g.fillRect( 0, 0, canvasWidth, canvasHeight ); 
  168  
  169         //paint desk 
  170         if ( game != null ) { 
  171             final int nX = game.getWidth(); 
  172             final int nY = game.getHeight(); 
  173  
  174             final int availableWidth = canvasWidth - 2 * MARGIN; 
  175             final int availableHeight = canvasHeight - 2 * MARGIN; 
  176  
  177             final Font font = g.getFont(); 
  178             final int fontHeight = font.getHeight(); 
  179  
  180             //ðåçåðâèðóåì ìåñòî ïîä èíôîðìåðû: 2 * (âûñîòîé rows ñòðîê + îòñòóïû ) 
  181             //ñ÷èòàåì, ñêîëüêî íóæíî ñòðî÷åê, ÷òîáû íàïèñàòü "Áåëûå: 1235 ñåê <ñïèñîê âçÿòûõ ôèãóð>" 
  182             final int charWidth = font.charWidth( 'W' ); 
  183             final int chars = Math.max( 
  184                     Player.WHITE.name().length(), 
  185                     Player.BLACK.name().length() 
  186             ) + ": 99999 sec".length() + 16/*16 units per player*/; 
  187  
  188             final int rows = ( int )Math.floor( availableWidth / ( 1.0f * charWidth * chars ) ) + 1; 
  189             final int informerHeight = rows * fontHeight; 
  190  
  191             final int _availableHeight = availableHeight - 2 * ( informerHeight + MARGIN ); 
  192  
  193             //ðåçåðâèðóåì 2 ñòîëáöà è 2 ñòðîêè äëÿ ïîäïèñåé 
  194             cellSize = Math.min( 
  195                     availableWidth / ( nX + 2 ), 
  196                     _availableHeight / ( nY + 2 ) 
  197             ); 
  198  
  199             if ( cellSize < 2 ) { 
  200                 throw new IllegalStateException( "Too small canvas" ); 
  201             } 
  202  
  203             final int _deskWidth = cellSize * ( nX + 2 ); 
  204             final int _deskHeight = cellSize * ( nY + 2 ); 
  205  
  206             final int vDeskMargin = ( canvasHeight - _deskHeight ) / 2; 
  207             final int hDeskMargin = ( canvasWidth - _deskWidth ) / 2; 
  208             vMargin = vDeskMargin + cellSize; 
  209             hMargin = hDeskMargin + cellSize; 
  210  
  211             //draw labels 
  212             drawLabels( g, nX, nY ); 
  213  
  214             //draw desk and units 
  215             for ( int _y = 0; _y < nY; _y++ ) { 
  216                 for ( int _x = 0; _x < nX; _x++ ) { 
  217                     final int x = toScreenX( _x ); 
  218                     final int y = toScreenY( _y ); 
  219  
  220                     final int index = game.toIndex( _x, _y ); 
  221                     //A1 -- ÷åðíîå 
  222                     final boolean black = ( _x % 2 == 0 ) ^ ( _y % 2 != 0 ); 
  223                     final boolean highlight = highlightedCells.is( index ); 
  224                     final boolean attack = attackedCells.is( index ); 
  225                     if ( black ) { 
  226                         if ( attack ) { 
  227                             g.setColor( 150, 100, 100 ); 
  228                         } else if ( highlight ) { 
  229                             g.setColor( 100, 150, 100 ); 
  230                         } else { 
  231                             g.setColor( 100, 100, 100 ); 
  232                         } 
  233                     } else { 
  234                         if ( attack ) { 
  235                             g.setColor( 250, 200, 200 ); 
  236                         } else if ( highlight ) { 
  237                             g.setColor( 200, 250, 200 ); 
  238                         } else { 
  239                             g.setColor( 200, 200, 200 ); 
  240                         } 
  241                     } 
  242  
  243                     g.fillRect( x, y, cellSize, cellSize ); 
  244  
  245                     final IUnit unit = game.getUnit( _x, _y ); 
  246                     if ( unit != null ) { 
  247                         unit.paint( g, x, y, cellSize, cellSize ); 
  248                     } 
  249                 } 
  250             } 
  251             if ( focusedCell != null ) { 
  252                 g.setColor( 0, 150, 0 ); 
  253                 final int x = toScreenX( focusedCell.x ); 
  254                 final int y = toScreenY( focusedCell.y ); 
  255                 g.drawRoundRect( x + 1, y + 1, cellSize - 2, cellSize - 2, 2, 2 ); 
  256                 g.drawRoundRect( x, y, cellSize, cellSize, 2, 2 ); 
  257             } 
  258             if ( selectedCell != null ) { 
  259                 g.setColor( 0, 250, 0 ); 
  260                 final int x = toScreenX( selectedCell.x ); 
