Changeset 17 for chess


Ignore:
Timestamp:
02/03/09 18:30:09 (13 years ago)
Author:
BegemoT
Message:

something different

Location:
chess
Files:
18 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • chess/chess.jad

  r15 r17  
  1 MIDlet-Jar-Size: 849833 
   1MIDlet-Jar-Size: 850554 
  22MIDlet-Jar-URL: chess.jar 
  33MIDlet-Name: chess 
 • chess/src/chess/control/BaseController.java

  r16 r17  
  3636    private int status; 
  3737 
   38    private long lastTimeStamp = System.currentTimeMillis(); 
   39 
  3840    private BaseController( final App app, 
  3941                            final GameCanvas ui, 
   
  5961            //wait for incoming actions log 
  6062            synchronized ( this ) { 
  61                 try { 
  62                     if ( player == null ) { 
  63                         //ñòàðõóåìñÿ íà ñëó÷àé, åñëè ñîáûòèÿ óæå óñïåëè ïðèéòè 
  64                         wait(); 
   63                while ( this.player == null ) { 
   64                    try { 
   65                        //ñòðàõóåìñÿ íà ñëó÷àé, åñëè ñîáûòèÿ óæå óñïåëè ïðèéòè 
   66                        wait( 150 ); 
   67                    } catch ( InterruptedException e ) { 
   68                        e.printStackTrace(); 
  6569                    } 
  66                 } catch ( InterruptedException e ) { 
  67                     e.printStackTrace(); 
  6870                } 
  6971            } 
  7072        } 
   73        lastTimeStamp = System.currentTimeMillis(); 
  7174    } 
  7275 
   
  115118    } 
  116119 
  117     protected void processSystemAction( final SystemAction sa ) { 
   120    protected synchronized void processSystemAction( final SystemAction sa ) { 
  118121        if ( sa.type() == SystemAction.SET_PLAYER ) { 
  119             synchronized ( this ) { 
  120                 player = sa.getPlayer(); 
  121             } 
   122            player = sa.getPlayer(); 
  122123            if ( isMaster() ) { 
  123124                throw new IllegalStateException( "Master should not got SET_PLAYER commands" ); 
   
  132133                } 
  133134            } 
   135            lastTimeStamp = System.currentTimeMillis(); 
  134136            setStatus( WAITING_FOR_LOCAL ); 
  135137        } else if ( sa.type() == SystemAction.SURRENDER ) { 
   
  145147 
  146148    public synchronized void wasSent( final IDatagram data ) { 
  147         setStatus( WAITING_FOR_OPPONENT ); 
   149        if ( status == WAITING_FOR_NETWORK ) { 
   150            setStatus( WAITING_FOR_OPPONENT ); 
   151        } 
  148152    } 
  149153 
   
  184188    public void keyPressed( final int code ) { 
  185189        ui.clearHighlightedCells(); 
  186         final Location fc = ui.getFocusedCell(); 
   190        final Location prevFC = ui.getFocusedCell(); 
  187191        int x, y; 
  188         if ( fc == null ) { 
   192        if ( prevFC == null ) { 
  189193            x = y = 0; 
  190194        } else { 
  191             x = fc.x; 
  192             y = fc.y; 
   195            x = prevFC.x; 
   196            y = prevFC.y; 
  193197        } 
  194198        if ( code == ui.leftKey ) { 
   
  228232                    && unit.getOwner() == player ) { 
  229233                ui.setSelectedCell( focused ); 
  230                 ui.setFocusedCell( null ); 
   234                ui.setFocusedCell( focused ); 
  231235 
  232236                ui.addCommand( app.getMidlet().backCommand ); 
   
  236240            if ( unit != null ) { 
  237241                final Location[] domain = highlightDomain( unit ); 
  238                 final int index = findNearest( domain, x, y ); 
  239                 if ( index >= 0 ) { 
  240                     ui.setFocusedCell( domain[index] ); 
  241                 } 
   242                //final int index = findNearest( domain, x, y ); 
   243                //if ( index >= 0 ) { 
   244                //    ui.setFocusedCell( domain[index] ); 
   245                //} 
   246                final Location _fc = new Location( x, y ); 
   247                ui.setFocusedCell( _fc ); 
  242248                if ( code == ui.fireKey ) { 
  243                     final Action action = new Action( 
  244                             player, 
  245                             0, 
  246                             selectedCell, 
  247                             ui.getFocusedCell() 
  248                     ); 
  249                     game.doAction( action ); 
  250                     ui.setFocusedCell( null ); 
  251                     ui.setSelectedCell( null ); 
  252                     ui.clearHighlightedCells(); 
  253                     postAction( action ); 
   249                    if ( selectedCell.equals( _fc ) ) { 
   250                        ui.setSelectedCell( null ); 
   251                        ui.removeCommand( app.getMidlet().backCommand ); 
   252                    } else { 
   253                        boolean inDomain = false; 
   254                        for ( int i = 0; i < domain.length; i++ ) { 
   255                            final Location ld = domain[i]; 
   256                            if ( ld.equals( _fc ) ) { 
   257                                inDomain = true; 
   258                                break; 
   259                            } 
   260                        } 
   261                        if ( inDomain ) { 
   262                            final Location focusedCell = ui.getFocusedCell(); 
   263 
   264                            ui.setFocusedCell( null ); 
   265                            ui.setSelectedCell( null ); 
   266                            ui.clearHighlightedCells(); 
   267 
   268                            ui.removeCommand( app.getMidlet().backCommand ); 
   269 
   270 
   271                            postAction( selectedCell, focusedCell ); 
   272                        } 
   273                    } 
  254274                } 
  255275            } else { 
   
