Changeset 19 for chess


Ignore:
Timestamp:
02/04/09 17:04:21 (13 years ago)
Author:
BegemoT
Message:

many improvements

Location:
chess
Files:
3 added
21 edited
1 moved

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • chess/chess.jad

  r18 r19  
  1 MIDlet-1: Chess game, , chess.ui.ChessMIDlet 
  2 MIDlet-Jar-Size: 75780 
   1MIDlet-Jar-Size: 855926 
  32MIDlet-Jar-URL: chess.jar 
  43MIDlet-Name: chess 
  54MIDlet-Vendor: I am 
  65MIDlet-Version: 1.0 
  7 MicroEdition-Configuration: CLDC-1.0 
  8 MicroEdition-Profile: MIDP-2.0 
   6MicroEdition-Configuration: CLDC-1.1 
   7MicroEdition-Profile: MIDP-2.1 
 • chess/src/chess/Util.java

  r9 r19  
  22 
  33import java.io.PrintStream; 
   4import java.io.OutputStream; 
   5import java.io.IOException; 
   6import java.io.InputStream; 
   7 
   8import javax.microedition.rms.RecordStore; 
   9 
   10import chess.remote.IRemote; 
   11import chess.remote.impl.debug.DebugRemote; 
   12import chess.remote.impl.Remote; 
  413 
  514 
   
  918 */ 
  1019public final class Util { 
  11         private Util(){ 
  12         } 
   20    private Util() { 
   21    } 
  1322 
  14         public static final PrintStream log = System.out; 
   23    public static final PrintStream log = System.out; 
  1524 
  16         /** 
  17         * âêëþ÷àåò äîïîëíèòåëüíûå ïðîâåðêè íà ñòàäèè âûïîëíåíèÿ, 
  18         * ïðè ýòîì îòêëþ÷àòü èõ íà ñòàäèè ïîäãîòîâêè production 
  19         */ 
  20         public static final boolean SAFE_MODE = true; 
   25    /** 
   26    * âêëþ÷àåò äîïîëíèòåëüíûå ïðîâåðêè íà ñòàäèè âûïîëíåíèÿ, 
   27    * ïðè ýòîì îòêëþ÷àòü èõ íà ñòàäèè ïîäãîòîâêè production 
   28    */ 
   29    public static final boolean SAFE_MODE = true; 
  2130 
  22          
   31 
   32    public static IRemote create() throws Exception { 
   33        return new Remote(); 
   34        //return new DebugRemote( 100, 100 ); 
   35    } 
   36 
   37    public static void writeInt( final OutputStream os, 
   38                                 final int value ) throws IOException { 
   39        os.write( value ); 
   40        os.write( value >> 8 ); 
   41        os.write( value >> 16 ); 
   42        os.write( value >> 24 ); 
   43    } 
   44 
   45    public static int readInt( final InputStream is ) throws IOException { 
   46        return is.read() | is.read() << 8 | is.read() << 16 | is.read() << 24; 
   47    } 
   48 
   49    public static int save( final String name, 
   50                            final byte[] data ) throws Exception { 
   51        final RecordStore store = RecordStore.openRecordStore( name, true ); 
   52        try { 
   53            return store.addRecord( data, 0, data.length ); 
   54        } finally { 
   55            store.closeRecordStore(); 
   56        } 
   57    } 
  2358} 
 • chess/src/chess/control/BaseController.java

  r17 r19  
  4848        this.player = player; 
  4949        this.node = node; 
  50  
  51         master = player != null; 
   50        game.setOwner( player ); 
   51 
   52        master = ( player != null ); 
  5253 
  5354        node.setListener( this ); 
  54         node.ensureConnected(); 
   55        node.start(); 
  5556 
  5657        ui.setUIListener( this ); 
   
  6061        } else { 
  6162            //wait for incoming actions log 
  62             synchronized ( this ) { 
  63                 while ( this.player == null ) { 
  64                     try { 
  65                         //ñòðàõóåìñÿ íà ñëó÷àé, åñëè ñîáûòèÿ óæå óñïåëè ïðèéòè 
  66                         wait( 150 ); 
  67                     } catch ( InterruptedException e ) { 
  68                         e.printStackTrace(); 
  69                     } 
  70                 } 
  71             } 
   63            //synchronized ( this ) { 
   64            //    while ( this.player == null ) { 
   65            //        try { 
   66            //            //ñòðàõóåìñÿ íà ñëó÷àé, åñëè ñîáûòèÿ óæå óñïåëè ïðèéòè 
   67            //            wait( 150 ); 
   68            //        } catch ( InterruptedException e ) { 
   69            //            e.printStackTrace(); 
   70            //        } 
   71            //    } 
   72            //} 
  7273        } 
  7374        lastTimeStamp = System.currentTimeMillis(); 
   
  121122        if ( sa.type() == SystemAction.SET_PLAYER ) { 
  122123            player = sa.getPlayer(); 
   124            game.setOwner( player ); 
  123125            if ( isMaster() ) { 
  124126                throw new IllegalStateException( "Master should not got SET_PLAYER commands" ); 
 • chess/src/chess/game/Action.java

  r17 r19  
  66 
  77import chess.remote.IDatagram; 
   8import chess.Util; 
  89 
  910 
   
  1617public class Action implements IDatagram { 
  1718    private Player player; 
  18     //âðÿä ëè êòî-òî áóäåò äóìàòü áîëüøå ìèëëèîíà ñåêóíä 
   19    //âðÿä ëè êòî-òî áóäåò äóìàòü áîëüøå ìèëëèîíà ñåêóíä (~12 ñóòîê) 
  1920    private int duration; 
  2021 
  21     private Location from; 
  22     private Location to; 
   22    private int fromX; 
   23    private int fromY; 
   24 
   25    private int toX; 
   26    private int toY; 
   27 
   28    //private Location from; 
   29    //private Location to; 
  2330 
  2431    public Action( final InputStream is ) throws IOException { 
   
  3037                   final Location from, 
  3138                   final Location to ) { 
   39        this( player, duration, from.x, from.y, to.x, to.y ); 
   40    } 
   41 
   42    public Action( final Player player, 
   43                   final long duration, 
   44                   final int xFrom, 
   45                   final int yFrom, 
   46                   final int xTo, 
   47                   final int yTo ) { 
  3248        this.player = player; 
  3349        if ( duration > Integer.MAX_VALUE ) { 
   
  3551        } 
  3652        this.duration = ( int )duration; 
  37         this.from = from; 
  38         this.to = to; 
   53        this.fromX = xFrom; 
   54        this.fromY = yFrom; 
   55        this.toX = xTo; 
   56        this.toY = yTo; 
  3957    } 
  4058 
  41     public Action( final Player player, 
  42                    final int duration, 
  43                    final int xFrom, 
  44                    final int yFrom, 
  45                    final int xTo, 
  46                    final int yTo ) { 
  47         this( player, duration, 
  48               new Location( xFrom, yFrom ), 
  49               new Location( xTo, yTo ) 
  50         ); 
   59    public int fromX() { 
   60        return fromX; 
  5161    } 
  5262 
  53     public Location from() { 
  54         return from; 
   63    public int fromY() { 
   64        return fromY; 
  5565    } 
  5666 
  57     public Location to() { 
  58         return to; 
   67    public int toX() { 
   68        return toX; 
   69    } 
   70 
   71    public int toY() { 
   72        return toY; 
  5973    } 
  6074 
   