  261                 final int y = toScreenY( selectedCell.y ); 
  262                 g.drawRoundRect( x + 1, y + 1, cellSize - 2, cellSize - 2, 2, 2 ); 
  263                 g.drawRoundRect( x, y, cellSize, cellSize, 2, 2 ); 
  264             } 
  265  
  266             g.setColor( 0 ); 
  267             g.drawRect( 
  268                     hMargin - cellSize, 
  269                     vMargin - cellSize, 
  270                     _deskWidth, 
  271                     _deskHeight 
  272             ); 
  273             g.drawRect( 
  274                     hMargin, 
  275                     vMargin, 
  276                     _deskWidth - cellSize * 2, 
  277                     _deskHeight - cellSize * 2 
  278             ); 
  279  
  280             drawInformers( g, availableWidth, informerHeight ); 
  281         } 
  282     } 
  283  
  284     private void drawLabels( final Graphics g, 
  285                              final int nX, 
  286                              final int nY ) { 
  287         //draw labels 
  288         { 
  289             g.setColor( LABELS_COLOR ); 
  290             final int x1 = toScreenX( -1 ); 
  291             final int x2 = toScreenX( nX ); 
  292             for ( int i = 0; i < nY; i++ ) { 
  293                 final int y = toScreenY( i ); 
  294  
  295                 final int baseline = y + cellSize * 3 / 4; 
  296                 g.drawChar( 
  297                         ROWS[i], 
  298                         x1 + cellSize / 2, 
  299                         baseline, 
  300                         Graphics.HCENTER | Graphics.BASELINE 
  301                 ); 
  302                 g.drawChar( 
  303                         ROWS[i], 
  304                         x2 + cellSize / 2, 
  305                         baseline, 
  306                         Graphics.HCENTER | Graphics.BASELINE 
  307                 ); 
  308             } 
  309             final int y1 = toScreenY( -1 ); 
  310             final int y2 = toScreenY( nY ); 
  311             for ( int i = 0; i < nX; i++ ) { 
  312                 final int x = toScreenX( i ); 
  313  
  314                 final int baseline1 = y1 + cellSize * 3 / 4; 
  315                 final int baseline2 = y2 + cellSize * 3 / 4; 
  316                 g.drawChar( 
  317                         COLUMNS[i], 
  318                         x + cellSize / 2, 
  319                         baseline1, 
  320                         Graphics.HCENTER | Graphics.BASELINE 
  321                 ); 
  322                 g.drawChar( 
  323                         COLUMNS[i], 
  324                         x + cellSize / 2, 
  325                         baseline2, 
  326                         Graphics.HCENTER | Graphics.BASELINE 
  327                 ); 
  328             } 
  329         } 
  330     } 
  331  
  332     private void drawInformers( final Graphics g, 
  333                                 final int width, 
  334                                 final int height ) { 
  335         final int x = MARGIN; 
  336         final int canvasHeight = getHeight(); 
  337  
  338         drawInformer( g, 
  339                       x, MARGIN, 
  340                       width, height, 
  341                       Player.BLACK 
  342         ); 
  343  
  344         drawInformer( g, 
  345                       x, canvasHeight - height - 2 * MARGIN, 
  346                       width, height, 
  347                       Player.WHITE 
  348         ); 
  349     } 
  350  
  351     private void drawInformer( final Graphics g, 
  352                                final int x, 
  353                                final int y, 
  354                                final int width, 
  355                                final int height, 
  356                                final Player player ) { 
  357         g.drawRect( x, y, width, height ); 
  358         final String name = game.getOwner() == player ? player.name() + " (you)" : player.name(); 
  359         final int inset = 2; 
  360         g.drawString( name, 
  361                       x + inset, 
  362                       y + inset, 
  363                       Graphics.LEFT | Graphics.TOP 
  364         ); 
  365         final Font font = g.getFont(); 
  366         final int nameWidth = font.stringWidth( name ); 
  367  
  368         final long timing = game.getTiming( player ); 
  369  
  370         final String time = ": " + String.valueOf( timing / 1000 ) + " s"; 
  371         final int timeWidth = font.stringWidth( time ); 
