Changeset 22 for chess


Ignore:
Timestamp:
02/05/09 13:44:58 (13 years ago)
Author:
BegemoT
Message:

threading issues, ant build, jad info

Location:
chess
Files:
2 added
10 edited
1 moved

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • chess/chess.jad

  r21 r22  
  11MIDlet-1: Chess Game, , chess.ui.ChessMIDlet 
  2 MIDlet-Jar-Size: 81106 
   2MIDlet-Jar-Size: 83914 
  33MIDlet-Jar-URL: chess.jar 
  44MIDlet-Name: chess 
 • chess/src/chess/MSG.properties

  r14 r22  
  2828wait.title = \u041e\u0436\u0438\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435... 
  2929wait.for-opponent = \u041e\u0436\u0438\u0434\u0430\u0435\u043c \u0445\u043e\u0434 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432\u043d\u0438\u043a\u0430... 
   30wait.for-connect = \u041e\u0436\u0438\u0434\u0430\u0435\u043c \u0441\u043e\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f... 
  3031wait.for-network  = \u041f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0447\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445... 
  3132 
 • chess/src/chess/control/BaseController.java

  r19 r22  
  5656 
  5757        ui.setUIListener( this ); 
  58         ui.setStatus( GameCanvas.WAITING_FOR_NETWORK ); 
   58        setStatus( WAITING_CONNECT ); 
  5959        if ( master ) { 
  6060            sendLog( game, player, node ); 
   
  104104    } 
  105105 
   106    public void connected() { 
   107        //todo 
   108        setStatus( WAITING_FOR_OPPONENT ); 
   109    } 
   110 
  106111    public synchronized void received( final IDatagram data ) { 
  107112        if ( data instanceof Action ) { 
   
  126131                throw new IllegalStateException( "Master should not got SET_PLAYER commands" ); 
  127132            } 
   133            setStatus( WAITING_FOR_OPPONENT ); 
  128134        } else if ( sa.type() == SystemAction.YOUR_TURN ) { 
  129135            if ( player == null ) { 
  130136                throw new IllegalStateException( "Player == null" ); 
  131137            } 
  132             if ( !master ) { 
  133                 synchronized ( this ) { 
  134                     notifyAll(); 
  135                 } 
  136             } 
   138            //if ( !master ) { 
   139            //    synchronized ( this ) { 
   140            //        notifyAll(); 
   141            //    } 
   142            //} 
  137143            lastTimeStamp = System.currentTimeMillis(); 
  138144            setStatus( WAITING_FOR_LOCAL ); 
  139145        } else if ( sa.type() == SystemAction.SURRENDER ) { 
  140146            final ChessMIDlet midlet = app.getMidlet(); 
   147            setStatus( WAITING_FOR_LOCAL ); 
  141148            midlet.display.setCurrent( 
  142149                    new Alert( "Opponent surrenders. You win." ), 
 • chess/src/chess/remote/IConnectionListener.java

  r9 r22  
  99public interface IConnectionListener { 
  1010 
  11         public void received( final IDatagram data ); 
   11    public void connected(); 
  1212 
  13         public void wasSent( final IDatagram data ); 
   13    public void received( final IDatagram data ); 
  1414 
  15         public void closed(); 
   15    public void wasSent( final IDatagram data ); 
   16 
   17    public void closed(); 
  1618} 
 • chess/src/chess/remote/impl/BTNode.java

  r21 r22  
  1414 
  1515/** 
  16  * Class 
   16 * Bluetooth-ñîåäèíåíèå 
   17 * <p/> 
  1718 * User: BegemoT<br/> 
  1819 * Date: 28.01.2009<br/> 
  1920 * Time: 16:33:50<br/> 
  2021 */ 
  21 public class RemoteNode implements IRemoteNode, Runnable { 
   22public class BTNode implements IRemoteNode, Runnable { 
   23    /** 
   24     * êàíàë BT, èñïîëüçóåìûé íàøèì ïðèëîæåíèåì 
   25     */ 
   26    private static final String BT_STREAM = "1"; 
  2227 
  2328    private String name; 
   