  7084        os.write( player.ordinal() ); 
  7185 
  72         os.write( duration ); 
  73         os.write( duration >> 8 ); 
  74         os.write( duration >> 16 ); 
  75         os.write( duration >> 24 ); 
   86        Util.writeInt( os, duration ); 
  7687 
  77         os.write( from.x ); 
  78         os.write( from.y ); 
  79         os.write( to.x ); 
  80         os.write( to.y ); 
   88        os.write( fromX ); 
   89        os.write( fromY ); 
   90        os.write( toX ); 
   91        os.write( toY ); 
  8192    } 
  8293 
  8394    public void read( final InputStream is ) throws IOException { 
  8495        player = Player.byType( is.read() ); 
  85         duration = is.read() | is.read() << 8 | is.read() << 16 | is.read() << 24; 
  86         from = new Location( is.read(), is.read() ); 
  87         to = new Location( is.read(), is.read() ); 
   96        duration = Util.readInt( is ); 
   97        fromX = is.read(); 
   98        fromY = is.read(); 
   99        toX = is.read(); 
   100        toY = is.read(); 
  88101    } 
  89102 
   
  97110        } 
  98111 
  99         final Action action = ( Action )o; 
   112        final Action a = ( Action )o; 
  100113 
  101         if ( duration != action.duration ) { 
   114        if ( duration != a.duration ) { 
  102115            return false; 
  103116        } 
  104         if ( !from.equals( action.from ) ) { 
  105             return false; 
  106         } 
  107         if ( !player.equals( action.player ) ) { 
  108             return false; 
  109         } 
  110         if ( !to.equals( action.to ) ) { 
   117        if ( !player.equals( a.player ) ) { 
  111118            return false; 
  112119        } 
  113120 
  114         return true; 
   121 
   122        return fromX == a.fromX && fromY == a.fromY 
   123                && toX == a.toX && toY == a.toY; 
  115124    } 
  116125 
   
  119128        result = player.hashCode(); 
  120129        result = 31 * result + duration; 
  121         result = 31 * result + from.hashCode(); 
  122         result = 31 * result + to.hashCode(); 
   130        result = 31 * result + fromX; 
   131        result = 31 * result + fromY; 
   132        result = 31 * result + toX; 
   133        result = 31 * result + toY; 
  123134        return result; 
  124135    } 
  125136 
  126137    public String toString() { 
  127         return player + ": " + from + " -> " + to + " (" + duration + " ms)"; 
   138        return player + ": [" + fromX + ", " + fromY + "] -> [" + toX + ", " + toY + "] (" + duration + " ms)"; 
  128139    } 
  129140} 
 • chess/src/chess/game/Game.java

  r17 r19  
  22 
  33import java.util.*; 
   4import java.io.InputStream; 
   5import java.io.OutputStream; 
   6import java.io.IOException; 
  47 
  58import chess.Util; 
   
  1619    private static final int SIZE = 8; 
  1720 
  18  
  1921    private IGameListener listener = null; 
  2022 
   
  2830    private final long[] timings = new long[]{ 0, 0 }; 
  2931 
   32    private Player turnOwner; 
   33 
   34    private Player owner; 
   35 
  3036    public Game() { 
   37        //this.owner = owner; 
  3138        activeUnits[0] = new Vector( 16 ); 
  3239        activeUnits[1] = new Vector( 16 ); 
   
  6269        put( new King( Player.WHITE, this, new Location( 4, yWhite ) ) ); 
  6370        put( new King( Player.BLACK, this, new Location( 4, yBlack ) ) ); 
   71 
   72        setTurnOwner( Player.WHITE ); 
   73    } 
   74 
   75    //public Game( final InputStream is ) throws IOException { 
   76    //    this(); 
   77    //    load( is ); 
   78    //} 
   79 
   80    public Player getOwner() { 
   81        return owner; 
   82    } 
   83 
   84    public void setOwner( final Player owner ) { 
   85        this.owner = owner; 
   86    } 
   87 
   88    public Player getTurnOwner() { 
   89        return turnOwner; 
   90    } 
   91 
   92    public void setTurnOwner( final Player turnOwner ) { 
   93        this.turnOwner = turnOwner; 
  6494    } 
  6595 
   
  148178 
  149179    private void move( final AUnit u, 
  150                        final Location from, 
  151                        final Location to ) { 
  152         desk[toIndex( from )] = null; 
  153         desk[toIndex( to )] = u; 
  154         u.setLocation( to ); 
   180                       final int fromX, 
   181                       final int fromY, 
   182                       final int toX, 
   183                       final int toY ) { 
   184        desk[toIndex( fromX, fromY )] = null; 
   185        desk[toIndex( toX, toY )] = u; 
   186        u.setLocation( toX, toY ); 
  155187    } 
  156188 
  157189    public void doAction( final Action a ) { 
  158190        //todo Action is mutable. a.clone()? 
   191        if ( a.getPlayer() != turnOwner ) { 
   192            throw new IllegalArgumentException( "Current turn is " + turnOwner + ", but " + a.getPlayer() + " trying to move!" ); 
   193        } 
  159194        actionsLog.addElement( a ); 
   195 
  160196        //todo check, can we really make movement? 
  161         final Location from = a.from(); 
  162         final IUnit actor = getUnit( from ); 
   197        final int fromX = a.fromX(); 
   198        final int fromY = a.fromY(); 
   199        final IUnit actor = getUnit( fromX, fromY ); 
  163200        if ( actor == null ) { 
  164             throw new IllegalStateException( "Where is no unit at " + from ); 
   201            throw new IllegalStateException( "Where is no unit at [" + fromX + ", " + fromY + "]" ); 
  165202        } 
  166203        if ( actor.getOwner() != a.getPlayer() ) { 
   
  168205        } 
  169206 
  170         final Location to = a.to(); 
  171         final IUnit victim = getUnit( to ); 
   207        final int toX = a.toX(); 
   208        final int toY = a.toY(); 
   209        final IUnit victim = getUnit( toX, toY ); 
  172210        if ( victim != null && victim.getOwner() == actor.getOwner() ) { 
  173211            throw new IllegalStateException( "Can't take own unit:" + actor + " <> " + victim ); 
   
  177215            kill( victim ); 
  178216        } 
  179         move( ( AUnit )actor, from, to ); 
   217        move( ( AUnit )actor, fromX, fromY, toX, toY ); 
  180218 
  181219        timings[a.getPlayer().ordinal()] += a.duration(); 
  182220 
   221        setTurnOwner( a.getPlayer().opponent() ); 
  183222        if ( listener != null ) { 
  184223            listener.changed(); 
   