  258278 
  259279        } 
   280    } 
   281 
   282    private void postAction( final Location from, 
   283                             final Location to ) { 
   284        final Action action = new Action( 
   285                player, 
   286                System.currentTimeMillis() - lastTimeStamp, 
   287                from, 
   288                to 
   289        ); 
   290        game.doAction( action ); 
   291        postAction( action ); 
  260292    } 
  261293 
 • chess/src/chess/game/Action.java

  r11 r17  
  1616public class Action implements IDatagram { 
  1717    private Player player; 
   18    //âðÿä ëè êòî-òî áóäåò äóìàòü áîëüøå ìèëëèîíà ñåêóíä 
  1819    private int duration; 
  1920 
   
  2627 
  2728    public Action( final Player player, 
  28                    final int duration, 
   29                   final long duration, 
  2930                   final Location from, 
  3031                   final Location to ) { 
  3132        this.player = player; 
  32         this.duration = duration; 
   33        if ( duration > Integer.MAX_VALUE ) { 
   34            throw new IllegalArgumentException( "Too big value:" + duration ); 
   35        } 
   36        this.duration = ( int )duration; 
  3337        this.from = from; 
  3438        this.to = to; 
   
  5559    } 
  5660 
  57     public int duration() { 
   61    public long duration() { 
  5862        return duration; 
  5963    } 
 • chess/src/chess/game/Game.java