  372         g.drawString( time, 
  373                       x + inset + nameWidth + inset, 
  374                       y + inset, 
  375                       Graphics.LEFT | Graphics.TOP 
  376         ); 
  377  
  378  
  379         final Vector dead = game.getDeadUnits( player.opponent() ); 
  380         final int length = dead.size(); 
  381         final int size = 10; 
  382         final int xStart = x + nameWidth + timeWidth + 3 * inset; 
  383         for ( int i = 0; i < length; i++ ) { 
  384             final IUnit u = ( IUnit )dead.elementAt( i ); 
  385             u.paint( g, 
  386                      xStart + i * size, 
  387                      y + inset, 
  388                      size, size 
  389             ); 
  390         } 
  391     } 
  392  
  393     private int toScreenX( final int x ) { 
  394         return x * cellSize + hMargin; 
  395     } 
  396  
  397     private int toScreenY( final int y ) { 
  398         return ( game.getHeight() - 1 - y ) * cellSize + vMargin; 
  399     } 
  400  
  401     private void repaintCell( final int x, 
  402                               final int y ) { 
  403         final int _x = toScreenX( x ); 
  404         final int _y = toScreenY( y ); 
  405         repaint( 
  406                 _x - 1, _y - 1, 
  407                 cellSize + 2, cellSize + 2 
  408         ); 
  409         //System.out.println( "queried repaint:[" + x + "," + y + "]" ); 
  410         //repaint(); 
  411     } 
  412  
  413     protected void keyPressed( final int keyCode ) { 
  414         super.keyPressed( keyCode ); 
  415         if ( listener != null && isActive() ) { 
  416             listener.keyPressed( keyCode ); 
  417         } 
  418     } 
  419  
  420     public void commandAction( final Command c, 
  421                                final Displayable displayable ) { 
  422         if ( c == midlet.helpCommand ) { 
  423             midlet.showHelp(); 
  424         //} else if ( c == surrenderCommand ) { 
  425         //} else if ( c == askForDrawCommand ) { 
  426         } else if ( c == midlet.closeCommand ) { 
  427             midlet.showStartScreen(); 
  428         } else if ( listener != null && isActive() ) { 
  429             listener.commandAction( c, displayable ); 
  430         } 
  431     } 
  432  
  433     public void changed() { 
  434         if ( isShown() ) { 
  435             repaint(); 
  436         } 
  437     } 
  438  
  439     public synchronized void setStatus( final int status ) { 
  440         this.status = status; 
  441         switch ( status ) { 
  442             case ACTIVE: 
  443                 midlet.display.setCurrent( this ); 
  444                 Util.log.println( "status:ACTIVE" ); 
  445                 break; 
  446             case WAITING_FOR_NETWORK: 
  447                 showWaitMessage( MSG.getMessage( "wait.for-network" ) ); 
  448                 Util.log.println( "status:WAIT_FOR_NETWORK" ); 
  449                 break; 
  450             case WAITING_FOR_OPPONENT: 
  451                 showWaitMessage( MSG.getMessage( "wait.for-opponent" ) ); 
  452                 Util.log.println( "status:WAIT_FOR_OPPONENT" ); 
  453                 break; 
  454             case DISCONNECTED: 
  455                 showWaitMessage( MSG.getMessage( "wait.for-connect" ) ); 
  456                 Util.log.println( "status:DISCONNECTED" ); 
  457                 //todo implement 
  458                 break; 
  459         } 
  460     } 
  461  
  462     private void showWaitMessage( final String message ) { 
  463         waitScreen.setText( message ); 
  464         if ( midlet.display.getCurrent() != waitScreen ) { 
  465             midlet.display.setCurrent( waitScreen ); 
  466         } 
  467     } 
  468  
  469     public synchronized int getStatus() { 
  470         return status; 
  471     } 
  472  
  473     public boolean isActive() { 
  474         return getStatus() == ACTIVE; 
  475     } 
  476  
  477     //public void repaint(){ 
  478     //    this.repaint(); 
  479     //} 
   19        public static final int ACTIVE = 0; 
   20        public static final int WAITING_FOR_NETWORK = 1; 
   21        public static final int WAITING_FOR_OPPONENT = 2; 
   22        public static final int NOT_CONNECTED = 3; 
   23 
   24        private static final char[] COLUMNS = new char[] { 
   25                        'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'J', 'H' 
   26        }; 
   27        private static final char[] ROWS = new char[] { 