  3136    private transient Thread pump; 
  3237 
   38    /** 
   39     * ìîíèòîð îæèäàíèÿ îòêðûòèÿ ñîåäèíåíèÿ 
   40     */ 
  3341    private final Object connectLock = new Object(); 
  3442 
  35     public RemoteNode( final RemoteDevice device ) throws IOException { 
   43    private final Object queueOverloadedLock = new Object(); 
   44    private final IDatagram[] postQueue = new IDatagram[2]; 
   45 
   46 
   47    public BTNode( final RemoteDevice device ) throws IOException { 
  3648        this( device, null ); 
  3749    } 
  3850 
  39     public RemoteNode( final StreamConnection conn ) throws IOException { 
   51    public BTNode( final StreamConnection conn ) throws IOException { 
  4052        this( null, null, conn ); 
  4153    } 
  4254 
  43     public RemoteNode( final RemoteDevice device, 
  44                        final StreamConnection conn ) throws IOException { 
   55    public BTNode( final RemoteDevice device, 
   56                   final StreamConnection conn ) throws IOException { 
  4557        this( null, device, conn ); 
  4658    } 
  4759 
  48     public RemoteNode( final String name, 
  49                        final RemoteDevice device, 
  50                        final StreamConnection conn ) throws IOException { 
   60    public BTNode( final String name, 
   61                   final RemoteDevice device, 
   62                   final StreamConnection conn ) throws IOException { 
  5163        if ( device == null && conn == null ) { 
  52             throw new IllegalArgumentException( "No-no-no, David Blein! device =null && conn = null" ); 
   64            throw new IllegalArgumentException( "No-no-no, David Blain! device=null && conn=null" ); 
  5365        } 
  5466 
   
  6678    } 
  6779 
  68     private static String getBluetoothURL( final RemoteDevice device ) { 
  69         return Remote.BTSPP_SCHEME + device.getBluetoothAddress() + ":1"; 
  70     } 
  71  
  72     public RemoteNode( final String name, 
  73                        final StreamConnection conn ) throws IOException { 
   80    public BTNode( final String name, 
   81                   final StreamConnection conn ) throws IOException { 
  7482        this( name, null, conn ); 
  7583    } 
   
  8088 
  8189    public synchronized void start() { 
  82         checkStatus(); 
  83         if ( pump == null ) { 
   90        checkNotClosed(); 
   91        if ( !isStartCalled() ) { 
  8492            pump = new Thread( this, "network pump" ); 
  8593            pump.start(); 
   
  8795    } 
  8896 
  89     private void checkStatus() { 
  90         if ( isClosed() ) { 
  91             throw new IllegalStateException( "Already closed node" ); 
  92         } 
  93     } 
  94  
  95     private boolean isClosed() { 
  96         return device == null; 
  97     } 
  98  
  9997    public synchronized void setListener( final IConnectionListener l ) { 
  100         //start(); 
   98        if ( l != null && isClosed() ) { 
   99            throw new IllegalStateException( "Node is closed - lsitener is useless" ); 
   100        } 
  101101        this.listener = l; 
  102102    } 
  103103 
  104104    public void send( final IDatagram data ) { 
  105         //start(); 
  106         checkStatus(); 
   105        checkPumpActive(); 
  107106        synchronized ( connectLock ) { 
  108             while ( out == null ) { 
  109                 try { 
  110                     connectLock.wait(); 
   107            while ( !isConnected() && !isClosed() ) { 
   108                try { 
   109                    connectLock.wait( 250 ); 
  111110                } catch ( InterruptedException e ) { 
  112111                    e.printStackTrace(); 
   