  r9 r17  
  1414 */ 
  1515public final class Game implements IGame { 
  16         private static final int SIZE = 8; 
  17  
  18  
  19         private IGameListener listener = null; 
  20  
  21         private final Vector actionsLog = new Vector( 64 ); 
  22  
  23         private final Vector[] activeUnits = new Vector[2]; 
  24         private final Vector[] deadUnits = new Vector[2]; 
  25  
  26         private final AUnit[] desk = new AUnit[SIZE * SIZE]; 
  27  
  28         public Game() { 
  29                 activeUnits[0] = new Vector( 16 ); 
  30                 activeUnits[1] = new Vector( 16 ); 
  31  
  32                 deadUnits[0] = new Vector( 16 ); 
  33                 deadUnits[1] = new Vector( 16 ); 
  34  
  35                 for( int i = 0; i < SIZE; i++ ) { 
  36                         put( new Pawn( Player.WHITE, this, new Location( i, 1 ) ) ); 
  37                         put( new Pawn( Player.BLACK, this, new Location( i, SIZE - 2 ) ) ); 
  38                 } 
  39  
  40                 final int yWhite = 0; 
  41                 final int yBlack = SIZE - 1; 
  42                 put( new Castle( Player.WHITE, this, new Location( 0, yWhite ) ) ); 
  43                 put( new Castle( Player.WHITE, this, new Location( SIZE - 1, yWhite ) ) ); 
  44                 put( new Castle( Player.BLACK, this, new Location( 0, yBlack ) ) ); 
  45                 put( new Castle( Player.BLACK, this, new Location( SIZE - 1, yBlack ) ) ); 
  46  
  47                 put( new Knight( Player.WHITE, this, new Location( 1, yWhite ) ) ); 
  48                 put( new Knight( Player.WHITE, this, new Location( SIZE - 2, yWhite ) ) ); 
  49                 put( new Knight( Player.BLACK, this, new Location( 1, yBlack ) ) ); 
  50                 put( new Knight( Player.BLACK, this, new Location( SIZE - 2, yBlack ) ) ); 
  51  
  52                 put( new Bishop( Player.WHITE, this, new Location( 2, yWhite ) ) ); 
  53                 put( new Bishop( Player.WHITE, this, new Location( SIZE - 3, yWhite ) ) ); 
  54                 put( new Bishop( Player.BLACK, this, new Location( 2, yBlack ) ) ); 
  55                 put( new Bishop( Player.BLACK, this, new Location( SIZE - 3, yBlack ) ) ); 
  56  
  57                 put( new Queen( Player.WHITE, this, new Location( 3, yWhite ) ) ); 
  58                 put( new Queen( Player.BLACK, this, new Location( 3, yBlack ) ) ); 
  59  
  60                 put( new King( Player.WHITE, this, new Location( 4, yWhite ) ) ); 
  61                 put( new King( Player.BLACK, this, new Location( 4, yBlack ) ) ); 
  62         } 
  63  
  64         public int getWidth() { 
  65                 return SIZE; 
  66         } 
  67  
  68         public int getHeight() { 
  69                 return SIZE; 
  70         } 
  71  
  72         public boolean isFree( final Location l ) { 
  73                 return isFree( l.x, l.y ); 
  74         } 
  75  
  76         public boolean isFree( final int x, 
  77                                final int y ) { 
  78                 return isFree( toIndex( x, y ) ); 
  79         } 
  80  
  81         public boolean isFree( final byte index ) { 
  82                 return desk[index] == null; 
  83         } 
  84  
  85         public boolean isValid( final Location l ) { 
  86                 return isValid( l.x, l.y ); 
  87         } 
  88  
  89         public boolean isValid( final int x, 
  90                                 final int y ) { 
  91                 return ( x >= 0 && x < SIZE ) && ( y >= 0 && y < SIZE ); 
  92         } 
  93  
  94         public boolean isValid( final byte index ) { 
  95                 return index >= 0 && index < SIZE * SIZE; 
  96         } 
  97  
  98         public Vector getActiveUnits( final Player p ) { 
  99                 return activeUnits[p.ordinal()]; 
  100         } 
  101  
  102         public Vector getDeadUnits( final Player p ) { 
  103                 return deadUnits[p.ordinal()]; 
  104         } 
  105  
  106         public IUnit getUnit( final Location l ) { 
  107                 return getUnit( l.x, l.y ); 
  108         } 
  109  
  110         public IUnit getUnit( final int x, 
  111                               final int y ) { 
  112                 return getUnit( toIndex( x, y ) ); 
  113         } 
  114  
  115         public IUnit getUnit( final byte index ) { 
  116                 return desk[index]; 
  117         } 
  118  
  119         protected void put( final int x, 
  120                             final int y, 
  121                             final AUnit unit ) { 
  122                 desk[toIndex( x, y )] = unit; 
  123                 final int player = unit.getOwner().ordinal(); 
  124                 if( activeUnits[player].contains( unit ) ) { 
  125                         throw new IllegalStateException( "Unit already here:" + unit ); 
  126                 } 
  127                 activeUnits[player].addElement( unit ); 
  128         } 
  129  
  130         protected void put( final AUnit unit ) { 
  131                 final Location l = unit.getLocation(); 
  132                 put( l.x, l.y, unit ); 
  133         } 
  134  
  135         private void kill( final IUnit victim ) { 
  136                 final byte i = toIndex( victim.getLocation() ); 
  137                 if( desk[i] != victim ) { 
  138                         throw new IllegalStateException( "Killing victim is not on it's place:" + victim ); 
  139                 } 
  140                 desk[i] = null; 
  141  
  142                 final int pIndex = victim.getOwner().ordinal(); 
  143                 activeUnits[pIndex].removeElement( victim ); 
  144                 deadUnits[pIndex].addElement( victim ); 
  145         } 
  146  
  147         private void move( final AUnit u, 
  148                            final Location from, 
  149                            final Location to ) { 
  150                 desk[toIndex( from )] = null; 
  151                 desk[toIndex( to )] = u; 
  152                 u.setLocation( to ); 
  153         } 
  154  
  155         public void doAction( final Action a ) { 
  156                 //todo Action is mutable. a.clone()? 
  157                 actionsLog.addElement( a ); 
  158                 //todo check, can we really make movement? 
  159                 final Location from = a.from(); 
  160                 final IUnit actor = getUnit( from ); 
  161                 if( actor == null ) { 
  162                         throw new IllegalStateException( "Where is no unit at " + from ); 
  163                 } 
  164                 if( actor.getOwner() != a.getPlayer() ) { 
  165                         throw new IllegalStateException( "Unit " + actor + " is not owned by " + a.getPlayer() ); 
  166                 } 
  167  
  168                 final Location to = a.to(); 
  169                 final IUnit victim = getUnit( to ); 
  170                 if( victim != null && victim.getOwner() == actor.getOwner() ) { 
  171                         throw new IllegalStateException( "Can't take own unit:" + actor + " <> " + victim ); 
  172                 } 
  173  
  174                 if( victim != null ) { 
  175                         kill( victim ); 
  176                 } 
  177                 move( ( AUnit ) actor, from, to ); 
  178  
  179                 if( listener != null ) { 
  180                         listener.changed(); 
  181                 } 
  182         } 
  183  
  184         public Vector getActionsLog() { 
  185                 return actionsLog; 
  186         } 
  187  
  188         public void setListener( final IGameListener l ) { 
  189                 this.listener = l; 
  190         } 
  191  
  192         public byte toIndex( final Location l ) { 
  193                 return toIndex( l.x, l.y ); 
  194         } 
  195  
  196         public byte toIndex( final int x, 
  197                              final int y ) { 
  198                 check( x, y ); 
  199                 return ( byte ) ( x + y * SIZE ); 
  200         } 
  201  
  202         public Location toLocation( final byte index ) { 
  203                 return new Location( 
  204                                 index % SIZE, 
  205                                 index / SIZE 