  215254    } 
  216255 
  217     private final void check( final int x, 
  218                               final int y ) { 
   256    private void check( final int x, 
   257                        final int y ) { 
  219258        if ( Util.SAFE_MODE && !isValid( x, y ) ) { 
  220259            throw new IllegalArgumentException( "Invalid location:" + x + ", " + y + " is out of bounds!" ); 
  221260        } 
  222261    } 
   262 
   263    public void save( final OutputStream os ) throws IOException { 
   264        final int size = actionsLog.size(); 
   265        Util.writeInt( os, size ); 
   266        for ( int i = 0; i < size; i++ ) { 
   267            final Action a = ( Action )actionsLog.elementAt( i ); 
   268            a.write( os ); 
   269        } 
   270    } 
   271 
   272    public void load( final InputStream is ) throws IOException { 
   273        final int size = Util.readInt( is ); 
   274        actionsLog.ensureCapacity( size ); 
   275        for ( int i = 0; i < size; i++ ) { 
   276            final Action a = new Action( is ); 
   277            doAction( a ); 
   278        } 
   279    } 
  223280} 
 • chess/src/chess/game/IGame.java

  r17 r19  
  1010 */ 
  1111public interface IGame { 
   12    public Player getTurnOwner(); 
   13 
   14    public Player getOwner(); 
   15 
   16    public void setOwner( final Player p ); 
   17 
  1218    public int getWidth(); 
  1319 
 • chess/src/chess/game/units/AUnit.java

  r17 r19  
  6868    } 
  6969 
   70    public void setLocation( final int x, 
   71                             final int y ) { 
   72        setLocation( new Location( x, y ) ); 
   73    } 
   74 
  7075    public boolean canTransform() { 
  7176        return false; 
   
  108113        } 
  109114        return true; 
  110         } 
   115    } 
  111116} 
 • chess/src/chess/game/units/Bishop.java

  r17 r19  
  5757 
  5858        protected char getSymbol( final boolean white ) { 
  59                 if( white ) { 
  60                         return '?'; 
  61                 } else { 
  62                         return '?'; 
  63                 } 
   59                //if( white ) { 
   60                //      return '?'; 
   61                //} else { 
   62                //      return '?'; 
   63                //} 
   64        return 'B'; 
  6465        } 
  6566} 
 • chess/src/chess/game/units/Castle.java

  r17 r19  
  5151 
  5252        protected char getSymbol(final boolean white) { 
  53                 if( white ) { 
  54                         return '?'; 
  55                 } else { 
  56                         return '?'; 
  57                 } 
   53                //if( white ) { 
   54                //      return '?'; 
   55                //} else { 
   56                //      return '?'; 
   57                //} 
   58        return 'C'; 
  5859        } 
  5960} 
 • chess/src/chess/game/units/King.java

  r17 r19  
  5555         
  5656        protected char getSymbol( final boolean white ) { 
  57                 if( white ) { 
  58                         return '?'; 
  59                 } else { 
  60                         return '?'; 
  61                 } 
   57                //if( white ) { 
   58                //      return '?'; 
   59                //} else { 
   60                //      return '?'; 
   61                //} 
   62        return 'K'; 
  6263        } 
  6364 
 • chess/src/chess/game/units/Knight.java

  r17 r19  
  6363 
  6464        protected char getSymbol( final boolean white ) { 
  65                 if( white ) { 
  66                         return '?'; 
  67                 } else { 
  68                         return '?'; 
  69                 } 
   65                //if( white ) { 
   66                //      return '?'; 
   67                //} else { 
   68                //      return '?'; 
   69                //} 
   70        return 'L'; 
  7071        } 
  7172} 
 • chess/src/chess/game/units/Pawn.java

  r17 r19  
  9292 
  9393        protected char getSymbol( final boolean white ) { 
  94                 if( white ) { 
  95                         return '?'; 
  96                 } else { 
  97                         return '?'; 
  98                 } 
   94                //if( white ) { 
   95                //      return '?'; 
   96                //} else { 
   97                //      return '?'; 
   98                //} 
   99        return 'P'; 
  99100        } 
  100101} 
 • chess/src/chess/game/units/Queen.java

  r17 r19  
  1212 */ 
  1313public class Queen extends AUnit { 
  14         public Queen( final Player player, 
  15                       final IGame game, 
  16                       final Location location ) { 
  17                 super( player, game, location ); 
  18         } 
   14    public Queen( final Player player, 
   15                  final IGame game, 
   16                  final Location location ) { 
   17        super( player, game, location ); 
   18    } 
  1919 
  20         public Location[] canMoveTo() { 
  21                 _temp.removeAllElements(); 
   20    public Location[] canMoveTo() { 
   21        _temp.removeAllElements(); 
  2222 
  23                 final Location l = location; 
  24                 final int width = game.getWidth(); 
  25                 final int height = game.getHeight(); 
  26                 for( int x = l.x + 1; x < width; x++ ) { 
  27                         if( !checkAndAdd( this, game, x, l.y ) ) { 
  28                                 break; 
  29                         } 
  30                 } 
  31                 for( int x = l.x - 1; x >= 0; x-- ) { 
  32                         if( !checkAndAdd( this, game, x, l.y ) ) { 
  33                                 break; 
  34                         } 
  35                 } 
   23        final Location l = location; 
   24        final int width = game.getWidth(); 
   25        final int height = game.getHeight(); 
   26        for ( int x = l.x + 1; x < width; x++ ) { 
   27            if ( !checkAndAdd( this, game, x, l.y ) ) { 
   28                break; 
   29            } 
   30        } 
   31        for ( int x = l.x - 1; x >= 0; x-- ) { 
   32            if ( !checkAndAdd( this, game, x, l.y ) ) { 
   33                break; 
   34            } 
   35        } 
  3636 
  37                 for( int y = l.y + 1; y < height; y++ ) { 
  38                         if( !checkAndAdd( this, game, l.x, y ) ) { 
  39                                 break; 
  40                         } 
  41                 } 
  42                 for( int y = l.y - 1; y >= 0; y-- ) { 
  43                         if( !checkAndAdd( this, game, l.x, y ) ) { 
  44                                 break; 
  45                         } 
  46                 } 
   37        for ( int y = l.y + 1; y < height; y++ ) { 
   38            if ( !checkAndAdd( this, game, l.x, y ) ) { 
   39                break; 
   40            } 
   41        } 
   42        for ( int y = l.y - 1; y >= 0; y-- ) { 
   43            if ( !checkAndAdd( this, game, l.x, y ) ) { 
   44                break; 
   45            } 
   46        } 
  4747 
  48                 for( int i = 1; i < width; i++ ) { 
  49                         final int x = l.x + i; 
  50                         final int y = l.y + i; 
  51                         if( !checkAndAdd( this, game, x, y ) ) { 
  52                                 break; 
  53                         } 
  54                 } 
  55                 for( int i = 1; i < width; i++ ) { 
  56                         final int x = l.x - i; 
  57                         final int y = l.y - i; 
  58                         if( !checkAndAdd( this, game, x, y ) ) { 
  59                                 break; 
  60                         } 
  61                 } 
  62                 for( int i = 1; i < width; i++ ) { 
  63                         final int x = l.x + i; 
  64                         final int y = l.y - i; 
  65                         if( !checkAndAdd( this, game, x, y ) ) { 
  66                                 break; 
  67                         } 
  68                 } 
  69                 for( int i = 1; i < width; i++ ) { 
  70                         final int x = l.x - i; 
  71                         final int y = l.y + i; 
  72                         if( !checkAndAdd( this, game, x, y ) ) { 
  73                                 break; 
  74                         } 
  75                 } 
  76                 return convertBuffer(); 
  77         } 
  78          
  79         protected char getSymbol( final boolean white ) { 
  80                 if( white ) { 
  81                         return '?'; 
  82                 } else { 
  83                         return '?'; 
  84                 } 
  85         } 
   48        for ( int i = 1; i < width; i++ ) { 
   49            final int x = l.x + i; 
   50            final int y = l.y + i; 
   51            if ( !checkAndAdd( this, game, x, y ) ) { 
   52                break; 
   53            } 
   54        } 
   55        for ( int i = 1; i < width; i++ ) { 
   56            final int x = l.x - i; 
   57            final int y = l.y - i; 
   58            if ( !checkAndAdd( this, game, x, y ) ) { 
   59                break; 
   60            } 
   61        } 
   62        for ( int i = 1; i < width; i++ ) { 
   63            final int x = l.x + i; 
   64            final int y = l.y - i; 
   65            if ( !checkAndAdd( this, game, x, y ) ) { 
   66                break; 
   67            } 
   68        } 
   69        for ( int i = 1; i < width; i++ ) { 
   70            final int x = l.x - i; 
   71            final int y = l.y + i; 
   72            if ( !checkAndAdd( this, game, x, y ) ) { 
   73                break; 
   74            } 
   75        } 
   76        return convertBuffer(); 
   77    } 
   78 
   79    protected char getSymbol( final boolean white ) { 
   80        //if( white ) { 
   81        //      return '?'; 
   82        //} else { 
   83        //      return '?'; 
   84        //} 
   85        return 'P'; 
   86    } 
  8687} 
 • chess/src/chess/remote/IRemoteNode.java