   28                        '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8' 
   29        }; 
   30 
   31        protected final ChessMIDlet midlet; 
   32 
   33        public final int fireKey; 
   34        public final int leftKey; 
   35        public final int rightKey; 
   36        public final int upKey; 
   37        public final int downKey; 
   38 
   39        //protected Player player; 
   40        protected IGame game; 
   41 
   42        private int status = ACTIVE; 
   43 
   44        private Location focusedCell; 
   45        private Location selectedCell; 
   46 
   47        //bitwise masks -- 1 bit per cell 
   48        private final BitSet64 highlightedCells = new BitSet64(); 
   49        private final BitSet64 attackedCells = new BitSet64(); 
   50 
   51        private IUIListener listener = null; 
   52        private transient int vMargin; 
   53        private transient int hMargin; 
   54        private transient int cellSize; 
   55 
   56 
   57        private static final int MARGIN = 1; 
   58        //colors 
   59        private static final int BG_COLOR = 0xFFFFFF; 
   60        private static final int LABELS_COLOR = 0; 
   61 
   62        public final WaitScreen waitScreen; 
   63 
   64        public final Command surrenderCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.surrender" ), Command.CANCEL, 1 ); 
   65        public final Command askForDrawCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.ask-for-draw" ), Command.SCREEN, 1 ); 
   66 
   67        public GameCanvas( final ChessMIDlet midlet ) { 
   68                this.midlet = midlet; 
   69                fireKey = getKeyCode( FIRE ); 
   70                leftKey = getKeyCode( LEFT ); 
   71                rightKey = getKeyCode( RIGHT ); 
   72                upKey = getKeyCode( UP ); 
   73                downKey = getKeyCode( DOWN ); 
   74 
   75                waitScreen = new WaitScreen( 
   76                                midlet, 
   77                                MSG.getMessage( "wait.title" ), 
   78                                this 
   79                ); 
   80                waitScreen.addCommand( midlet.cancelCommand ); 
   81                waitScreen.setCommandListener( this ); 
   82 
   83                addCommand( midlet.closeCommand ); 
   84                addCommand( surrenderCommand ); 
   85                addCommand( askForDrawCommand ); 
   86                addCommand( midlet.helpCommand ); 
   87                setCommandListener( this ); 
   88        } 
   89 
   90        public void init( final IGame game ) { 
   91                if( this.game != null ) { 
   92                        this.game.setListener( null ); 
   93                } 
   94                this.game = game; 
   95                game.setListener( this ); 
   96        } 
   97 
   98        public void setUIListener( final IUIListener listener ) { 
   99                this.listener = listener; 
   100        } 
   101 
   102        public Location getFocusedCell() { 
   103                return focusedCell; 
   104        } 
   105 
   106        public void setFocusedCell( final Location l ) { 
   107                if( focusedCell == null && l == null ) { 
   108                        //nothing 
   109                } else if( focusedCell == null ) { 
   110                        focusedCell = l; 
   111                        repaintCell( l.x, l.y ); 
   112                } else if( l == null ) { 
   113                        repaintCell( focusedCell.x, focusedCell.y ); 
   114                        focusedCell = l; 
   115                } else { 
   116                        final Location old = focusedCell; 
   117                        focusedCell = l; 
   118                        repaintCell( old.x, old.y ); 
   119                        repaintCell( l.x, l.y ); 
   120                } 
   121        } 
   122 
   123        public Location getSelectedCell() { 
   124                return selectedCell; 
   125        } 
   126 
   127        public void setSelectedCell( final Location l ) { 
   128                if( selectedCell == null && l == null ) { 
   129                        //nothing 
   130                } else if( selectedCell == null ) { 
   131                        selectedCell = l; 
   132                        repaintCell( l.x, l.y ); 
   133                } else if( l == null ) { 
   134                        repaintCell( selectedCell.x, selectedCell.y ); 
   135                        selectedCell = l; 
   136                } else { 