  206                 ); 
  207         } 
  208  
  209         private final void check( final int x, 
  210                                   final int y ) { 
  211                 if( Util.SAFE_MODE && !isValid( x, y ) ) { 
  212                         throw new IllegalArgumentException( "Invalid location:" + x + ", " + y + " is out of bounds!" ); 
  213                 } 
  214         } 
   16    private static final int SIZE = 8; 
   17 
   18 
   19    private IGameListener listener = null; 
   20 
   21    private final Vector actionsLog = new Vector( 64 ); 
   22 
   23    private final Vector[] activeUnits = new Vector[2]; 
   24    private final Vector[] deadUnits = new Vector[2]; 
   25 
   26    private final AUnit[] desk = new AUnit[SIZE * SIZE]; 
   27 
   28    private final long[] timings = new long[]{ 0, 0 }; 
   29 
   30    public Game() { 
   31        activeUnits[0] = new Vector( 16 ); 
   32        activeUnits[1] = new Vector( 16 ); 
   33 
   34        deadUnits[0] = new Vector( 16 ); 
   35        deadUnits[1] = new Vector( 16 ); 
   36 
   37        for ( int i = 0; i < SIZE; i++ ) { 
   38            put( new Pawn( Player.WHITE, this, new Location( i, 1 ) ) ); 
   39            put( new Pawn( Player.BLACK, this, new Location( i, SIZE - 2 ) ) ); 
   40        } 
   41 
   42        final int yWhite = 0; 
   43        final int yBlack = SIZE - 1; 
   44        put( new Castle( Player.WHITE, this, new Location( 0, yWhite ) ) ); 
   45        put( new Castle( Player.WHITE, this, new Location( SIZE - 1, yWhite ) ) ); 
   46        put( new Castle( Player.BLACK, this, new Location( 0, yBlack ) ) ); 
   47        put( new Castle( Player.BLACK, this, new Location( SIZE - 1, yBlack ) ) ); 
   48 
   49        put( new Knight( Player.WHITE, this, new Location( 1, yWhite ) ) ); 
   50        put( new Knight( Player.WHITE, this, new Location( SIZE - 2, yWhite ) ) ); 
   51        put( new Knight( Player.BLACK, this, new Location( 1, yBlack ) ) ); 
   52        put( new Knight( Player.BLACK, this, new Location( SIZE - 2, yBlack ) ) ); 
   53 
   54        put( new Bishop( Player.WHITE, this, new Location( 2, yWhite ) ) ); 
   55        put( new Bishop( Player.WHITE, this, new Location( SIZE - 3, yWhite ) ) ); 
   56        put( new Bishop( Player.BLACK, this, new Location( 2, yBlack ) ) ); 
   57        put( new Bishop( Player.BLACK, this, new Location( SIZE - 3, yBlack ) ) ); 
   58 
   59        put( new Queen( Player.WHITE, this, new Location( 3, yWhite ) ) ); 
   60        put( new Queen( Player.BLACK, this, new Location( 3, yBlack ) ) ); 
   61 
   62        put( new King( Player.WHITE, this, new Location( 4, yWhite ) ) ); 
   63        put( new King( Player.BLACK, this, new Location( 4, yBlack ) ) ); 
   64    } 
   65 
   66    public int getWidth() { 
   67        return SIZE; 
   68    } 
   69 
   70    public int getHeight() { 
   71        return SIZE; 
   72    } 
   73 
   74    public boolean isFree( final Location l ) { 
   75        return isFree( l.x, l.y ); 
   76    } 
   77 
   78    public boolean isFree( final int x, 
   79                           final int y ) { 
   80        return isFree( toIndex( x, y ) ); 
   81    } 
   82 
   83    public boolean isFree( final byte index ) { 
   84        return desk[index] == null; 
   85    } 
   86 
   87    public boolean isValid( final Location l ) { 
   88        return isValid( l.x, l.y ); 
   89    } 
   90 
   91    public boolean isValid( final int x, 
   92                            final int y ) { 
   93        return ( x >= 0 && x < SIZE ) && ( y >= 0 && y < SIZE ); 
   94    } 
   95 
   96    public boolean isValid( final byte index ) { 
   97        return index >= 0 && index < SIZE * SIZE; 
   98    } 
   99 
   100    public Vector getActiveUnits( final Player p ) { 
   101        return activeUnits[p.ordinal()]; 
   102    } 
   103 
   104    public Vector getDeadUnits( final Player p ) { 
   105        return deadUnits[p.ordinal()]; 
   106    } 
   107 
   108    public IUnit getUnit( final Location l ) { 
   109        return getUnit( l.x, l.y ); 
   110    } 
   111 
   112    public IUnit getUnit( final int x, 
   113                          final int y ) { 
   114        return getUnit( toIndex( x, y ) ); 
   115    } 
   116 
   117    public IUnit getUnit( final byte index ) { 
   118        return desk[index]; 
   119    } 
   120 
   121    protected void put( final int x, 
   122                        final int y, 
   123                        final AUnit unit ) { 
   124        desk[toIndex( x, y )] = unit; 
   125        final int player = unit.getOwner().ordinal(); 
   126        if ( activeUnits[player].contains( unit ) ) { 
   127            throw new IllegalStateException( "Unit already here:" + unit ); 
   128        } 
   129        activeUnits[player].addElement( unit ); 
   130    } 
   131 
   132    protected void put( final AUnit unit ) { 
   133        final Location l = unit.getLocation(); 
   134        put( l.x, l.y, unit ); 
   135    } 
   136 
   137    private void kill( final IUnit victim ) { 
   138        final byte i = toIndex( victim.getLocation() ); 
   139        if ( desk[i] != victim ) { 
   140            throw new IllegalStateException( "Killing victim is not on it's place:" + victim ); 
   141        } 
   142        desk[i] = null; 
   143 
   144        final int pIndex = victim.getOwner().ordinal(); 
   145        activeUnits[pIndex].removeElement( victim ); 
   146        deadUnits[pIndex].addElement( victim ); 
   147    } 
   148 
   149    private void move( final AUnit u, 
   150                       final Location from, 
   151                       final Location to ) { 
   152        desk[toIndex( from )] = null; 
   153        desk[toIndex( to )] = u; 
   154        u.setLocation( to ); 
   155    } 
   156 
   157    public void doAction( final Action a ) { 
   158        //todo Action is mutable. a.clone()? 
   159        actionsLog.addElement( a ); 
   160        //todo check, can we really make movement? 
   161        final Location from = a.from(); 
   162        final IUnit actor = getUnit( from ); 
   163        if ( actor == null ) { 
   164            throw new IllegalStateException( "Where is no unit at " + from ); 
   165        } 
   166        if ( actor.getOwner() != a.getPlayer() ) { 
   167            throw new IllegalStateException( "Unit " + actor + " is not owned by " + a.getPlayer() ); 
   168        } 
   169 
   170        final Location to = a.to(); 
   171        final IUnit victim = getUnit( to ); 
   172        if ( victim != null && victim.getOwner() == actor.getOwner() ) { 
   173            throw new IllegalStateException( "Can't take own unit:" + actor + " <> " + victim ); 
   174        } 
   175 
   176        if ( victim != null ) { 
   177            kill( victim ); 
   178        } 
   179        move( ( AUnit )actor, from, to ); 
   180 
   181        timings[a.getPlayer().ordinal()] += a.duration(); 
   182 
   183        if ( listener != null ) { 
   184            listener.changed(); 
   185        } 
   186    } 
   187 
   188    public Vector getActionsLog() { 
   189        return actionsLog; 
   190    } 
   191 
   192    public long getTiming( final Player p ) { 
   193        return timings[p.ordinal()]; 
   194    } 
   195 
   196    public void setListener( final IGameListener l ) { 
   197        this.listener = l; 
   198    } 
   199 
   200    public byte toIndex( final Location l ) { 
   201        return toIndex( l.x, l.y ); 
   202    } 
   203 
   204    public byte toIndex( final int x, 
   205                         final int y ) { 
   206        check( x, y ); 
   207        return ( byte )( x + y * SIZE ); 
   208    } 
   209 
   210    public Location toLocation( final byte index ) { 
   211        return new Location( 
   212                index % SIZE, 
   213                index / SIZE 
   214        ); 
   215    } 
   216 
   217    private final void check( final int x, 
   218                              final int y ) { 
   219        if ( Util.SAFE_MODE && !isValid( x, y ) ) { 
   220            throw new IllegalArgumentException( "Invalid location:" + x + ", " + y + " is out of bounds!" ); 
   221        } 
   222    } 
  215223} 
 • chess/src/chess/game/IGame.java

