Changeset 14 for chess


Ignore:
Timestamp:
02/03/09 14:29:18 (13 years ago)
Author:
BegemoT
Message:

something different

Location:
chess
Files:
2 added
4 deleted
15 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • chess/chess.jad

  r13 r14  
  1 MIDlet-Jar-Size: 69346 
   1MIDlet-Jar-Size: 849333 
  22MIDlet-Jar-URL: chess.jar 
  33MIDlet-Name: chess 
 • chess/chess.xml

  r13 r14  
  154154           memorymaximumsize = "${compiler.max.memory}" 
  155155           fork = "true" 
   156           target = "1.3" 
  156157           executable = "${module.jdk.bin.chess}/javac"> 
  157158      <compilerarg line = "${compiler.args.chess}" /> 
   
  217218      <arg line = "-d ${tmp.dir.chess}" /> 
  218219      <arg line = "-classpath ${jdk.home.SJWTK_2.5.2_01}/lib/midpapi21.jar;${jdk.home.SJWTK_2.5.2_01}/lib/cldcapi11.jar;${basedir}/libs/bluecove-2.1.0.jar" /> 
  219       <!--<arg line = "-classpath ${module.jdk.classpath.chess}" />--> 
   220        <!--<arg line = "-classpath ${module.jdk.classpath.chess}" />--> 
  220221        <!--\D:\JAVA\LIBS\jmock-1.1.0.jar\D:\JAVA\LIBS\junit-3.8.1.jar--> 
  221222        <arg line = "${chess.output.dir}" /> 
   
  226227          description = "Build mobile suite for module &apos;chess&apos;"> 
  227228    <property name = "mobile.path.jar" value = "${basedir}/chess.jar" /> 
   229      <!-- copy resources --> 
   230      <copy todir = "${tmp.dir.chess}"> 
   231        <fileset dir = "${basedir}/src"> 
   232            <type type = "file" /> 
   233            <patternset refid = "compiler.resources" /> 
   234        </fileset> 
   235    </copy> 
  228236    <jar destfile = "${mobile.path.jar}" duplicate = "preserve"> 
  229237      <zipfileset dir = "${tmp.dir.chess}" prefix = "" /> 
 • chess/src/chess/MSG.properties

  r7 r14  
  22command.exit=\u0412\u044b\u0445\u043e\u0434 
  33command.back=\u041d\u0430\u0437\u0430\u0434 
   4command.cancel=\u041e\u0442\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u044c 
  45command.refresh=\u041e\u0431\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u044c 
  56command.close=\u0417\u0430\u0432\u0435\u0440\u0448\u0438\u0442\u044c 
   
  1213start-menu.join-game= \u041f\u0440\u0438\u0441\u043e\u0435\u0434\u0438\u043d\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f 
  1314start-menu.help= \u0421\u043f\u0440\u0430\u0432\u043a\u0430 
   15start-menu.exit= \u0412\u044b\u0439\u0442\u0438 
  1416 
  1517join-game.title=\u0412\u044b\u0431\u0435\u0440\u0438\u0442\u0435 
   18join-game.no-server-found.title =\u041d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0439\u0434\u0435\u043d\u043e :( 
   19join-game.no-server-found.message= \u041f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434\u044f\u0449\u0438\u0445 \u0438\u0433\u0440 \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0439\u0434\u0435\u043d\u043e 
   20join-game.scanning-network.title   = \u041f\u043e\u0438\u0441\u043a \u0441\u0435\u0440\u0432\u0435\u0440\u043e\u0432... 
   21join-game.scanning-network.message = \u0418\u0449\u0435\u043c \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434\u044f\u0449\u0438\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0435\u0440\u0430 
   22 
   23new-game.incoming-client = \u0421\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u043d\u044b \u0438\u0433\u0440\u0430\u0442\u044c? 
   24new-game.incoming-client.description = \u0412\u0445\u043e\u0434\u044f\u0449\u0435\u0435 \u0441\u043e\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e\u0442 {0}. \u0418\u0433\u0440\u0430\u0442\u044c \u0441 \u043d\u0438\u043c?     
  1625 
  1726wait-for-bluetooth.title = \u0418\u043d\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f bluetooth. \u041f\u043e\u0434\u043e\u0436\u0434\u0438\u0442\u0435... 
  1827 
  19 wait-for-opponent.title = \u041e\u0436\u0438\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0445\u043e\u0434\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432\u043d\u0438\u043a\u0430... 
   28wait.title = \u041e\u0436\u0438\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435... 
   29wait.for-opponent = \u041e\u0436\u0438\u0434\u0430\u0435\u043c \u0445\u043e\u0434 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432\u043d\u0438\u043a\u0430... 
   30wait.for-network  = \u041f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0447\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445... 
  2031 
  2132choose-player.title = \u0412\u044b\u0431\u0435\u0440\u0438\u0442\u0435 \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u0443: 
 • chess/src/chess/control/BaseController.java

  r11 r14  
  11package chess.control; 
  22 
   3import java.util.Vector; 
   4import java.io.IOException; 
  35import javax.microedition.lcdui.Command; 
  46import javax.microedition.lcdui.Displayable; 
   
  1618 * Time: 13:24:44<br/> 
  1719 */ 
  18 public abstract class BaseController implements IConnectionListener, IUIListener { 
   20public class BaseController implements IConnectionListener, IUIListener { 
  1921    public static final int WAITING_FOR_LOCAL = 0; 
  2022    public static final int WAITING_FOR_NETWORK = 1; 
   
  2830    protected final IRemoteNode node; 
  2931 
   32    private final boolean master; 
   33 
  3034    protected int status; 
  3135 
  32     public BaseController( final App app, 
  33                            final GameCanvas ui, 
  34                            final IGame game, 
  35                            final Player player, 
  36                            final IRemoteNode node ) { 
   36    private BaseController( final App app, 
   37                            final GameCanvas ui, 
   38                            final IGame game, 
   39                            final Player player, 
   40                            final IRemoteNode node ) throws IOException { 
  3741        this.app = app; 
  3842        this.ui = ui; 
   
