Changeset 24 for chess


Ignore:
Timestamp:
02/05/09 21:05:43 (13 years ago)
Author:
BegemoT
Message:

threading issues

Location:
chess
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • chess/chess.jad

  r23 r24  
  11MIDlet-1: Chess Game, , chess.ui.ChessMIDlet 
  2 MIDlet-Jar-Size: 309643 
   2MIDlet-Jar-Size: 84507 
  33MIDlet-Jar-URL: chess.jar 
  4 MIDlet-Name: chess 
   4MIDlet-Name: Chess 
  55MIDlet-Vendor: I am 
  6 MIDlet-Version: 1.0 
   6MIDlet-Version: 1.1.2 
  77MicroEdition-Configuration: CLDC-1.0 
  88MicroEdition-Profile: MIDP-2.0 
 • chess/src/chess/remote/impl/BTRemote.java

  r23 r24  
  22 
  33import java.io.IOException; 
   4import java.io.InterruptedIOException; 
  45import java.util.*; 
  56import javax.bluetooth.*; 
   
  1920 */ 
  2021public class BTRemote implements IRemote { 
  21     public static final String BTSPP_SCHEME = "btspp://"; 
  22     public static final String MY_SERVICE_NUMBER = "3B9FA89520078C303355AAA694238F08;name=ChessGameServer"; 
  23  
  24     public static final IRemoteNode[] EMPTY = new IRemoteNode[0]; 
  25  
  26     private final LocalDevice localDevice; 
  27     private final Vector devices = new Vector(); 
  28  
  29     public BTRemote() throws Exception { 
  30         localDevice = LocalDevice.getLocalDevice(); 
  31         fillupCache(); 
  32     } 
  33  
  34     private synchronized void fillupCache() { 
  35         final DiscoveryAgent agent = localDevice.getDiscoveryAgent(); 
  36         final RemoteDevice[] preknownDevices = agent.retrieveDevices( DiscoveryAgent.PREKNOWN ); 
  37         if ( preknownDevices != null ) { 
  38             for ( int i = 0; i < preknownDevices.length; i++ ) { 
  39                 final RemoteDevice device = preknownDevices[i]; 
  40                 devices.addElement( device ); 
  41             } 
  42         } 
  43         final RemoteDevice[] cachedDevices = agent.retrieveDevices( DiscoveryAgent.CACHED ); 
  44         if ( cachedDevices != null ) { 
  45             for ( int i = 0; i < cachedDevices.length; i++ ) { 
  46                 final RemoteDevice device = cachedDevices[i]; 
  47                 devices.addElement( device ); 
  48             } 
  49         } 
  50     } 
  51  
  52     private synchronized void refreshCache() { 
  53         devices.removeAllElements(); 
  54         fillupCache(); 
  55     } 
  56  
  57     public IAsyncProcess waitForIncoming( final IServerListener l ) { 
  58         return new WaitForIncomingThread( localDevice, l ); 
  59     } 
  60  
  61     public IAsyncProcess getAvailable( final boolean refresh, 
  62                                        final IClientListener l ) { 
  63         if ( refresh ) { 
  64             try { 
  65                 final DiscoveryAgent agent = localDevice.getDiscoveryAgent(); 
  66                 return new QueryDeviceProcess( this, agent, l ); 
  67             } catch ( Exception e ) { 
  68                 e.printStackTrace(); 
  69                 l.finished( null ); 
  70                 return null; 
  71             } 
  72         } else { 
  73             final IRemoteNode[] nodes = getNodes(); 
  74             l.finished( nodes ); 
  75             return null; 
  76         } 
  77     } 
  78  
  79     private synchronized IRemoteNode[] getNodes() { 
  80         if ( devices.isEmpty() ) { 
  81             return EMPTY; 
  82         } 
  83         final int length = devices.size(); 
  84         final IRemoteNode[] nodes = new IRemoteNode[length]; 
  85         for ( int i = 0; i < length; i++ ) { 
  86             try { 
  87                 final RemoteDevice device = ( RemoteDevice )devices.elementAt( i ); 
  88                 final BTNode node = new BTNode( device ); 
  89                 nodes[i] = node; 
  90             } catch ( IOException e ) { 
  91                 e.printStackTrace(); 
  92             } 
  93         } 
  94         return nodes; 
  95     } 
  96  
  97     private static class WaitForIncomingThread extends BaseAsyncProcess { 
  98         private final LocalDevice localDevice; 
  99  
  100         public WaitForIncomingThread( final LocalDevice local, 
  101                                       final IServerListener listener ) { 
  102             super( listener ); 
  103             this.localDevice = local; 
  104             start(); 
  105         } 
  106  
  107         public void run() { 
  108             try { 
  109                 localDevice.setDiscoverable( DiscoveryAgent.GIAC ); 
  110                 setStatus( IN_PROCESS ); 
  111                 while ( true ) { 
  112                     try { 
  113                         final StreamConnectionNotifier server = ( StreamConnectionNotifier )Connector.open( 
  114                                 BTSPP_SCHEME +"localhost:" + MY_SERVICE_NUMBER, 
  115                                 Connector.READ_WRITE, 
  116                                 true 
  117                         ); 
  118                         Util.log.println( "creating server and waiting for incoming" ); 
  119                         try { 
  120                             while ( true ) { 
  121                                 // Îæèäàåì âõîäÿùåå ïîòîêîâîå ñîåäèíåíèå 
  122                                 final StreamConnection conn = server.acceptAndOpen(); 
  123                                 Util.log.println( "accepted incoming:" + conn ); 