  r4 r17  
  4444                          final int y ); 
  4545 
   46    public long getTiming( final Player p ); 
   47 
  4648    public IUnit getUnit( final byte index ); 
  4749 
 • chess/src/chess/game/IUnit.java

  r5 r17  
  2222     * @return 
  2323     */ 
  24     public Location[] canMoveTo(); 
  25  
  26     /** 
  27      * @deprecated ïîêà íå î÷åâèäíî, íóæåí ëè ýòîò ìåòîä 
  28      */ 
  29     public Location[] canAttack(); 
   24    public Location[] canMoveTo();     
  3025 
  3126    /** 
 • chess/src/chess/game/units/AUnit.java

  r7 r17  
  1212 */ 
  1313public abstract class AUnit implements IUnit { 
  14         protected final Player player; 
  15         protected final IGame game; 
  16         protected Location location; 
   14    protected final Player player; 
   15    protected final IGame game; 
   16    protected Location location; 
  1717 
  18         /** Âðåìåííàÿ ïåðåìåííàÿ äëÿ ñáîðà ïîëîæåíèé â ìåòîäàõ canMoveTo/canAttack */ 
  19         protected static final transient Vector _temp = new Vector( 16 ); 
  20         protected static final Location[] EMPTY = new Location[0]; 
   18    /** 
   19     * Âðåìåííàÿ ïåðåìåííàÿ äëÿ ñáîðà ïîëîæåíèé â ìåòîäàõ canMoveTo/canAttack 
   20     */ 
   21    protected static final transient Vector _temp = new Vector( 16 ); 
   22    protected static final Location[] EMPTY = new Location[0]; 
  2123 
  22         protected AUnit( final Player player, 
  23                          final IGame game, 
  24                          final Location location ) { 
  25                 this.player = player; 
  26                 this.game = game; 
  27                 this.location = location; 
  28         } 
   24    protected AUnit( final Player player, 
   25                     final IGame game, 
   26                     final Location location ) { 
   27        this.player = player; 
   28        this.game = game; 
   29        this.location = location; 
   30    } 
  2931 
  30         public final IGame getGame() { 
  31                 return game; 
  32         } 
   32    public final IGame getGame() { 
   33        return game; 
   34    } 
  3335 
  34         public final Player getOwner() { 
  35                 return player; 
  36         } 
   36    public final Player getOwner() { 
   37        return player; 
   38    } 
  3739 
  38         public final Location getLocation() { 
  39                 return location; 
  40         } 
   40    public final Location getLocation() { 
   41        return location; 
   42    } 
  4143 
  42         public void paint( final Graphics g, 
  43                            final int x, 
  44                            final int y, 
  45                            final int width, 
  46                            final int height ) { 
  47                 final boolean white = player == Player.WHITE; 
  48                 if( white ) { 
  49                         g.setColor( 0xFFFFFF ); 
  50                 } else { 
  51                         g.setColor( 0 ); 
  52                 } 
  53                 g.drawChar( 
  54                                 getSymbol( white ), 
  55                                 x + width / 2, 
  56                                 y + height * 2 / 3, 
  57                                 Graphics.HCENTER | Graphics.BASELINE 
  58                 ); 
  59         } 
   44    public void paint( final Graphics g, 
   45                       final int x, 
   46                       final int y, 
   47                       final int width, 
   48                       final int height ) { 
   49        final boolean white = player == Player.WHITE; 
   50        if ( white ) { 
   51            g.setColor( 0xFFFFFF ); 
   52        } else { 
   53            g.setColor( 0 ); 
   54        } 
   55        final int h = g.getFont().getHeight(); 
   56        g.drawChar( 
   57                getSymbol( white ), 
   58                x + width / 2, 
   59                y + ( height + h ) / 2, 
   60                Graphics.HCENTER | Graphics.BOTTOM 
   61        ); 
   62    } 
  6063 
  61         protected abstract char getSymbol( final boolean white ); 
   64    protected abstract char getSymbol( final boolean white ); 
  6265 
  63         public void setLocation( final Location location ) { 
  64                 this.location = location; 
  65         } 
   66    public void setLocation( final Location location ) { 
   67        this.location = location; 
   68    } 
  6669 
  67         public boolean canTransform() { 
  68                 return false; 
  69         } 
   70    public boolean canTransform() { 
   71        return false; 
   72    } 
  7073 
  71         public IUnit transform() { 
  72                 throw new IllegalArgumentException( "Queen can't transform" ); 
  73         } 
   74    public IUnit transform() { 
   75        throw new IllegalArgumentException( "Queen can't transform" ); 
   76    } 
  7477 
  75         public final boolean isOpponent( final IUnit u ) { 
  76                 return u.getOwner() != player; 
  77         } 
   78    public final boolean isOpponent( final IUnit u ) { 
   79        return u.getOwner() != player; 
   80    } 
  7881 
  79         protected static Location[] convertBuffer() { 
  80                 if( _temp.isEmpty() ) { 
  81                         return EMPTY; 
  82                 } 
   82    protected static Location[] convertBuffer() { 
   83        if ( _temp.isEmpty() ) { 
   84            return EMPTY; 
   85        } 
  8386 
  84                 final Location[] res = new Location[_temp.size()]; 
  85                 _temp.copyInto( res ); 
  86                 _temp.removeAllElements(); 
  87                 return res; 
  88         } 
   87        final Location[] res = new Location[_temp.size()]; 
   88        _temp.copyInto( res ); 
   89        _temp.removeAllElements(); 
   90        return res; 
   91    } 
  8992 
  90         protected static boolean checkAndAdd( final AUnit unit, 
  91                                               final IGame game, 
  92                                               final int x, 
  93                                               final int y ) { 
  94                 if( !game.isValid( x, y ) ) { 
  95                         return false; 
  96                 } 
  97                 final IUnit u = game.getUnit( x, y ); 
  98                 if( u != null ) { 
  99                         if( unit.isOpponent( u ) ) { 
  100                                 _temp.addElement( new Location( x, y ) ); 
  101                         } 
  102                         return false; 
  103                 } else { 
  104                         _temp.addElement( new Location( x, y ) ); 
  105                 } 
  106                 return true; 
   93    protected static boolean checkAndAdd( final AUnit unit, 
   94                                          final IGame game, 
   95                                          final int x, 
   96                                          final int y ) { 
   97        if ( !game.isValid( x, y ) ) { 
   98            return false; 
   99        } 
   100        final IUnit u = game.getUnit( x, y ); 
   101        if ( u != null ) { 
   102            if ( unit.isOpponent( u ) ) { 
   103                _temp.addElement( new Location( x, y ) ); 
   104            } 
   105            return false; 
   106        } else { 
   107            _temp.addElement( new Location( x, y ) ); 
   108        } 
   109        return true; 
  107110        } 
  108111} 
 • chess/src/chess/game/units/Bishop.java