   137                        final Location old = selectedCell; 
   138                        selectedCell = l; 
   139                        repaintCell( old.x, old.y ); 
   140                        repaintCell( l.x, l.y ); 
   141                } 
   142        } 
   143 
   144        public void addHighlightedCell( final Location l, 
   145                                        final boolean attack ) { 
   146                addHighlightedCell( l.x, l.y, attack ); 
   147        } 
   148 
   149        public void addHighlightedCell( final int x, 
   150                                        final int y, 
   151                                        final boolean attack ) { 
   152                final byte index = game.toIndex( x, y ); 
   153                if( attack ) { 
   154                        attackedCells.set( index ); 
   155                } else { 
   156                        highlightedCells.set( index ); 
   157                } 
   158                repaintCell( x, y ); 
   159        } 
   160 
   161        public void clearHighlightedCells() { 
   162                highlightedCells.clear(); 
   163                attackedCells.clear(); 
   164                repaint(); 
   165        } 
   166 
   167        protected void paint( final Graphics g ) { 
   168                final int canvasWidth = getWidth(); 
   169                final int canvasHeight = getHeight(); 
   170                //clear 
   171                g.setColor( BG_COLOR ); 
   172                g.fillRect( 0, 0, canvasWidth, canvasHeight ); 
   173 
   174                //paint desk 
   175                if( game != null ) { 
   176                        final int nX = game.getWidth(); 
   177                        final int nY = game.getHeight(); 
   178 
   179                        final int availableWidth = canvasWidth - 2 * MARGIN; 
   180                        final int availableHeight = canvasHeight - 2 * MARGIN; 
   181 
   182                        final Font font = g.getFont(); 
   183                        final int fontHeight = font.getHeight(); 
   184 
   185                        //ðåçåðâèðóåì ìåñòî ïîä èíôîðìåðû: 2 * (âûñîòîé rows ñòðîê + îòñòóïû ) 
   186                        //ñ÷èòàåì, ñêîëüêî íóæíî ñòðî÷åê, ÷òîáû íàïèñàòü "Áåëûå: 1235 ñåê <ñïèñîê âçÿòûõ ôèãóð>" 
   187                        final int charWidth = font.charWidth( 'W' ); 
   188                        final int chars = Math.max( 
   189                                        Player.WHITE.name().length(), 
   190                                        Player.BLACK.name().length() 
   191                        ) + ": 99999 sec".length() + 16/*16 units per player*/; 
   192 
   193                        final int rows = ( int ) Math.floor( availableWidth / ( 1.0f * charWidth * chars ) ) + 1; 
   194                        final int informerHeight = rows * fontHeight; 
   195 
   196                        final int _availableHeight = availableHeight - 2 * ( informerHeight + MARGIN ); 
   197 
   198                        //ðåçåðâèðóåì 2 ñòîëáöà è 2 ñòðîêè äëÿ ïîäïèñåé 
   199                        cellSize = Math.min( 
   200                                        availableWidth / ( nX + 2 ), 
   201                                        _availableHeight / ( nY + 2 ) 
   202                        ); 
   203 
   204                        if( cellSize < 2 ) { 
   205                                throw new IllegalStateException( "Too small canvas" ); 
   206                        } 
   207 
   208                        final int _deskWidth = cellSize * ( nX + 2 ); 
   209                        final int _deskHeight = cellSize * ( nY + 2 ); 
   210 
   211                        final int vDeskMargin = ( canvasHeight - _deskHeight ) / 2; 
   212                        final int hDeskMargin = ( canvasWidth - _deskWidth ) / 2; 
   213                        vMargin = vDeskMargin + cellSize; 
   214                        hMargin = hDeskMargin + cellSize; 
   215 
   216                        //draw labels 
   217                        drawLabels( g, nX, nY ); 
   218 
   219                        //draw desk and units 
   220                        for( int _y = 0; _y < nY; _y++ ) { 
   221                                for( int _x = 0; _x < nX; _x++ ) { 
   222                                        final int x = toScreenX( _x ); 
   223                                        final int y = toScreenY( _y ); 
   224 
   225                                        final int index = game.toIndex( _x, _y ); 