  r9 r19  
  11package chess.remote; 
  22 
  3 import java.io.IOException; 
  43 
  54/** 
   
  1413        public void setListener( final IConnectionListener l ); 
  1514 
  16         public void ensureConnected() throws IOException; 
   15        public void start(); 
  1716 
  1817        public void send( final IDatagram data ); 
 • chess/src/chess/remote/impl/Remote.java

  r17 r19  
  2020 */ 
  2121public class Remote implements IRemote { 
  22     private static final String MY_SERVICE_NUMBER = "3B9FA89520078C303355AAA694238F08;name=ChessGameServer"; 
   22    public static final String BTSPP_SCHEME = "btspp://"; 
   23    public static final String MY_SERVICE_NUMBER = "3B9FA89520078C303355AAA694238F08;name=ChessGameServer"; 
  2324 
  2425    public static final IRemoteNode[] EMPTY = new IRemoteNode[0]; 
   
  2728    private final Vector devices = new Vector(); 
  2829 
  29     private Remote() throws Exception { 
   30    public Remote() throws Exception { 
  3031        localDevice = LocalDevice.getLocalDevice(); 
  3132        fillupCache(); 
   
  9596    } 
  9697 
  97     public static IRemote create() throws Exception { 
  98         //return new Remote(); 
  99 //        return new DummyRemote(); 
  100         return new DebugRemote( 100, 100 ); 
  101     } 
  102  
  10398    private static class WaitForIncomingThread extends BaseAsyncProcess { 
  10499        private final LocalDevice localDevice; 
   
  118113                    try { 
  119114                        final StreamConnectionNotifier server = ( StreamConnectionNotifier )Connector.open( 
  120                                 "btspp://localhost:" + MY_SERVICE_NUMBER, 
   115                                BTSPP_SCHEME +"localhost:" + MY_SERVICE_NUMBER, 
  121116                                Connector.READ_WRITE, 
  122117                                true 
   
  127122                                // Îæèäàåì âõîäÿùåå ïîòîêîâîå ñîåäèíåíèå 
  128123                                final StreamConnection conn = server.acceptAndOpen(); 
  129                                 Util.log.println( "accepted incoming" + conn ); 
   124                                Util.log.println( "accepted incoming:" + conn ); 
  130125                                final RemoteNode client = new RemoteNode( conn ); 
  131126                                if ( listener.incoming( client ) ) { 
 • chess/src/chess/remote/impl/RemoteNode.java