  4044        this.player = player; 
  4145        this.node = node; 
   46 
   47        master = player != null; 
   48 
  4249        node.setListener( this ); 
   50        node.ensureConnected(); 
   51 
  4352        ui.setUIListener( this ); 
  44     } 
  45  
  46     public void received( final IDatagram data ) { 
   53        if ( master ) { 
   54            sendLog( game, player, node ); 
   55        } else { 
   56            //wait for incoming actions log 
   57            synchronized ( this ) { 
   58                try { 
   59                    wait(); 
   60                } catch ( InterruptedException e ) { 
   61                    e.printStackTrace(); 
   62                } 
   63            } 
   64        } 
   65    } 
   66 
   67    private static void sendLog( final IGame game, 
   68                                 final Player player, 
   69                                 final IRemoteNode node ) { 
   70        //ïðè ñîåäèíåíèè â ïåðâóþ î÷åðåäü ïåðåäàåì ïàðòíåðó ñîñòîÿíèå èãðû 
   71        final Vector log = game.getActionsLog(); 
   72        for ( int i = 0; i < log.size(); i++ ) { 
   73            final Action a = ( Action )log.elementAt( i ); 
   74            node.send( a ); 
   75        } 
   76        //çàòåì êåì îí èãðàåò 
   77        node.send( new SystemAction( SystemAction.SET_PLAYER, player.opponent() ) ); 
   78 
   79        /*ðåøàåì, êòî õîäèò*/ 
   80        if ( log.isEmpty() ) {//íà÷àëî èãðû - õîäÿò áåëûå 
   81            if ( player.isWhite() ) { 
   82                //todo enable ui 
   83            } else { 
   84                node.send( new SystemAction( SystemAction.YOUR_TURN, player.opponent() ) ); 
   85            } 
   86        } else { 
   87            final Action lastAction = ( Action )log.elementAt( log.size() - 1 ); 
   88            if ( lastAction.getPlayer() == player ) { 
   89                //todo enable ui 
   90            } else { 
   91                node.send( new SystemAction( SystemAction.YOUR_TURN, player.opponent() ) ); 
   92            } 
   93        } 
   94    } 
   95 
   96    public synchronized void received( final IDatagram data ) { 
  4797        if ( data instanceof Action ) { 
  4898            processAction( ( Action )data ); 
   
  50100            final SystemAction sa = ( SystemAction )data; 
  51101            processSystemAction( sa ); 
   102        } else { 
   103            throw new IllegalArgumentException( "Datagram " + data + " is in unknown format" ); 
  52104        } 
  53105    } 
   
  67119                throw new IllegalStateException( "Player == null" ); 
  68120            } 
   121            if ( !master ) { 
   122                synchronized ( this ) { 
   123                    notifyAll(); 
   124                } 
   125            } 
  69126            setStatus( WAITING_FOR_LOCAL ); 
  70127        } 
  71128    } 
  72129 
  73     public void wasSent( final IDatagram data ) { 
   130    public synchronized void wasSent( final IDatagram data ) { 
  74131        setStatus( WAITING_FOR_OPPONENT ); 
  75132    } 
   
  84141    } 
  85142 
  86     public void setStatus( final int status ) { 
   143    public synchronized void setStatus( final int status ) { 
  87144        //todo 
  88145        this.status = status; 
   
  105162    } 
  106163 
  107     public abstract boolean isMaster(); 
   164    public boolean isMaster() { 
   165        return master; 
   166    } 
  108167 
  109168    public void keyPressed( final int code ) { 
   
  176235                    ui.setSelectedCell( null ); 
  177236                    ui.clearHighlightedCells(); 
  178                     post( action ); 
  179                     post( new SystemAction( SystemAction.YOUR_TURN, player ) ); 
   237                    postAction( action ); 
  180238                } 
  181239            } else { 
   
  184242 
  185243        } 
   244    } 
   245 
   246    private void postAction( final Action action ) { 
   247        post( action ); 
   248        post( new SystemAction( SystemAction.YOUR_TURN, player ) ); 
  186249    } 
  187250 
   
  222285        return available; 
  223286    } 
   287 
   288    public static BaseController createClient( final App app, 
   289                                               final GameCanvas ui, 
   290                                               final IGame game, 
   291                                               final IRemoteNode node ) throws IOException { 
   292        return new BaseController( app, ui, game, null, node ); 
   293    } 
   294 
   295    public static BaseController createMaster( final App app, 
   296                                               final GameCanvas ui, 
   297                                               final IGame game, 
   298                                               final Player player, 
   299                                               final IRemoteNode node ) throws IOException { 
   300        return new BaseController( app, ui, game, player, node ); 
   301    } 
  224302} 
 • chess/src/chess/control/SystemAction.java

  r11 r14  
  1919    public static final byte SET_PLAYER = 0; 
  2020    public static final byte YOUR_TURN = 1; 
   21    public static final byte SURRENDER = 2; 
   22    public static final byte ASK_FOR_DRAW = 3; 
  2123 
  2224    private byte type; 
   
  5961    private static void checkType( final int type ) { 
  6062        if ( Util.SAFE_MODE ) { 
  61             if ( type != SET_PLAYER && type != YOUR_TURN ) { 
  62                 throw new IllegalArgumentException( "Type " + type + " is unknown" ); 
   63            switch ( type ) { 
   64                case SET_PLAYER: 
   65                case YOUR_TURN: 
   66                case SURRENDER: 
   67                case ASK_FOR_DRAW: 
   68                    break; 
   69                default: 
   70                    throw new IllegalArgumentException( "Type " + type + " is unknown" ); 
  6371            } 
  6472        } 
   
  93101            case YOUR_TURN: 
  94102                return "YOUR_TURN[" + player + "]"; 
   103            case SURRENDER: 
   104                return "SURRENDER[" + player + "]"; 
   105            case ASK_FOR_DRAW: 
   106                return "ASK_FOR_DRAW[" + player + "]"; 
  95107            default: 
  96108                throw new IllegalArgumentException( "type is unknown:" + type ); 
 • chess/src/chess/game/App.java

  r9 r14  
  22 
  33import chess.control.BaseController; 
  4 import chess.control.ClientController; 
  5 import chess.control.MasterController; 
  64import chess.remote.IRemoteNode; 
  75import chess.ui.ChessMIDlet; 
   
