Changeset 15 for chess


Ignore:
Timestamp:
02/03/09 15:05:02 (13 years ago)
Author:
BegemoT
Message:

something different

Location:
chess
Files:
9 edited
1 moved

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • chess/chess.jad

  r14 r15  
  1 MIDlet-Jar-Size: 849333 
   1MIDlet-Jar-Size: 849833 
  22MIDlet-Jar-URL: chess.jar 
  33MIDlet-Name: chess 
 • chess/src/chess/control/BaseController.java

  r14 r15  
  55import javax.microedition.lcdui.Command; 
  66import javax.microedition.lcdui.Displayable; 
   7import javax.microedition.lcdui.Alert; 
  78 
  89import chess.game.*; 
   
  1011import chess.ui.GameCanvas; 
  1112import chess.ui.IUIListener; 
   13import chess.ui.ChessMIDlet; 
  1214 
  1315 
   
  2426    public static final int WAITING_CONNECT = 3; 
  2527 
  26     protected final App app; 
  27     protected final GameCanvas ui; 
  28     protected final IGame game; 
  29     protected Player player; 
  30     protected final IRemoteNode node; 
   28    private final App app; 
   29    private final GameCanvas ui; 
   30    private final IGame game; 
   31    private final IRemoteNode node; 
   32    private Player player; 
  3133 
  3234    private final boolean master; 
  3335 
  34     protected int status; 
   36    private int status; 
  3537 
  3638    private BaseController( final App app, 
   
  5153 
  5254        ui.setUIListener( this ); 
   55        ui.setStatus( GameCanvas.WAITING_FOR_NETWORK ); 
  5356        if ( master ) { 
  5457            sendLog( game, player, node ); 
   
  6568    } 
  6669 
  67     private static void sendLog( final IGame game, 
  68                                  final Player player, 
  69                                  final IRemoteNode node ) { 
   70    private void sendLog( final IGame game, 
   71                          final Player player, 
   72                          final IRemoteNode node ) { 
  7073        //ïðè ñîåäèíåíèè â ïåðâóþ î÷åðåäü ïåðåäàåì ïàðòíåðó ñîñòîÿíèå èãðû 
  7174        final Vector log = game.getActionsLog(); 
   
  8083        if ( log.isEmpty() ) {//íà÷àëî èãðû - õîäÿò áåëûå 
  8184            if ( player.isWhite() ) { 
  82                 //todo enable ui 
   85                ui.setStatus( GameCanvas.ACTIVE ); 
  8386            } else { 
  8487                node.send( new SystemAction( SystemAction.YOUR_TURN, player.opponent() ) ); 
   
  8790            final Action lastAction = ( Action )log.elementAt( log.size() - 1 ); 
  8891            if ( lastAction.getPlayer() == player ) { 
  89                 //todo enable ui 
   92                ui.setStatus( GameCanvas.ACTIVE ); 
  9093            } else { 
  9194                node.send( new SystemAction( SystemAction.YOUR_TURN, player.opponent() ) ); 
   
  125128            } 
  126129            setStatus( WAITING_FOR_LOCAL ); 
   130        } else if ( sa.type() == SystemAction.SURRENDER ) { 
   131            final ChessMIDlet midlet = app.getMidlet(); 
   132            midlet.display.setCurrent( 
   133                    new Alert( "Opponent surrenders. You win." ), 
   134                    midlet.startForm 
   135            ); 
   136        } else if ( sa.type() == SystemAction.ASK_FOR_DRAW ) { 
   137            //todo implement 
  127138        } 
  128139    } 
 • chess/src/chess/game/BitSet64.java

  r4 r15  
  2222    public void clear( final int i ) { 
  2323        bits &= ~getMask( i ); 
  24         //todo 
  2524    } 
  2625 
 • chess/src/chess/remote/IServerListener.java

  r9 r15  
  1212         * Èíôîðìàöèÿ î çàïðîñå íà ïîäêëþ÷åíèå îò êëèåíòà. 
  1313         * <p/> 
  14          * fixme ñäåëàòü âîçìîæíîñòü ïðèíÿòü íåñêîëüêî ñîåäèíåíèé îò êëèåíòîâ? 
   14         * todo ñäåëàòü âîçìîæíîñòü ïðèíÿòü íåñêîëüêî ñîåäèíåíèé îò êëèåíòîâ? 
  1515         * 
  1616         * @return true åñëè çàïðîñ ïðèíÿò, è ïðîñëóøèâàíèå äîëæíî áûòü ïðåêðàùåíî 
 • chess/src/chess/remote/impl/Remote.java

  r14 r15  
  1010import chess.Util; 
  1111import chess.remote.*; 
   12import chess.remote.impl.debug.DebugRemote; 
  1213 
  1314 
   