  114113            } 
  115114        } 
  116         synchronized ( this ) { 
  117             try { 
  118                 final GenericDatagram gdata = new GenericDatagram( data ); 
  119                 gdata.write( out ); 
  120             } catch ( IOException ex ) { 
  121                 ex.printStackTrace(); 
  122                 throw new RuntimeException( ex.getMessage() ); 
   115        //áëîêèðóåì this ÷òîáû íàñ íå çàêðûëè íåâîâðåìÿ 
   116        while ( true ) { 
   117            synchronized ( this ) { 
   118                checkConnected(); 
   119                try { 
   120                    synchronized ( postQueue ) { 
   121                        //áëîêèðóåì î÷åðåäü, ÷òîáû ïðåäóïðåäèòü åå èçìåíåíèÿ 
   122                        for ( int i = 0; i < postQueue.length; i++ ) { 
   123                            if ( postQueue[i] == null ) { 
   124                                postQueue[i] = data; 
   125                                return; 
   126                            } 
   127                        } 
   128                    } 
   129                } finally { 
   130                    notifyAll();//push pump to run/ïèíàåì íàøåãî ïî÷òàëüîíà 
   131                } 
   132            } 
   133            //åñëè î÷åðåäü ïåðåïîëíåíà -- âûíóæäåíû æäàòü 
   134            synchronized ( queueOverloadedLock ) { 
   135                try { 
   136                    queueOverloadedLock.wait( 250 ); 
   137                } catch ( InterruptedException e ) { 
   138                    e.printStackTrace(); 
   139                } 
   140            } 
   141        } 
   142        //todo ýòî áû òîæå íåïëîõî áû âíåñòè â run() -- à òî áóäåò áëîêèðîâàòüñÿ EDT 
   143        //try { 
   144        //    final GenericDatagram gdata = new GenericDatagram( data ); 
   145        //    gdata.write( out ); 
   146        //} catch ( IOException ex ) { 
   147        //    ex.printStackTrace(); 
   148        //    throw new RuntimeException( ex.getMessage() ); 
   149        //} 
   150        //if ( listener != null ) { 
   151        //    listener.wasSent( data ); 
   152        //}        
   153    } 
   154 
   155    public void run() { 
   156        try { 
   157            synchronized ( this ) { 
   158                if ( isClosed() ) { 
   159                    return; 
   160                } 
   161                openPipeline(); 
  123162            } 
  124163            if ( listener != null ) { 
  125                 listener.wasSent( data ); 
  126             } 
   164                listener.connected(); 
   165            } 
   166            synchronized ( connectLock ) { 
   167                connectLock.notifyAll(); 
   168            } 
   169            final GenericDatagram data = new GenericDatagram(); 
   170            while ( !isClosed() ) { 
   171                synchronized ( this ) { 
   172                    final int timeout; 
   173                    //îòïðàâëÿåì íåîòïðàâëåííîå 
   174                    synchronized ( postQueue ) { 
   175                        for ( int i = 0; i < postQueue.length; i++ ) { 
   176                            final IDatagram packet = postQueue[i]; 
   177                            if ( packet != null ) { 
   178                                data.setWrapped( packet ); 
   179                                data.write( out ); 
   180                                postQueue[i] = null; 
   181                                if ( listener != null ) { 
   182                                    listener.wasSent( packet ); 
   183                                } 
   184                            } 
   185                        } 
   186                    } 
   187                    synchronized ( queueOverloadedLock ) { 
   188                        //îïîâåùàåì, ÷òî î÷åðåäü îñâîáîäèëàñü 
   189                        queueOverloadedLock.notifyAll(); 
   190                    } 
   191                    //÷èòàåì íåäî÷èòàííîå 
   192                    if ( in.available() > 0 ) { 
   193                        data.read( in ); 
   194                        if ( listener != null ) { 
   195                            listener.received( data.wrapped() ); 
   196                        } 
   197                        timeout = 50; 
   198                    } else { 
   199                        timeout = 250; 
   200                    } 
   201                    try { 
   202                        wait( timeout ); 
   203                    } catch ( InterruptedException e ) { 
   204                    } 
   205                } 
   206            } 
   207        } catch ( Throwable e ) { 
   208            e.printStackTrace(); 
   209        } finally { 
   210            pump = null; 
   211            close(); 
  127212        } 
  128213    } 
   
  180265    } 
  181266 
  182  
  183     public void run() { 
  184         try { 
  185             synchronized ( this ) { 
  186                 if ( isClosed() ) { 
  187                     return; 
  188                 } 
  189                 ensurePipelineOpened(); 
  190             } 
  191             synchronized ( connectLock ) { 
  192                 connectLock.notifyAll(); 
  193             } 
  194             while ( !isClosed() ) { 
  195                 synchronized ( this ) { 
  196                     final int timeout; 
  197                     if ( in.available() > 0 ) { 
  198                         final GenericDatagram data = new GenericDatagram( in ); 
  199                         if ( listener != null ) { 
  200                             listener.received( data.wrapped ); 
  201                         } 
  202                         timeout = 50; 
  203                     } else { 
  204                         timeout = 250; 
  205                     } 
  206                     try { 
  207                         wait( timeout ); 
  208                     } catch ( InterruptedException e ) { 
  209                     } 
  210                 } 
  211             } 
  212         } catch ( Throwable e ) { 
  213             e.printStackTrace(); 
  214             return; 
  215         } finally { 
  216             pump = null; 
  217             close(); 
  218         } 
  219     } 
  220  
  221     private void ensurePipelineOpened() throws IOException { 
   267    private void openPipeline() throws IOException { 
  222268        if ( connection == null ) { 
  223269            final String addr = getBluetoothURL( device ); 
   