  r9 r19  
  2121public class RemoteNode implements IRemoteNode, Runnable { 
  2222 
  23         private String name; 
  24  
  25         private RemoteDevice device; 
  26         private IConnectionListener listener = null; 
  27         private StreamConnection connection = null; 
  28  
  29         private transient InputStream in; 
  30         private transient OutputStream out; 
  31         private transient Thread pump; 
  32  
  33         public RemoteNode( final RemoteDevice device ) throws IOException { 
  34                 this.device = device; 
  35                 name = device.getFriendlyName( false ); 
  36         } 
  37  
  38         public RemoteNode( final StreamConnection conn ) throws IOException { 
  39                 this.connection = conn; 
  40                 this.device = RemoteDevice.getRemoteDevice( connection ); 
  41                 this.name = device.getFriendlyName( true ); 
  42         } 
  43  
  44         public RemoteNode( final String name, 
  45                            final StreamConnection conn ) throws IOException { 
  46                 this.name = name; 
  47                 this.connection = conn; 
  48                 this.device = RemoteDevice.getRemoteDevice( conn ); 
  49         } 
  50  
  51         public String getName() { 
  52                 return name; 
  53         } 
  54  
  55         public void ensureConnected() throws IOException { 
  56                 if( device == null ) { 
  57                         throw new IllegalStateException( "Already closed node" ); 
  58                 } else if( connection == null ) { 
  59                         connection = ( StreamConnection ) Connector.open( device.getBluetoothAddress() ); 
  60                 } 
  61  
  62                 try { 
  63                         in = connection.openInputStream(); 
  64                 } catch( IOException ex ) { 
  65                         ex.printStackTrace(); 
  66                         throw new RuntimeException( "Bad:" + ex.getMessage() ); 
  67                 } 
  68                 try { 
  69                         out = connection.openOutputStream(); 
  70                 } catch( IOException ex ) { 
  71                         ex.printStackTrace(); 
  72                         throw new RuntimeException( "Bad:" + ex.getMessage() ); 
  73                 } 
  74                 if( pump != null && pump.isAlive() ) { 
  75                         pump.interrupt(); 
  76                 } 
  77                 pump = new Thread( this, "network pump" ); 
  78                 pump.start(); 
  79 //              return this; 
  80         } 
  81  
  82         public void setListener( final IConnectionListener l ) { 
  83                 this.listener = l; 
  84         } 
  85  
  86         public void send( final IDatagram data ) { 
  87                 if( out != null ) { 
  88                         try { 
  89                                 final GenericDatagram gdata = new GenericDatagram( data ); 
  90                                 gdata.write( out ); 
  91                         } catch( IOException ex ) { 
  92                                 ex.printStackTrace(); 
  93                                 throw new RuntimeException( ex.getMessage() ); 
  94                         } 
  95                         if( listener != null ) { 
  96                                 listener.wasSent( data ); 
  97                         } 
  98                 } 
  99         } 
  100  
  101         public void close() { 
  102                 if( in != null ) { 
  103                         try { 
  104                                 in.close(); 
  105                         } catch( IOException e ) { 
  106                                 e.printStackTrace(); 
  107                         } finally { 
  108                                 in = null; 
  109                         } 
  110                 } 
  111                 if( out != null ) { 
  112                         try { 
  113                                 out.close(); 
  114                         } catch( IOException e ) { 
  115                                 e.printStackTrace(); 
  116                         } finally { 
  117                                 out = null; 
  118                         } 
  119                 } 
  120                 if( connection != null ) { 
  121                         try { 
  122                                 connection.close(); 
  123                         } catch( IOException e ) { 
  124                                 e.printStackTrace(); 
  125                         } finally { 
  126                                 connection = null; 
  127                         } 
  128                 } 
  129                 if( listener != null ) { 
  130                         listener.closed(); 
  131                 } 
  132                 if( pump != null && pump.isAlive() ) { 
  133                         pump.interrupt(); 
  134                 } 
  135                 pump = null; 
  136                 device = null; 
  137         } 
  138  
  139  
  140         public void run() { 
  141                 try { 
  142                         while( true ) { 
  143                                 synchronized( this ) { 
  144                                         if( in.available() > 0 ) { 
  145                                                 final GenericDatagram data = new GenericDatagram( in ); 
  146                                                 if( listener != null ) { 
  147                                                         listener.received( data.wrapped ); 
  148                                                 } 
  149                                         } 
  150                                         try { 
  151                                                 wait( 100 ); 
  152                                         } catch( InterruptedException e ) { 
  153                                         } 
  154                                 } 
  155                         } 
  156                 } catch( IOException e ) { 
  157                         e.printStackTrace(); 
  158                         return; 
  159                 } 
  160         } 
  161  
  162  
  163         public String toString() { 
  164                 return getName(); 
  165         } 
   23    private String name; 
   24 
   25    private RemoteDevice device; 
   26    private IConnectionListener listener = null; 
   27    private StreamConnection connection = null; 
   28 
   29    private transient InputStream in; 
   30    private transient OutputStream out; 
   31    private transient Thread pump; 
   32 
   33    private final Object connectLock = new Object(); 
   34 
   35    public RemoteNode( final RemoteDevice device ) throws IOException { 
   36        this( device, null ); 
   37    } 
   38 
   39    public RemoteNode( final StreamConnection conn ) throws IOException { 
   40        this( null, null, conn ); 
   41    } 
   42 
   43    public RemoteNode( final RemoteDevice device, 
   44                       final StreamConnection conn ) throws IOException { 
   45        this( null, device, conn ); 
   46    } 
   47 
   48    public RemoteNode( final String name, 
   49                       final RemoteDevice device, 
   50                       final StreamConnection conn ) throws IOException { 
   51        if ( device == null && conn == null ) { 
   52            throw new IllegalArgumentException( "No-no-no, David Blein! device =null && conn = null" ); 
   53        } 
   54 
   55        if ( device == null ) { 
   56            this.device = RemoteDevice.getRemoteDevice( conn ); 
   57        } else { 
   58            this.device = device; 
   59        } 
   60        if ( name == null ) { 
   61            this.name = this.device.getFriendlyName( true ); 
   62        } else { 
   63            this.name = name; 
   64        } 
   65        connection = conn; 
   66    } 
   67 
   68    private static String getBluetoothURL( final RemoteDevice device ) { 
   69        return Remote.BTSPP_SCHEME + device.getBluetoothAddress() + ":1"; 
   70    } 
   71 
   72    public RemoteNode( final String name, 
   73                       final StreamConnection conn ) throws IOException { 
   74        this( name, null, conn ); 
   75    } 
   76 
   77    public String getName() { 
   78        return name; 
   79    } 
   80 
   81    public synchronized void start() { 
   82        checkStatus(); 
   83        if ( pump == null ) { 
   84            pump = new Thread( this, "network pump" ); 
   85            pump.start(); 
   86        } 
   87    } 
   88 
   89    private void checkStatus() { 
   90        if ( isClosed() ) { 
   91            throw new IllegalStateException( "Already closed node" ); 
   92        } 
   93    } 
   94 
   95    private boolean isClosed() { 
   96        return device == null; 
   97    } 
   98 
   99    public synchronized void setListener( final IConnectionListener l ) { 
   100        //start(); 
   101        this.listener = l; 
   102    } 
   103 
   104    public void send( final IDatagram data ) { 
   105        //start(); 
   106        checkStatus(); 
   107        synchronized ( connectLock ) { 
   108            while ( out == null ) { 
   109                try { 
   110                    connectLock.wait(); 
   111                } catch ( InterruptedException e ) { 
   112                    e.printStackTrace(); 
   113                } 
   114            } 
   115        } 
   116        synchronized ( this ) { 
   117            try { 
   118                final GenericDatagram gdata = new GenericDatagram( data ); 
   119                gdata.write( out ); 
   120            } catch ( IOException ex ) { 
   121                ex.printStackTrace(); 
   122                throw new RuntimeException( ex.getMessage() ); 
   123            } 
   124            if ( listener != null ) { 
   125                listener.wasSent( data ); 
   126            } 
   127        } 
   128    } 
   129 
   130    public synchronized void close() { 
   131        if ( isClosed() ) { 
   132            return; 
   133        } 
   134        if ( pump != null && pump.isAlive() ) { 
   135            pump.interrupt(); 
   136            if ( pump != Thread.currentThread() ) { 
   137                try { 
   138                    pump.join(); 
   139                } catch ( InterruptedException e ) { 
   140                    e.printStackTrace(); 
   141                } 
   142            } 
   143        } 
   144        if ( in != null ) { 
   145            synchronized ( in ) { 
   146                try { 
   147                    in.close(); 
   148                } catch ( IOException e ) { 
   149                    e.printStackTrace(); 
   150                } finally { 
   151                    in = null; 
   152                } 
   153            } 
   154        } 
   155        if ( out != null ) { 
   156            synchronized ( out ) { 
   157                try { 
   158                    out.close(); 
   159                } catch ( IOException e ) { 
   160                    e.printStackTrace(); 
   161                } finally { 
   162                    out = null; 
   163                } 
   164            } 
   165        } 
   166        if ( connection != null ) { 
   167            try { 
   168                connection.close(); 
   169            } catch ( IOException e ) { 
   170                e.printStackTrace(); 
   171            } finally { 
   172                connection = null; 
   173            } 
   174        } 
   175        if ( listener != null ) { 
   176            listener.closed(); 
   177        } 
   178        pump = null; 
   179        device = null; 
   180    } 
   181 
   182 
   183    public void run() { 
   184        try { 
   185            synchronized ( this ) { 
   186                if ( isClosed() ) { 
   187                    return; 
   188                } 
   189                ensurePipelineOpened(); 
   190            } 
   191            synchronized ( connectLock ) { 
   192                connectLock.notifyAll(); 
   193            } 
   194            while ( !isClosed() ) { 
   195                synchronized ( this ) { 
   196                    final int timeout; 
   197                    if ( in.available() > 0 ) { 
   198                        final GenericDatagram data = new GenericDatagram( in ); 
   199                        if ( listener != null ) { 
   200                            listener.received( data.wrapped ); 
   201                        } 
   202                        timeout = 50; 
   203                    } else { 
   204                        timeout = 250; 
   205                    } 
   206                    try { 
   207                        wait( timeout ); 
   208                    } catch ( InterruptedException e ) { 
   209                    } 
   210                } 
   211            } 
   212        } catch ( Throwable e ) { 
   213            e.printStackTrace(); 
   214            return; 
   215        } finally { 
   216            pump = null; 
   217            close(); 
   218        } 
   219    } 
   220 
   221    private void ensurePipelineOpened() throws IOException { 
   222        if ( connection == null ) { 
   223            final String addr = getBluetoothURL( device ); 
   224            connection = ( StreamConnection )Connector.open( addr ); 
   225        } 
   226        if ( in == null ) { 
   227            try { 
   228                in = connection.openInputStream(); 
   229            } catch ( IOException ex ) { 
   230                ex.printStackTrace(); 
   231                throw new RuntimeException( "Can't open input stream:" + ex.getMessage() ); 
   232            } 
   233        } 
   234        if ( out == null ) { 
   235            try { 
   236                out = connection.openOutputStream(); 
   237            } catch ( IOException ex ) { 
   238                ex.printStackTrace(); 
   239                throw new RuntimeException( "Can't open output stream:" + ex.getMessage() ); 
   240            } 
   241        } 
   242    } 
   243 
   244 
   245    public String toString() { 
   246        return getName(); 
   247    } 
  166248} 
 • chess/src/chess/remote/impl/debug/DebugRemote.java