  124                                 final BTNode client = new BTNode( conn ); 
  125                                 if ( listener.incoming( client ) ) { 
  126                                     //åñëè êëèåíò ïðèíÿò -- âûõîäèì (èãðà äîïóñêàåò òîëüêî îäíîãî ñîïåðíèêà) 
  127                                     Util.log.println( "client accepted -> close server" ); 
  128                                     setStatus( SUCCEEDED ); 
  129                                     return; 
  130                                 } 
  131                                 client.close(); 
  132                             } 
  133                         } catch ( IOException ex ) { 
  134                             ex.printStackTrace(); 
  135                         } finally { 
  136                             try { 
  137                                 server.close(); 
  138                             } catch ( IOException e ) { 
  139                                 e.printStackTrace(); 
  140                             } 
  141                         } 
  142                     } catch ( IOException ex ) { 
  143                         ex.printStackTrace(); 
  144                         setStatus( FAILED ); 
  145                         return; 
  146                     } 
  147                 } 
  148             } catch ( IOException ex ) { 
  149                 ex.printStackTrace(); 
  150                 setStatus( FAILED ); 
  151             } finally { 
  152                 listener.finished( null ); 
  153                 Util.log.println( "server stopped" ); 
  154             } 
  155         } 
  156     } 
  157  
  158     private static class QueryDeviceProcess implements IAsyncProcess, DiscoveryListener { 
  159         private final DiscoveryAgent agent; 
  160         private final IClientListener l; 
  161         private final BTRemote remote; 
  162  
  163         private volatile int status = IN_PROCESS; 
  164  
  165         public QueryDeviceProcess( final BTRemote remote, 
  166                                    final DiscoveryAgent agent, 
  167                                    final IClientListener l ) throws Exception { 
  168             this.remote = remote; 
  169             this.agent = agent; 
  170             this.l = l; 
  171             agent.startInquiry( DiscoveryAgent.GIAC, this ); 
  172         } 
  173  
  174         public int status() { 
  175             return status; 
  176         } 
  177  
  178         public void interrupt( final boolean waitFor ) { 
  179             agent.cancelInquiry( this ); 
  180         } 
  181  
  182         public IAsyncProcessListener getListener() { 
  183             return l; 
  184         } 
  185  
  186         public void deviceDiscovered( final RemoteDevice btDevice, 
  187                                       final DeviceClass cod ) { 
  188             Util.log.println( "device found:" + btDevice.getBluetoothAddress() ); 
  189         } 
  190  
  191         public void servicesDiscovered( final int transID, 
  192                                         final ServiceRecord[] servRecord ) { 
  193             Util.log.println( "service found:" + transID ); 
  194         } 
  195  
  196         public void serviceSearchCompleted( final int transID, 
  197                                             final int respCode ) { 
  198  
  199         } 
  200  
  201         public void inquiryCompleted( final int discType ) { 
  202             if ( discType == INQUIRY_COMPLETED ) { 
  203                 remote.refreshCache(); 
  204                 status = SUCCEEDED; 
  205                 l.finished( remote.getNodes() ); 
  206             } else { 
  207                 status = FAILED; 
  208                 l.finished( null ); 
  209             } 
  210         } 
  211     } 
   22        public static final String BTSPP_SCHEME = "btspp://"; 
   23        public static final String MY_SERVICE_NUMBER = "3B9FA89520078C303355AAA694238F08;name=ChessGameServer"; 
   24 
   25        public static final IRemoteNode[] EMPTY = new IRemoteNode[0]; 
   26 
   27        private final LocalDevice localDevice; 
   28        private final Vector devices = new Vector(); 
   29 
   30        public BTRemote() throws Exception { 
   31                localDevice = LocalDevice.getLocalDevice(); 
   32                fillupCache(); 
   33        } 
   34 
   35        private synchronized void fillupCache() { 
   36                final DiscoveryAgent agent = localDevice.getDiscoveryAgent(); 
   37                final RemoteDevice[] preknownDevices = agent.retrieveDevices( DiscoveryAgent.PREKNOWN ); 
   38                if( preknownDevices != null ) { 
   39                        for( int i = 0; i < preknownDevices.length; i++ ) { 
   40                                final RemoteDevice device = preknownDevices[i]; 
   41                                devices.addElement( device ); 
   42                        } 
   43                } 
   44                final RemoteDevice[] cachedDevices = agent.retrieveDevices( DiscoveryAgent.CACHED ); 
   45                if( cachedDevices != null ) { 
   46                        for( int i = 0; i < cachedDevices.length; i++ ) { 
   47                                final RemoteDevice device = cachedDevices[i]; 