   226                                        //A1 -- ÷åðíîå 
   227                                        final boolean black = ( _x % 2 == 0 ) ^ ( _y % 2 != 0 ); 
   228                                        final boolean highlight = highlightedCells.is( index ); 
   229                                        final boolean attack = attackedCells.is( index ); 
   230                                        if( black ) { 
   231                                                if( attack ) { 
   232                                                        g.setColor( 150, 100, 100 ); 
   233                                                } else if( highlight ) { 
   234                                                        g.setColor( 100, 150, 100 ); 
   235                                                } else { 
   236                                                        g.setColor( 100, 100, 100 ); 
   237                                                } 
   238                                        } else { 
   239                                                if( attack ) { 
   240                                                        g.setColor( 250, 200, 200 ); 
   241                                                } else if( highlight ) { 
   242                                                        g.setColor( 200, 250, 200 ); 
   243                                                } else { 
   244                                                        g.setColor( 200, 200, 200 ); 
   245                                                } 
   246                                        } 
   247 
   248                                        g.fillRect( x, y, cellSize, cellSize ); 
   249 
   250                                        final IUnit unit = game.getUnit( _x, _y ); 
   251                                        if( unit != null ) { 
   252                                                unit.paint( g, x, y, cellSize, cellSize ); 
   253                                        } 
   254                                } 
   255                        } 
   256                        if( focusedCell != null ) { 
   257                                g.setColor( 0, 150, 0 ); 
   258                                final int x = toScreenX( focusedCell.x ); 
   259                                final int y = toScreenY( focusedCell.y ); 
   260                                g.drawRoundRect( x + 1, y + 1, cellSize - 2, cellSize - 2, 2, 2 ); 
   261                                g.drawRoundRect( x, y, cellSize, cellSize, 2, 2 ); 
   262                        } 
   263                        if( selectedCell != null ) { 
   264                                g.setColor( 0, 250, 0 ); 
   265                                final int x = toScreenX( selectedCell.x ); 
   266                                final int y = toScreenY( selectedCell.y ); 
   267                                g.drawRoundRect( x + 1, y + 1, cellSize - 2, cellSize - 2, 2, 2 ); 
   268                                g.drawRoundRect( x, y, cellSize, cellSize, 2, 2 ); 
   269                        } 
   270 
   271                        g.setColor( 0 ); 
   272                        g.drawRect( 
   273                                        hMargin - cellSize, 
   274                                        vMargin - cellSize, 
   275                                        _deskWidth, 
   276                                        _deskHeight 
   277                        ); 
   278                        g.drawRect( 
   279                                        hMargin, 
   280                                        vMargin, 
   281                                        _deskWidth - cellSize * 2, 
   282                                        _deskHeight - cellSize * 2 
   283                        ); 
   284 
   285                        drawInformers( g, availableWidth, informerHeight ); 
   286                } 
   287        } 
   288 
   289        private void drawLabels( final Graphics g, 
   290                                 final int nX, 
   291                                 final int nY ) { 
   292                //draw labels 
   293                { 
   294                        g.setColor( LABELS_COLOR ); 
   295                        final int x1 = toScreenX( -1 ); 
   296                        final int x2 = toScreenX( nX ); 
   297                        for( int i = 0; i < nY; i++ ) { 
   298                                final int y = toScreenY( i ); 
   299 