  r17 r19  
  149149        } 
  150150 
  151         public void ensureConnected() throws IOException { 
   151        public void start() { 
  152152 
  153153        } 
   
  225225        } 
  226226 
  227         public void ensureConnected() throws IOException { 
   227        public void start() { 
  228228            if ( listener == null ) { 
  229                 throw new IllegalStateException( "listener can't be null in ensureConnected!" ); 
   229                throw new IllegalStateException( "listener can't be null in start!" ); 
  230230            } 
  231231            //ïîñûëàåì íà÷àëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü -- 
 • chess/src/chess/ui/ChessMIDlet.java

  r15 r19  
  1010import chess.game.Player; 
  1111import chess.remote.*; 
  12 import chess.remote.impl.Remote; 
  1312 
  1413 
   
  4039 
  4140    public final Screen startForm = new StartMenuScreen( this ); 
  42     private final Screen choosePlayerForm = new ChoosePlayerForm( this ); 
   41    private final Screen choosePlayerForm = new ChoosePlayerScreen( this ); 
  4342    private final GameCanvas gameCanvas = new GameCanvas( this ); 
  4443    private final WaitScreen waitScreen = new WaitScreen( 
   
  5958    public ChessMIDlet() throws Exception { 
  6059        display = Display.getDisplay( this ); 
  61         remote = Remote.create(); 
   60        remote = Util.create(); 
  6261 
  6362        waitScreen.addCommand( cancelCommand ); 
   
  7170    public void connectToServer( final IRemoteNode server ) { 
  7271        try { 
   72            display.setCurrent( gameCanvas ); 
  7373            app = new App( 
  7474                    ChessMIDlet.this, 
   
  7777                    server 
  7878            ); 
  79             display.setCurrent( gameCanvas ); 
  8079        } catch ( Exception e ) { 
  8180            e.printStackTrace(); 
   
  188187 
  189188    protected void searchGame() { 
   189        display.setCurrent( searchForm ); 
  190190        searchForm.refresh( false ); 
  191         display.setCurrent( searchForm ); 
  192191        Util.log.println( "search server" ); 
  193192    } 
 • chess/src/chess/ui/ChoosePlayerScreen.java

  r18 r19  
  1111 *         created 31.01.2009 at 19:29:43 
  1212 */ 
  13 public class ChoosePlayerForm extends Form implements CommandListener, ItemCommandListener { 
  14     private final ChessMIDlet midlet; 
   13public class ChoosePlayerScreen extends BaseListScreen implements IChoiceListener { 
   14    public ChoosePlayerScreen( final ChessMIDlet midlet ) { 
   15        super( midlet, MSG.getMessage( "choose-player.title" ) ); 
   16        addItem( Player.WHITE.name() ); 
   17        addItem( Player.BLACK.name() ); 
   18        setChoiceListener( this ); 
  1519 
  16     private final StringItem whiteItem = new StringItem( 
  17             Player.WHITE.name(), 
  18             "", 
  19             StringItem.BUTTON 
  20     ); 
  21     private final StringItem blackItem = new StringItem( 
  22             Player.BLACK.name(), 
  23             "", 
  24             StringItem.BUTTON 
  25     ); 
  26  
  27     public ChoosePlayerForm( final ChessMIDlet midlet ) { 
  28         super( MSG.getMessage( "choose-player.title" ) ); 
  29         this.midlet = midlet; 
  30  
  31  
  32         whiteItem.setDefaultCommand( midlet.okCommand ); 
  33         whiteItem.setItemCommandListener( this ); 
  34         whiteItem.setLayout( Item.LAYOUT_EXPAND | Item.LAYOUT_VEXPAND ); 
  35  
  36         blackItem.setDefaultCommand( midlet.okCommand ); 
  37         blackItem.setItemCommandListener( this ); 
  38         blackItem.setLayout( Item.LAYOUT_EXPAND | Item.LAYOUT_VEXPAND ); 
  39  
  40         append( whiteItem ); 
  41         append( blackItem ); 
  42  
  43         //addCommand( midlet.okCommand ); 
  4420        addCommand( midlet.backCommand ); 
  45  
  46         setCommandListener( this ); 
  4721    } 
  4822 
  49  
  50     public void commandAction( final Command command, 
  51                                final Displayable displayable ) { 
  52         /*if ( command == midlet.okCommand ) { 
  53             final int index = getSelectedIndex(); 
  54             if ( index >= 0 ) { 
  55                 midlet.newGame( Player.byType( index ) ); 
   23    public void choosed( final Command c, 
   24                         final int selectedIndex ) { 
   25        if ( c == midlet.okCommand ) { 
   26            switch ( selectedIndex ) { 
   27                case 0: 
   28                    midlet.newGame( Player.WHITE ); 
   29                    return; 
   30                case 1: 
   31                    midlet.newGame( Player.BLACK ); 
   32                    return; 
  5633            } 
  57         } else */ 
  58         if ( command == midlet.backCommand ) { 
   34        } else if ( c == midlet.backCommand ) { 
  5935            midlet.showStartScreen(); 
  6036        } 
  6137    } 
  62  
  63     public void commandAction( final Command command, 
  64                                final Item item ) { 
  65         if ( command == midlet.okCommand ) { 
  66             if ( item == whiteItem ) { 
  67                 midlet.newGame( Player.WHITE ); 
  68             } else if ( item == blackItem ) { 
  69                 midlet.newGame( Player.BLACK ); 
  70             } 
  71         } 
  72     } 
  7338} 
 • chess/src/chess/ui/GameCanvas.java

  r17 r19  
  3737    public final int downKey; 
  3838 
  39     protected Player player; 
   39    //protected Player player; 
  4040    protected IGame game; 
  4141 
   
  5555 
  5656 
  57     private static final int MARGIN = 2; 
   57    private static final int MARGIN = 1; 
  5858    //colors 
  5959    private static final int BG_COLOR = 0xFFFFFF; 
   