  1614 */ 
  1715public class App { 
  18         private BaseController remote; 
   16    private BaseController remote; 
  1917 
  20         private boolean master; 
  21         private Player player; 
   18    private boolean master; 
   19    private Player player; 
  2220 
  23         private Game game; 
  24         private GameCanvas canvas; 
   21    private Game game; 
   22    private GameCanvas canvas; 
  2523 
  26         private ChessMIDlet midlet; 
   24    private ChessMIDlet midlet; 
  2725 
  2826 
  29         /** client mode */ 
  30         public App( final ChessMIDlet midlet, 
  31                     final Game game, 
  32                     final GameCanvas canvas, 
  33                     final IRemoteNode node ) { 
  34                 this( midlet, game, canvas, node, null ); 
  35         } 
   27    /** 
   28     * client mode 
   29     */ 
   30    public App( final ChessMIDlet midlet, 
   31                final Game game, 
   32                final GameCanvas canvas, 
   33                final IRemoteNode node ) throws Exception { 
   34        this( midlet, game, canvas, node, null ); 
   35    } 
  3636 
  37         /** server mode */ 
  38         public App( final ChessMIDlet midlet, 
  39                     final Game game, 
  40                     final GameCanvas canvas, 
  41                     final IRemoteNode node, 
  42                     final Player player ) { 
  43                 this.midlet = midlet; 
  44                 this.game = game; 
  45                 this.player = player; 
  46                 master = player != null; 
  47                 canvas.init( game ); 
  48                 if( master ) { 
  49                         remote = new MasterController( this, canvas, game, node, player ); 
  50                 } else { 
  51                         remote = new ClientController( this, canvas, game, node ); 
  52                 } 
  53         } 
   37    /** 
   38     * server mode 
   39     */ 
   40    public App( final ChessMIDlet midlet, 
   41                final Game game, 
   42                final GameCanvas canvas, 
   43                final IRemoteNode node, 
   44                final Player player ) throws Exception { 
   45        this.midlet = midlet; 
   46        this.game = game; 
   47        this.player = player; 
   48        master = player != null; 
   49        canvas.init( game ); 
   50        if ( master ) { 
   51            remote = BaseController.createMaster( this, canvas, game, player, node ); 
   52        } else { 
   53            remote = BaseController.createClient( this, canvas, game, node ); 
   54        } 
   55    } 
  5456 
  5557 
  56         public BaseController getRemote() { 
  57                 return remote; 
  58         } 
   58    public BaseController getRemote() { 
   59        return remote; 
   60    } 
  5961 
  60         public boolean isMaster() { 
  61                 return master; 
  62         } 
   62    public boolean isMaster() { 
   63        return master; 
   64    } 
  6365 
  64         public Player getPlayer() { 
  65                 return player; 
  66         } 
   66    public Player getPlayer() { 
   67        return player; 
   68    } 
  6769 
  68         public Game getGame() { 
  69                 return game; 
  70         } 
   70    public Game getGame() { 
   71        return game; 
   72    } 
  7173 
  72         public GameCanvas getCanvas() { 
  73                 return canvas; 
  74         } 
   74    public GameCanvas getCanvas() { 
   75        return canvas; 
   76    } 
  7577 
  76         public ChessMIDlet getMidlet() { 
  77                 return midlet; 
  78         } 
   78    public ChessMIDlet getMidlet() { 
   79        return midlet; 
   80    } 
  7981} 
 • chess/src/chess/remote/IRemote.java

  r9 r14  
  99public interface IRemote { 
  1010 
  11         public IAsyncProcess waitForIncoming( final IServerListener l ); 
   11    /** 
   12     * Ïîäïèñûâàåìñÿ íà âõîäÿùèå ñîåäèíåíèÿ. Äðóãèìè ñëîâàìè, 
   13     * ðåæèì ñåðâåðà -- æäåì êëèåíòîâ 
   14     * @param l 
   15     * @return 
   16     */ 
   17    public IAsyncProcess waitForIncoming( final IServerListener l ); 
  1218 
  13         public void getAvailable( final boolean force, 
  14                                   final IClientListener l ); 
   19    /** 
   20     * Èùåì ïîäõîäÿùèå ñåðâåðà -- ðåæèì êëèåíòà. Ïîèñê ìîæåò èäòè â êýøå 
   21     * óæå èçâåñòíûõ (÷àñòî èñïîëüçóåìûõ) ñåðâåðîâ, èëè ïðèíóäèòåëüíûì 
   22     * çàïðîñîì âíå êýøà. 
   23     * 
   24     *  ïåðâîì ñëó÷àå (force = false) çàïðîñ áóäåò ñèíõðîííûì, è ìåòîä 
   25     * âîçâðàùàåò null 
   26     * 
   27     * Âî âòîðîì ñëó÷àå (force = true) çàïðîñ áóäåò àñèíõðîííûì, è ìåòîä 
   28     * âîçâðàùàåò äåñêðèïòîð àñèíõðîííîãî ïðîöåññà ïîèñêà óñòðîéñòâ  
   29     * 
   30     * @param l 
   31     * @return 
   32     */ 
   33    public IAsyncProcess getAvailable( final boolean force, 
   34                                       final IClientListener l ); 
  1535 
  1636} 
 • chess/src/chess/remote/impl/BaseAsyncProcess.java

  r11 r14  
  2929            case FAILED: 
  3030                this.status = status; 
   31                break; 
  3132            default: 
  3233                throw new IllegalArgumentException( "Status " + status + " is unknown" ); 
 • chess/src/chess/remote/impl/Remote.java

  r12 r14  
  1010import chess.Util; 
  1111import chess.remote.*; 
  12 import chess.remote.impl.debug.DebugRemote; 
  1312 
  1413 
   
  2221    private static final String MY_SERVICE_NUMBER = "3B9FA89520078C303355AAA694238F08;name=ChessGameServer"; 
  2322 
  24     private static final IRemoteNode[] EMPTY = new IRemoteNode[0]; 
   23    public static final IRemoteNode[] EMPTY = new IRemoteNode[0]; 
  2524 
  2625    private final LocalDevice localDevice; 
   
  3231    } 
  3332 
  34     private void fillupCache() { 
   33    private synchronized void fillupCache() { 
  3534        final DiscoveryAgent agent = localDevice.getDiscoveryAgent(); 
  3635        final RemoteDevice[] preknownDevices = agent.retrieveDevices( DiscoveryAgent.PREKNOWN ); 
   