  r7 r17  
  5656        } 
  5757 
  58         public Location[] canAttack() { 
  59                 throw new IllegalStateException( "Not implemented yet" ); 
  60         } 
  61  
  62  
  6358        protected char getSymbol( final boolean white ) { 
  6459                if( white ) { 
 • chess/src/chess/game/units/Castle.java

  r7 r17  
  5050    } 
  5151 
  52     public Location[] canAttack() { 
  53         _temp.removeAllElements(); 
  54  
  55         final Location l = location; 
  56         final int width = game.getWidth(); 
  57         final int height = game.getHeight(); 
  58         for ( int x = l.x + 1; x < width; x++ ) { 
  59             if ( !game.isValid( x, l.y ) ) { 
  60                 break; 
  61             } 
  62             final IUnit unit = game.getUnit( x, l.y ); 
  63             if ( unit != null && unit.getOwner() != player ) { 
  64                 _temp.addElement( new Location( x, l.y ) ); 
  65                 break; 
  66             } 
  67         } 
  68         for ( int x = l.x - 1; x >= 0; x-- ) { 
  69             if ( !game.isValid( x, l.y ) ) { 
  70                 break; 
  71             } 
  72             final IUnit unit = game.getUnit( x, l.y ); 
  73             if ( unit != null && unit.getOwner() != player ) { 
  74                 _temp.addElement( new Location( x, l.y ) ); 
  75                 break; 
  76             } 
  77         } 
  78         for ( int y = l.y + 1; y < height; y++ ) { 
  79             if ( !game.isValid( l.x, y ) ) { 
  80                 break; 
  81             } 
  82             final IUnit unit = game.getUnit( l.x, y ); 
  83             if ( unit != null && unit.getOwner() != player ) { 
  84                 _temp.addElement( new Location( l.x, y ) ); 
  85                 break; 
  86             } 
  87         } 
  88         for ( int y = l.y - 1; y >= 0; y-- ) { 
  89             if ( !game.isValid( l.x, y ) ) { 
  90                 break; 
  91             } 
  92             final IUnit unit = game.getUnit( l.x, y ); 
  93             if ( unit != null && unit.getOwner() != player ) { 
  94                 _temp.addElement( new Location( l.x, y ) ); 
  95                 break; 
  96             } 
  97         } 
  98  
  99  
  100         final Location[] res = new Location[_temp.size()]; 
  101         _temp.copyInto( res ); 
  102         _temp.removeAllElements(); 
  103         return res; 
  104     } 
  105  
  106  
  10752        protected char getSymbol(final boolean white) { 
  10853                if( white ) { 
 • chess/src/chess/game/units/King.java

  r7 r17  
  5353                return convertBuffer(); 
  5454        } 
  55  
  56         public Location[] canAttack() { 
  57                 throw new IllegalStateException( "Not implemented yet" ); 
  58         } 
  59  
  60  
   55         
  6156        protected char getSymbol( final boolean white ) { 
  6257                if( white ) { 
 • chess/src/chess/game/units/Knight.java

  r7 r17  
  6262        } 
  6363 
  64         public Location[] canAttack() { 
  65                 fillupBuffer( location ); 
  66  
  67                 _temp.removeAllElements(); 
  68                 for( int i = 0; i < 8; i++ ) { 
  69                         final int x = xBuff[i]; 
  70                         final int y = yBuff[i]; 
  71                         if( game.isValid( x, y ) ) { 
  72                                 final IUnit u = game.getUnit( x, y ); 
  73                                 if( u != null && u.getOwner() != player ) { 
  74                                         _temp.addElement( new Location( x, y ) ); 
  75                                 } 
  76                         } 
  77                 } 
  78                 return convertBuffer(); 
  79         } 
  80  
  81  
  8264        protected char getSymbol( final boolean white ) { 
  8365                if( white ) { 
 • chess/src/chess/game/units/Pawn.java

  r7 r17  
  7474        _temp.removeAllElements(); 
  7575        return res; 
  76     } 
  77  
  78     public Location[] canAttack() { 
  79         final Location l = getLocation(); 
  80         final int dir = ( player == Player.WHITE ) ? ( 1 ) : ( -1 ); 
  81         //áåëûå ñíèçó (y=0) ââåðõ 
  82         final Location l1 = new Location( l.x + 1, l.y + dir ); 
  83         final Location l2 = new Location( l.x - 1, l.y + dir ); 
  84         final IUnit u1 = game.getUnit( l1 ); 
  85         final IUnit u2 = game.getUnit( l2 ); 
  86         final boolean l1Valid = game.isValid( l1 ) && u1 != null && u1.getOwner() != player; 
  87         final boolean l2Valid = game.isValid( l2 ) && u2 != null && u2.getOwner() != player; 
  88         if ( l1Valid && l2Valid ) { 
  89             return new Location[]{ l1, l2 }; 
  90         } else if ( l1Valid ) { 
  91             return new Location[]{ l1 }; 
  92         } else if ( l2Valid ) { 
  93             return new Location[]{ l2 }; 
  94         } else { 
  95             return EMPTY; 
  96         } 
  97     } 
   76    }     
  9877 
  9978    public boolean canTransform() { 
 • chess/src/chess/game/units/Queen.java

  r7 r17  
  7676                return convertBuffer(); 
  7777        } 
  78  
  79         public Location[] canAttack() { 
  80                 throw new IllegalStateException( "Not implemented yet" ); 
  81         } 
  82  
   78         
  8379        protected char getSymbol( final boolean white ) { 
  8480                if( white ) { 
 • chess/src/chess/remote/impl/Remote.java

  r15 r17  
  9898        //return new Remote(); 
  9999//        return new DummyRemote(); 
  100         return new DebugRemote( 500, 500 ); 
   100        return new DebugRemote( 100, 100 ); 
  101101    } 
  102102 
 • chess/src/chess/remote/impl/debug/DebugRemote.java

  r15 r17  
  8484 
  8585    public IAsyncProcess waitForIncoming( final IServerListener l ) { 
  86         return new AsyncProcess( l ); 
   86        return new ServerAsyncProcess( l ); 
  8787    } 
  8888 
   