  242288    } 
  243289 
  244  
  245290    public String toString() { 
  246291        return getName(); 
  247292    } 
   293 
   294    private void checkNotClosed() { 
   295        if ( isClosed() ) { 
   296            throw new IllegalStateException( "Node already closed" ); 
   297        } 
   298    } 
   299 
   300    private void checkPumpActive() { 
   301        checkNotClosed(); 
   302        if ( !isStartCalled() ) { 
   303            throw new IllegalStateException( ".start() not called" ); 
   304        } 
   305    } 
   306 
   307    private void checkConnected() { 
   308        checkNotClosed(); 
   309        checkPumpActive(); 
   310        if ( !isConnected() ) { 
   311            throw new IllegalStateException( "Node not connected" ); 
   312        } 
   313    } 
   314 
   315    private boolean isClosed() { 
   316        return device == null; 
   317    } 
   318 
   319    private boolean isStartCalled() { 
   320        return pump != null; 
   321    } 
   322 
   323    private boolean isConnected() { 
   324        return connection != null && in != null && out != null; 
   325    } 
   326 
   327 
   328    private static String getBluetoothURL( final RemoteDevice device ) { 
   329        return Remote.BTSPP_SCHEME + device.getBluetoothAddress() + ":" + BT_STREAM; 
   330    } 
  248331} 
 • chess/src/chess/remote/impl/GenericDatagram.java