  5049    } 
  5150 
   51    private synchronized void refreshCache() { 
   52        devices.removeAllElements(); 
   53        fillupCache(); 
   54    } 
   55 
  5256    public IAsyncProcess waitForIncoming( final IServerListener l ) { 
  5357        return new WaitForIncomingThread( localDevice, l ); 
  5458    } 
  5559 
  56     public void getAvailable( final boolean refresh, 
  57                               final IClientListener l ) { 
   60    public IAsyncProcess getAvailable( final boolean refresh, 
   61                                       final IClientListener l ) { 
  5862        if ( refresh ) { 
  5963            //todo 
  6064            try { 
  6165                final DiscoveryAgent agent = localDevice.getDiscoveryAgent(); 
  62                 agent.startInquiry( 
  63                         DiscoveryAgent.GIAC, 
  64                         new DiscoveryListener() { 
  65                             public void deviceDiscovered( final RemoteDevice btDevice, 
  66                                                           final DeviceClass cod ) { 
  67                                 Util.log.println( "device found:" + btDevice.getBluetoothAddress() ); 
  68                             } 
  69  
  70                             public void servicesDiscovered( final int transID, 
  71                                                             final ServiceRecord[] servRecord ) { 
  72  
  73                             } 
  74  
  75                             public void serviceSearchCompleted( final int transID, 
  76                                                                 final int respCode ) { 
  77  
  78                             } 
  79  
  80                             public void inquiryCompleted( final int discType ) { 
  81                                 devices.removeAllElements(); 
  82                                 fillupCache(); 
  83                                 l.finished( getNodes() ); 
  84                             } 
  85                         } 
  86                 ); 
  87             } catch ( BluetoothStateException e ) { 
   66                return new QueryDeviceProcess( this, agent, l ); 
   67            } catch ( Exception e ) { 
  8868                e.printStackTrace(); 
  8969                l.finished( null ); 
   70                return null; 
  9071            } 
  9172        } else { 
  9273            final IRemoteNode[] nodes = getNodes(); 
  9374            l.finished( nodes ); 
  94         } 
  95     } 
  96  
  97     private IRemoteNode[] getNodes() { 
   75            return null; 
   76        } 
   77    } 
   78 
   79    private synchronized IRemoteNode[] getNodes() { 
  9880        if ( devices.isEmpty() ) { 
  9981            return EMPTY; 
   
  11496 
  11597    public static IRemote create() throws Exception { 
  116 //        return new Remote(); 
   98        return new Remote(); 
  11799//        return new DummyRemote(); 
  118         return new DebugRemote( 500, 500 ); 
   100//        return new DebugRemote( 500, 500 ); 
  119101    } 
  120102 
   
  179161        } 
  180162    } 
   163 
   164    private static class QueryDeviceProcess implements IAsyncProcess, DiscoveryListener { 
   165        private final DiscoveryAgent agent; 
   166        private final IClientListener l; 
   167        private final Remote remote; 
   168 
   169        private volatile int status = IN_PROCESS; 
   170 
   171        public QueryDeviceProcess( final Remote remote, 
   172                                   final DiscoveryAgent agent, 
   173                                   final IClientListener l ) throws Exception { 
   174            this.remote = remote; 
   175            this.agent = agent; 
   176            this.l = l; 
   177            agent.startInquiry( DiscoveryAgent.GIAC, this ); 
   178        } 
   179 
   180        public int status() { 
   181            return status; 
   182        } 
   183 
   184        public void interrupt( final boolean waitFor ) { 
   185            agent.cancelInquiry( this ); 
   186        } 
   187 
   188        public IAsyncProcessListener getListener() { 
   189            return l; 
   190        } 
   191 
   192        public void deviceDiscovered( final RemoteDevice btDevice, 
   193                                      final DeviceClass cod ) { 
   194            Util.log.println( "device found:" + btDevice.getBluetoothAddress() ); 
   195        } 
   196 
   197        public void servicesDiscovered( final int transID, 
   198                                        final ServiceRecord[] servRecord ) { 
   199            Util.log.println( "service found:" + transID ); 
   200        } 
   201 
   202        public void serviceSearchCompleted( final int transID, 
   203                                            final int respCode ) { 
   204 
   205        } 
   206 
   207        public void inquiryCompleted( final int discType ) { 
   208            if ( discType == INQUIRY_COMPLETED ) { 
   209                remote.refreshCache(); 
   210                status = SUCCEEDED; 
   211                l.finished( remote.getNodes() ); 
   212            } else { 
   213                status = FAILED; 
   214                l.finished( null ); 
   215            } 
   216        } 
   217    } 
  181218} 
 • chess/src/chess/remote/impl/debug/DebugRemote.java

  r12 r14  
  44import java.util.Timer; 
  55import java.util.TimerTask; 
   6import java.util.Random; 
  67 
  78import chess.remote.*; 
  89import chess.remote.impl.BaseAsyncProcess; 
  910import chess.remote.impl.GenericDatagram; 
   11import chess.remote.impl.Remote; 
  1012import chess.game.Action; 
  1113import chess.game.Player; 
   
  2224public class DebugRemote implements IRemote { 
  2325    private static final Timer TIMER = new Timer(); 
   26 
   27    private static final Random random = new Random(); 
  2428 
  2529    private final int networkLatency; 
   
  7377 
  7478    public IAsyncProcess waitForIncoming( final IServerListener l ) { 
  75         //final InputStream is = getClass().getResourceAsStream( "incoming" ); 
  76         //final InputStream is = prepareLog( Player.BLACK ); 
  7779        return new AsyncProcess( l ); 
  7880    } 
  7981 
  80     public void getAvailable( final boolean force, 
  81                               final IClientListener l ) { 
  82         TIMER.schedule( 
  83                 new TimerTask() { 
  84                     public void run() { 
  85                         l.finished( new IRemoteNode[0] ); 
  86                     } 
  87                 }, 
  88                 100 
  89         ); 
  90  
   82    public IAsyncProcess getAvailable( final boolean force, 
   83                                       final IClientListener l ) { 
   84        if ( !force ) { 
   85            try { 
   86                Thread.sleep( networkLatency ); 
   87            } catch ( InterruptedException e ) { 
   88                e.printStackTrace(); 
   89            } 
   90            l.finished( Remote.EMPTY ); 
   91            return null; 
   92        } else { 
   93            final QueryDeviceProcess process = new QueryDeviceProcess( this, l ); 
   94            TIMER.schedule( process, networkLatency ); 
   95            return process; 
   96        } 
  9197    } 
  9298 
   
  107113                        e.printStackTrace(); 
  108114                    } 
  109                     if ( listener.incoming( new RemoteNode() ) ) { 
   115                    if ( listener.incoming( new ClientRemoteNode() ) ) { 
  110116                        Util.log.println( "emulate incoming connection: OK" ); 
  111117                        return; 
   
  119125    } 
  120126 
  121     private class RemoteNode implements IRemoteNode { 
   127    private class ClientRemoteNode implements IRemoteNode { 
  122128        private InputStream is; 
  123129        private IConnectionListener listener; 
   