  164164        //paint desk 
  165165        if ( game != null ) { 
  166             final int width = game.getWidth(); 
  167             final int height = game.getHeight(); 
  168  
  169             final int deskWidth = canvasWidth - MARGIN; 
  170             final int deskHeight = canvasHeight - MARGIN; 
  171  
  172             //ðåçåðâèðóåì ñòîëáöû/ñòðîêè äëÿ ïîîäïèñåé 
   166            final int nX = game.getWidth(); 
   167            final int nY = game.getHeight(); 
   168 
   169            final int availableWidth = canvasWidth - 2 * MARGIN; 
   170            final int availableHeight = canvasHeight - 2 * MARGIN; 
   171 
   172            final Font font = g.getFont(); 
   173            final int fontHeight = font.getHeight(); 
   174 
   175            //ðåçåðâèðóåì ìåñòî ïîä èíôîðìåðû: 2 * (âûñîòîé rows ñòðîê + îòñòóïû ) 
   176            //ñ÷èòàåì, ñêîëüêî íóæíî ñòðî÷åê, ÷òîáû íàïèñàòü "Áåëûå: 1235 ñåê <ñïèñîê âçÿòûõ ôèãóð>" 
   177            final int charWidth = font.charWidth( 'W' ); 
   178            final int chars = Math.max( 
   179                    Player.WHITE.name().length(), 
   180                    Player.BLACK.name().length() 
   181            ) + ": 99999 sec".length() + 16/*16 units per player*/; 
   182 
   183            final int rows = ( int )Math.floor( availableWidth / ( 1.0f * charWidth * chars ) ) + 1; 
   184            final int informerHeight = rows * fontHeight; 
   185 
   186            final int _availableHeight = availableHeight - 2 * ( informerHeight + MARGIN ); 
   187 
   188            //ðåçåðâèðóåì 2 ñòîëáöà è 2 ñòðîêè äëÿ ïîäïèñåé 
  173189            cellSize = Math.min( 
  174                     deskWidth / ( width + 2 ), 
  175                     deskHeight / ( height + 2 ) 
   190                    availableWidth / ( nX + 2 ), 
   191                    _availableHeight / ( nY + 2 ) 
  176192            ); 
  177193 
   
  180196            } 
  181197 
  182             final int _deskWidth = cellSize * ( width + 2 ); 
  183             final int _deskHeight = cellSize * ( height + 2 ); 
   198            final int _deskWidth = cellSize * ( nX + 2 ); 
   199            final int _deskHeight = cellSize * ( nY + 2 ); 
  184200 
  185201            final int vDeskMargin = ( canvasHeight - _deskHeight ) / 2; 
   
  189205 
  190206            //draw labels 
  191             drawLabels( g, width, height ); 
   207            drawLabels( g, nX, nY ); 
  192208 
  193209            //draw desk and units 
  194             for ( int _y = 0; _y < height; _y++ ) { 
  195                 for ( int _x = 0; _x < width; _x++ ) { 
   210            for ( int _y = 0; _y < nY; _y++ ) { 
   211                for ( int _x = 0; _x < nX; _x++ ) { 
  196212                    final int x = toScreenX( _x ); 
  197213                    final int y = toScreenY( _y ); 
   
  232248                final int x = toScreenX( focusedCell.x ); 
  233249                final int y = toScreenY( focusedCell.y ); 
  234                 g.drawRect( x + 1, y + 1, cellSize - 2, cellSize - 2 ); 
  235                 g.drawRect( x, y, cellSize, cellSize ); 
   250                g.drawRoundRect( x + 1, y + 1, cellSize - 2, cellSize - 2, 2, 2 ); 
   251                g.drawRoundRect( x, y, cellSize, cellSize, 2, 2 ); 
  236252            } 
  237253            if ( selectedCell != null ) { 
   
  239255                final int x = toScreenX( selectedCell.x ); 
  240256                final int y = toScreenY( selectedCell.y ); 
  241                 g.drawRect( x + 1, y + 1, cellSize - 2, cellSize - 2 ); 
  242                 g.drawRect( x, y, cellSize, cellSize ); 
   257                g.drawRoundRect( x + 1, y + 1, cellSize - 2, cellSize - 2, 2, 2 ); 
   258                g.drawRoundRect( x, y, cellSize, cellSize, 2, 2 ); 
  243259            } 
  244260 
   
  257273            ); 
  258274 
  259             drawInformers( g, canvasHeight, _deskWidth, vDeskMargin, hDeskMargin ); 
  260         } 
  261     } 
  262  
  263     private void drawLabels( final Graphics g, final int width, final int height ) { 
   275            drawInformers( g, availableWidth, informerHeight ); 
   276        } 
   277    } 
   278 
   279    private void drawLabels( final Graphics g, 
   280                             final int nX, 
   281                             final int nY ) { 
  264282        //draw labels 
  265283        { 
  266284            g.setColor( LABELS_COLOR ); 
  267285            final int x1 = toScreenX( -1 ); 
  268             final int x2 = toScreenX( width ); 
  269             for ( int i = 0; i < height; i++ ) { 
   286            final int x2 = toScreenX( nX ); 
   287            for ( int i = 0; i < nY; i++ ) { 
  270288                final int y = toScreenY( i ); 
  271289 
   
  285303            } 
  286304            final int y1 = toScreenY( -1 ); 
  287             final int y2 = toScreenY( height ); 
  288             for ( int i = 0; i < width; i++ ) { 
   305            final int y2 = toScreenY( nY ); 
   306            for ( int i = 0; i < nX; i++ ) { 
  289307                final int x = toScreenX( i ); 
  290308 
   
  308326 
  309327    private void drawInformers( final Graphics g, 
  310                                 final int canvasHeight, 
  311                                 final int _deskWidth, 
  312                                 final int vDeskMargin, 
  313                                 final int hDeskMargin ) { 
  314         final int height = vDeskMargin - MARGIN - 2; 
  315         final int x = hDeskMargin; 
  316         final int width = _deskWidth; 
   328                                final int width, 
   329                                final int height ) { 
   330        final int x = MARGIN; 
   331        final int canvasHeight = getHeight(); 
  317332 
  318333        drawInformer( g, 
   
  323338 
  324339        drawInformer( g, 
  325                       x, canvasHeight - vDeskMargin + 1, 
   340                      x, canvasHeight - height - 2 * MARGIN, 
  326341                      width, height, 
  327342                      Player.WHITE 
   
  336351                               final Player player ) { 
  337352        g.drawRect( x, y, width, height ); 
  338         final String name = this.player == player ? player.name() + " (you)" : player.name(); 
   353        final String name = game.getOwner() == player ? player.name() + " (you)" : player.name(); 
  339354        final int inset = 2; 
  340355        g.drawString( name, 
   
  348363        final long timing = game.getTiming( player ); 
  349364 
  350         final String time = ":" + String.valueOf( timing / 1000 ) + " s"; 
   365        final String time = ": " + String.valueOf( timing / 1000 ) + " s"; 
  351366        final int timeWidth = font.stringWidth( time ); 
  352367        g.drawString( time, 
 • chess/src/chess/ui/JoinGameScreen.java

  r17 r19  
  1414 * Time: 15:30:43<br/> 
  1515 */ 
  16 public class JoinGameScreen extends List implements CommandListener, IClientListener { 
  17     private final ChessMIDlet midlet; 
   16public class JoinGameScreen extends BaseListScreen implements IChoiceListener, IClientListener { 
   17    //private final ChessMIDlet midlet; 
  1818 
  1919    private IRemoteNode[] nodes; 
   