  r9 r22  
  1717 */ 
  1818public class GenericDatagram implements IDatagram { 
  19         private static final byte ACTION_TYPE = 0; 
  20         private static final byte SYSTEM_ACTION_TYPE = 1; 
   19    private static final byte ACTION_TYPE = 0; 
   20    private static final byte SYSTEM_ACTION_TYPE = 1; 
  2121 
  22         private byte type; 
  23         public IDatagram wrapped; 
   22    private byte type; 
   23    private IDatagram wrapped; 
  2424 
  25         public GenericDatagram( final InputStream is ) throws IOException { 
  26                 read( is ); 
  27         } 
   25    public GenericDatagram() { 
   26        type = -1; 
   27        wrapped = null; 
   28    } 
  2829 
  29         public GenericDatagram( final IDatagram wrapped ) { 
  30                 this.wrapped = wrapped; 
  31                 if( wrapped instanceof Action ) { 
  32                         type = ACTION_TYPE; 
  33                 } else if( wrapped instanceof SystemAction ) { 
  34                         type = SYSTEM_ACTION_TYPE; 
  35                 } else { 
  36                         throw new IllegalStateException( "type " + wrapped + " is unknown" ); 
  37                 } 
  38         } 
   30    public GenericDatagram( final InputStream is ) throws IOException { 
   31        read( is ); 
   32    } 
  3933 
  40         public void write( final OutputStream os ) throws IOException { 
  41                 os.write( type ); 
  42                 wrapped.write( os ); 
  43         } 
   34    public GenericDatagram( final IDatagram wrapped ) { 
   35        setWrapped( wrapped ); 
   36    } 
  4437 
  45         public void read( final InputStream is ) throws IOException { 
  46                 type = ( byte ) is.read(); 
  47                 switch( type ) { 
  48                         case ACTION_TYPE: 
  49                                 wrapped = new Action( is ); 
  50                                 break; 
  51                         case SYSTEM_ACTION_TYPE: 
  52                                 wrapped = new SystemAction( is ); 
  53                                 break; 
  54                         default: 
  55                                 throw new IllegalStateException( "type " + type + " is unknown" ); 
  56                 } 
  57         } 
   38    public void write( final OutputStream os ) throws IOException { 
   39        os.write( type ); 
   40        wrapped.write( os ); 
   41    } 
  5842 
   43    public void read( final InputStream is ) throws IOException { 
   44        type = ( byte )is.read(); 
   45        switch ( type ) { 
   46            case ACTION_TYPE: 
   47                wrapped = new Action( is ); 
   48                break; 
   49            case SYSTEM_ACTION_TYPE: 
   50                wrapped = new SystemAction( is ); 
   51                break; 
   52            default: 
   53                throw new IllegalStateException( "type " + type + " is unknown" ); 
   54        } 
   55    } 
  5956 
  60         public boolean equals( final Object o ) { 
  61                 if( this == o ) { 
  62                         return true; 
  63                 } 
  64                 if( o == null || getClass() != o.getClass() ) { 
  65                         return false; 
  66                 } 
   57    public void setWrapped( final IDatagram d ) { 
   58        this.wrapped = d; 
   59        if ( wrapped instanceof Action ) { 
   60            type = ACTION_TYPE; 
   61        } else if ( wrapped instanceof SystemAction ) { 
   62            type = SYSTEM_ACTION_TYPE; 
   63        } else { 
   64            throw new IllegalStateException( "type " + wrapped + " is unknown" ); 
   65        } 
   66    } 
  6767 
  68                 final GenericDatagram that = ( GenericDatagram ) o; 
   68    public boolean equals( final Object o ) { 
   69        if ( this == o ) { 
   70            return true; 
   71        } 
   72        if ( o == null || getClass() != o.getClass() ) { 
   73            return false; 
   74        } 
  6975 
  70                 if( type != that.type ) { 
  71                         return false; 
  72                 } 
  73                 if( !wrapped.equals( that.wrapped ) ) { 
  74                         return false; 
  75                 } 
   76        final GenericDatagram that = ( GenericDatagram )o; 
  7677 
  77                 return true; 
  78         } 
   78        if ( type != that.type ) { 
   79            return false; 
   80        } 
   81        if ( !wrapped.equals( that.wrapped ) ) { 
   82            return false; 
   83        } 
  7984 
  80         public int hashCode() { 
  81                 int result; 
  82                 result = ( int ) type; 
  83                 result = 31 * result + wrapped.hashCode(); 
  84                 return result; 
  85         } 
   85        return true; 
   86    } 
   87 
   88    public int hashCode() { 
   89        int result; 
   90        result = ( int )type; 
   91        result = 31 * result + wrapped.hashCode(); 
   92        return result; 
   93    } 
   94 
   95    public IDatagram wrapped() { 
   96        return wrapped; 
   97    } 
  8698} 
 • chess/src/chess/remote/impl/Remote.java

  r19 r22  
  1010import chess.Util; 
  1111import chess.remote.*; 
  12 import chess.remote.impl.debug.DebugRemote; 
  1312 
  1413 
   
  8786            try { 
  8887                final RemoteDevice device = ( RemoteDevice )devices.elementAt( i ); 
  89                 final RemoteNode node = new RemoteNode( device ); 
   88                final BTNode node = new BTNode( device ); 
  9089                nodes[i] = node; 
  9190            } catch ( IOException e ) { 
   
  123122                                final StreamConnection conn = server.acceptAndOpen(); 
  124123                                Util.log.println( "accepted incoming:" + conn ); 
  125                                 final RemoteNode client = new RemoteNode( conn ); 
   124                                final BTNode client = new BTNode( conn ); 
  126125                                if ( listener.incoming( client ) ) { 
  127126                                    //åñëè êëèåíò ïðèíÿò -- âûõîäèì (èãðà äîïóñêàåò òîëüêî îäíîãî ñîïåðíèêà) 
 • chess/src/chess/remote/impl/debug/DebugRemote.java

  r19 r22  
  150150 
  151151        public void start() { 
  152  
   152            TIMER.schedule( 
   153                    new TimerTask() { 
   154                        public void run() { 
   155                            listener.connected(); 
   156                        } 
   157                    }, networkLatency 
   158            ); 
  153159        } 
  154160 
   