  6162                                       final IClientListener l ) { 
  6263        if ( refresh ) { 
  63             //todo 
  6464            try { 
  6565                final DiscoveryAgent agent = localDevice.getDiscoveryAgent(); 
   
  9696 
  9797    public static IRemote create() throws Exception { 
  98         return new Remote(); 
   98        //return new Remote(); 
  9999//        return new DummyRemote(); 
  100 //        return new DebugRemote( 500, 500 ); 
   100        return new DebugRemote( 500, 500 ); 
  101101    } 
  102102 
 • chess/src/chess/remote/impl/debug/DebugRemote.java

  r14 r15  
  4848 
  4949            putAction( player, out, 20 * userLatency, 4, yPawnLine + dir, 4, yPawnLine + 2 * dir ); 
   50 
   51            //new GenericDatagram( 
   52            //        new SystemAction( 
   53            //                SystemAction.SURRENDER, 
   54            //                player 
   55            //        ) 
   56            //).write( out ); 
  5057        } catch ( IOException e ) { 
  5158            e.printStackTrace(); 
   
  158165                                    if ( sa.type() == SystemAction.YOUR_TURN ) { 
  159166                                        try { 
  160                                             final GenericDatagram aPacket = new GenericDatagram( ClientRemoteNode.this.is ); 
  161                                             final GenericDatagram saPacket = new GenericDatagram( ClientRemoteNode.this.is ); 
  162                                             Thread.sleep( 5 * networkLatency ); 
  163                                             TIMER.schedule( 
  164                                                     new TimerTask() { 
  165                                                         public void run() { 
  166                                                             Util.log.println( "recv: emulate" ); 
  167  
  168                                                             Util.log.println( "recv: " + aPacket.wrapped ); 
  169                                                             listener.received( aPacket.wrapped ); 
  170  
  171                                                             Util.log.println( "recv: " + saPacket.wrapped ); 
  172                                                             listener.received( saPacket.wrapped ); 
  173                                                         } 
  174                                                     }, 
  175                                                     ( ( Action )aPacket.wrapped ).duration() 
  176                                             ); 
   167                                            if ( is.available() > 0 ) { 
   168                                                final GenericDatagram aPacket = new GenericDatagram( ClientRemoteNode.this.is ); 
   169                                                final GenericDatagram saPacket = new GenericDatagram( ClientRemoteNode.this.is ); 
   170                                                Thread.sleep( 5 * networkLatency ); 
   171                                                TIMER.schedule( 
   172                                                        new TimerTask() { 
   173                                                            public void run() { 
   174                                                                Util.log.println( "recv: emulate" ); 
   175 
   176                                                                Util.log.println( "recv: " + aPacket.wrapped ); 
   177                                                                listener.received( aPacket.wrapped ); 
   178 
   179                                                                Util.log.println( "recv: " + saPacket.wrapped ); 
   180                                                                listener.received( saPacket.wrapped ); 
   181                                                            } 
   182                                                        }, 
   183                                                        ( ( Action )aPacket.wrapped ).duration() 
   184                                                ); 
   185                                            } else { 
   186                                                listener.received( new SystemAction( SystemAction.SURRENDER, player ) ); 
   187                                            } 
  177188                                        } catch ( Exception e ) { 
  178189                                            e.printStackTrace(); 
   
  268279        private void packet() { 
  269280            try { 
  270                 final GenericDatagram aPacket = new GenericDatagram( is ); 
  271                 final GenericDatagram saPacket = new GenericDatagram( is ); 
  272                 Thread.sleep( 5 * networkLatency ); 
  273                 TIMER.schedule( 
  274                         new TimerTask() { 
  275                             public void run() { 
  276                                 Util.log.println( name + ":recv emulation..." ); 
  277  
  278                                 Util.log.println( name + ":recv " + aPacket.wrapped ); 
  279                                 listener.received( aPacket.wrapped ); 
  280  
  281                                 Util.log.println( name + ":recv " + saPacket.wrapped ); 
  282                                 listener.received( saPacket.wrapped ); 
  283                             } 
  284                         }, 
  285                         ( ( Action )aPacket.wrapped ).duration() 
  286                 ); 
   281                if ( is.available() > 0 ) { 
   282                    final GenericDatagram aPacket = new GenericDatagram( is ); 
   283                    final GenericDatagram saPacket = new GenericDatagram( is ); 
   284                    Thread.sleep( 5 * networkLatency ); 
   285                    TIMER.schedule( 
   286                            new TimerTask() { 
   287                                public void run() { 
   288                                    Util.log.println( name + ":recv emulation..." ); 
   289 
   290                                    Util.log.println( name + ":recv " + aPacket.wrapped ); 
   291                                    listener.received( aPacket.wrapped ); 
   292 
   293                                    Util.log.println( name + ":recv " + saPacket.wrapped ); 
   294                                    listener.received( saPacket.wrapped ); 
   295                                } 
   296                            }, 
   297                            ( ( Action )aPacket.wrapped ).duration() 
   298                    ); 
   299                } else { 
   300                    listener.received( new SystemAction( SystemAction.SURRENDER, player ) ); 
   301                } 
  287302            } catch ( Exception e ) { 
  288303                e.printStackTrace(); 
 • chess/src/chess/ui/ChessMIDlet.java