  144150                                Util.log.println( "emulate wasSent: " + data ); 
  145151                                listener.wasSent( data ); 
   152                                if ( data instanceof SystemAction ) { 
   153                                    final SystemAction sa = ( SystemAction )data; 
   154                                    if ( sa.type() == SystemAction.SET_PLAYER ) { 
   155                                        player = sa.getPlayer(); 
   156                                        is = prepareLog( player ); 
   157                                    } 
   158                                    if ( sa.type() == SystemAction.YOUR_TURN ) { 
   159                                        try { 
   160                                            final GenericDatagram aPacket = new GenericDatagram( ClientRemoteNode.this.is ); 
   161                                            final GenericDatagram saPacket = new GenericDatagram( ClientRemoteNode.this.is ); 
   162                                            Thread.sleep( 5 * networkLatency ); 
   163                                            TIMER.schedule( 
   164                                                    new TimerTask() { 
   165                                                        public void run() { 
   166                                                            Util.log.println( "recv: emulate" ); 
   167 
   168                                                            Util.log.println( "recv: " + aPacket.wrapped ); 
   169                                                            listener.received( aPacket.wrapped ); 
   170 
   171                                                            Util.log.println( "recv: " + saPacket.wrapped ); 
   172                                                            listener.received( saPacket.wrapped ); 
   173                                                        } 
   174                                                    }, 
   175                                                    ( ( Action )aPacket.wrapped ).duration() 
   176                                            ); 
   177                                        } catch ( Exception e ) { 
   178                                            e.printStackTrace(); 
   179                                        } 
   180 
   181                                    } 
   182                                } 
  146183                            } 
  147184                        }, 
  148185                        2 * networkLatency 
  149186                ); 
  150                 if ( data instanceof SystemAction ) { 
  151                     final SystemAction sa = ( SystemAction )data; 
  152                     if ( sa.type() == SystemAction.SET_PLAYER ) { 
  153                         this.player = sa.getPlayer(); 
  154                         is = prepareLog( player ); 
  155                     } 
  156                     if ( sa.type() == SystemAction.YOUR_TURN ) { 
  157                         try { 
  158                             final GenericDatagram aPacket = new GenericDatagram( RemoteNode.this.is ); 
  159                             final GenericDatagram saPacket = new GenericDatagram( RemoteNode.this.is ); 
  160                             Thread.sleep( 5 * networkLatency ); 
  161                             TIMER.schedule( 
  162                                     new TimerTask() { 
  163                                         public void run() { 
  164                                             Util.log.println( "recv: emulate" ); 
  165  
  166                                             Util.log.println( "recv: " + aPacket.wrapped ); 
  167                                             listener.received( aPacket.wrapped ); 
  168                                              
  169                                             Util.log.println( "recv: " + saPacket.wrapped ); 
  170                                             listener.received( saPacket.wrapped ); 
  171                                         } 
  172                                     }, 
  173                                     ( ( Action )aPacket.wrapped ).duration() 
  174                             ); 
  175                         } catch ( Exception e ) { 
  176                             e.printStackTrace(); 
  177                         } 
  178  
  179                     } 
  180                 } 
   187 
  181188            } 
  182189        } 
   
  186193        } 
  187194    } 
   195 
   196    private class ServerRemoteNode implements IRemoteNode { 
   197        private InputStream is; 
   198        private IConnectionListener listener; 
   199        private final Player player; 
   200        private final String name; 
   201 
   202        private ServerRemoteNode( final int n ) { 
   203            player = Player.byType( n % 2 ); 
   204            name = "debug server #" + n + "[" + player + "]"; 
   205        } 
   206 
   207        public String getName() { 
   208            return name; 
   209        } 
   210 
   211        public void setListener( final IConnectionListener l ) { 
   212            this.listener = l; 
   213        } 
   214 
   215        public void ensureConnected() throws IOException { 
   216            if ( listener == null ) { 
   217                throw new IllegalStateException( "listener can't be null in ensureConnected!" ); 
   218            } 
   219            //ïîñûëàåì íà÷àëüíóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü -- 
   220            //restore logged actions, SET_PLAYER, YOUR_TURN  
   221            Util.log.println( "server emulation started: " + name ); 
   222            is = prepareLog( player ); 
   223            TIMER.schedule( 
   224                    new TimerTask() { 
   225                        public void run() { 
   226                            Util.log.println( name + ": sending SET_PLAYER" ); 
   227                            listener.received( 
   228                                    new SystemAction( 
   229                                            SystemAction.SET_PLAYER, 
   230                                            player.opponent() 
   231                                    ) 
   232                            ); 
   233                        } 
   234                    }, 
   235                    2 * networkLatency 
   236            ); 
   237            if ( player == Player.WHITE ) { 
   238                packet(); 
   239            } else { 
   240                //èíà÷å æäåì YOUR_TURN îò áåëûõ 
   241            } 
   242        } 
   243 
   244        public void send( final IDatagram data ) { 
   245            if ( listener != null ) { 
   246                Util.log.println( name + ": send data " + data ); 
   247                TIMER.schedule( 
   248                        new TimerTask() { 
   249                            public void run() { 
   250                                Util.log.println( name + ": wasSent " + data ); 
   251                                listener.wasSent( data ); 
   252                                if ( data instanceof SystemAction ) { 
   253                                    final SystemAction sa = ( SystemAction )data; 
   254                                    if ( sa.type() == SystemAction.SET_PLAYER ) { 
   255                                        throw new IllegalStateException( "Can't be SET_PLAYER to server" ); 
   256                                    } 
   257                                    if ( sa.type() == SystemAction.YOUR_TURN ) { 
   258                                        packet(); 
   259                                    } 
   260                                } 
   261                            } 
   262                        }, 
   263                        2 * networkLatency 
   264                ); 
   265            } 
   266        } 
   267 
   268        private void packet() { 
   269            try { 
   270                final GenericDatagram aPacket = new GenericDatagram( is ); 
   271                final GenericDatagram saPacket = new GenericDatagram( is ); 
   272                Thread.sleep( 5 * networkLatency ); 
   273                TIMER.schedule( 
   274                        new TimerTask() { 
   275                            public void run() { 
   276                                Util.log.println( name + ":recv emulation..." ); 
   277 
   278                                Util.log.println( name + ":recv " + aPacket.wrapped ); 
   279                                listener.received( aPacket.wrapped ); 
   280 
   281                                Util.log.println( name + ":recv " + saPacket.wrapped ); 
   282                                listener.received( saPacket.wrapped ); 
   283                            } 
   284                        }, 
   285                        ( ( Action )aPacket.wrapped ).duration() 
   286                ); 
   287            } catch ( Exception e ) { 
   288                e.printStackTrace(); 
   289            } 
   290        } 
   291 
   292        public void close() { 
   293            listener.closed(); 
   294        } 
   295    } 
   296 
   297    private static class QueryDeviceProcess extends TimerTask implements IAsyncProcess { 
   298        private final IClientListener l; 
   299        private final DebugRemote remote; 
   300 
   301        public QueryDeviceProcess( final DebugRemote remote, 
   302                                   final IClientListener l ) { 
   303            this.remote = remote; 
   304            this.l = l; 
   305        } 
   306 
   307        public void run() { 
   308            final int rnd = random.nextInt( 5 ); 
   309            final IRemoteNode[] servers = new IRemoteNode[rnd]; 
   310            for ( int i = 0; i < servers.length; i++ ) { 
   311                servers[i] = remote.new ServerRemoteNode( i + 1 ); 
   312            } 
   313            l.finished( servers ); 
   314        } 
   315 
   316        public int status() { 
   317            return 0; 
   318        } 
   319 
   320        public void interrupt( final boolean waitFor ) { 
   321            cancel(); 
   322        } 
   323 
   324        public IAsyncProcessListener getListener() { 
   325            return l; 
   326        } 
   327    } 
  188328} 
 • chess/src/chess/ui/ChessMIDlet.java