  177183                                                                Util.log.println( "recv: emulate" ); 
  178184 
  179                                                                 Util.log.println( "recv: " + aPacket.wrapped ); 
  180                                                                 listener.received( aPacket.wrapped ); 
  181  
  182                                                                 Util.log.println( "recv: " + saPacket.wrapped ); 
  183                                                                 listener.received( saPacket.wrapped ); 
   185                                                                Util.log.println( "recv: " + aPacket.wrapped() ); 
   186                                                                listener.received( aPacket.wrapped() ); 
   187 
   188                                                                Util.log.println( "recv: " + saPacket.wrapped() ); 
   189                                                                listener.received( saPacket.wrapped() ); 
  184190                                                            } 
  185191                                                        }, 
  186                                                         ( ( Action )aPacket.wrapped ).duration() 
   192                                                        ( ( Action )aPacket.wrapped() ).duration() 
  187193                                                ); 
  188194                                            } else { 
   
  233239            Util.log.println( "server emulation started: " + name ); 
  234240            is = prepareLog( player ); 
   241            final TimerTask handshakeTask = new TimerTask() { 
   242                public void run() { 
   243                    Util.log.println( name + ": sending SET_PLAYER" ); 
   244                    listener.received( 
   245                            new SystemAction( 
   246                                    SystemAction.SET_PLAYER, 
   247                                    player.opponent() 
   248                            ) 
   249                    ); 
   250                    if ( player == Player.WHITE ) { 
   251                        packet(); 
   252                    } else { 
   253                        listener.received( 
   254                                new SystemAction( 
   255                                        SystemAction.YOUR_TURN, 
   256                                        player 
   257                                ) 
   258                        ); 
   259                        //èíà÷å æäåì YOUR_TURN îò áåëûõ 
   260                    } 
   261                } 
   262            }; 
   263 
  235264            TIMER.schedule( 
  236265                    new TimerTask() { 
  237266                        public void run() { 
  238                             Util.log.println( name + ": sending SET_PLAYER" ); 
  239                             listener.received( 
  240                                     new SystemAction( 
  241                                             SystemAction.SET_PLAYER, 
  242                                             player.opponent() 
  243                                     ) 
  244                             ); 
  245                             if ( player == Player.WHITE ) { 
  246                                 packet(); 
  247                             } else { 
  248                                 listener.received( 
  249                                         new SystemAction( 
  250                                                 SystemAction.YOUR_TURN, 
  251                                                 player 
  252                                         ) 
  253                                 ); 
  254                                 //èíà÷å æäåì YOUR_TURN îò áåëûõ 
  255                             } 
   267                            Util.log.println( name + ":sending connect" ); 
   268                            listener.connected(); 
   269                            TIMER.schedule( handshakeTask, networkLatency ); 
  256270                        } 
  257271                    }, 
  258                     2 * networkLatency 
   272                    networkLatency 
  259273            ); 
  260274        } 
   
  295309                                    Util.log.println( name + ":recv emulation..." ); 
  296310 
  297                                     Util.log.println( name + ":recv " + aPacket.wrapped ); 
  298                                     listener.received( aPacket.wrapped ); 
  299  
  300                                     Util.log.println( name + ":recv " + saPacket.wrapped ); 
  301                                     listener.received( saPacket.wrapped ); 
   311                                    Util.log.println( name + ":recv " + aPacket.wrapped() ); 
   312                                    listener.received( aPacket.wrapped() ); 
   313 
   314                                    Util.log.println( name + ":recv " + saPacket.wrapped() ); 
   315                                    listener.received( saPacket.wrapped() ); 
  302316                                } 
  303317                            }, 
  304                             ( ( Action )aPacket.wrapped ).duration() 
   318                            ( ( Action )aPacket.wrapped() ).duration() 
  305319                    ); 
  306320                } else { 
 • chess/src/chess/ui/ChessMIDlet.java

  r19 r22  
  8484 
  8585    protected void startApp() { 
  86         showStartScreen(); 
   86        if ( display.getCurrent() == null ) { 
   87            showStartScreen(); 
   88        } 
  8789    } 
  8890 
  8991    protected void pauseApp() { 
   92        //todo pause threads? 
  9093    } 
  9194 
  9295    protected void destroyApp( boolean unconditional ) { 
   96        //todo remote.close() 
   97        ensureServerClosed(); 
   98        app = null; 
   99        notifyDestroyed(); 
   100    } 
   101 
   102    private void ensureServerClosed() { 
   103        if ( waitForIncomingProcess != null ) { 
   104            waitForIncomingProcess.interrupt( true ); 
   105            waitForIncomingProcess = null; 
   106        } 
  93107    } 
  94108 
   