  r14 r15  
  11package chess.ui; 
  22 
  3 import java.io.IOException; 
  43import javax.microedition.lcdui.*; 
  54import javax.microedition.midlet.MIDlet; 
   
  4039    public final Display display; 
  4140 
  42     private final Screen startForm = new StartMenuScreen2( this ); 
   41    public final Screen startForm = new StartMenuScreen( this ); 
  4342    private final Screen choosePlayerForm = new ChoosePlayerForm( this ); 
  4443    private final GameCanvas gameCanvas = new GameCanvas( this ); 
 • chess/src/chess/ui/GameCanvas.java

  r14 r15  
  318318    protected void keyPressed( final int keyCode ) { 
  319319        super.keyPressed( keyCode ); 
  320         if ( listener != null ) { 
   320        if ( listener != null && isActive() ) { 
  321321            listener.keyPressed( keyCode ); 
  322322        } 
   
  329329        } else if ( command == midlet.closeCommand ) { 
  330330            midlet.showStartScreen(); 
  331         } else if ( listener != null ) { 
   331        } else if ( listener != null && isActive() ) { 
  332332            listener.commandAction( command, displayable ); 
  333333        } 
   
  340340    } 
  341341 
  342     public void setStatus( final int status ) { 
   342    public synchronized void setStatus( final int status ) { 
  343343        this.status = status; 
  344         //todo move it to ChessMIDlet? 
  345         if ( status != ACTIVE ) { 
  346             if ( midlet.display.getCurrent() != waitScreen ) { 
  347                 midlet.display.setCurrent( waitScreen ); 
  348             } 
  349             switch ( status ) { 
  350                 case WAITING_FOR_NETWORK: 
  351                     waitScreen.setText( MSG.getMessage( "wait.for-network" ) ); 
  352                 case WAITING_FOR_OPPONENT: 
  353                     waitScreen.setText( MSG.getMessage( "wait.for-opponent" ) ); 
  354             } 
  355         } else { 
  356             midlet.display.setCurrent( this ); 
  357         } 
  358     } 
  359  
  360     public int getStatus() { 
   344        switch ( status ) { 
   345            case ACTIVE: 
   346                midlet.display.setCurrent( this ); 
   347                break; 
   348            case WAITING_FOR_NETWORK: 
   349                if ( midlet.display.getCurrent() != waitScreen ) { 
   350                    midlet.display.setCurrent( waitScreen ); 
   351                } 
   352                waitScreen.setText( MSG.getMessage( "wait.for-network" ) ); 
   353                break; 
   354            case WAITING_FOR_OPPONENT: 
   355                if ( midlet.display.getCurrent() != waitScreen ) { 
   356                    midlet.display.setCurrent( waitScreen ); 
   357                } 
   358                waitScreen.setText( MSG.getMessage( "wait.for-opponent" ) ); 
   359                break; 
   360            case DISCONNECTED: 
   361                //todo implement 
   362        } 
   363    } 
   364 
   365    public synchronized int getStatus() { 
  361366        return status; 
   367    } 
   368 
   369    public boolean isActive() { 
   370        return getStatus() == ACTIVE; 
  362371    } 
  363372 
 • chess/src/chess/ui/JoinGameScreen.java

  r14 r15  
  109109            } 
  110110        } else if ( command == midlet.refreshCommand ) { 
  111             //todo wait screen 
  112111            refresh( true ); 
  113112        } 
 • chess/src/chess/ui/StartMenuScreen.java

  r14 r15  
  1111 * Time: 15:20:49<br/> 
  1212 */ 
  13 public class StartMenuScreen2 extends Form implements /*CommandListener, */ItemCommandListener { 
   13public class StartMenuScreen extends Form implements /*CommandListener, */ItemCommandListener { 
  1414    private final ChessMIDlet midlet; 
  1515 
   
  3535    ); 
  3636 
  37     public StartMenuScreen2( final ChessMIDlet midlet ) { 
   37    public StartMenuScreen( final ChessMIDlet midlet ) { 
  3838        super( MSG.getMessage( "start-menu.title" ) ); 
  3939        this.midlet = midlet; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.