  3737 
  3838    public JoinGameScreen( final ChessMIDlet midlet ) { 
  39         super( MSG.getMessage( "join-game.title" ), Choice.IMPLICIT ); 
  40         this.midlet = midlet; 
   39        super( midlet, MSG.getMessage( "join-game.title" ) ); 
   40        //this.midlet = midlet; 
  4141 
  4242        scanningNetworkAlert.setTimeout( Alert.FOREVER ); 
   
  4848        scanningNetworkAlert.setCommandListener( this ); 
  4949 
  50         addCommand( midlet.okCommand ); 
   50        //addCommand( midlet.okCommand ); 
  5151        addCommand( midlet.refreshCommand ); 
  5252        addCommand( midlet.backCommand ); 
  5353 
  54         setSelectCommand( midlet.okCommand ); 
   54        //setSelectCommand( midlet.okCommand ); 
  5555 
  56         setCommandListener( this ); 
   56        //setCommandListener( this ); 
   57        setChoiceListener( this ); 
  5758    } 
  5859 
   
  7980        //todo check process.status() and display error message 
  8081 
  81         deleteAll(); 
   82        removeAllItems(); 
  8283        nodes = servers; 
  8384        if ( nodes == null || nodes.length == 0 ) { 
   
  8687            for ( int i = 0; i < nodes.length; i++ ) { 
  8788                final IRemoteNode node = nodes[i]; 
  88                 append( node.getName(), null ); 
   89                addItem( node.getName() ); 
  8990            } 
  9091            midlet.display.setCurrent( this ); 
   
  101102                } 
  102103            } 
  103         } else if ( command == midlet.backCommand ) { 
  104             midlet.showStartScreen(); 
  105         } else if ( command == midlet.okCommand ) { 
  106             final int index = getSelectedIndex(); 
  107             if ( index >= 0 && index < nodes.length ) { 
  108                 final IRemoteNode server = nodes[index]; 
   104        }  
   105        super.commandAction( command, displayable ); 
   106    } 
   107 
   108    public void choosed( final Command c, 
   109                         final int selectedIndex ) { 
   110        if ( c == getDefaultCommand() ) { 
   111            if ( selectedIndex >= 0 && selectedIndex < nodes.length ) { 
   112                final IRemoteNode server = nodes[selectedIndex]; 
  109113                midlet.connectToServer( server ); 
  110114            } 
  111         } else if ( command == midlet.refreshCommand ) { 
   115        } else if ( c == midlet.backCommand ) { 
   116            midlet.showStartScreen(); 
   117        } else if ( c == midlet.refreshCommand ) { 
  112118            refresh( true ); 
  113119        } 
 • chess/src/chess/ui/StartMenuScreen.java

  r15 r19  
  1111 * Time: 15:20:49<br/> 
  1212 */ 
  13 public class StartMenuScreen extends Form implements /*CommandListener, */ItemCommandListener { 
  14     private final ChessMIDlet midlet; 
   13public class StartMenuScreen extends BaseListScreen implements IChoiceListener { 
   14    public StartMenuScreen( final ChessMIDlet midlet ) { 
   15        super( midlet, MSG.getMessage( "start-menu.title" ) ); 
  1516 
  16     private final StringItem newGameItem = new StringItem( 
  17             MSG.getMessage( "start-menu.new-game" ), 
  18             "", 
  19             StringItem.BUTTON 
  20     ); 
  21     private final StringItem joinGameItem = new StringItem( 
  22             MSG.getMessage( "start-menu.join-game" ), 
  23             "", 
  24             StringItem.BUTTON 
  25     ); 
  26     private final StringItem helpItem = new StringItem( 
  27             MSG.getMessage( "start-menu.help" ), 
  28             "", 
  29             StringItem.BUTTON 
  30     ); 
  31     private final StringItem exitItem = new StringItem( 
  32             MSG.getMessage( "start-menu.exit" ), 
  33             "", 
  34             StringItem.BUTTON 
  35     ); 
   17        addItem( MSG.getMessage( "start-menu.new-game" ) ); 
   18        addItem( MSG.getMessage( "start-menu.join-game" ) ); 
   19        addItem( MSG.getMessage( "start-menu.help" ) ); 
   20        addItem( MSG.getMessage( "start-menu.exit" ) ); 
  3621 
  37     public StartMenuScreen( final ChessMIDlet midlet ) { 
  38         super( MSG.getMessage( "start-menu.title" ) ); 
  39         this.midlet = midlet; 
  40  
  41         newGameItem.setDefaultCommand( midlet.okCommand ); 
  42         newGameItem.setItemCommandListener( this ); 
  43         newGameItem.setLayout( Item.LAYOUT_EXPAND | Item.LAYOUT_VEXPAND ); 
  44  
  45         joinGameItem.setDefaultCommand( midlet.okCommand ); 
  46         joinGameItem.setItemCommandListener( this ); 
  47         joinGameItem.setLayout( Item.LAYOUT_EXPAND | Item.LAYOUT_VEXPAND ); 
  48  
  49         helpItem.setDefaultCommand( midlet.okCommand ); 
  50         helpItem.setItemCommandListener( this ); 
  51         helpItem.setLayout( Item.LAYOUT_EXPAND | Item.LAYOUT_VEXPAND ); 
  52  
  53         exitItem.setDefaultCommand( midlet.okCommand ); 
  54         exitItem.setItemCommandListener( this ); 
  55         exitItem.setLayout( Item.LAYOUT_EXPAND | Item.LAYOUT_VEXPAND ); 
  56  
  57         append( newGameItem ); 
  58         append( joinGameItem ); 
  59         append( helpItem ); 
  60         append( exitItem ); 
   22        setChoiceListener( this ); 
  6123    } 
  6224 
  63     /*public void commandAction( final Command command, 
  64                                final Displayable displayable ) { 
  65         if ( command == midlet.okCommand ) { 
  66             //final int index = getSelectedIndex(); 
  67             //switch ( index ) { 
  68             //    case 0: 
  69             //        midlet.choosePlayer(); 
  70             //        return; 
  71             //    case 1: 
  72             //        midlet.searchGame(); 
  73             //        return; 
  74             //    case 2: 
  75             //        midlet.showHelp(); 
  76             //        return; 
  77             //} 
  78         } else { 
  79             midlet.exitGame(); 
  80         } 
  81     }*/ 
  82  
  83     public void commandAction( final Command command, 
  84                                final Item item ) { 
  85         if ( command == midlet.okCommand ) { 
  86             if ( item == newGameItem ) { 
  87                 midlet.choosePlayer(); 
  88             } else if ( item == joinGameItem ) { 
  89                 midlet.searchGame(); 
  90             } else if ( item == helpItem ) { 
  91                 midlet.showHelp(); 
  92             } else if ( item == exitItem ) { 
  93                 midlet.exitGame(); 
   25    public void choosed( final Command c, 
   26                         final int selectedIndex ) { 
   27        if ( c == midlet.okCommand ) { 
   28            switch ( selectedIndex ) { 
   29                case 0: 
   30                    midlet.choosePlayer(); 
   31                    return; 
   32                case 1: 
   33                    midlet.searchGame(); 
   34                    return; 
   35                case 2: 
   36                    midlet.showHelp(); 
   37                    return; 
   38                case 3: 
   39                    midlet.exitGame(); 
   40                    return; 
  9441            } 
  9542        } 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.