  104118 
  105119    protected void newGame( final Player player ) { 
  106         if ( waitForIncomingProcess != null ) { 
  107             waitForIncomingProcess.interrupt( true ); 
  108             waitForIncomingProcess = null; 
  109         } 
   120        ensureServerClosed(); 
  110121        display.setCurrent( waitScreen ); 
  111122        Util.log.println( "new game:" + player ); 
   
  134145                                            if ( command == okCommand ) { 
  135146                                                Util.log.println( command ); 
  136                                                 try { 
  137                                                     app = new App( 
  138                                                             ChessMIDlet.this, 
  139                                                             new Game(), 
  140                                                             gameCanvas, 
  141                                                             client, 
  142                                                             player 
  143                                                     ); 
  144                                                     //display.setCurrent( gameCanvas ); 
  145                                                     Util.log.println( "joined client" ); 
  146                                                     retValue = true; 
  147                                                     //return true; 
  148                                                 } catch ( Exception e ) { 
  149                                                     e.printStackTrace(); 
  150                                                     retValue = false; 
  151                                                     //return false; 
  152                                                 } 
   147                                                retValue = true; 
  153148                                            } else { 
  154149                                                retValue = false; 
   
  170165                            } 
  171166                        } 
   167                        if ( retValue ) { 
   168                            try { 
   169                                app = new App( 
   170                                        ChessMIDlet.this, 
   171                                        new Game(), 
   172                                        gameCanvas, 
   173                                        client, 
   174                                        player 
   175                                ); 
   176                                Util.log.println( "joined client" ); 
   177                            } catch ( Exception e ) { 
   178                                e.printStackTrace(); 
   179                            } 
   180                        } 
  172181                        return retValue; 
  173182                    } 
   
  206215        if ( d == waitScreen ) { 
  207216            if ( c == cancelCommand ) { 
  208                 if ( waitForIncomingProcess != null ) { 
  209                     waitForIncomingProcess.interrupt( true ); 
  210                     waitForIncomingProcess = null; 
  211                 } 
   217                ensureServerClosed(); 
  212218            } 
  213219        } 
 • chess/src/chess/ui/GameCanvas.java

  r19 r22  
  438438                break; 
  439439            case WAITING_FOR_NETWORK: 
  440                 if ( midlet.display.getCurrent() != waitScreen ) { 
  441                     midlet.display.setCurrent( waitScreen ); 
  442                 } 
  443                 waitScreen.setText( MSG.getMessage( "wait.for-network" ) ); 
   440                showWaitMessage( MSG.getMessage( "wait.for-network" ) ); 
  444441                Util.log.println( "status:WAIT_FOR_NETWORK" ); 
  445442                break; 
  446443            case WAITING_FOR_OPPONENT: 
  447                 if ( midlet.display.getCurrent() != waitScreen ) { 
  448                     midlet.display.setCurrent( waitScreen ); 
  449                 } 
  450                 waitScreen.setText( MSG.getMessage( "wait.for-opponent" ) ); 
   444                showWaitMessage( MSG.getMessage( "wait.for-opponent" ) ); 
  451445                Util.log.println( "status:WAIT_FOR_OPPONENT" ); 
  452446                break; 
  453447            case DISCONNECTED: 
   448                showWaitMessage( MSG.getMessage( "wait.for-connect" ) ); 
  454449                Util.log.println( "status:DISCONNECTED" ); 
  455450                //todo implement 
   451                break; 
   452        } 
   453    } 
   454 
   455    private void showWaitMessage( final String message ) { 
   456        waitScreen.setText( message ); 
   457        if ( midlet.display.getCurrent() != waitScreen ) { 
   458            midlet.display.setCurrent( waitScreen ); 
  456459        } 
  457460    } 
 • chess/src/chess/ui/JoinGameScreen.java

  r19 r22  
  1414 * Time: 15:30:43<br/> 
  1515 */ 
  16 public class JoinGameScreen extends BaseListScreen implements IChoiceListener, IClientListener { 
   16public class JoinGameScreen extends BaseListScreen 
   17        implements IChoiceListener, IClientListener, Runnable { 
  1718    //private final ChessMIDlet midlet; 
  1819 
   