   48                                devices.addElement( device ); 
   49                        } 
   50                } 
   51        } 
   52 
   53        private synchronized void refreshCache() { 
   54                devices.removeAllElements(); 
   55                fillupCache(); 
   56        } 
   57 
   58        public IAsyncProcess waitForIncoming( final IServerListener l ) { 
   59                return new WaitForIncomingThread( localDevice, l ); 
   60        } 
   61 
   62        public IAsyncProcess getAvailable( final boolean refresh, 
   63                                           final IClientListener l ) { 
   64                if( refresh ) { 
   65                        try { 
   66                                final DiscoveryAgent agent = localDevice.getDiscoveryAgent(); 
   67                                return new QueryDeviceProcess( this, agent, l ); 
   68                        } catch( Exception e ) { 
   69                                e.printStackTrace(); 
   70                                l.finished( null ); 
   71                                return null; 
   72                        } 
   73                } else { 
   74                        final IRemoteNode[] nodes = getNodes(); 
   75                        l.finished( nodes ); 
   76                        return null; 
   77                } 
   78        } 
   79 
   80        private synchronized IRemoteNode[] getNodes() { 
   81                if( devices.isEmpty() ) { 
   82                        return EMPTY; 
   83                } 
   84                final int length = devices.size(); 
   85                final IRemoteNode[] nodes = new IRemoteNode[length]; 
   86                for( int i = 0; i < length; i++ ) { 
   87                        try { 
   88                                final RemoteDevice device = ( RemoteDevice ) devices.elementAt( i ); 
   89                                final BTNode node = new BTNode( device ); 
   90                                nodes[i] = node; 
   91                        } catch( IOException e ) { 
   92                                e.printStackTrace(); 
   93                        } 
   94                } 
   95                return nodes; 
   96        } 
   97 
   98        private static class WaitForIncomingThread extends BaseAsyncProcess { 
   99                private final LocalDevice localDevice; 
   100                private StreamConnectionNotifier server; 
   101 
   102                public WaitForIncomingThread( final LocalDevice local, 
   103                                              final IServerListener listener ) { 
   104                        super( listener ); 
   105                        this.localDevice = local; 
   106                        start(); 
   107                } 
   108 
   109                public void run() { 
   110                        try { 
   111                                localDevice.setDiscoverable( DiscoveryAgent.GIAC ); 
   112                                setStatus( IN_PROCESS ); 
   113                                while( true ) { 
   114                                        server = ( StreamConnectionNotifier ) Connector.open( 
   115                                                        BTSPP_SCHEME + "localhost:" + MY_SERVICE_NUMBER, 
   116                                                        Connector.READ_WRITE, 
   117                                                        true 
   118                                        ); 
   119                                        Util.log.println( "creating server and waiting for incoming" ); 
   120                                        try { 
   121                                                while( true ) { 
   122                                                        // Îæèäàåì âõîäÿùåå ïîòîêîâîå ñîåäèíåíèå 
   123                                                        final StreamConnection conn = server.acceptAndOpen(); 
   124                                                        Util.log.println( "accepted incoming:" + conn ); 
   125                                                        final BTNode client = new BTNode( conn ); 
   126                                                        if( listener.incoming( client ) ) { 
   127                                                                //åñëè êëèåíò ïðèíÿò -- âûõîäèì (èãðà äîïóñêàåò òîëüêî îäíîãî ñîïåðíèêà) 
   128                                                                Util.log.println( "client accepted -> close server" ); 
   129                                                                setStatus( SUCCEEDED ); 
   130                                                                return; 
   131                                                        } 
   132                                                        client.close(); 
   133                                                } 
   134                                        } catch( InterruptedIOException ex ) { 
   135                                                Util.log.println( "server was closed:" + ex.getMessage() ); 
   136                                                return; 
   137                                        } catch( IOException ex ) { 
   138                                                Util.log.println( "server got error -- trying to recreate server connection" ); 