  r12 r14  
  3030    public final Command exitCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.exit" ), Command.EXIT, 1 ); 
  3131    public final Command closeCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.close" ), Command.SCREEN, 1 ); 
   32    public final Command cancelCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.cancel" ), Command.CANCEL, 1 ); 
  3233    public final Command backCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.back" ), Command.CANCEL, 1 ); 
  3334    public final Command refreshCommand = new Command( MSG.getMessage( "command.refresh" ), Command.SCREEN, 1 ); 
   
  3940    public final Display display; 
  4041 
  41     private final Screen startForm = new StartScreen( this ); 
  42     private final ChoosePlayerForm choosePlayerForm = new ChoosePlayerForm( this ); 
  43     //private final Screen waitScreen = new WaitScreen( this, MSG.getMessage( "wait-for-bluetooth.title" ),  ); 
   42    private final Screen startForm = new StartMenuScreen2( this ); 
   43    private final Screen choosePlayerForm = new ChoosePlayerForm( this ); 
   44    private final GameCanvas gameCanvas = new GameCanvas( this ); 
   45    private final WaitScreen waitScreen = new WaitScreen( 
   46            this, 
   47            MSG.getMessage( "wait-for-bluetooth.title" ), 
   48            gameCanvas 
   49    ); 
  4450    private final JoinGameScreen searchForm = new JoinGameScreen( this ); 
  45     private final GameCanvas gameCanvas = new GameCanvas( this ); 
  4651    private final Screen helpScreen = new HelpScreen( this ); 
  4752 
   
  5156    /* current game application */ 
  5257    private App app; 
   58    private IAsyncProcess waitForIncomingProcess; 
  5359 
  5460    public ChessMIDlet() throws Exception { 
   
  5662        remote = Remote.create(); 
  5763 
  58  
   64        waitScreen.addCommand( cancelCommand ); 
   65        waitScreen.setCommandListener( this ); 
  5966    } 
  6067 
   
  6572    public void connectToServer( final IRemoteNode server ) { 
  6673        try { 
  67             server.ensureConnected();//todo may be nahren? 
  6874            app = new App( 
  6975                    ChessMIDlet.this, 
   
  7379            ); 
  7480            display.setCurrent( gameCanvas ); 
  75         } catch ( IOException e ) { 
   81        } catch ( Exception e ) { 
  7682            e.printStackTrace(); 
  7783        } 
   
  100106 
  101107    protected void newGame( final Player player ) { 
  102         final WaitScreen waitScreen = new WaitScreen( 
  103                 this, 
  104                 MSG.getMessage( "wait-for-bluetooth.title" ), 
  105                 gameCanvas 
  106         ); 
   108        if ( waitForIncomingProcess != null ) { 
   109            waitForIncomingProcess.interrupt( true ); 
   110            waitForIncomingProcess = null; 
   111        } 
  107112        display.setCurrent( waitScreen ); 
  108113        Util.log.println( "new game:" + player ); 
  109         remote.waitForIncoming( 
   114        waitForIncomingProcess = remote.waitForIncoming( 
  110115                new IServerListener() { 
  111116                    private boolean retValue = false; 
  112117 
  113118                    public synchronized boolean incoming( final IRemoteNode client ) { 
  114                         final Alert dlg = new Alert( "Connect?", client.getName(), null, AlertType.CONFIRMATION ); 
   119                        final Alert dlg = new Alert( 
   120                                MSG.getMessage( "new-game.incoming-client" ), 
   121                                MSG.getMessage( 
   122                                        "new-game.incoming-client.description", 
   123                                        new Object[]{ client.getName() } 
   124                                ), 
   125                                null, 
   126                                AlertType.CONFIRMATION 
   127                        ); 
  115128                        dlg.setTimeout( Alert.FOREVER ); 
  116129                        dlg.addCommand( okCommand ); 
   
  124137                                                Util.log.println( command ); 
  125138                                                try { 
  126                                                     client.ensureConnected(); 
  127139                                                    app = new App( 
  128140                                                            ChessMIDlet.this, 
   
  132144                                                            player 
  133145                                                    ); 
  134                                                     display.setCurrent( gameCanvas ); 
   146                                                    //display.setCurrent( gameCanvas ); 
  135147                                                    Util.log.println( "joined client" ); 
  136148                                                    retValue = true; 
  137149                                                    //return true; 
  138                                                 } catch ( IOException e ) { 
   150                                                } catch ( Exception e ) { 
  139151                                                    e.printStackTrace(); 
  140152                                                    retValue = false; 
   
  164176 
  165177                    public void finished( final Object res ) { 
  166                         waitScreen.finished( res ); 
  167                         //display.setCurrent( 
  168                         //        new Alert( "Can't connect" ) 
  169                         //); 
   178                        //todo ask for status and display error message if failed 
   179                        if ( waitForIncomingProcess.status() == IAsyncProcess.SUCCEEDED ) { 
   180                            waitScreen.finished( res ); 
   181                        } else { 
   182                            display.setCurrent( startForm ); 
   183                        } 
   184                        waitForIncomingProcess = null; 
  170185                    } 
  171186                } 
   
  184199    } 
  185200 
  186     public void exit() { 
   201    public void exitGame() { 
  187202        destroyApp( true ); 
  188203        notifyDestroyed(); 
   