  3435    ); 
  3536 
  36     private IAsyncProcess process; 
   37    private IAsyncProcess asyncProcess; 
  3738 
  3839    public JoinGameScreen( final ChessMIDlet midlet ) { 
  3940        super( midlet, MSG.getMessage( "join-game.title" ) ); 
  40         //this.midlet = midlet; 
  4141 
  4242        scanningNetworkAlert.setTimeout( Alert.FOREVER ); 
  43         //scanningNetworkAlert.setTicker( 
  44         //        new Ticker( "Looking for game servers" ) 
  45         //); 
  4643        scanningNetworkAlert.removeCommand( Alert.DISMISS_COMMAND ); 
  4744        scanningNetworkAlert.addCommand( midlet.cancelCommand ); 
  4845        scanningNetworkAlert.setCommandListener( this ); 
  4946 
  50         //addCommand( midlet.okCommand ); 
  5147        addCommand( midlet.refreshCommand ); 
  5248        addCommand( midlet.backCommand ); 
  5349 
  54         //setSelectCommand( midlet.okCommand ); 
   50        setChoiceListener( this ); 
   51    } 
  5552 
  56         //setCommandListener( this ); 
  57         setChoiceListener( this ); 
   53    public void run() { 
   54        refresh( true ); 
  5855    } 
  5956 
  6057    public void refresh( final boolean force ) { 
  6158        this.force = force; 
  62         if ( force && isShown() ) { 
   59        if ( force && midlet.display.getCurrent() == this ) { 
  6360            midlet.display.setCurrent( scanningNetworkAlert ); 
  6461        } 
  65         if ( process != null ) { 
  66             process.interrupt( true ); 
  67             process = null; 
  68         } 
  69         process = midlet.getRemoteManager().getAvailable( this.force, this ); 
   62        ensureSearcherClosed(); 
   63        asyncProcess = midlet.getRemoteManager().getAvailable( this.force, this ); 
  7064    } 
  7165 
  7266    public void finished( final Object res ) { 
  7367        final IRemoteNode[] servers = ( IRemoteNode[] )res; 
  74         if ( !force ) { 
  75             if ( servers == null || servers.length == 0 ) { 
  76                 refresh( true ); 
  77                 return; 
  78             } 
  79         } 
  80         //todo check process.status() and display error message 
  81  
  8268        removeAllItems(); 
  8369        nodes = servers; 
  84         if ( nodes == null || nodes.length == 0 ) { 
  85             midlet.display.setCurrent( nothingFoundAlert, this ); 
   70 
   71        //todo check asyncProcess.status() and display error message 
   72 
   73        final boolean nothingFound = ( servers == null || servers.length == 0 ); 
   74        if ( nothingFound ) { 
   75            if ( force ) { 
   76                //åñëè èñêàëè â ñåòè è íè÷åãî íå íàøëè -- íå ñóäüáà 
   77                midlet.display.setCurrent( nothingFoundAlert, this ); 
   78            } else { 
   79                //åñëè èñêàëè â êýøå... 
   80                //...è íèõåðà íå íàøëè -- ïðèäåòñÿ îïðîñèòü ñåòü è îáíîâèòü êýø 
   81                /** 
   82                 * îïðîñ äåëàåì ïðèíóäèòåëüíî â EDT, ÷òîáû èçáåæàòü deadlock'îâ 
   83                 * è, çàîäíî, äàòü îáíîâèòüñÿ ýêðàíó 
   84                 */ 
   85                midlet.display.callSerially( this ); 
   86            } 
  8687        } else { 
  8788            for ( int i = 0; i < nodes.length; i++ ) { 
   
  9798        if ( displayable == scanningNetworkAlert ) { 
  9899            if ( command == midlet.cancelCommand ) { 
  99                 if ( process != null ) { 
  100                     process.interrupt( true ); 
  101                     process = null; 
  102                 } 
   100                ensureSearcherClosed(); 
  103101            } 
  104         }  
   102        } 
  105103        super.commandAction( command, displayable ); 
  106104    } 
   
  114112            } 
  115113        } else if ( c == midlet.backCommand ) { 
   114            ensureSearcherClosed(); 
  116115            midlet.showStartScreen(); 
  117116        } else if ( c == midlet.refreshCommand ) { 
   
  119118        } 
  120119    } 
   120 
   121    private void ensureSearcherClosed() { 
   122        if ( asyncProcess != null ) { 
   123            asyncProcess.interrupt( true ); 
   124            asyncProcess = null; 
   125        } 
   126    } 
  121127} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.