  104104    } 
  105105 
  106     private class AsyncProcess extends BaseAsyncProcess { 
  107         public AsyncProcess( final IServerListener listener ) { 
   106    private class ServerAsyncProcess extends BaseAsyncProcess { 
   107        public ServerAsyncProcess( final IServerListener listener ) { 
  108108            super( listener ); 
  109109            start(); 
   
  112112        public void run() { 
  113113            try { 
   114                setStatus( IN_PROCESS ); 
  114115                while ( true ) { 
  115116                    try { 
   
  122123                    if ( listener.incoming( new ClientRemoteNode() ) ) { 
  123124                        Util.log.println( "emulate incoming connection: OK" ); 
   125                        setStatus( SUCCEEDED ); 
  124126                        return; 
  125127                    } 
  126128                } 
   129            } catch ( Exception ex ) { 
   130                setStatus( FAILED ); 
  127131            } finally { 
  128132                listener.finished( null ); 
   
  162166                                        player = sa.getPlayer(); 
  163167                                        is = prepareLog( player ); 
  164                                     } 
  165                                     if ( sa.type() == SystemAction.YOUR_TURN ) { 
   168                                    } else if ( sa.type() == SystemAction.YOUR_TURN ) { 
  166169                                        try { 
  167170                                            if ( is.available() > 0 ) { 
   
  189192                                            e.printStackTrace(); 
  190193                                        } 
  191  
  192194                                    } 
  193195                                } 
   
  196198                        2 * networkLatency 
  197199                ); 
  198  
  199200            } 
  200201        } 
   
  242243                                    ) 
  243244                            ); 
   245                            if ( player == Player.WHITE ) { 
   246                                packet(); 
   247                            } else { 
   248                                listener.received( 
   249                                        new SystemAction( 
   250                                                SystemAction.YOUR_TURN, 
   251                                                player 
   252                                        ) 
   253                                ); 
   254                                //èíà÷å æäåì YOUR_TURN îò áåëûõ 
   255                            } 
  244256                        } 
  245257                    }, 
  246258                    2 * networkLatency 
  247259            ); 
  248             if ( player == Player.WHITE ) { 
  249                 packet(); 
  250             } else { 
  251                 //èíà÷å æäåì YOUR_TURN îò áåëûõ 
  252             } 
  253260        } 
  254261 
 • chess/src/chess/ui/ChoosePlayerForm.java

  r14 r17  
  4141        append( blackItem ); 
  4242 
  43         addCommand( midlet.okCommand ); 
   43        //addCommand( midlet.okCommand ); 
  4444        addCommand( midlet.backCommand ); 
  4545 
 • chess/src/chess/ui/GameCanvas.java

  r15 r17  
  11package chess.ui; 
  22 
   3import java.util.Vector; 
  34import javax.microedition.lcdui.*; 
  45 
  56import chess.MSG; 
   7import chess.Util; 
  68import chess.game.*; 
  79 
   
  181183            final int _deskHeight = cellSize * ( height + 2 ); 
  182184 
  183             vMargin = ( canvasHeight - _deskHeight ) / 2 + cellSize; 
  184             hMargin = ( canvasWidth - _deskWidth ) / 2 + cellSize; 
   185            final int vDeskMargin = ( canvasHeight - _deskHeight ) / 2; 
   186            final int hDeskMargin = ( canvasWidth - _deskWidth ) / 2; 
   187            vMargin = vDeskMargin + cellSize; 
   188            hMargin = hDeskMargin + cellSize; 
  185189 
  186190            //draw labels 
  187             { 
  188                 g.setColor( LABELS_COLOR ); 
  189                 final int x1 = toScreenX( -1 ); 
  190                 final int x2 = toScreenX( width ); 
  191                 for ( int i = 0; i < height; i++ ) { 
  192                     final int y = toScreenY( i ); 
  193  
  194                     final int baseline = y + cellSize * 3 / 4; 
  195                     g.drawChar( 
  196                             ROWS[i], 
  197                             x1 + cellSize / 2, 
  198                             baseline, 
  199                             Graphics.HCENTER | Graphics.BASELINE 
  200                     ); 
  201                     g.drawChar( 
  202                             ROWS[i], 
  203                             x2 + cellSize / 2, 
  204                             baseline, 
  205                             Graphics.HCENTER | Graphics.BASELINE 
  206                     ); 
  207                 } 
  208                 final int y1 = toScreenY( -1 ); 
  209                 final int y2 = toScreenY( height ); 
  210                 for ( int i = 0; i < width; i++ ) { 
  211                     final int x = toScreenX( i ); 
  212  
  213                     final int baseline1 = y1 + cellSize * 3 / 4; 
  214                     final int baseline2 = y2 + cellSize * 3 / 4; 
  215                     g.drawChar( 
  216                             COLUMNS[i], 
  217                             x + cellSize / 2, 
  218                             baseline1, 
  219                             Graphics.HCENTER | Graphics.BASELINE 
  220                     ); 
  221                     g.drawChar( 
  222                             COLUMNS[i], 
  223                             x + cellSize / 2, 
  224                             baseline2, 
  225                             Graphics.HCENTER | Graphics.BASELINE 
  226                     ); 
  227                 } 
  228             } 
   191            drawLabels( g, width, height ); 
  229192 
  230193            //draw desk and units 
   