  191206    public void commandAction( final Command c, 
  192207                               final Displayable d ) { 
   208        if ( d == waitScreen ) { 
   209            if ( c == cancelCommand ) { 
   210                if ( waitForIncomingProcess != null ) { 
   211                    waitForIncomingProcess.interrupt( true ); 
   212                    waitForIncomingProcess = null; 
   213                } 
   214            } 
   215        } 
  193216        if ( c == exitCommand ) { 
  194             exit(); 
   217            exitGame(); 
  195218        } else if ( c == newCommand ) { 
  196219            choosePlayer(); 
 • chess/src/chess/ui/ChoosePlayerForm.java

  r7 r14  
  1111 *         created 31.01.2009 at 19:29:43 
  1212 */ 
  13 public class ChoosePlayerForm extends List implements CommandListener { 
  14         private final ChessMIDlet midlet; 
   13public class ChoosePlayerForm extends Form implements CommandListener, ItemCommandListener { 
   14    private final ChessMIDlet midlet; 
   15 
   16    private final StringItem whiteItem = new StringItem( 
   17            Player.WHITE.name(), 
   18            "", 
   19            StringItem.BUTTON 
   20    ); 
   21    private final StringItem blackItem = new StringItem( 
   22            Player.BLACK.name(), 
   23            "", 
   24            StringItem.BUTTON 
   25    ); 
   26 
   27    public ChoosePlayerForm( final ChessMIDlet midlet ) { 
   28        super( MSG.getMessage( "choose-player.title" ) ); 
   29        this.midlet = midlet; 
  1530 
  1631 
  17         public ChoosePlayerForm( final ChessMIDlet midlet ) { 
  18                 super( MSG.getMessage( "choose-player.title" ), Choice.IMPLICIT ); 
  19                 this.midlet = midlet; 
   32        whiteItem.setDefaultCommand( midlet.okCommand ); 
   33        whiteItem.setItemCommandListener( this ); 
   34        whiteItem.setLayout( Item.LAYOUT_EXPAND | Item.LAYOUT_VEXPAND ); 
  2035 
  21                 append( Player.WHITE.name(), null ); 
  22                 append( Player.BLACK.name(), null ); 
   36        blackItem.setDefaultCommand( midlet.okCommand ); 
   37        blackItem.setItemCommandListener( this ); 
   38        blackItem.setLayout( Item.LAYOUT_EXPAND | Item.LAYOUT_VEXPAND ); 
  2339 
  24                 addCommand( midlet.okCommand ); 
  25                 addCommand( midlet.backCommand ); 
   40        append( whiteItem ); 
   41        append( blackItem ); 
  2642 
  27                 setSelectCommand( midlet.okCommand ); 
   43        addCommand( midlet.okCommand ); 
   44        addCommand( midlet.backCommand ); 
  2845 
  29                 setCommandListener( this ); 
  30         } 
   46        setCommandListener( this ); 
   47    } 
  3148 
  3249 
  33         public void commandAction( final Command command, 
  34                                    final Displayable displayable ) { 
  35                 if( command == midlet.okCommand ) { 
  36                         final int index = getSelectedIndex(); 
  37                         if( index >= 0 ) { 
  38                                 midlet.newGame( Player.byType( index ) ); 
  39                         } 
  40                 } else if( command == midlet.backCommand ) { 
  41                         midlet.showStartScreen(); 
  42                 } 
  43         } 
   50    public void commandAction( final Command command, 
   51                               final Displayable displayable ) { 
   52        /*if ( command == midlet.okCommand ) { 
   53            final int index = getSelectedIndex(); 
   54            if ( index >= 0 ) { 
   55                midlet.newGame( Player.byType( index ) ); 
   56            } 
   57        } else */ 
   58        if ( command == midlet.backCommand ) { 
   59            midlet.showStartScreen(); 
   60        } 
   61    } 
   62 
   63    public void commandAction( final Command command, 
   64                               final Item item ) { 
   65        if ( command == midlet.okCommand ) { 
   66            if ( item == whiteItem ) { 
   67                midlet.newGame( Player.WHITE ); 
   68            } else if ( item == blackItem ) { 
   69                midlet.newGame( Player.BLACK ); 
   70            } 
   71        } 
   72    } 
  4473} 
 • chess/src/chess/ui/GameCanvas.java

  r10 r14  
  5858    private static final int LABELS_COLOR = 0; 
  5959 
  60     private final Screen waitScreen; 
   60    private final WaitScreen waitScreen; 
  6161 
  6262    public GameCanvas( final ChessMIDlet midlet ) { 
   
  7070        waitScreen = new WaitScreen( 
  7171                midlet, 
  72                 MSG.getMessage( "wait-for-opponent.title" ), 
   72                MSG.getMessage( "wait.title" ), 
  7373                this 
  7474        ); 
   
  344344        //todo move it to ChessMIDlet? 
  345345        if ( status != ACTIVE ) { 
  346             midlet.display.setCurrent( waitScreen ); 
   346            if ( midlet.display.getCurrent() != waitScreen ) { 
   347                midlet.display.setCurrent( waitScreen ); 
   348            } 
   349            switch ( status ) { 
   350                case WAITING_FOR_NETWORK: 
   351                    waitScreen.setText( MSG.getMessage( "wait.for-network" ) ); 
   352                case WAITING_FOR_OPPONENT: 
   353                    waitScreen.setText( MSG.getMessage( "wait.for-opponent" ) ); 
   354            } 
  347355        } else { 
  348356            midlet.display.setCurrent( this ); 
 • chess/src/chess/ui/JoinGameScreen.java

  r9 r14  
  66import chess.remote.IClientListener; 
  77import chess.remote.IRemoteNode; 
   8import chess.remote.IAsyncProcess; 
  89 
  910/** 
   