   139                                                ex.printStackTrace(); 
   140                                        } finally { 
   141                                                if( server != null ) { 
   142                                                        try { 
   143                                                                server.close(); 
   144                                                                server = null; 
   145                                                        } catch( IOException e ) { 
   146                                                                e.printStackTrace(); 
   147                                                        } 
   148                                                } 
   149                                        } 
   150 
   151                                } 
   152                        } catch( IOException ex ) { 
   153                                //åñëè íå óäàëîñü îòêðûòü ñîåäèíåíèå -- ýòî ïèçäåö. óõîäèì 
   154                                //...íå óäàëîñü îïóáëèêîâàòü óñòðîéñòâî -- ïèçäåö, óõîäèì 
   155                                ex.printStackTrace(); 
   156                                setStatus( FAILED ); 
   157                        } finally { 
   158                                listener.finished( null ); 
   159                                Util.log.println( "server stopped" ); 
   160                        } 
   161                } 
   162 
   163 
   164                public void interrupt( final boolean waitFor ) { 
   165                        if( isAlive() ) { 
   166//                              interrupt(); 
   167                                if( server != null ) { 
   168                                        try { 
   169                                                server.close(); 
   170                                                server = null; 
   171                                        } catch( IOException e ) { 
   172                                                e.printStackTrace(); 
   173                                        } 
   174                                } 
   175                                if( waitFor && Thread.currentThread() != this ) { 
   176                                        try { 
   177                                                join(); 
   178                                        } catch( InterruptedException e ) { 
   179                                                e.printStackTrace(); 
   180                                        } 
   181                                } 
   182                        } 
   183                } 
   184        } 
   185 
   186        private static class QueryDeviceProcess implements IAsyncProcess, DiscoveryListener { 
   187                private final DiscoveryAgent agent; 
   188                private final IClientListener l; 
   189                private final BTRemote remote; 
   190 
   191                private volatile int status = IN_PROCESS; 
   192 
   193                public QueryDeviceProcess( final BTRemote remote, 
   194                                           final DiscoveryAgent agent, 
   195                                           final IClientListener l ) throws Exception { 
   196                        this.remote = remote; 
   197                        this.agent = agent; 
   198                        this.l = l; 
   199                        agent.startInquiry( DiscoveryAgent.GIAC, this ); 
   200                } 
   201 
   202                public int status() { 
   203                        return status; 
   204                } 
   205 
   206                public void interrupt( final boolean waitFor ) { 
   207                        agent.cancelInquiry( this ); 
   208                } 
   209 
   210                public IAsyncProcessListener getListener() { 
   211                        return l; 
   212                } 
   213 
   214                public void deviceDiscovered( final RemoteDevice btDevice, 
   215                                              final DeviceClass cod ) { 
   216                        Util.log.println( "device found:" + btDevice.getBluetoothAddress() ); 
   217                } 
   218 
   219                public void servicesDiscovered( final int transID, 
   220                                                final ServiceRecord[] servRecord ) { 
   221                        Util.log.println( "service found:" + transID ); 
   222                } 
   223 
   224                public void serviceSearchCompleted( final int transID, 
   225                                                    final int respCode ) { 
   226 
   227                } 
   228 
   229                public void inquiryCompleted( final int discType ) { 
   230                        if( discType == INQUIRY_COMPLETED ) { 
   231                                remote.refreshCache(); 
   232                                status = SUCCEEDED; 
   233                                l.finished( remote.getNodes() ); 
   234                        } else { 
   235                                status = FAILED; 
   236                                l.finished( null ); 
   237                        } 
   238                } 
   239        } 
  212240} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.