   300                                final int baseline = y + cellSize * 3 / 4; 
   301                                g.drawChar( 
   302                                                ROWS[i], 
   303                                                x1 + cellSize / 2, 
   304                                                baseline, 
   305                                                Graphics.HCENTER | Graphics.BASELINE 
   306                                ); 
   307                                g.drawChar( 
   308                                                ROWS[i], 
   309                                                x2 + cellSize / 2, 
   310                                                baseline, 
   311                                                Graphics.HCENTER | Graphics.BASELINE 
   312                                ); 
   313                        } 
   314                        final int y1 = toScreenY( -1 ); 
   315                        final int y2 = toScreenY( nY ); 
   316                        for( int i = 0; i < nX; i++ ) { 
   317                                final int x = toScreenX( i ); 
   318 
   319                                final int baseline1 = y1 + cellSize * 3 / 4; 
   320                                final int baseline2 = y2 + cellSize * 3 / 4; 
   321                                g.drawChar( 
   322                                                COLUMNS[i], 
   323                                                x + cellSize / 2, 
   324                                                baseline1, 
   325                                                Graphics.HCENTER | Graphics.BASELINE 
   326                                ); 
   327                                g.drawChar( 
   328                                                COLUMNS[i], 
   329                                                x + cellSize / 2, 
   330                                                baseline2, 
   331                                                Graphics.HCENTER | Graphics.BASELINE 
   332                                ); 
   333                        } 
   334                } 
   335        } 
   336 
   337        private void drawInformers( final Graphics g, 
   338                                    final int width, 
   339                                    final int height ) { 
   340                final int x = MARGIN; 
   341                final int canvasHeight = getHeight(); 
   342 
   343                drawInformer( g, 
   344                              x, MARGIN, 
   345                              width, height, 
   346                              Player.BLACK 
   347                ); 
   348 
   349                drawInformer( g, 
   350                              x, canvasHeight - height - 2 * MARGIN, 
   351                              width, height, 
   352                              Player.WHITE 
   353                ); 
   354        } 
   355 
   356        private void drawInformer( final Graphics g, 
   357                                   final int x, 
   358                                   final int y, 
   359                                   final int width, 
   360                                   final int height, 
   361                                   final Player player ) { 
   362                g.drawRect( x, y, width, height ); 
   363                final String name = game.getOwner() == player ? player.name() + " (you)" : player.name(); 
   364                final int inset = 2; 
   365                g.drawString( name, 
   366                              x + inset, 
   367                              y + inset, 
   368                              Graphics.LEFT | Graphics.TOP 
   369                ); 
   370                final Font font = g.getFont(); 
   371                final int nameWidth = font.stringWidth( name ); 
   372 
   373                final long timing = game.getTiming( player ); 
   374 
   375                final String time = ": " + String.valueOf( timing / 1000 ) + " s"; 
   376                final int timeWidth = font.stringWidth( time ); 
   377                g.drawString( time, 
   378                              x + inset + nameWidth + inset, 
   379                              y + inset, 
   380                              Graphics.LEFT | Graphics.TOP 
   381                ); 
   382 
   383 
   384                final Vector dead = game.getDeadUnits( player.opponent() ); 
   385                final int length = dead.size(); 
   386                final int size = 10; 