  1415 */ 
  1516public class JoinGameScreen extends List implements CommandListener, IClientListener { 
  16         private final ChessMIDlet midlet; 
   17    private final ChessMIDlet midlet; 
  1718 
  18         private IRemoteNode[] nodes; 
  19         private boolean force; 
   19    private IRemoteNode[] nodes; 
   20    private boolean force; 
  2021 
  21         private final Alert nothingFoundAlert = new Alert( 
  22                         "Nothing found", 
  23                         "No servers available", 
  24                         null, 
  25                         AlertType.INFO 
  26         ); 
   22    private final Alert nothingFoundAlert = new Alert( 
   23            MSG.getMessage( "join-game.no-server-found.title" ), 
   24            MSG.getMessage( "join-game.no-server-found.message" ), 
   25            null, 
   26            AlertType.INFO 
   27    ); 
  2728 
  28         private final Alert scanningNetworkAlert = new Alert( 
  29                         "Scanning...", 
  30                         "Looking for game servers", 
  31                         null, 
  32                         AlertType.INFO 
  33         ); 
   29    private final Alert scanningNetworkAlert = new Alert( 
   30            MSG.getMessage( "join-game.scanning-network.title" ), 
   31            MSG.getMessage( "join-game.scanning-network.message" ), 
   32            null, 
   33            AlertType.INFO 
   34    ); 
  3435 
  35         public JoinGameScreen( final ChessMIDlet midlet ) { 
  36                 super( MSG.getMessage( "join-game.title" ), Choice.EXCLUSIVE ); 
  37                 this.midlet = midlet; 
   36    private IAsyncProcess process; 
  3837 
  39                 scanningNetworkAlert.setTimeout( Alert.FOREVER ); 
  40                 //refresh( false ); 
   38    public JoinGameScreen( final ChessMIDlet midlet ) { 
   39        super( MSG.getMessage( "join-game.title" ), Choice.IMPLICIT ); 
   40        this.midlet = midlet; 
  4141 
  42                 addCommand( midlet.okCommand ); 
  43                 addCommand( midlet.refreshCommand ); 
  44                 addCommand( midlet.backCommand ); 
   42        scanningNetworkAlert.setTimeout( Alert.FOREVER ); 
   43        //scanningNetworkAlert.setTicker( 
   44        //        new Ticker( "Looking for game servers" ) 
   45        //); 
   46        scanningNetworkAlert.removeCommand( Alert.DISMISS_COMMAND ); 
   47        scanningNetworkAlert.addCommand( midlet.cancelCommand ); 
   48        scanningNetworkAlert.setCommandListener( this ); 
  4549 
  46                 setSelectCommand( midlet.okCommand ); 
  47         } 
   50        addCommand( midlet.okCommand ); 
   51        addCommand( midlet.refreshCommand ); 
   52        addCommand( midlet.backCommand ); 
  4853 
  49         public void refresh( final boolean force ) { 
  50                 this.force = force; 
  51                 if( force && isShown() ) { 
  52                         midlet.display.setCurrent( scanningNetworkAlert ); 
  53                 } 
  54                 midlet.getRemoteManager().getAvailable( this.force, this ); 
  55         } 
   54        setSelectCommand( midlet.okCommand ); 
  5655 
  57         public void finished( final Object res ) { 
  58                 final IRemoteNode[] servers = ( IRemoteNode[] ) res; 
  59                 if( !force ) { 
  60                         if( servers == null || servers.length == 0 ) { 
  61                                 refresh( true ); 
  62                                 return; 
  63                         } 
  64                 } 
  65                 nodes = servers; 
  66                 if( nodes == null || nodes.length == 0 ) { 
  67                         midlet.display.setCurrent( nothingFoundAlert ); 
  68                 } else { 
  69                         for( int i = 0; i < nodes.length; i++ ) { 
  70                                 final IRemoteNode node = nodes[i]; 
  71                                 append( node.getName(), null ); 
  72                         } 
  73                         midlet.display.setCurrent( this ); 
  74                 } 
  75         } 
   56        setCommandListener( this ); 
   57    } 
  7658 
  77         public void commandAction( final Command command, 
  78                                    final Displayable displayable ) { 
  79                 if( command == midlet.backCommand ) { 
  80                         midlet.showStartScreen(); 
  81                 } else if( command == midlet.okCommand ) { 
  82                         final int index = getSelectedIndex(); 
  83                         if( index >= 0 ) { 
  84                                 final IRemoteNode server = nodes[index]; 
  85                                 midlet.connectToServer( server ); 
  86                         } 
  87                 } else if( command == midlet.refreshCommand ) { 
  88                         //todo wait screen 
  89                         refresh( true ); 
  90                 } 
  91         } 
   59    public void refresh( final boolean force ) { 
   60        this.force = force; 
   61        if ( force && isShown() ) { 
   62            midlet.display.setCurrent( scanningNetworkAlert ); 
   63        } 
   64        if ( process != null ) { 
   65            process.interrupt( true ); 
   66            process = null; 
   67        } 
   68        process = midlet.getRemoteManager().getAvailable( this.force, this ); 
   69    } 
   70 
   71    public void finished( final Object res ) { 
   72        final IRemoteNode[] servers = ( IRemoteNode[] )res; 
   73        if ( !force ) { 
   74            if ( servers == null || servers.length == 0 ) { 
   75                refresh( true ); 
   76                return; 
   77            } 
   78        } 
   79        //todo check process.status() and display error message 
   80 
   81        nodes = servers; 
   82        if ( nodes == null || nodes.length == 0 ) { 
   83            midlet.display.setCurrent( nothingFoundAlert, this ); 
   84        } else { 
   85            for ( int i = 0; i < nodes.length; i++ ) { 
   86                final IRemoteNode node = nodes[i]; 
   87                append( node.getName(), null ); 
   88            } 
   89            midlet.display.setCurrent( this ); 
   90        } 
   91    } 
   92 
   93    public void commandAction( final Command command, 
   94                               final Displayable displayable ) { 
   95        if ( displayable == scanningNetworkAlert ) { 
   96            if ( command == midlet.cancelCommand ) { 
   97                if ( process != null ) { 
   98                    process.interrupt( true ); 
   99                    process = null; 
   100                } 
   101            } 
   102        } else if ( command == midlet.backCommand ) { 
   103            midlet.showStartScreen(); 
   104        } else if ( command == midlet.okCommand ) { 
   105            final int index = getSelectedIndex(); 
   106            if ( index >= 0 ) { 
   107                final IRemoteNode server = nodes[index]; 
   108                midlet.connectToServer( server ); 
   109            } 
   110        } else if ( command == midlet.refreshCommand ) { 
   111            //todo wait screen 
   112            refresh( true ); 
   113        } 
   114    } 
  92115} 
 • chess/src/chess/ui/WaitScreen.java

  r10 r14  
  1818    private final Displayable nextScreen; 
  1919 
   20    private final StringItem text = new StringItem( "", "" ); 
   21 
  2022    public WaitScreen( final ChessMIDlet midlet, 
  2123                       final String message, 
   
  2426        this.midlet = midlet; 
  2527        this.nextScreen = nextScreen; 
   28 
   29        text.setLayout( Item.LAYOUT_EXPAND | Item.LAYOUT_VCENTER ); 
   30        append( text ); 
   31 
   32        //append( new Gauge( "test-1", true, 100, 35 ) ); 
   33        //append( new Gauge( "test-2", true, 100, 45 ) ); 
   34    } 
   35 
   36    public void setText( final String text ) { 
   37        this.text.setText( text ); 
   38    } 
   39 
   40    public String getText() { 
   41        return text.getText(); 
  2642    } 
  2743 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.