  293256                    _deskHeight - cellSize * 2 
  294257            ); 
   258 
   259            drawInformers( g, canvasHeight, _deskWidth, vDeskMargin, hDeskMargin ); 
   260        } 
   261    } 
   262 
   263    private void drawLabels( final Graphics g, final int width, final int height ) { 
   264        //draw labels 
   265        { 
   266            g.setColor( LABELS_COLOR ); 
   267            final int x1 = toScreenX( -1 ); 
   268            final int x2 = toScreenX( width ); 
   269            for ( int i = 0; i < height; i++ ) { 
   270                final int y = toScreenY( i ); 
   271 
   272                final int baseline = y + cellSize * 3 / 4; 
   273                g.drawChar( 
   274                        ROWS[i], 
   275                        x1 + cellSize / 2, 
   276                        baseline, 
   277                        Graphics.HCENTER | Graphics.BASELINE 
   278                ); 
   279                g.drawChar( 
   280                        ROWS[i], 
   281                        x2 + cellSize / 2, 
   282                        baseline, 
   283                        Graphics.HCENTER | Graphics.BASELINE 
   284                ); 
   285            } 
   286            final int y1 = toScreenY( -1 ); 
   287            final int y2 = toScreenY( height ); 
   288            for ( int i = 0; i < width; i++ ) { 
   289                final int x = toScreenX( i ); 
   290 
   291                final int baseline1 = y1 + cellSize * 3 / 4; 
   292                final int baseline2 = y2 + cellSize * 3 / 4; 
   293                g.drawChar( 
   294                        COLUMNS[i], 
   295                        x + cellSize / 2, 
   296                        baseline1, 
   297                        Graphics.HCENTER | Graphics.BASELINE 
   298                ); 
   299                g.drawChar( 
   300                        COLUMNS[i], 
   301                        x + cellSize / 2, 
   302                        baseline2, 
   303                        Graphics.HCENTER | Graphics.BASELINE 
   304                ); 
   305            } 
   306        } 
   307    } 
   308 
   309    private void drawInformers( final Graphics g, 
   310                                final int canvasHeight, 
   311                                final int _deskWidth, 
   312                                final int vDeskMargin, 
   313                                final int hDeskMargin ) { 
   314        final int height = vDeskMargin - MARGIN - 2; 
   315        final int x = hDeskMargin; 
   316        final int width = _deskWidth; 
   317 
   318        drawInformer( g, 
   319                      x, MARGIN, 
   320                      width, height, 
   321                      Player.BLACK 
   322        ); 
   323 
   324        drawInformer( g, 
   325                      x, canvasHeight - vDeskMargin + 1, 
   326                      width, height, 
   327                      Player.WHITE 
   328        ); 
   329    } 
   330 
   331    private void drawInformer( final Graphics g, 
   332                               final int x, 
   333                               final int y, 
   334                               final int width, 
   335                               final int height, 
   336                               final Player player ) { 
   337        g.drawRect( x, y, width, height ); 
   338        final String name = this.player == player ? player.name() + " (you)" : player.name(); 
   339        final int inset = 2; 
   340        g.drawString( name, 
   341                      x + inset, 
   342                      y + inset, 
   343                      Graphics.LEFT | Graphics.TOP 
   344        ); 
   345        final Font font = g.getFont(); 
   346        final int nameWidth = font.stringWidth( name ); 
   347 
   348        final long timing = game.getTiming( player ); 
   349 
   350        final String time = ":" + String.valueOf( timing / 1000 ) + " s"; 
   351        final int timeWidth = font.stringWidth( time ); 
   352        g.drawString( time, 
   353                      x + inset + nameWidth + inset, 
   354                      y + inset, 
   355                      Graphics.LEFT | Graphics.TOP 
   356        ); 
   357 
   358 
   359        final Vector dead = game.getDeadUnits( player.opponent() ); 
   360        final int length = dead.size(); 
   361        final int size = 10; 
   362        final int xStart = x + nameWidth + timeWidth + 3 * inset; 
   363        for ( int i = 0; i < length; i++ ) { 
   364            final IUnit u = ( IUnit )dead.elementAt( i ); 
   365            u.paint( g, 
   366                     xStart + i * size, 
   367                     y + inset, 
   368                     size, size 
   369            ); 
  295370        } 
  296371    } 
   
  345420            case ACTIVE: 
  346421                midlet.display.setCurrent( this ); 
   422                Util.log.println( "status:ACTIVE" ); 
  347423                break; 
  348424            case WAITING_FOR_NETWORK: 
   
  351427                } 
  352428                waitScreen.setText( MSG.getMessage( "wait.for-network" ) ); 
   429                Util.log.println( "status:WAIT_FOR_NETWORK" ); 
  353430                break; 
  354431            case WAITING_FOR_OPPONENT: 
   
  357434                } 
  358435                waitScreen.setText( MSG.getMessage( "wait.for-opponent" ) ); 
   436                Util.log.println( "status:WAIT_FOR_OPPONENT" ); 
  359437                break; 
  360438            case DISCONNECTED: 
   439                Util.log.println( "status:DISCONNECTED" ); 
  361440                //todo implement 
  362441        } 
 • chess/src/chess/ui/JoinGameScreen.java

  r15 r17  
  7979        //todo check process.status() and display error message 
  8080 
   81        deleteAll(); 
  8182        nodes = servers; 
  8283        if ( nodes == null || nodes.length == 0 ) { 
   
  104105        } else if ( command == midlet.okCommand ) { 
  105106            final int index = getSelectedIndex(); 
  106             if ( index >= 0 ) { 
   107            if ( index >= 0 && index < nodes.length ) { 
  107108                final IRemoteNode server = nodes[index]; 
  108109                midlet.connectToServer( server ); 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.