   387                final int xStart = x + nameWidth + timeWidth + 3 * inset; 
   388                for( int i = 0; i < length; i++ ) { 
   389                        final IUnit u = ( IUnit ) dead.elementAt( i ); 
   390                        u.paint( g, 
   391                                 xStart + i * size, 
   392                                 y + inset, 
   393                                 size, size 
   394                        ); 
   395                } 
   396        } 
   397 
   398        private int toScreenX( final int x ) { 
   399                return x * cellSize + hMargin; 
   400        } 
   401 
   402        private int toScreenY( final int y ) { 
   403                return ( game.getHeight() - 1 - y ) * cellSize + vMargin; 
   404        } 
   405 
   406        private void repaintCell( final int x, 
   407                                  final int y ) { 
   408                final int _x = toScreenX( x ); 
   409                final int _y = toScreenY( y ); 
   410                repaint( 
   411                                _x - 1, _y - 1, 
   412                                cellSize + 2, cellSize + 2 
   413                ); 
   414                //System.out.println( "queried repaint:[" + x + "," + y + "]" ); 
   415                //repaint(); 
   416        } 
   417 
   418        protected void keyPressed( final int keyCode ) { 
   419                super.keyPressed( keyCode ); 
   420                if( listener != null && isActive() ) { 
   421                        listener.keyPressed( keyCode ); 
   422                } 
   423        } 
   424 
   425        public void commandAction( final Command c, 
   426                                   final Displayable displayable ) { 
   427                if( c == midlet.helpCommand ) { 
   428                        midlet.showHelp(); 
   429                } else if( c == midlet.closeCommand ) { 
   430                        midlet.showStartScreen(); 
   431                } else if( listener != null && isActive() ) { 
   432                        listener.commandAction( c, displayable ); 
   433                } 
   434        } 
   435 
   436        public void changed() { 
   437                if( isShown() ) { 
   438                        repaint(); 
   439                } 
   440        } 
   441 
   442        public synchronized void setStatus( final int status ) { 
   443                this.status = status; 
   444                switch( status ) { 
   445                        case ACTIVE: 
   446                                midlet.display.setCurrent( this ); 
   447                                Util.log.println( "status:ACTIVE" ); 
   448                                break; 
   449                        case WAITING_FOR_NETWORK: 
   450                                showWaitMessage( MSG.getMessage( "wait.for-network" ) ); 
   451                                Util.log.println( "status:WAIT_FOR_NETWORK" ); 
   452                                break; 
   453                        case WAITING_FOR_OPPONENT: 
   454                                showWaitMessage( MSG.getMessage( "wait.for-opponent" ) ); 
   455                                Util.log.println( "status:WAIT_FOR_OPPONENT" ); 
   456                                break; 
   457                        case NOT_CONNECTED: 
   458                                showWaitMessage( MSG.getMessage( "wait.for-connect" ) ); 
   459                                Util.log.println( "status:NOT_CONNECTED" ); 
   460                                //todo implement 
   461                                break; 
   462                } 
   463        } 
   464 
   465        private void showWaitMessage( final String message ) { 
   466                waitScreen.setText( message ); 
   467                if( midlet.display.getCurrent() != waitScreen ) { 
   468                        midlet.display.setCurrent( waitScreen ); 
   469                } 
   470        } 
   471 
   472        public synchronized int getStatus() { 
   473                return status; 
   474        } 
   475 
   476        public boolean isActive() { 
   477                return getStatus() == ACTIVE; 
   478        } 
   479 
   480        //public void repaint(){ 
   481        //    this.repaint(); 
   482        //} 
  480483} 
 • chess/src/chess/ui/JoinGameScreen.java

  r22 r25  
  5050        setChoiceListener( this ); 
  5151    } 
   52 
   53         
  5254 
  5355    public void run() { 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.